reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 października 2009 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

Na podstawie art. 34k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji, zwanej dalej „pomocą”, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej „umową”.
§ 2.
Pomoc w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” przyznaje się, jeżeli:

1) zakup maszyn lub urządzeń, o których mowa w art. 34b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej „ustawą”:

a) jest uzasadniony ze względu na produkcję rolną, inną niż uprawa buraków cukrowych, prowadzoną przez producenta rolnego lub którą zamierza on prowadzić,

b) nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych;

2) producent rolny zobowiąże się do nieprzenoszenia własności lub posiadania maszyn i urządzeń objętych pomocą przez co najmniej 5 lat od dnia jej wypłaty.

§ 3.
1. Pomoc w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” obejmuje refundację części kosztów kwalifikowalnych, na które składają się koszty zakupu maszyn lub urządzeń, o których mowa w art. 34b ust. 2 ustawy.

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty poniesione przez producenta rolnego:

1) od dnia zawarcia umowy;

2) w kwocie pieniężnej wydatkowanej w formie rozliczenia bezgotówkowego.

3. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez producenta rolnego przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

4. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1, w szczególności:

1) podatku od towarów i usług (VAT);

2) kosztu transportu maszyn lub urządzeń.

5. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez producenta rolnego, nie więcej jednak niż 40 % kosztów kwalifikowalnych.

6. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który wynosi 50 tys. złotych na jednego producenta rolnego i na jedno gospodarstwo rolne, przy czym wysokość pomocy przyznanej na zakup maszyn i urządzeń objętych jednym wnioskiem o przyznanie pomocy nie może być niższa niż 2 tys. złotych na jednego producenta rolnego i na jedno gospodarstwo rolne.

§ 4.
Pomoc w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” przyznaje się, jeżeli:

1) inwestycje, o których mowa w art. 34c ust. 2 ustawy:

a) są uzasadnione ekonomicznie, w tym pod względem ich kosztów,

b) nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych;

2) przedsiębiorca zobowiąże się do prowadzenia działalności w zakresie przetwórstwa, o którym mowa w art. 34c ust. 2 ustawy, przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty środków z tytułu pomocy.

§ 5.
1. Pomoc w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” obejmuje refundację części kosztów kwalifikowalnych, na które składają się koszty inwestycji, o których mowa w art. 34c ust. 2 ustawy, w tym koszty:

1) budowy lub modernizacji zakładów przetwórstwa produktów rolnych na cele energetyczne;

2) ogólne – bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty poniesione przez przedsiębiorcę:

1) od dnia zawarcia umowy;

2) w kwocie pieniężnej wydatkowanej w formie rozliczenia bezgotówkowego.

3. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez przedsiębiorcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 października 2008 r.

4. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1, w szczególności:

1) podatku od towarów i usług (VAT);

2) nabycia nieruchomości;

3) nabycia rzeczy używanych.

5. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez przedsiębiorcę, nie więcej jednak niż:

1) 50 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku inwestycji realizowanej przez przedsiębiorcę prowadzącego przedsiębiorstwo określone w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, będące mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36), zwanego dalej „zaleceniem nr 2003/361/WE”;

2) 25 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku inwestycji realizowanej przez przedsiębiorcę prowadzącego przedsiębiorstwo określone w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005, niebędące mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia nr 2003/361/WE.

6. Wysokość obrotu wyrażoną w euro dla przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

7. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który wynosi:

1) 7,5 mln złotych na jednego przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 5 pkt 1,

2) 4 mln złotych na jednego przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 5 pkt 2

– przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej inwestycji nie może być niższa niż 50 tys. złotych na jednego przedsiębiorcę.

§ 6.
1. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:

1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, magazynowania lub kontroli laboratoryjnej tych produktów rolnych lub produktów powstałych w wyniku przetworzenia tych produktów rolnych na cele energetyczne (obiektów podstawowych).

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

– związanych z ochroną środowiska, w tym kotłowni, oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną,

– innych niż związanych z ochroną środowiska,

c) pomieszczeń higienicznosanitarnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690), jeżeli te pomieszczenia znajdują się w obiektach podstawowych,

d) pomieszczeń administracyjnych w części nieprzekraczającej 10 % całkowitej powierzchni obiektów podstawowych;

2) zakupu lub instalacji:

a) maszyn lub urządzeń do:

– magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania na cele energetyczne,

– przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne,

– magazynowania produktów powstałych w wyniku przetworzenia produktów rolnych na cele energetyczne,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem przetwarzania lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do sterowania procesem przetwarzania lub magazynowania.

2. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, zalicza się koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji, w szczególności:

a) kosztorysów,

b) projektów architektonicznych lub budowlanych,

c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

f) projektów technologicznych,

2) opłat za patenty lub licencje,

3) przygotowania biznesplanu stanowiącego charakterystykę przedsięwzięcia – w wysokości do 20 tys. złotych,

4) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi

– w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.

3. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b, zalicza się koszty transportu do miejsca realizacji inwestycji:

1) materiałów przeznaczonych do realizacji inwestycji;

2) maszyn i urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

§ 7.
Pomoc przyznaje się w wysokości nie wyższej niż równowartość wnioskowanej kwoty pomocy przeliczonej na euro według kursu określonego przez Europejski Bank Centralny z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została zawarta umowa, i nie wyższej niż równowartość tej kwoty przeliczonej na złote według kursu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 968/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 176 z 30.06.2006, str. 32, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 968/2006”.
§ 8.
1. Agencja Rynku Rolnego, zwana dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o terminie składania wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia biegu tego terminu.

2. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 21 dni.

§ 9.
1. W terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1, każdy może złożyć wyłącznie jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach danego działania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli na podstawie uprzednio złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach danego działania nie została przyznana pomoc.

§ 10.
1. Pomoc w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” przysługuje w kolejności od najwyższej do najniższej ilości cukru, ustalonej na podstawie wniosków producentów cukru o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającym tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2006, str. 42, z późn. zm.), w odniesieniu do każdego producenta rolnego.

2. Agencja sporządza listę producentów rolnych, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy, w kolejności, według której przysługuje tym producentom pomoc w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, i ogłasza ją na stronie internetowej przez nią administrowanej w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie tej pomocy.

3. Pomoc w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” przysługuje w kolejności wpływu do Agencji wniosków o przyznanie pomocy.

§ 11.
1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się:

1) w przypadku działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” – bezpośrednio w oddziale terenowym Agencji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, lub listem poleconym nadanym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego;

2) w przypadku działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” – bezpośrednio w Centrali Agencji.

2. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” termin, o którym mowa w § 8 ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

3. W przypadku gdy do dnia ogłoszenia listy, o której mowa w § 10 ust. 2, Agencja nie otrzymała wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” złożonego przez producenta rolnego w terminie listem poleconym nadanym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Agencja umieszcza na liście tego producenta rolnego:

1) na jego wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy;

2) po przedłożeniu wniosku o przyznanie pomocy i dowodu jego nadania zgodnie z ust. 1 pkt 1.

4. Po rozpatrzeniu wniosków producentów rolnych o umieszczenie na liście, o której mowa w § 10 ust. 2, Agencja niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej przez nią administrowanej tę listę, uzupełnioną zgodnie z ust. 3.

§ 12.
1. Wniosek o przyznanie pomocy powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) określenie maszyn lub urządzeń, których koszt zakupu ma być zrefundowany z udziałem środków pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, oraz szacowanych kosztów kwalifikowalnych;

5) opis inwestycji, których koszt ma być zrefundowany z udziałem środków pomocy w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, oraz określenie szacowanych kosztów kwalifikowalnych;

6) wnioskowaną kwotę pomocy;

7) podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

2. Wnioskodawca informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.

3. Do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” dołącza się:

1) zestawienie kosztów kwalifikowalnych – w przypadku inwestycji obejmujących wyłącznie zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne;

2) biznesplan, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 – w przypadku inwestycji innych niż określone w pkt 1.

§ 13.
1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 8, Agencja odmawia przyznania pomocy.

2. Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia innych wymagań niż określone w ust. 1 i 2, Agencja wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli wnioskodawca nie usunął w terminie wszystkich braków mimo wezwania. Agencja odmawia przyznania pomocy.

5. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę w zakresie kosztów realizacji inwestycji, z wyjątkiem zmian dokonywanych na skutek wezwań Agencji.

§ 14.
1. Agencja informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy i woli zawarcia umowy, przekazując jednocześnie 2 jednobrzmiące egzemplarze umowy podpisanej przez osobę umocowaną do reprezentowania Agencji w tym zakresie i oznaczając termin, w ciągu którego będzie oczekiwać przyjęcia oferty, wynoszący 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

2. W przypadku nieprzyjęcia, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, oferty przez wnioskodawcę Agencja odmawia przyznania pomocy.

§ 15.
Umowa jest zawierana na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
§ 16.
Poza postanowieniami określonymi w art. 34f ustawy umowa zawiera w szczególności:

1) zobowiązania producenta rolnego albo przedsiębiorcy, którym przyznano pomoc, zwanych dalej „beneficjentami”, dotyczące:

a) zachowania celu działania przez 5 lat od dnia wypłaty środków z tytułu pomocy,

b) niefinansowania zakupu maszyn lub urządzeń, lub inwestycji, objętych pomocą, z udziałem innych środków publicznych.

c) umożliwienia przeprowadzania przez Agencję lub inne uprawnione podmioty kontroli związanych z przyznaną pomocą,

d) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat od dnia jej wypłaty,

e) informowania niezwłocznie Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat od dnia wypłaty środków z tytułu pomocy,

f) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy objętych pomocą lub sposobu ich wykorzystywania,

g) składania sprawozdań z realizacji inwestycji – w przypadku działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”;

2) określenie sposobu postępowania stron umowy w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej, o których mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia nr 968/2006;

3) określenie kar umownych z tytułu naruszenia postanowień umowy;

4) wzór wniosku o wypłatę pomocy, a w przypadku działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” dodatkowo:

a) wzory sprawozdań, o których mowa w pkt 1 lit. g,

b) harmonogram realizacji inwestycji.

§ 17.
Pomoc jest wypłacana na warunkach określonych w umowie, jeżeli beneficjent:

1) kupił maszyny lub urządzenia, o których mowa w art. 34b ust. 2 ustawy, albo zrealizował inwestycje, o których mowa w art. 34c ust. 2 ustawy, w tym poniósł koszty kwalifikowalne, zgodnie z postanowieniami umowy;

2) udokumentował poniesione koszty kwalifikowalne oryginałami faktur oraz dowodami dokonania zapłaty.

§ 18.
1. Pomoc jest wypłacana na wniosek o wypłatę pomocy oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

2. Do wniosku o wypłatę pomocy dołącza się oryginały faktur oraz dowody dokonania zapłaty potwierdzające poniesione koszty kwalifikowalne.

§ 19.
1. Jeżeli wniosek o wypłatę pomocy jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki. Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli beneficjent nie usunął nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie mimo wezwania. Agencja rozpatruje wniosek o wypłatę pomocy w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów.

§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama