| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa

Na podstawie art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb ogłaszania i przeprowadzania konkursu ofert, na podstawie którego dokonywany jest wybór świadczeniodawców udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „konkursem”.
§ 2.
1. Konkurs ogłasza minister właściwy do spraw zdrowia, zwany dalej „ministrem”, zapraszając zainteresowane podmioty do składania ofert.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu obsługującego ministra;

2) na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:

1) adres siedziby urzędu obsługującego ministra;

2) określenie przedmiotu konkursu, w tym:

a) wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych oraz procedur medycznych, na których udzielanie ma zostać zawarta umowa pomiędzy ministrem a świadczeniodawcą, zwana dalej „umową”,

b) informację o wymaganym sprzęcie specjalistycznym do udzielenia świadczeń wysokospecjalistycznych,

c) okres, na który zostanie zawarta umowa, w tym termin rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową;

3) miejsce i termin, w których można zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym z projektem umowy;

4) miejsce i termin składania ofert;

5) informację o dacie zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra;

6) wskazanie wymaganych informacji i dokumentów, o których mowa w § 3.

4. Wyznaczony przez ministra termin:

1) w którym udostępnia się materiały informacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nie może być krótszy niż 7 dni,

2) składania ofert, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia o konkursie

– licząc od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

§ 3.
Oferta zawiera:

1) dane identyfikujące oferenta:

a) pełną nazwę,

b) adres do korespondencji,

c) numer telefonu i faksu,

d) nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, potwierdzone podpisem głównego księgowego;

2) odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej – w przypadku zakładów opieki zdrowotnej;

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

4) statut jednostki;

5) kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty;

6) informację o posiadaniu wymaganych pozwoleń na przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów;

7) informację o posiadanych akredytacjach i certyfikatach jakości;

8) informację o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach, wraz z kalkulacją cenową;

9) informację o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach – jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;

10) oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji, zwane dalej „warunkami realizacji świadczeń”;

11) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz o akceptacji warunków konkursu;

12) oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

§ 4.
1. Oferty składa się na formularzach udostępnionych przez urząd obsługujący ministra.

2. Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w miejscu i terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu obsługującego ministra.

§ 5.
1. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach:

1) pierwszy etap – weryfikacja i kwalifikacja nadesłanych ofert;

2) drugi etap – negocjacje z zakwalifikowanymi oferentami odnośnie do ceny i liczby świadczeń wysokospecjalistycznych.

2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

§ 6.
1. Konkurs przeprowadza powołana przez ministra komisja konkursowa, zwana dalej „komisją”.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra, spośród których minister wyznacza przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego.

3. Komisja może korzystać z pomocy doradców, ekspertów lub negocjatorów.

4. Komisja ulega rozwiązaniu po zatwierdzeniu przez ministra protokołu, o którym mowa w § 14.

§ 7.
1. Członkiem komisji nie może być osoba, która:

1) wchodzi w skład organów statutowych lub pełni funkcję kierowniczą u oferenta, lub jest przedstawicielem oferenta,

2) pozostaje z oferentem w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia,

3) jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, z oferentem.

4) pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje jej małżonek lub osoba, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu

w zakresie wyboru świadczeniodawców udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych objętych ofertą złożoną przez tego oferenta.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, minister dokonuje wyłączenia członka komisji, z urzędu lub na jego wniosek albo na wniosek oferenta, oraz zarządza powtórzenie czynności dokonanej z naruszeniem ust. 1 przez komisję w zmienionym składzie.

3. W przypadku gdy na skutek wyłączenia członka komisji nie są zachowane warunki, o których mowa w § 9 ust. 1, minister powołuje, w miejsce wyłączonego członka komisji, nowego jej członka.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w § 6 ust. 3.

§ 8.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który zwołuje posiedzenia komisji.

3. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach i miejscu określonych przez przewodniczącego.

4. W razie nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego.

§ 9.
1. Do odbycia posiedzenia przez komisję konieczna jest obecność co najmniej połowy składu komisji, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

2. Rozstrzygnięcia komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności zastępcy przewodniczącego.

§ 10.
Członkowie komisji oraz osoby, o których mowa w § 6 ust. 3, wykonując swoje zadania, są zobowiązani do zachowania bezstronności oraz poufności danych i informacji zawartych w ofertach.
§ 11.
Komisja, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu, dokonuje kolejno następujących czynności:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o konkursie oraz liczbę otrzymanych ofert;

2) w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa oferentów do ich uzupełnienia;

3) ustala, które z ofert spełniają warunki realizacji świadczeń;

4) odrzuca oferty niespełniające warunków realizacji świadczeń;

5) zaprasza do negocjacji oferentów spełniających warunki realizacji świadczeń;

6) przeprowadza negocjacje z zaproszonymi oferentami, w szczególności dotyczące liczby i ceny świadczeń;

7) wybiera najkorzystniejsze oferty, kierując się kryteriami określonymi w art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustala wartość umowy, negocjując liczbę i cenę świadczeń;

8) sporządza zbiorcze zestawienia wyników negocjacji.

§ 12.
1. Komisja w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje skargi oferentów dotyczące trybu przeprowadzenia konkursu w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

2. Komisja rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi skarżącemu. Nieuwzględnienie skargi wymaga uzasadnienia.

3. Skarga złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

4. W przypadku uwzględnienia skargi komisja powtarza zaskarżoną czynność.

§ 13.
Z przebiegu negocjacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, sporządza się protokół, oddzielnie dla każdego oferenta i każdego rodzaju świadczenia wysokospecjalistycznego, który zawiera w szczególności:

1) oznaczenie miejsca i czasu negocjacji;

2) liczbę i cenę świadczeń wysokospecjalistycznych oraz wartość wynegocjowanej umowy;

3) ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia oferenta;

4) podpis oferenta;

5) podpisy członków komisji konkursowej biorących udział w negocjacjach.

§ 14.
1. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu;

2) imiona i nazwiska członków komisji;

3) imiona i nazwiska osób, o których mowa w § 6 ust. 3;

4) liczbę zgłoszonych ofert;

5) wskazanie ofert spełniających warunki realizacji świadczeń;

6) wskazanie ofert niespełniających warunków realizacji świadczeń, wraz z uzasadnieniem, lub zgłoszonych po terminie;

7) wskazanie wybranych ofert, ustalenie liczby i ceny świadczeń wysokospecjalistycznych oraz wartości wynegocjowanych umów;

8) ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia oferentów;

9) ewentualne odrębne stanowisko członka komisji;

10) informację o odczytaniu protokołu;

11) podpisy członków komisji.

2. Protokół z przebiegu konkursu komisja przekazuje ministrowi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

§ 15.
1. Po przyjęciu protokołu z przebiegu konkursu minister ogłasza wyniki konkursu:

1) na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu obsługującego ministra.

2. Za datę ogłoszenia wyników konkursu uznaje się datę zamieszczenia ich na stronie internetowe urzędu obsługującego ministra, wskazaną w informacji o wynikach konkursu.

§ 16.
1. Oferent może złożyć do ministra odwoła nie dotyczące wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. O za chowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do urzędu obsługującego ministra.

2. Minister rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego wpływu.

3. Minister nie może zawrzeć umowy:

1) do czasu upływu terminu, o którym mowa w ust. 1

2) której dotyczy odwołanie – do czasu rozpatrzeni; odwołania.

§ 17.
1. Konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty, jeżeli:

1) w terminie składania ofert do konkursu nie złożono żadnej oferty;

2) odrzucono wszystkie oferty.

2. Minister unieważnia konkurs w przypadku uwzględnienia odwołania, o którym mowa w § 16 ust. 1.

3. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa; w ust. 1 lub 2, dotyczą określonych świadczeń wysoko specjalistycznych, minister unieważnia konkurs lub uznaje go za nierozstrzygnięty w zakresie tych świadczeń.

4. W zakresie nierozstrzygniętym lub unieważnionym minister ogłasza nowy konkurs, zapraszając zainteresowane podmioty do składania ofert.

§ 18.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do postępowań w sprawie wyboru świadczeniodawców udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra, począwszy od umów zawieranych na 2010 r.
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »