REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 185 poz. 1439

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 października 2009 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119),

2) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2007 r. sygn. akt P 43/07 (Dz. U. Nr 235, poz. 1734),

3) ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056),

4) ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 231, poz. 1547),

5) ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 115, poz. 962)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 8 października 2009 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 105–127 i 130 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), które stanowią:

„Art. 105. W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z późn. zm.a)) w art. 41 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przelew nie może być dokonany na rzecz dłużnika lub podmiotu będącego w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).”.

Art. 106. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259 i Nr 163, poz. 1362) w art. 10b w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprzedaż nie może być dokonana na rzecz dłużnika, jego zstępnych i wstępnych, podmiotu będącego w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).”.

Art. 107. W ustawie z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473, z późn. zm.b)) w art. 11b w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Do zbywania akcji nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1.”.

Art. 108. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.c)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,”;

2) w art. 3 w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez to przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,”;

3) w art. 45:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza się na podstawie przepisów ustawy, z uwzględnieniem przepisów o obrocie papierami wartościowymi.”;

4) w art. 55 ust. 6a i 6b otrzymują brzmienie:

„6a. Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych oraz banków sporządza się zgodnie z MSR.

6b. Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR.”;

5) w art. 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli jednostka dominująca lub jednostka jej podporządkowana jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu, zamierza ubiegać się lub ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie stosuje się zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

6) art. 63d otrzymuje brzmienie:

„Art. 63d. Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych oraz sprawozdania z ich działalności, w przypadku gdy jednostkami dominującymi lub znaczącymi inwestorami są emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jednego z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, sporządza się na podstawie przepisów ustawy, z uwzględnieniem przepisów o obrocie papierami wartościowymi.”;

7) w art. 64 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,”;

8) w art. 82 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, określić szczególne zasady rachunkowości Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz funduszu rozliczeniowego, o którym mowa w przepisach o obrocie papierami wartościowymi, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym oraz odpowiednio w sprawozdaniu finansowym jednostek powiązanych, a także w sprawozdaniach z działalności,

3) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, określić szczególne zasady rachunkowości funduszu gwarancyjnego, o którym mowa w przepisach o obrocie papierami wartościowymi, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym,”;

9) w art. 83 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – dla jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi,”.

Art. 109. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.d)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) firma inwestycyjna,”;

2) uchyla się art. 5c;

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Emisja obligacji może nastąpić przez:

1) publiczne proponowanie nabycia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539),

2) publiczne proponowanie nabycia w sposób wskazany w art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1, obligacji, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy,

3) proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt 1 i 2.”;

4) w art. 31 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) będący wprowadzającym papiery wartościowe danego emitenta w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,”;

5) w art. 33 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przekazywania bankowi-reprezentantowi informacji bieżących i okresowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,”.

Art. 110. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.e)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,”;

2) w art. 33 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przyjęcia oferty w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone na podstawie art. 72–74 lub art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).”;

3) w art. 62 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do informacji udostępnianych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.”.

Art. 111. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do zasad emisji, obrotu i wykupu hipotecznych listów zastawnych mają zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538);

3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.f)), z wyjątkiem przepisów art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 28–39.”.

Art. 112. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.g)) w art. 65 w ust. 2:

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) obligacjach emitowanych przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).”;

2) uchyla się pkt 6.

Art. 113. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.h)) w art. 20 uchyla się ust. 5.

Art. 114. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.i)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) spółka publiczna – spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,”;

2) w art. 431 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym załączonym do zawiadomienia dotyczącego tych akcji, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu albo złożenia zawiadomienia, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo zawiadomienie nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.”;

3) w art. 436 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów określonych w art. 431 § 4 następuje w jednym terminie, wskazanym w prospekcie emisyjnym albo memorandum informacyjnym. Jednakże termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji, nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia udostępnienia do publicznej wiadomości odpowiednio tego prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego.

§ 2. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji, o których mowa w § 1, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.”;

4) w art. 440 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepisów § 1 oraz art. 434 niestosuje się do subskrypcji akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów określonych w art. 431 § 4.”;

5) w art. 441:

a) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) jeżeli objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej – umowę objęcia akcji albo, w przypadku subskrypcji akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów określonych w art. 431 § 4 – formularz zapisu na akcje wypełniony przez subskrybenta,”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku objęcia akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów określonych w art. 431 § 4 należy dołączyć ten dokument.”.

Art. 115. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 1191, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) podmiot dominujący lub zależny – podmiot dominujący lub zależny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539),”.

Art. 116. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, z późn. zm.j)) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do informacji powszechnie dostępnych, informacji o wszczęciu postępowania, z wyjątkiem postępowania w sprawach dotyczących koncentracji z udziałem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), oraz informacji o wydaniu decyzji kończących postępowanie i ich ustaleniach.”.

Art. 117. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 102, poz. 1118, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1315) w art. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) spółki handlowe, w odniesieniu do których Skarb Państwa jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), z wyłączeniem Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej,”.

Art. 118. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.k)) w art. 12 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) listę udziałowców lub akcjonariuszy oraz wielkość znacznych pakietów akcji, o których mowa w przepisach rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), posiadanych przez udziałowców lub akcjonariuszy,”.

Art. 119. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z późn. zm.l)) w art. 4 w ust. 5 uchyla się pkt 2.

Art. 120. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.m)) w art. 2 pkt 7b otrzymuje brzmienie:

„7b) importem równoległym – jest każde działanie polegające na sprowadzeniu produktu leczniczego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym spełniającego łącznie następujące warunki:

– sprowadzony produkt leczniczy posiada tę samą substancję czynną (substancje czynne), co najmniej te same wskazania, tę samą postać, moc i drogę podania jak produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– sprowadzony produkt leczniczy posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane na tych samych zasadach w kraju, z którego jest sprowadzony, i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej jest wydane na rzecz podmiotu odpowiedzialnego posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwie, z którego produkt jest sprowadzany, lub podmiotu odpowiedzialnego będącego w stosunku do tego podmiotu – podmiotem zależnym lub dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);”.

Art. 121. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.n)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);”;

2) w art. 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli upadły jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się także Przewodniczącemu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.”.

Art. 122. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.o)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:

a) pkt 8 i 8a otrzymują brzmienie:

„8) podmiot dominujący – podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);

8a) podmiot zależny – podmiot zależny w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;”,

b) uchyla się pkt 9,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) spotka publiczna – spółkę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;”;

2) w art. 35:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne lub w drodze porozumień, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń w liczbie zapewniającej dysponowanie albo przekroczenie odpowiednio 20 %, 33 %, 50 % głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo zawiadomić organ nadzoru o zamiarze nabycia albo objęcia. Podmiot, który zamierza podjąć inne działania, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powodujące, że krajowy zakład ubezpieczeń stanie się jego podmiotem zależnym, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze organ nadzoru. Podmiot dokonujący zawiadomienia przekazuje również informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne lub w drodze porozumień akcjach lub prawach z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń, jak również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych przez ten podmiot porozumieniach, stanach faktycznych i prawnych pozwalających innym podmiotom na wykonywanie praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub podejmowanie działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ nadzoru może, w drodze decyzji, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zgłosić sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo co do podjęcia innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym podmiotu składającego zawiadomienie. W przypadku gdy organ nadzoru nie zgłasza sprzeciwu, może, w drodze decyzji, ustalić maksymalny termin nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo podjęcia innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym podmiotu składającego zawiadomienie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ nadzoru może zgłosić sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, jeżeli nabywający albo obejmujący akcje albo podejmujący inne działania, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 2, wskutek których krajowy zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym tego podmiotu, nie wykaże, że:

1) daje rękojmię prowadzenia spraw krajowego zakładu ubezpieczeń w sposób należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia;

2) w okresie od dnia zawiadomienia organu nadzoru o zamiarze, o którym mowa w ust. 2, do dnia nabycia włącznie, środki przeznaczone na nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub na podjęcie innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z kredytu lub pożyczki albo nie są w inny sposób obciążone;

3) wpłaty na akcje lub na podjęcie innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.”,

d) ust. 7a otrzymuje brzmienie:

„7a. W przypadku podjęcia innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym podmiotu podejmującego te działania, z naruszeniem warunków, o których mowa w ust. 2, albo w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez organ nadzoru albo podjęcia tych działań po wyznaczonym przez organ nadzoru maksymalnym terminie na podjęcie tych działań, członkowie zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń powołani przez podmiot dominujący lub będący członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze funkcje w podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w czynnościach z zakresu reprezentacji krajowego zakładu ubezpieczeń. W przypadku gdy nie można ustalić, którzy członkowie zarządu zostali powołani przez podmiot dominujący, powołanie zarządu jest bezskuteczne od dnia podjęcia przez podmiot dominujący innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 2, powodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń stał się podmiotem zależnym podmiotu podejmującego te działania.”.

Art. 123. W ustawie z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703) w art. 8 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedsiębiorcy, w którego kapitale zakładowym podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), wobec podatnika lub przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1, posiada udział wynoszący co najmniej 90 %.”.

Art. 124. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.P)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 120 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Umowy zawarte między wykonawcami w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz umowy z podmiotami będącymi w stosunku do wykonawców podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) nie są uważane za umowy o podwykonawstwo w rozumieniu ust. 1.

3. Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów, o których mowa w ust. 2.”;

2) w art. 121 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom będącym w stosunku do wykonawcy podmiotami dominującymi lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawarł umowę w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie koncesji.”.

Art. 125. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1537 i 1538) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

„1b) ustawie o ofercie publicznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);”,

b) pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:

„25) podmiocie dominującym – rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej;

26) podmiocie zależnym – rozumie się przez to podmiot zależny w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej;”,

c) dodaje się pkt 36 i 37 w brzmieniu:

„36) publicznych certyfikatach inwestycyjnych – rozumie się przez to certyfikaty inwestycyjne, których emisja jest związana z obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;

37) niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych – rozumie się przez to certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.”;

2) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przez publiczne proponowanie nabycia, o którym mowa w ust. 1, rozumie się proponowanie nabycia w sposób określony w art. 3 ustawy o ofercie publicznej.”;

3) art. 117 otrzymuje brzmienie:

„Art. 117. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje:

1) publiczne certyfikaty inwestycyjne albo

2) niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

2. Statut funduszu określa, czy emitowane przez fundusz certyfikaty są publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi, czy niepublicznymi certyfikatami inwestycyjnymi.

3. Certyfikaty inwestycyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą zostać przekształcone w publiczne certyfikaty inwestycyjne wyłącznie w przypadku, gdy przekształcenie będzie obejmować również certyfikaty wcześniejszych emisji. Przekształcenie certyfikatów wymaga zmiany statutu funduszu oraz zatwierdzenia przez komisje prospektu emisyjnego obejmującego wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne funduszu.”;

4) art. 118 otrzymuje brzmienie:

„Art. 118. 1. Do sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub niezgłoszenia sprzeciwu oferty publicznej na podstawie zawiadomienia w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej dotyczącego publicznych certyfikatów inwestycyjnych lub dopuszczenia publicznych certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia publicznych certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego systemu obrotu stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

2. Do obrotu publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi stosuje się przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

3. Z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, o którym mowa w ust. 1, lub z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, występuje towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2, spółka akcyjna ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.”;

5) art. 119 otrzymuje brzmienie:

„Art. 119. 1. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego funduszu lub niezgłoszeniem sprzeciwu do zawiadomienia o ofercie publicznej funduszu zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej.

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty, który wyemitował publiczne certyfikaty inwestycyjne, jest obowiązany do emitowania wyłącznie publicznych certyfikatów inwestycyjnych.

3. W przypadku gdy wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego obejmuje certyfikaty inwestycyjne więcej niż jednej emisji, statut funduszu powinien określać liczbę emisji, maksymalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych kolejnych emisji oraz termin, przed upływem którego fundusz zaoferuje certyfikaty inwestycyjne kolejnych emisji.

4. W przypadku publicznych certyfikatów inwestycyjnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub niezgłoszenia sprzeciwu do zawiadomienia nie stosuje się terminów, o których mowa w ustawie o ofercie publicznej.”;

6) w art. 144 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196, który emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, albo publiczne certyfikaty inwestycyjne, których cena emisyjna jednego certyfikatu wynosi nie mniej niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro, może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo zarządzające tym funduszem będzie uprawnione do pobrania opłaty dodatkowej celem pokrycia kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków.”;

7) w art. 146 w ust. 8 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) niezwłocznie po ich sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie podawania do publicznej wiadomości raportów okresowych zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, emitującego publiczne certyfikaty inwestycyjne;

3) na żądanie uczestnika – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, emitującego niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.”;

8) w art. 152 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Emisja obligacji przez fundusz zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym w ustawie o ofercie publicznej.”;

9) w art. 164 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga zmiany statutu funduszu, a w przypadku funduszu zamkniętego emitującego publiczne certyfikaty inwestycyjne także emisji certyfikatów inwestycyjnych, które będą związane z tym subfunduszem jako publicznych certyfikatów inwestycyjnych.”;

10) w art. 173 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy funduszem podstawowym jest fundusz inwestycyjny zamknięty, do oferowania certyfikatów inwestycyjnych nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej.”;

11) w art. 179:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz portfelowy dokonujący w sposób ciągły emisji publicznych certyfikatów inwestycyjnych, pod warunkiem że fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie w sposób określony w art. 182.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu portfelowego jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego obejmującego certyfikaty inwestycyjne pierwszej i następnych emisji tego funduszu, pod warunkiem zarejestrowania funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych.

5. Fundusz portfelowy jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, do złożenia wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, przy czym dopuszczenie certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym dotyczy certyfikatów inwestycyjnych pierwszej i następnych emisji tego funduszu.”;

12) w art. 219 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne publikuje prospekt emisyjny oraz skrót tego prospektu w sposób określony przepisami ustawy o ofercie publicznej.”;

13) w art. 247 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W zakresie określonym w ust. 1 i 2 w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych stosuje się również przepisy ustawy o ofercie publicznej.”;

14) art. 260 otrzymuje brzmienie:

„Art. 260. Do zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne nie stosuje się przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej.”;

15) w art. 321 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty oraz fundusz inwestycyjny mieszany, których certyfikaty zostały wprowadzone do publicznego obrotu, mogą się przekształcić wyłącznie w fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne.

3. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty nie podlegają wprowadzeniu do publicznego obrotu, może zostać przekształcony w fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne, pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję prospektu emisyjnego obejmującego wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne funduszu.”.

Art. 126. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 213, poz. 2155) w art. 2 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów wyłącznie dłużnych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Art. 127. W ustawie z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 281, poz. 2782) w art. 5 w ust. 3 uchyla się zdanie trzecie.”

„Art. 130. Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych określonych w ustawie pozostają w mocy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 69, art. 81 ust. 5 i 7 oraz art. 157 ustawy, o której mowa w art. 128 ust. 2.”;

2) art. 82 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), który stanowi:

„Art. 82. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 79, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 25 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a, art. 27–30, art. 33 pkt 1 i 5–10, art. 34, art. 35 pkt 1, 2 i 4–7, art. 41 pkt 1, art. 42, art. 45, art. 47, art. 49, art. 50 pkt 2 i art. 51, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

3) art. 35 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056), który stanowi:

„Art. 35. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 12 pkt 5, art. 13, art. 17 pkt 2 oraz art. 28, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 5–9 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 231, poz. 1547), które stanowią:

„Art. 5. 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowiące naruszenie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że sankcja administracyjna wymierzona według przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą byłaby względniejsza dla strony postępowania.

Art. 6. W przypadku gdy osiągnięcie lub przekroczenie 90 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uprawnienia akcjonariuszy, o których mowa w art. 82 lub art. 83 ustawy, o której mowa w art. 1, mogą być wykonane nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. Podmiot wskazany jako agencja informacyjna w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowuje swoje uprawnienia. Do takiego podmiotu art. 58 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz przepisów wydanych na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się.

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 7 oraz art. 60 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 7 oraz art. 60 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 47 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.”;

5) art. 4 ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 115, poz. 962), który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Marszałek Sejmu: B. Komorowski

 

 

a) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 52, poz. 235, Nr 106, poz. 496 i Nr 118, poz. 561, z 1997 r. Nr 98, poz. 603 i Nr 141, poz. 943 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637.

b) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 152, poz. 724, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2001 r. Nr 76, poz. 810 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386.

c) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.

d) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1316 i Nr 183, poz. 1538.

e) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418 i Nr 178, poz. 1479.

f) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1316 i Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539.

g) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412 i Nr 183, poz. 1538.

h) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1315.

i) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1108 i Nr 183, poz. 1538.

j) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

k) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788.

l) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325, z 2004 r. Nr 12, poz. 102 i Nr 120, poz. 1252 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

m) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362 i Nr 179, poz. 1485.

n ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 785 i Nr 183, poz. 1538.

o) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396 i Nr 183, poz. 1538.

p) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 9 października 2009 r. (poz. 1439)

USTAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje:

1) 2) zasady i warunki dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych, prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży tych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym;

2) obowiązki emitentów papierów wartościowych i innych podmiotów uczestniczących w obrocie tymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi;

3) skutki uzyskania statusu spółki publicznej oraz szczególne prawa i obowiązki związane z posiadaniem i obrotem akcjami takich spółek.

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) weksli i czeków w rozumieniu przepisów prawa wekslowego i czekowego;

2) 3) bankowych papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.4)) oraz innych papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, stanowiących potwierdzenie przyjęcia środków pieniężnych do depozytu i objętych systemem gwarantowania depozytów, emitowanych w sposób ciągły lub powtarzający się przez instytucję kredytową, które nie są podporządkowane, zamienne lub wymienne, nie inkorporują prawa do subskrybowania lub nabycia innego rodzaju papierów wartościowych oraz nie stanowią podstawy dla papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.5)), zwanej dalej „ustawą o obrocie instrumentami finansowymi”;

3) 3) papierów wartościowych będących instrumentami rynku pieniężnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 3. 1.6) Publicznym proponowaniem nabycia papierów wartościowych jest proponowanie odpłatnego nabycia papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczonego adresata.

2. Publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych może być dokonywane wyłącznie w drodze oferty publicznej.

3.7) Ofertą publiczną jest udostępnianie, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych.

4.8) Przedmiotem oferty publicznej dokonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, inne niż fundusze zagraniczne, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.9)).

5.8) W przypadku proponowania nabycia lub wydawania akcji przez ich emitenta skierowanego do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczonego adresata, w dowolnej formie i w dowolny sposób, w celu realizacji uprawnień posiadaczy innych papierów wartościowych tego emitenta, przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli termin realizacji tych uprawnień przypada nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału tych innych papierów wartościowych lub gdy w związku z ofertą publiczną tych innych papierów wartościowych prospekt emisyjny był sporządzony, zatwierdzony i udostępniony do publicznej wiadomości.

Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) rynku regulowanym – rozumie się przez to rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2) alternatywnym systemie obrotu – rozumie się przez to alternatywny system obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

3) 10) obrocie pierwotnym – rozumie się przez to dokonywanie oferty publicznej przez emitenta lub subemitenta usługowego, której przedmiotem są papiery wartościowe nowej emisji, oraz zbywanie lub nabywanie papierów wartościowych na podstawie takiej oferty;

4) obrocie wtórnym – rozumie się przez to obrót wtórny w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

5) pierwszej ofercie publicznej – rozumie się przez to dokonywaną po raz pierwszy ofertę publiczną dotyczącą określonych papierów wartościowych;

6) emitencie – rozumie się przez to podmiot emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu;

7) 11) wprowadzającym – rozumie się przez to właściciela papierów wartościowych dokonującego oferty publicznej;

8) instrumentach finansowych – rozumie się przez to instrumenty finansowe w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

9) papierach wartościowych – rozumie się przez to papiery wartościowe w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

10) papierach wartościowych o charakterze nieudziałowym – rozumie się przez to papiery wartościowe niebędące:

a) akcjami,

b) papierami wartościowymi inkorporującymi prawa majątkowe tożsame z prawami wynikającymi z akcji,

c) certyfikatami inwestycyjnymi,

d) papierami wartościowymi inkorporującymi prawo do objęcia lub nabycia papierów wartościowych, o których mowa w lit. a lub b, w wyniku ich zamiany lub wykonania prawa w nich inkorporowanego, emitowanymi przez emitenta papierów wartościowych, o których mowa w lit. a lub b, albo podmiot należący do jego grupy kapitałowej;

11) kwitach depozytowych – rozumie się przez to kwity depozytowe w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

12) 12) subemitencie inwestycyjnym – rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo wprowadzającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych oferowanych w ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania;

13) 12) subemitencie usługowym – rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo wprowadzającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych danej emisji, oferowanych wyłącznie temu podmiotowi, w celu dalszego ich zbywania w ofercie publicznej;

14) podmiocie dominującym – rozumie się przez to podmiot w sytuacji, gdy:

a) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

b) 13) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu, lub

c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności;

15) podmiocie zależnym – rozumie się przez to podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu dominującego;

16) grupie kapitałowej – rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego zależnymi;

17) ogólnej liczbie głosów – rozumie się przez to sumę głosów przypadających na wszystkie akcje spółki;

18) depozycie papierów wartościowych – rozumie się przez to depozyt papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

19) rachunku papierów wartościowych – rozumie się przez to rachunek papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

20) 14) spółce publicznej – rozumie się przez to spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem spółki, której akcje zostały zarejestrowane na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

21) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

22) firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

23) 15) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.16));

24) 15) Przewodniczącym Komisji – rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;

25) rozporządzeniu 809/2004 – rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 1);

26) 17) instytucji kredytowej – rozumie się przez to podmiot prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego;

27) 17) pośrednim nabyciu akcji – rozumie się przez to uzyskanie statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym oraz nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny.

Art. 4a.18) O ile ustawa nie stanowi inaczej przez kwotę wyrażoną w euro należy rozumieć również równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wskazanym w ustawie.

Art. 5.19) Objęcie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w ramach subskrypcji lub sprzedaży na podstawie pierwszej oferty publicznej uważa się za nabycie papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy.

Art. 6. 1. Oświadczenia woli w związku z dokonywaniem czynności dotyczących oferty publicznej lub innych czynności dokonywanych w ramach działalności podmiotów w zakresie regulowanym ustawą mogą być składane w postaci elektronicznej, jeżeli strony w umowie tak postanowiły.

2.20) Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1, mogą być sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone.

3. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, zawarte w dokumencie, o którym mowa w ust. 2, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zasady tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów, o których mowa w ust. 2, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu oraz ochronę interesów inwestorów.

Rozdział 2

Postępowanie z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym

Oddział 1

Przepisy wspólne

Art. 7. 1. Oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości, z zastrzeżeniem ust. 2–521).

2. Sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, z zastrzeżeniem art. 41 i 42, nie jest wymagane w przypadku oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym:22)

1) papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;

2) papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym emitowanych przez państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa członkowskiego, w tym jednostki samorządu terytorialnego, bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny lub międzynarodowe instytucje publiczne, których członkiem jest co najmniej jedno państwo członkowskie;

3) papierów wartościowych gwarantowanych bezwarunkowo i nieodwołalnie przez Skarb Państwa, państwo członkowskie, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa członkowskiego, w tym jednostki samorządu terytorialnego;

4) akcji banku centralnego państwa członkowskiego;

5) papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.23)), prowadzące działalność statutową w zakresie wskazanym w art. 4 tej ustawy, lub podmioty o podobnym charakterze z siedzibą w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska – jeżeli środki z emisji będą przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych;

6)24) papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, emitowanych w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmujących co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy przez instytucję kredytową, które nie są podporządkowane, zamienne lub wymienne, nie inkorporują prawa do subskrybowania lub nabycia innego rodzaju papierów wartościowych oraz nie stanowią podstawy dla papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ich wartość, liczona według ceny emisyjnej, stanowi mniej niż 50 000 000 euro w dniu ustalenia tej ceny, z zastrzeżeniem ust. 2a;

7) niezamiennych udziałów w kapitale, których głównym celem jest zapewnienie ich posiadaczowi prawa do użytkowania mieszkania lub innej formy nieruchomości lub jej części, w przypadku gdy takie udziały nie mogą być zbyte bez zrzeczenia się tego prawa.

2a.25) Przepisu ust. 2 pkt 6 nie stosuje się do papierów wartościowych, których wartość liczona według ceny emisyjnej, wraz z papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z ust. 2 pkt 6 w okresie poprzednich 12 miesięcy, osiągnie lub przekroczy 50 000 000 euro w dniu ustalenia ceny emisyjnej tych papierów.

3.26) Sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, z zastrzeżeniem art. 38–40, nie jest wymagane w przypadku oferty publicznej:

1) kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych;

2) kierowanej wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, co najmniej 50 000 euro w dniu ustalenia tej ceny;

3) dotyczącej papierów wartościowych, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 50 000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych;

4) dotyczącej papierów wartościowych, których wartość, liczona według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, stanowi mniej niż 100 000 euro w dniu ustalenia tej ceny, z zastrzeżeniem ust. 3a;

5) obejmującej wyłącznie:

a) proponowanie nabycia lub wydawanie papierów wartościowych akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej lub wspólnikom podmiotu przejmowanego, w związku z przejmowaniem tej spółki lub podmiotu,

b) proponowanie nabycia lub wydawanie papierów wartościowych akcjonariuszom lub wspólnikom spółki łączącej się z emitentem lub wspólnikom podmiotu łączącego się z emitentem, w związku z łączeniem się tej spółki lub podmiotu z emitentem,

c) proponowanie nabycia lub wydawanie akcji bezpłatnie akcjonariuszom (ze środków spółki) albo jako wypłatę dywidendy z akcji, przy czym wydawane akcje są tego samego rodzaju co akcje, z których jest wypłacana dywidenda,

d) proponowanie nabycia lub wydawanie papierów wartościowych emitenta, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, przez emitenta lub przez jednostkę powiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316), aktualnym lub byłym osobom zarządzającym lub pracownikom tego emitenta lub tej jednostki powiązanej,

e) wydawanie akcji akcjonariuszom w związku z wymianą akcji istniejących, takiego samego rodzaju co akcje podlegające wymianie, jeżeli nie powoduje to podwyższenia kapitału zakładowego emitenta;

6) papierów wartościowych, których wartość, liczona według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, stanowi mniej niż 2 500 000 euro w dniu ustalenia tej ceny, z zastrzeżeniem ust. 3b.

3a.27) Przepisu ust. 3 pkt 4 nie stosuje się do papierów wartościowych, których wartość liczona według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, wraz z papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej zgodnie z ust. 3 pkt 4 w okresie poprzednich 12 miesięcy, osiągnie lub przekroczy 100 000 euro w dniu ustalenia tej ceny.

3b.27) Przepisu ust. 3 pkt 6 nie stosuje się do papierów wartościowych, których wartość liczona według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, wraz z papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej zgodnie z ust. 3 pkt 6 w okresie poprzednich 12 miesięcy, osiągnie lub przekroczy 2 500 000 euro w dniu ustalenia tej ceny.

4.28) Sporządzanie, zatwierdzanie oraz udostępnianie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, z zastrzeżeniem art. 38–40, nie jest wymagane w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:

1) akcji, które stanowią mniej niż 10 % wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw poboru tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 4a;

2) akcji wydanych w związku z wymianą akcji istniejących, takiego samego rodzaju co akcje podlegające wymianie dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym, jeżeli nie spowodowało to podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, oraz praw do tych akcji;

3) akcji spółki, której inne akcje tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym, jeżeli proponowanie nabycia lub wydanie tych akcji nastąpiło w celu realizacji uprawnień posiadaczy innych papierów wartościowych tej spółki, oraz praw do tych akcji;

4) papierów wartościowych będących przedmiotem propozycji nabycia kierowanej do akcjonariuszy lub wspólników spółki przejmowanej lub wspólników podmiotu przejmowanego, lub wydawanych akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej lub wspólnikom podmiotu przejmowanego, w związku z przejmowaniem tej spółki lub podmiotu, a w przypadku akcji również praw do tych akcji;

5) papierów wartościowych będących przedmiotem propozycji nabycia kierowanej do akcjonariuszy lub wspólników spółki łączącej się z emitentem lub wspólników podmiotu łączącego się z emitentem, lub wydawanych akcjonariuszom lub wspólnikom spółki łączącej się z emitentem lub wspólnikom podmiotu łączącego się z emitentem, w związku z łączeniem się tej spółki lub podmiotu z emitentem, a w przypadku akcji również praw do tych akcji;

6) akcji spółki, której inne akcje tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym, a proponowanie ich nabycia lub wydanie nastąpiło bezpłatnie akcjonariuszom (ze środków spółki) albo jako wypłata dywidendy z akcji, przy czym wydane akcje są tego samego rodzaju co akcje, z których jest wypłacana dywidenda, oraz praw do tych akcji i praw poboru tych akcji;

7) papierów wartościowych tego samego rodzaju co inne papiery tego emitenta dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym, które były przedmiotem propozycji nabycia lub były wydawane przez emitenta lub przez jednostkę powiązaną, aktualnym lub byłym osobom zarządzającym lub pracownikom emitenta lub tej jednostki powiązanej, a w przypadku akcji również praw do tych akcji i praw poboru tych akcji;

8) papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na innym rynku regulowanym, jeżeli:

a) te papiery wartościowe lub tego samego rodzaju inne papiery wartościowe tego emitenta są od co najmniej 18 miesięcy dopuszczone do obrotu na tym innym rynku regulowanym, oraz

b) uzyskanie po raz pierwszy dopuszczenia tych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych tego samego rodzaju do obrotu na tym innym rynku regulowanym, które nastąpiło po dniu 31 grudnia 2003 r., było poprzedzone zatwierdzeniem prospektu emisyjnego i udostępnieniem go do publicznej wiadomości na zasadach zgodnych z przepisami niniejszego rozdziału, oraz

c) dokument informacyjny, udostępniony do publicznej wiadomości w związku z tym dopuszczeniem, które nastąpiło po dniu 1 lipca 1983 r. a do dnia 31 grudnia 2003 r., został sporządzony i zatwierdzony zgodnie z postanowieniami obowiązującego w tym okresie prawa Unii Europejskiej, o ile nie stosuje się przepisu lit. b, oraz

d) emitent wypełnia obowiązki związane z dopuszczeniem do obrotu na tym innym rynku regulowanym;

9) papierów wartościowych emitowanych przez fundusze wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

4a.29) Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do akcji, które po ich dopuszczeniu do obrotu na danym rynku regulowanym będą stanowić lub przekroczą, łącznie z akcjami już dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym zgodnie z ust. 4 pkt 1 w okresie poprzednich 12 miesięcy, 10 % wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym. Przepis ten stosuje się odpowiednio do praw do tych akcji i praw poboru tych akcji.

5. (uchylony).21)

Art. 8. 1. Inwestorem kwalifikowanym, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1, jest:

1) instytucja finansowa lub inna osoba prawna uprawniona, na podstawie właściwych przepisów prawa regulujących jej działalność, do działania na rynkach finansowych, w tym:

a) dom maklerski, bank, zagraniczna firma inwestycyjna,

b) fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, otwarty fundusz emerytalny, towarzystwo emerytalne, jak również inna instytucja zbiorowego inwestowania lub podmiot nią zarządzający,

c) zakład ubezpieczeń, lub

2) inna osoba prawna, której jedynym przedmiotem działalności statutowej jest inwestowanie w papiery wartościowe, lub

3) państwo, jednostka władz regionalnych lub lokalnych, w tym jednostka samorządu terytorialnego, bank centralny państwa, międzynarodowa instytucja finansowa, w szczególności: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, lub

4) osoba prawna niebędąca małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ust. 3, lub

5) osoba fizyczna:

a) mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wpisana do rejestru inwestorów kwalifikowanych,

b) mająca miejsce zamieszkania w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, jeżeli zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym państwie posiada status inwestora kwalifikowanego, lub

6) mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu ust. 3:

a) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wpisany do rejestru inwestorów kwalifikowanych,

b) mający siedzibę w innym państwie członkowskim, jeżeli zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym państwie posiada status inwestora kwalifikowanego.

2. Warunkiem wpisu osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, do rejestru inwestorów kwalifikowanych jest spełnienie przez nią co najmniej dwóch z następujących warunków:

1)30) w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych zawarła, na własny rachunek, w obrocie zorganizowanym w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub w tożsamym z nim obrocie dokonywanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, transakcje papierami wartościowymi w liczbie co najmniej 10 transakcji w każdym trzymiesięcznym okresie, każda o wartości co najmniej 50 000 euro w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych;

2)30) wartość jej portfela papierów wartościowych wynosi co najmniej 500 000 euro w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych;

3) pracuje lub pracowała w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku wymagającym wiedzy z zakresu inwestycji w papiery wartościowe.

3. Małym lub średnim przedsiębiorcą jest spółka handlowa, która zgodnie z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spełnia co najmniej dwa z następujących warunków:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło mniej niż 250 osób;

2)31) suma aktywów bilansu nie przekracza 43 000 000 euro na dzień bilansowy sprawozdania finansowego;

3)31) przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 50 000 000 euro.

Art. 9. 1. Komisja prowadzi rejestr inwestorów kwalifikowanych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. a oraz pkt 6 lit. a. Rejestr jest jawny.

2. Komisja dokonuje wpisu podmiotu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. a oraz pkt 6 lit. a, do rejestru inwestorów kwalifikowanych, na jego wniosek, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Uzyskanie przez ten podmiot statusu inwestora kwalifikowanego następuje z dniem wpisu do rejestru.

3. Komisja odmawia wpisu, jeżeli nie są spełnione warunki jego uzyskania określone w art. 8 ust. 2 lub 3.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych, szczegółowy sposób prowadzenia przez Komisję rejestru inwestorów kwalifikowanych oraz tryb jego udostępniania, uwzględniając konieczność zapewnienia emitentom dostępu do informacji o takich inwestorach oraz należytą ich identyfikację.

Art. 10. 1.32) Komisja prowadzi ewidencję:

1) papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej,

2) papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu

– z wyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest jawna.

3.33) Wpis do ewidencji dotyczący papierów wartościowych, które były przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem wpisu dotyczącego papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opłacie, o której mowa w art. 94, zwanej dalej „opłatą ewidencyjną”, jeżeli te papiery wartościowe nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia ich subskrypcji albo sprzedaży.

4. Komisja dokonuje wpisu do ewidencji na podstawie zawiadomienia o:34)

1) zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych;

2) dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.

5. Do przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, obowiązany jest:35)

1) emitent lub wprowadzający – w terminie 14 dni:

a) od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej,

b) od dnia dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu;

2) podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu – w terminie 14 dni odpowiednio od tego dopuszczenia albo wprowadzenia.

6.36) W terminie, o którym mowa w ust. 5, podmiot obowiązany do przekazania zawiadomienia uiszcza opłatę ewidencyjną albo składa oświadczenie, że papiery będące przedmiotem oferty publicznej zostaną objęte wnioskiem o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej albo oświadczenie dołącza się do zawiadomienia.

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz umożliwienia identyfikacji podmiotów i instrumentów finansowych;

2)37) wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych danych o instrumentach finansowych i trybie przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży na podstawie oferty publicznej, dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu;

3) tryb udostępniania ewidencji, w tym udostępniania jej na stronie internetowej Komisji.

Art. 11.38) 1. Państwem macierzystym w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału jest państwo członkowskie, na terytorium którego emitent ma siedzibę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym:

1) których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 1 000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych, nie później jednak niż w dniu złożenia do Komisji wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego,

2) uprawniających do nabycia innych papierów wartościowych albo wymiany na inne papiery wartościowe lub do rozliczenia pieniężnego w wyniku realizacji tego prawa w nich inkorporowanego, pod warunkiem że emitentem papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym nie jest emitent papierów wartościowych nabywanych lub obejmowanych w wyniku realizacji tego prawa lub inny podmiot należący do jego grupy kapitałowej

– państwem macierzystym jest państwo członkowskie będące miejscem siedziby emitenta papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym albo państwo członkowskie, w którym te papiery są lub będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, albo państwo członkowskie, w którym będzie przeprowadzona oferta publiczna tych papierów – według wyboru ich emitenta albo wprowadzającego.

3. W przypadku emitentów, których siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego, innych niż wskazani w ust. 2, państwem macierzystym jest państwo członkowskie, w którym będzie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych, albo państwo członkowskie, w którym te papiery będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym – według wyboru, odpowiednio, ich emitenta, wprowadzającego albo innego podmiotu uprawnionego w danym państwie członkowskim do ubiegania się o takie dopuszczenie.

4. W przypadku gdy wyboru, o którym mowa w ust. 3, dokonał podmiot uprawniony w danym państwie członkowskim do ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, inny niż ich emitent, emitent może postanowić, w związku z innymi papierami wartościowymi emitowanymi przez tego emitenta, o wskazaniu innego państwa członkowskiego jako państwa macierzystego.

5. Państwem przyjmującym w rozumieniu niniejszego rozdziału jest państwo członkowskie, inne niż państwo macierzyste, w którym jest przeprowadzana oferta publiczna lub w którym emitent lub podmiot uprawniony w danym państwie członkowskim do ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, inny niż ich emitent, ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Art. 11a.39) Wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym składa ich emitent.

Art. 12.40) Dematerializacja papierów wartościowych:

1) będących przedmiotem oferty publicznej,

2) niebędących przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu

– następuje w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ust. 1–4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 13.40) W przypadku gdy instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi mają być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, podlegają rejestracji w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ust. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 14. 1. Emitent lub wprowadzający może zawrzeć umowę o subemisję inwestycyjną.

2. Emitent, zawierający umowę o subemisję inwestycyjną, ma obowiązek uzyskania stosownego upoważnienia w uchwale podjętej przez właściwy organ stanowiący emitenta, a w przypadku subemisji dotyczącej akcji – w uchwale walnego zgromadzenia spółki.

3. Subemitentem inwestycyjnym mogą być wyłącznie: firma inwestycyjna, fundusz inwestycyjny, otwarty fundusz emerytalny, bank, zakład ubezpieczeń, polska lub zagraniczna instytucja finansowa mająca siedzibę w państwie należącym do OECD lub w państwie członkowskim lub konsorcjum tych podmiotów. W przypadku konsorcjum za subemitenta inwestycyjnego uważa się również każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum.

Art. 15. 1. Przed rozpoczęciem subskrypcji papierów wartościowych emitent lub wprowadzający może zawrzeć umowę o subemisję usługową. Zbywanie papierów wartościowych w wykonaniu takiej umowy następuje za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

2. Przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Umowy o subemisję usługowe, zawarte przez emitenta, powinny zapewniać możliwość zbywania przez subemitenta usługowego przysługującego mu prawa do objęcia papierów wartościowych. Zbycie tego prawa przez subemitenta uważa się za obrót pierwotny. Za obrót pierwotny uważa się również proponowanie przez subemitenta zbycia akcji objętych w wykonaniu tego prawa, w przypadku gdy sąd rejestrowy wpisał do rejestru przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego emitenta.

4. Umowy o subemisję usługowe, zawarte przez wprowadzającego, powinny zapewniać możliwość zbywania przez subemitenta usługowego papierów wartościowych nabytych od wprowadzającego, a także prawa do ich nabycia.

5. Dokonywanie obrotu, o którym mowa w ust. 3 i 4, na warunkach, o których mowa w tych przepisach, następuje w terminie ważności prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego oraz w terminie i na warunkach w nich określonych.

6. Subemitentem usługowym mogą być wyłącznie: bank, firma inwestycyjna lub zagraniczna firma inwestycyjna lub konsorcjum tych podmiotów. W przypadku konsorcjum za subemitenta usługowego uważa się również każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum.

Art. 16.41) 1. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja, z zastrzeżeniem art. 19, może:

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub

2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub

3) opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

2. W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 17.41) 1. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja, z zastrzeżeniem art. 19, może:

1) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych;

2) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;

3) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

2. W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, Komisja może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 18.41) 1. Komisja może zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17, także w przypadku gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że:

1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów;

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta;

3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.

2. W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwy organ państwa przyjmującego, że emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, lub instytucja finansowa uczestnicząca w ofercie publicznej w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem lub wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, Komisja może:

1) wezwać emitenta do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium tego państwa lub

2) zastosować środki określone w art. 16 lub art. 17.

Art. 19.41) 1. W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, dopuszczeniem lub wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub prowadzeniem akcji promocyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, lub podmiot uczestniczący w ofercie publicznej, dopuszczeniu lub wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub akcji promocyjnej, w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta, Komisja przekazuje informację o tym zdarzeniu właściwemu organowi państwa macierzystego tego emitenta.

2. W przypadku gdy, mimo poinformowania przez Komisję, właściwy organ państwa macierzystego emitenta nie podejmuje działań mających zapobiec dalszemu naruszaniu przepisów prawa lub gdy te działania są nieskuteczne, Komisja może, w celu ochrony interesu inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego organu, zastosować środki określone odpowiednio w art. 16, art. 17 lub w art. 53 ust. 5. Komisja niezwłocznie przekazuje informację o zastosowaniu tych środków Komisji Europejskiej.

Art. 19a.42) W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lub 2, w art. 17 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub w art. 18, Komisja może, na wniosek emitenta lub wprowadzającego albo z urzędu, uchylić tę decyzję.

Art. 20. Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym są obowiązani zapewnić posiadaczom papierów tego samego rodzaju, w takich samych okolicznościach, jednakowe traktowanie. Nie wyłącza to możliwości przeprowadzania przez emitenta, zgodnie z przepisami prawa jego siedziby, wcześniejszego wykupu dłużnych papierów wartościowych, w przypadku konieczności odstąpienia od wcześniejszych warunków emisji ze względów społecznych.

Oddział 2

Prospekt emisyjny i memorandum informacyjne objęte zasadami obowiązującymi jednolicie w państwach członkowskich

Art. 21. 1. Prospekt emisyjny sporządza się w formie:

1) jednolitego dokumentu albo

2) zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący.

2.43) W przypadku oferty publicznej lub dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym:

1) papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym lub warrantów, tożsamych co do charakteru inkorporowanych w nich praw, emitowanych w określonym czasie, w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmujących co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy (program emisji), lub

2) papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym emitowanych przez instytucję kredytową w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmujących co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy, jeżeli środki uzyskane z emisji tych papierów są lokowane w aktywa o wartości odpowiadającej co najmniej wartości zobowiązań wynikających z tych papierów do dnia ich wykupu, oraz pod warunkiem że w przypadku niewypłacalności emitenta środki pozyskane z emisji tych papierów wartościowych są zabezpieczone w ten sposób, że gwarantują pierwszeństwo spłaty kapitału i odsetek wymagalnych z tytułu tych papierów przed innymi wierzytelnościami w stosunku do emitenta

– emitent lub wprowadzający sporządza prospekt emisyjny, będący prospektem emisyjnym podstawowym.

3.44) O ile przepisy prawa państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 36 ust. 1, nie stanowią inaczej, dokument podsumowujący oraz podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu – nie są wymagane w przypadku prospektu emisyjnego papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 50 000 euro w dniu podjęcia uchwały o emisji tych papierów wartościowych.

Art. 22. 1. Prospekt emisyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje, przy uwzględnieniu rodzaju emitenta i papierów wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta oraz podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z papieru wartościowego (podmiot zabezpieczający) oraz dotyczące praw i obowiązków związanych z tymi papierami wartościowymi. Informacje zamieszczone w prospekcie emisyjnym powinny być przedstawione językiem zrozumiałym dla inwestorów oraz w sposób umożliwiający im ocenę sytuacji tych podmiotów.

2. Informacje mogą być zamieszczane w prospekcie emisyjnym przez odesłanie do jednego lub więcej uprzednio lub równocześnie udostępnionych do publicznej wiadomości dokumentów, które zostały przekazane Komisji lub zatwierdzone przez Komisję. Informacje te powinny stanowić najbardziej aktualne informacje dostępne emitentowi. Jeżeli informacje są zamieszczone przez odesłanie, do prospektu emisyjnego załącza się wykaz tych odesłań, obejmujący wskazanie informacji, których zamieszczenie w prospekcie emisyjnym jest wymagane przepisami prawa, oraz przedmiotowych dokumentów. Dokument podsumowujący ani podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu nie może zawierać informacji zamieszczonych przez odesłanie. Szczegółowe zasady zamieszczania informacji przez odesłanie określa art. 28 rozporządzenia 809/2004.

3. W przypadku gdy wymóg przedstawienia określonych informacji w prospekcie emisyjnym nie ma zastosowania wprost, ze względu na specyfikę działalności emitenta, jego formy prawnej lub papierów wartościowych, albo inne uzasadnione okoliczności, w treści prospektu emisyjnego zamieszcza się informacje, które swym charakterem odpowiadają informacjom objętym tym wymogiem, o ile nie wprowadzi to w błąd ogółu inwestorów co do faktów i okoliczności, których znajomość jest istotna dla oceny papierów wartościowych lub sytuacji emitenta.

4.45) Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym jest:

1) emitent – za wszystkie informacje;

2) wprowadzający – za informacje o wprowadzającym oraz dokonywanej przez niego sprzedaży papierów wartościowych;

3) podmiot zabezpieczający – za informacje o tym podmiocie oraz o ustanowionym zabezpieczeniu;

4) subemitent usługowy – za informacje o subemitencie oraz dokonywanej przez niego subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych;

5) podmiot sporządzający lub biorący udział w sporządzeniu informacji – za informację, którą sporządził lub w której sporządzeniu brał udział.

5.45) Prospekt emisyjny powinien zawierać oświadczenie podmiotów wymienionych w ust. 4 o prawdziwości, rzetelności i kompletności informacji, w brzmieniu określonym w rozporządzeniu 809/2004.

Art. 23. Dokument podsumowujący oraz podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu przedstawia, z uwzględnieniem art. 24 rozporządzenia 809/2004, w sposób zwięzły i bez sformułowań technicznych, najważniejsze informacje i czynniki ryzyka dotyczące emitenta, podmiotu zabezpieczającego, papierów wartościowych oraz ich oferty lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, jak również jednoznaczne wskazanie, że:

1) jest traktowany jako wprowadzenie do prospektu emisyjnego;

2)46) decyzja inwestycyjna odnośnie do papierów wartościowych objętych danym prospektem emisyjnym powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego prospektu emisyjnego;

3) inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści prospektu emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem;

4) osoby sporządzające dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy dokument podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi częściami prospektu emisyjnego.

Art. 24.47) 1. W przypadku gdy prospekt emisyjny podstawowy, zaktualizowany zgodnie z art. 51, nie zawiera informacji o szczegółowych warunkach poszczególnych ofert, emitent lub wprowadzający przekazuje do Komisji informację o szczegółowych warunkach każdej oferty oraz udostępnia ją do publicznej wiadomości w sposób przewidziany dla prospektu emisyjnego, w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później jednak niż przed rozpoczęciem subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych nim objętych, z uwzględnieniem art. 22, art. 26 i art. 33 rozporządzenia 809/2004. Do informacji o szczegółowych warunkach oferty przekazywanych w tym trybie nie stosuje się wymogów wynikających z art. 51.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prospekt emisyjny podstawowy powinien spełniać przynajmniej warunek, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1.

3. Emitent lub wprowadzający przekazuje do Komisji informację o formie i terminie udostępnienia do publicznej wiadomości szczegółowych warunków poszczególnych ofert. Przepis art. 47 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 25. 1. Szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, sposób jego sporządzania oraz warunki żądania przez Komisję zamieszczenia w prospekcie emisyjnym dodatkowych informacji określają art. 2–26, 28 i 35 rozporządzenia 809/2004, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 26.

2. W przypadku emitenta z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim prospekt emisyjny może być sporządzony na podstawie przepisów państwa siedziby tego emitenta, pod warunkiem że został sporządzony zgodnie z właściwymi standardami opracowanymi przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) oraz że informacje zamieszczone w prospekcie emisyjnym odpowiadają wymogom określonym w art. 21–24 i art. 54 ustawy oraz w art. 2–26, 28 i 35 rozporządzenia 809/2004.

Art. 26. 1. W przypadku emitenta z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego, z uwzględnieniem art. 2–26 i 35 rozporządzenia 809/2004, właściwe są polskie zasady rachunkowości, który zamierza ubiegać się lub ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, prospekt emisyjny – w odniesieniu do informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych – zawiera informacje w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 55 pkt 3.

2. Podmiotem zamierzającym ubiegać się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym jest podmiot, który złożył wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami rozporządzenia 809/2004 – wskazał na zamiar ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych objętych tym prospektem do obrotu na rynku regulowanym. Pod miotem ubiegającym się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym jest podmiot, który złożył wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych na rynek regulowany.

Art. 27. 1. W celu uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu – w przypadku papierów wartościowych emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym – emitent lub wprowadzający składa do Komisji, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, wniosek zawierający:

1) firmę (nazwę) i siedzibę emitenta;

2) podstawowe dane o papierach wartościowych, których dotyczy prospekt emisyjny, a w szczególności określenie ich liczby, rodzaju i wartości nominalnej;

3) oznaczenie firmy inwestycyjnej, która będzie oferować papiery wartościowe objęte wnioskiem.

2. Do wniosku załącza się:

1) prospekt emisyjny sporządzony w języku polskim, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) statut, umowę spółki, akt założycielski lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji emitenta;

3) 48) uchwałę właściwego organu stanowiącego emitenta w sprawie emisji papierów wartościowych, których dotyczy prospekt emisyjny;

3a) 49) uchwałę walnego zgromadzenia spółki w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji, których dotyczy prospekt emisyjny, do obrotu na rynku regulowanym w przypadku spółki, której akcje nie są dopuszczone do obrotu na tym rynku regulowanym, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – uchwałę właściwego organu stanowiącego tego emitenta;

3b) 49) uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji, których dotyczy prospekt emisyjny, w depozycie papierów wartościowych, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – uchwałę właściwego organu stanowiącego tego emitenta – jeżeli emitent nie jest spółką publiczną;

4) wykaz informacji, w odniesieniu do których emitent lub wprowadzający wnosi o zwolnienie z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, wraz z uzasadnieniem takiego wniosku;

5) wykaz informacji, których przedstawienie w prospekcie emisyjnym nie jest możliwe, ze wskazaniem specyfiki lub okoliczności, które uzasadniają pominięcie ich w treści prospektu, z uwzględnieniem art. 22 ust. 3.

3. W przypadku gdy oferta publiczna lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ma mieć miejsce wyłącznie w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, prospekt emisyjny załączony do wniosku, o którym mowa w ust. 1, może być sporządzony w języku polskim lub angielskim, według wyboru emitenta lub wprowadzającego.

4.50) Pośrednictwo firmy inwestycyjnej, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane w przypadku wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ofertą publiczną, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 lit. c–e.

Art. 28. 1. W celu uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w formie zestawu dokumentów – w przypadku papierów wartościowych emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym – emitent lub wprowadzający składa do Komisji, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej:

1) dokument rejestracyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie zawierającym informacje określone w art. 27 ust. 1 pkt 1, załączając dokumenty, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2, 4 i 5, albo

2) 51) łącznie dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego obejmującego te dokumenty, zawierającym informacje określone w art. 27 ust. 1, załączając dokumenty, o których mowa w art. 27 ust. 2.

2.52) Przepisy art. 27 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3.53) Po zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, emitent lub wprowadzający przekazuje niezwłocznie jego ostateczną wersję do Komisji.

Art. 29. 1.54) W przypadku subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych lub ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, dokonywanych w terminie ważności dokumentu rejestracyjnego zatwierdzonego w przypadkach, o których mowa w art. 28 ust. 1, emitent lub wprowadzający każdorazowo składa do Komisji dokument ofertowy i dokument podsumowujący dla papierów wartościowych, które będą przedmiotem danej oferty lub dopuszczenia, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tych dokumentów obejmującym informacje, o których mowa w art. 27 ust. 1.

2.54) Do dokumentu ofertowego, o którym mowa w ust. 1, dołącza się informacje o istotnych błędach w treści dokumentu rejestracyjnego oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjnego lub, jeżeli ten dokument rejestracyjny był już częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie zestawu dokumentów, zaktualizowaniu prospektu emisyjnego zgodnie z art. 51, lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po przedmiotowym zatwierdzeniu lub zaktualizowaniu.

3. Do wniosku o zatwierdzenie dokumentu ofertowego załącza się również dokumenty, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3–5.

Art. 30. Za zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w formie zestawu dokumentów uważa się zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego oraz dokumentu ofertowego i podsumowującego, dotyczących papierów wartościowych objętych takim prospektem emisyjnym.

Art. 31. 1. Decyzję w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Komisja wydaje w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Decyzję w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego obejmującego papiery wartościowe emitenta, którego żadne z dotychczas wyemitowanych i objętych papierów wartościowych nie były przedmiotem oferty publicznej ani nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Komisja wydaje w terminie 20 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3.55) Stroną postępowania wszczętego na wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego może być wyłącznie emitent lub wprowadzający.

Art. 32. 1. W przypadku, gdy prospekt emisyjny nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, składana dokumentacja jest niekompletna lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, Komisja może – w zakresie niezbędnym do zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub stwierdzenia istnienia przesłanek podjęcia przez Komisję czynności, o których mowa w art. 16–18 – żądać uzupełnienia lub zmiany informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, przedstawienia innych dokumentów i informacji dotyczących sytuacji finansowej lub prawnej emitenta lub ich zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, od:56)

1) emitenta;

2) wprowadzającego;

3) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który dokonał badania sprawozdań finansowych emitenta zamieszczonych w prospekcie emisyjnym;

4) podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 3;

5) podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do emitenta lub wprowadzającego;

6) 57) osób wchodzących w skład organu zarządzającego emitenta lub wprowadzającego.

2.58) Żądanie, o którym mowa w ust. 1, Komisja przedkłada w terminie:

1) 10 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji – w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 1;

2) 20 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji – w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 2.

3. Komisja może żądać zamieszczenia w prospekcie emisyjnym dodatkowych informacji w zakresie i na warunkach określonych w art. 23 rozporządzenia 809/2004.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub 3, bieg terminów, o których mowa w art. 31, rozpoczyna się w dniu uzupełnienia dokumentacji lub dostarczenia wymaganych informacji.

Art. 33. 1. Komisja może odmówić zatwierdzenia prospektu emisyjnego w przypadku, gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa.

2. W decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Komisja może zwolnić emitenta, na jego wniosek, z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym informacji, których ujawnienie:

1) mogłoby być sprzeczne z interesem publicznym;

2) 59) mogłoby wyrządzić istotną szkodę emitentowi – o ile nie wprowadzi to w błąd ogółu inwestorów co do faktów i okoliczności, których znajomość jest istotna dla oceny praw z papierów wartościowych lub sytuacji emitenta, wprowadzającego lub podmiotu zabezpieczającego;

3) 59) jest nieistotne z punktu widzenia danej oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli nie wprowadzi to w błąd ogółu inwestorów co do faktów i okoliczności, których znajomość jest istotna dla oceny sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju emitenta, wprowadzającego lub podmiotu zabezpieczającego.

Art. 34. Przepisy art. 31–33 stosuje się do poszczególnych dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2.

Art. 35. 1.60) Na podstawie porozumienia z właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim, Komisja może przekazać temu organowi rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego albo dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, złożonych do Komisji przez emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, jeżeli uzna to za uzasadnione w szczególności specyfiką tego emitenta, papierów wartościowych objętych tym prospektem emisyjnym albo charakterem oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Komisja w terminie 3 dni roboczych informuje wnioskodawcę o przekazaniu wniosku.

2. Do rozpatrzenia przez Komisję wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, przekazanego przez właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego oddziału.

Art. 36. 1.61) Na wniosek emitenta lub wprowadzającego, Komisja wydaje zaświadczenie potwierdzające zatwierdzenie prospektu emisyjnego, wskazujące informacje objęte przez Komisję zwolnieniem z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, wraz z uzasadnieniem tego zwolnienia i określeniem przesłanek, o których mowa w art. 33 ust. 2, oraz informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 5, oraz przekazuje to zaświadczenie, wraz z dostarczoną przez wnioskodawcę kopią prospektu emisyjnego i jego tłumaczeniem na język wymagany przez państwo wskazane przez emitenta lub wprowadzającego jako państwo przyjmujące, właściwemu organowi nadzoru w państwie członkowskim, które emitent wskaże w tym wniosku jako państwo przyjmujące.

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany:

1) jednocześnie z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego – Komisja przekazuje zaświadczenie wskazanemu właściwemu organowi nadzoru w państwie przyjmującym emitenta w terminie 1 dnia roboczego od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego;

2) po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego – Komisja przekazuje zaświadczenie wskazanemu organowi nadzoru w państwie przyjmującym emitenta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3. Na wniosek emitenta lub wprowadzającego Komisja załącza do zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dostarczone przez wnioskodawcę tłumaczenie, na język wymagany przez państwo wskazane przez emitenta lub wprowadzającego jako państwo przyjmujące, dokumentu podsumowującego lub podsumowania będącego częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do aneksów, o których mowa w art. 51 ust. 1.

Art. 37. 1. Papiery wartościowe emitenta z siedzibą w państwie członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, mogą być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem otrzymania przez Komisję od właściwego organu nadzoru w państwie macierzystym emitenta:

1) dokumentu notyfikującego, potwierdzającego zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego tych papierów wartościowych oraz wskazującego zakres informacji:

a) objętych przez organ nadzoru zwolnieniem z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym lub

b) niezamieszczonych w prospekcie emisyjnym ze względu na specyfikę działalności emitenta, jego formy prawnej lub papierów wartościowych albo inne uzasadnione okoliczności, które uzasadniają pominięcie ich w treści prospektu

– wraz z uzasadnieniem tego zwolnienia lub niezamieszczenia;

2) 62) kopii zatwierdzonego prospektu emisyjnego, sporządzonego i zaktualizowanego zgodnie z przepisami tego państwa członkowskiego, wraz z jego tłumaczeniem na język polski lub polski i angielski, według wyboru emitenta lub wprowadzającego, wraz z tłumaczeniem na język polski części prospektu emisyjnego zawierającej podsumowanie informacji w nim zamieszczonych.

2. (uchylony).63)

3. Emitent lub wprowadzający ma obowiązek udostępnić do publicznej wiadomości prospekt emisyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządzony w języku polskim lub angielskim, według wyboru emitenta lub wprowadzającego. W przypadku prospektu emisyjnego sporządzonego w języku angielskim, emitent lub wprowadzający ma obowiązek udostępnić do publicznej wiadomości, łącznie z prospektem emisyjnym, dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu sporządzone w języku polskim.

4.64) Udostępnienie prospektu emisyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez Komisję dokumentów, o których mowa w ust. 1.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do aneksów, o których mowa w art. 51 ust. 1, zatwierdzanych przez organ nadzoru w państwie macierzystym emitenta. W przypadku nieotrzymania przez Komisję dokumentu notyfikującego potwierdzającego zatwierdzenie przez właściwy organ nadzoru w państwie macierzystym emitenta aneksu odnoszącego się do znanego Komisji zdarzenia, które mogłoby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, Komisja powinna zwrócić się do tego organu nadzoru o podjęcie odpowiednich działań w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

6.65) Przypisy art. 24 w zakresie sposobu i terminu publikacji szczegółowych warunków oferty publicznej, art. 45 ust. 2 i 3, art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 1, 4 i 5, art. 48–50, art. 51 ust. 5, art. 51a oraz art. 52 i 53 stosuje się odpowiednio.

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do emitenta z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, który wskazał państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska jako państwo macierzyste.

Art. 38.66) 1. W przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz ust. 4 pkt 4 i 5, emitent lub wprowadzający składa do Komisji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej memorandum informacyjne sporządzone w formie jednolitego dokumentu, zawierające informacje równoważne pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym, wraz z wnioskiem o stwierdzenie tej równoważności. Do postępowania w sprawie wniosku przepisy art. 31, 32 i art. 33 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać odpowiednio warunki, o których mowa w art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 2–5.

3. Wymóg sporządzenia, uzyskania stwierdzenia równoważności, o którym mowa w ust. 1, oraz udostępnienia memorandum informacyjnego nie ma zastosowania w przypadku oferty publicznej spełniającej przynajmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1–4, oraz w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych spełniających przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1. W przypadku sporządzenia memorandum informacyjnego w odniesieniu do oferty publicznej spełniającej przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4, pośrednictwo firmy inwestycyjnej, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane.

4. Po stwierdzeniu równoważności, o której mowa w ust. 1, emitent lub wprowadzający niezwłocznie przekazuje Komisji ostateczną wersję memorandum informacyjnego.

5. Przepisy art. 22 i art. 23, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50 oraz art. 52–54 stosuje się odpowiednio.

Art. 38a.67) 1. Emitent lub wprowadzający jest obowiązany przekazywać Komisji w formie aneksu do memorandum informacyjnego informacje o istotnych błędach w jego treści oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po stwierdzeniu równoważności lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po tym stwierdzeniu, do dnia:

1) dokonania przydziału papierów wartościowych, ogłoszenia o niedojściu subskrypcji lub sprzedaży do skutku, ogłoszenia o odstąpieniu przez emitenta od przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży albo o odwołaniu subskrypcji lub sprzedaży – w przypadku gdy emitentem jest podmiot podlegający obowiązkom informacyjnym, o których mowa w rozdziale 3, lub gdy papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, albo

2) dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

2. Przekazanie przez emitenta lub wprowadzającego aneksu do memorandum informacyjnego do Komisji powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu wiadomości o błędach w jego treści lub znaczących czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych.

3. Udostępnienie przez emitenta lub wprowadzającego aneksu zainteresowanym inwestorom, w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum informacyjne, powinno nastąpić równocześnie z przekazaniem go do Komisji.

4. Obowiązek przekazania informacji w formie aneksu do memorandum informacyjnego nie wyłącza obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1.

Art. 38b.67) W przypadku gdy aneks, o którym mowa w art. 38a, jest udostępniany zainteresowanym inwestorom po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest udostępniany w związku z błędami w treści memorandum informacyjnego, o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. Emitent lub wprowadzający może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.

Art. 39.68) 1. W przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz ust. 4 pkt 6–8, emitent lub wprowadzający udostępnia do wiadomości zainteresowanych inwestorów memorandum informacyjne sporządzone w formie jednolitego dokumentu, którego zakres określają przepisy wydane na podstawie art. 55 pkt 1.

2. Przepisy art. 22, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50 oraz art. 53 stosuje się odpowiednio.

3. Wymóg sporządzenia oraz udostępnienia memorandum informacyjnego nie ma zastosowania w przypadku oferty publicznej spełniającej przynajmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1–4 oraz w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. e, oraz w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych spełniających przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 lub 2.

Art. 40.68) 1. Memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 38 i art. 39, sporządza się w języku polskim.

2. Emitent lub wprowadzający ma obowiązek ustalenia terminu ważności memorandum informacyjnego, sposobu i terminu udostępnienia memorandum informacyjnego, a w przypadku memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 39 ust. 1, również trybu aktualizacji informacji zamieszczonych w memorandum informacyjnym, zapewniając:

1) jego dostępność dla zainteresowanych inwestorów przed rozpoczęciem subskrypcji, sprzedaży lub wydawania papierów wartościowych, których dotyczy;

2) sprawne przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym;

3) należytą ochronę interesów inwestorów.

Oddział 3

Memorandum informacyjne i inne dokumenty informacyjne objęte zasadami obowiązującymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 41.69) Przepisy niniejszego oddziału określają tryb postępowania z dokumentami informacyjnymi w związku z:

1) ofertą publiczną papierów wartościowych, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 6, z wyjątkiem przypadków, gdy oferta publiczna obejmuje proponowanie:

a) nabycia papierów wartościowych w postępowaniu likwidacyjnym,

b) przez Skarb Państwa nabycia akcji w procesie prywatyzacji,

c) nabycia dotychczasowym akcjonariuszom w wykonaniu prawa poboru,

d) nabycia przez spółkę własnych akcji w trybie określonym w art. 331 § 3, art. 363 § 3 i 4 i art. 515 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.70));

2) ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.

Art. 42.71) 1. W przypadku, o którym mowa w art. 41 pkt 1, emitent lub wprowadzający składa do Komisji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej memorandum informacyjne, którego zakres określają przepisy wydane na podstawie art. 55 pkt 1, sporządzone w formie jednolitego dokumentu, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Przepisy art. 31 i art. 32 oraz art. 33 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Memorandum informacyjne sporządza się w języku polskim.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać odpowiednio warunki, o których mowa w art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 2–5. Jednak w przypadku sporządzenia memorandum informacyjnego w związku z ofertą, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 lit. e, pośrednictwo firmy inwestycyjnej, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane.

4. Przepisy art. 22, art. 45, art. 47 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 49 ust. 1, art. 50 oraz art. 52–54 stosuje się odpowiednio.

5. Wymóg sporządzenia, uzyskania zatwierdzenia oraz udostępnienia memorandum informacyjnego nie ma zastosowania w przypadku oferty publicznej spełniającej przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1–4 lub pkt 5 lit. e. W przypadku oferty publicznej spełniającej przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. a–d, stosuje się przepisy art. 38–40, o ile emitent lub wprowadzający tak postanowi.

Art. 42a.72) 1. Emitent lub wprowadzający jest obowiązany przekazywać Komisji w formie aneksu do memorandum informacyjnego informacje o istotnych błędach w jego treści oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po jego zatwierdzeniu lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu, do dnia:

1) dokonania przydziału papierów wartościowych, ogłoszenia o niedojściu subskrypcji lub sprzedaży do skutku, ogłoszenia o odstąpieniu przez emitenta od przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży albo o odwołaniu subskrypcji lub sprzedaży – w przypadku gdy emitentem jest podmiot podlegający obowiązkom informacyjnym, o których mowa w rozdziale 3, lub gdy papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, albo

2) dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

2. Przekazanie przez emitenta lub wprowadzającego aneksu do memorandum informacyjnego do Komisji powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu wiadomości o błędach w jego treści lub znaczących czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych.

3. Udostępnienie przez emitenta lub wprowadzającego aneksu do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum informacyjne, powinno nastąpić równocześnie z przekazaniem aneksu do Komisji.

4. Obowiązek przekazania informacji w formie aneksu do memorandum informacyjnego nie wyłącza obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1.

Art. 42b.72) W przypadku gdy aneks, o którym mowa w art. 42a, jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest udostępniany w związku z błędami w treści memorandum informacyjnego, o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. Emitent lub wprowadzający może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.

Art. 43. (uchylony).73)

Art. 44. 1.74) W przypadku, o którym mowa w art. 41 pkt 2, dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję oraz udostępnienia do publicznej wiadomości warunków obrotu, zawierających informacje w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 55 pkt 2.

2. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym składa do Komisji wniosek o zatwierdzenie warunków obrotu. Przepisy art. 31–33 oraz art. 45 ust. 1 i 2, art. 46 ust. 1, art. 47 i 50 stosuje się odpowiednio.

3.75) Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w warunkach obrotu jest:

1) podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym – za wszystkie informacje;

2) osoba sporządzająca informację – za informację, którą sporządziła.

Oddział 4

Udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na podstawie tej oferty lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym76)

Art. 45. 1.77) Niezwłocznie po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego emitent lub wprowadzający przekazuje jego ostateczną wersję do Komisji oraz udostępnia prospekt emisyjny do publicznej wiadomości.

2.77) Emitent lub wprowadzający jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3, udostępnić do publicznej wiadomości prospekt emisyjny w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych nim objętych, jeżeli papiery wartościowe są przedmiotem oferty publicznej, albo w dniu dopuszczenia papierów do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli papiery wartościowe nie były uprzednio przedmiotem oferty publicznej.

3. W przypadku pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji, które mają być następnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli tego samego rodzaju akcje tego emitenta nie są jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, prospekt emisyjny powinien być udostępniony do publicznej wiadomości nie później niż na 6 dni roboczych przed dniem zakończenia ich subskrypcji lub sprzedaży.

Art. 46. 1. Emitent lub wprowadzający ma obowiązek udostępnić do publicznej wiadomości prospekt emisyjny sporządzony w języku polskim, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 37 ust. 3.

2.78) W przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 50 000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych, prospekt emisyjny udostępniany do publicznej wiadomości powinien być sporządzony w języku uzgodnionym przez Komisję z właściwymi organami nadzoru państw członkowskich, w których nastąpi to ubieganie się, lub w języku angielskim, według wyboru emitenta lub wprowadzającego. W takim przypadku emitent lub wprowadzający ma obowiązek udostępnić do publicznej wiadomości, łącznie z prospektem emisyjnym, dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, sporządzone w języku polskim.

Art. 47. 1. Emitent lub wprowadzający ma obowiązek udostępnić prospekt emisyjny do publicznej wiadomości w co najmniej jeden z następujących sposobów:

1) przez zamieszczenie w co najmniej jednej gazecie ogólnopolskiej;

2) 79) w postaci drukowanej, bezpłatnie, w siedzibie spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym papiery wartościowe mają być dopuszczone do obrotu, lub w siedzibie emitenta, a także w siedzibie i punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym, w nakładzie zapewniającym dostępność prospektu emisyjnego dla osób zainteresowanych oraz sprawne przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych, lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym;

3) 79) w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronie emitenta oraz firmy inwestycyjnej oferującej papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym;

4) w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronie spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym papiery wartościowe mają być dopuszczane do obrotu;

5) 80) w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronie organu nadzoru państwa macierzystego emitenta – w przypadku emitentów, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym.

2.81) Nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym dzień udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości emitent lub wprowadzający przekazuje do Komisji informację o formie i terminie jego udostępnienia.

3. Komisja zamieszcza na swojej stronie w sieci Internet informację o zatwierdzonym i udostępnionym do publicznej wiadomości prospekcie emisyjnym wraz z odnośnikami do stron w sieci Internet należącymi do emitenta lub spółki prowadzącej rynek regulowany, na których została zamieszczona elektroniczna wersja tego prospektu emisyjnego. Emitent lub wprowadzający informuje Komisję, na 2 dni robocze przed dniem udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości, o terminie i miejscu tego udostępnienia w sieci Internet.

4. W przypadku udostępnienia prospektu emisyjnego wyłącznie w postaci elektronicznej, podmiot udostępniający prospekt emisyjny jest obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej, zgłoszone w terminie ważności prospektu emisyjnego, do nieodpłatnego dostarczenia tego prospektu emisyjnego w postaci drukowanej w miejscu przyjęcia żądania.

5. Szczegółowe zasady udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego określają art. 29 i 30 rozporządzenia 809/2004.

Art. 48. W przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 22 ust. 2, emitent lub wprowadzający mogą udostępniać do publicznej wiadomości poszczególne dokumenty stanowiące część prospektu emisyjnego oddzielnie. W takim przypadku każdy z dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, udostępniany do publicznej wiadomości w sposób, o którym mowa w art. 47 ust. 1, zawiera wskazanie o sposobie udostępnienia wszystkich pozostałych dokumentów i informacji zamieszczonych przez odesłanie, o których mowa w art. 22 ust. 2, stanowiących ten prospekt emisyjny.

Art. 49. 1.82) Termin ważności prospektu emisyjnego wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości, nie dłużej jednak niż do dnia:

1) przydziału papierów wartościowych, ogłoszenia o niedojściu subskrypcji lub sprzedaży do skutku, ogłoszenia o odstąpieniu przez emitenta lub wprowadzającego od przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży albo o odwołaniu subskrypcji lub sprzedaży – w przypadku gdy papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, albo

2) dopuszczenia papierów wartościowych, których dotyczy prospekt emisyjny, do obrotu na rynku regulowanym.

2.82) Termin ważności dokumentu rejestracyjnego wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia.

3. Termin ważności prospektu emisyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, upływa z dniem zakończenia emisji papierów wartościowych emitowanych na podstawie tego prospektu.

Art. 50.83) Wszelkie informacje dotyczące publicznej oferty lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, udostępniane w dowolny sposób i formie, przez emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego nie mogą być sprzeczne z treścią informacji zawartych w prospekcie emisyjnym.

Art. 51.83) 1. Emitent lub wprowadzający jest obowiązany przekazywać Komisji w formie aneksu do prospektu emisyjnego, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach w treści prospektu emisyjnego oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu, do dnia:

1) dokonania przydziału papierów wartościowych, ogłoszenia o niedojściu subskrypcji lub sprzedaży do skutku, ogłoszenia o odstąpieniu przez emitenta od przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży albo o odwołaniu subskrypcji lub sprzedaży – w przypadku gdy emitentem jest podmiot podlegający obowiązkom informacyjnym, o których mowa w rozdziale 3, lub gdy papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, albo

2) dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

2. Przekazanie do Komisji, przez emitenta lub wprowadzającego, aneksu do prospektu emisyjnego powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu wiadomości o błędach w treści prospektu emisyjnego lub znaczących czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych.

3. Treść aneksu podlega zatwierdzeniu przez Komisję w trybie określonym w art. 31, art. 32 i art. 33 ust. 2, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu.

4. Komisja może odmówić zatwierdzenia aneksu, w przypadku gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia aneksu, Komisja stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17.

5. Po zatwierdzeniu aneksu do prospektu emisyjnego, emitent lub wprowadzający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, udostępnia aneks do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony prospekt emisyjny.

6. Na podstawie porozumienia z właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim, Komisja przekazuje temu organowi rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie aneksu złożonego do Komisji przez emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, jeżeli uprzednio przekazała temu organowi do zatwierdzenia prospekt emisyjny albo dokumenty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1.

7. Do rozpatrzenia przez Komisję wniosku o zatwierdzenie aneksu przekazanego przez właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

8. Obowiązek przekazania informacji w formie aneksu do prospektu emisyjnego nie wyłącza obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1.

Art. 51a.84) W przypadku gdy aneks, o którym mowa w art. 51, jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest udostępniany w związku z błędami w treści prospektu emisyjnego, o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. Emitent lub wprowadzający może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.

Art. 52.85) 1. Treść i forma udostępnionego do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego oraz aneksów powinny być zgodne z treścią i formą prospektu emisyjnego i aneksów zatwierdzonych przez Komisję.

2. Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego lub aneksów w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych lub ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, niemającą charakteru wskazanego w art. 51 ust. 1, emitent lub wprowadzający może udostępnić do publicznej wiadomości bez zachowania trybu określonego w art. 51, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony prospekt emisyjny. Komunikat ten powinien być równocześnie przekazany do Komisji.

3. W przypadku gdy zatwierdzony prospekt emisyjny nie został jeszcze udostępniony do publicznej wiadomości informację, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się w jego treści lub udostępnia się razem z prospektem emisyjnym w formie odrębnego komunikatu aktualizującego.

Art. 53. 1. Emitent lub wprowadzający może prowadzić akcję promocyjną w rozumieniu i w formie wskazanej w art. 2 pkt 9 i art. 34 rozporządzenia 809/2004.

2. W przypadku prowadzenia akcji promocyjnej w treści wszystkich materiałów promocyjnych należy jednoznacznie wskazać:

1) że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy;

2) że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny;

3) miejsca, w których prospekt emisyjny jest lub będzie dostępny.

3.86) Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, których zamieszczenie w prospekcie emisyjnym jest wymagane przepisami ustawy lub rozporządzenia 809/2004, gdy prospekt emisyjny jeszcze nie został udostępniony do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych.

4.86) W przypadku gdy zgodnie z ustawą nie jest wymagane sporządzenie, zatwierdzenie i udostępnienie prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości, wszelkie informacje przekazywane inwestorom w ramach akcji promocyjnej powinny być udostępnione w takim samym zakresie wszystkim podmiotom, do których jest kierowana oferta publiczna.

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z ust. 2–4 Komisja może:

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, lub

2) zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli:

a) emitent lub wprowadzający uchyla się od usunięcia wskazanych przez Komisję nieprawidłowości w terminie wskazanym w pkt 1 lub

b) treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy ustawy, lub

3) opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z ust. 2–4, Komisja może również nałożyć na emitenta lub wprowadzającego karę pieniężną do wysokości 250 000 zł.

7.87) W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, Komisja może, na wniosek emitenta lub wprowadzającego albo z urzędu, uchylić tę decyzję.

Art. 54. 1.88) Prospekt emisyjny może nie zawierać ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży papierów wartościowych lub ostatecznej liczby oferowanych papierów wartościowych pod warunkiem wskazania w prospekcie emisyjnym:

1) ceny maksymalnej;

2) kryteriów lub warunków ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży papierów wartościowych, lub ostatecznej liczby oferowanych papierów wartościowych, lub

3) że osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie lub liczbie oferowanych papierów wartościowych, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji.

2.88) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, emitent lub wprowadzający może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.

3. Emitent lub wprowadzający jest obowiązany do niezwłocznego przekazania informacji o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej lub cenie sprzedaży oraz liczbie oferowanych papierów wartościowych do Komisji oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony prospekt emisyjny, oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1.

Art. 55. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1. Rozporządzenie powinno określać treść i zakres informacji ujawnianych w memorandum informacyjnym tak, aby zapewnić nabywcom papierów wartościowych podstawowe dane niezbędne do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te papiery wartościowe;

2) podmioty uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym, szczególne warunki, jakie są obowiązane spełniać te podmioty, szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać warunki obrotu, o których mowa w art. 44 ust. 1, oraz szczególny tryb i warunki zatwierdzenia warunków obrotu, w tym kryteria, jakie muszą spełniać te instrumenty finansowe, aby mogły być przedmiotem obrotu tak, aby zapewnić nabywcom tych instrumentów finansowych podstawowe dane niezbędne do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w nie;

3) zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu 809/2004, właściwe są polskie zasady rachunkowości. Rozporządzenie powinno określać składniki sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz ich zakres informacyjny tak, aby zapewnić nabywcom papierów wartościowych dane niezbędne do oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

Rozdział 3

Obowiązki informacyjne emitentów

Art. 55a.89) 1. Państwem macierzystym w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 2, jest:

1) państwo członkowskie, na terytorium którego emitent ma siedzibę – w przypadku emitenta akcji lub emitenta papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, których jednostkowa wartość nominalna wynosi mniej niż 1 000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych;

2) państwo członkowskie, o którym mowa w art. 11 ust. 2–4 – w przypadku emitenta papierów wartościowych, o których mowa w pkt 1, mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim.

2. W przypadku innym niż określony w ust. 1 państwem macierzystym jest, według wyboru emitenta, państwo członkowskie, w którym emitent ma siedzibę, albo jedno z państw członkowskich, na terytorium którego papiery wartościowe emitenta zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

3. Zmiana państwa macierzystego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, chyba że przed upływem tego terminu papiery wartościowe emitenta utracą status dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium państw członkowskich.

4. Emitent jest obowiązany do przekazania informacji o dokonanym wyborze lub zmianie państwa macierzystego w trybie określonym w art. 56.

5. Państwem przyjmującym, w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału, jest państwo członkowskie, inne niż państwo macierzyste, na terytorium którego papiery wartościowe emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Art. 55b.89) Emitentem, w przypadku kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie umowy z emitentem papierów wartościowych będących podstawą wyemitowania kwitów depozytowych, jest w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału emitent papierów wartościowych będących podstawą wyemitowania tych kwitów.

Art. 56. 1.90) Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6, do równoczesnego przekazywania Komisji, spółce prowadzącej ten rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości:

1) informacji poufnych, w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zwanych dalej „informacjami poufnymi”;

2) informacji bieżących i okresowych:

a) zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 – w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub na rynku regulowanym innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, albo

b) zgodnie z postanowieniami regulaminów, o których mowa w art. 61 – w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych wyłącznie do obrotu na rynku giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub obrotu na rynku pozagiełdowym.

1a.91) Komisja gromadzi informacje, o których mowa w ust. 1, oraz zapewnia powszechny i stały dostęp do tych informacji, przy uwzględnieniu konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa informacji oraz pewności źródła informacji.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, emitent jest obowiązany, z zastrzeżeniem art. 57 ust. 1:

1) przekazać niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają ich przekazanie, lub po powzięciu o nich wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin;

2) umieścić w sieci Internet na swojej stronie, z wyłączeniem danych osobowych osób, których te informacje dotyczą.

3. Emitent nie może łączyć przekazywania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z przekazywaniem informacji w ramach działań marketingowych dotyczących jego działalności, w sposób mogący powodować wprowadzenie w błąd co do charakteru tych informacji.

4. (uchylony).92)

5. Emitent jest obowiązany do przekazania w trybie określonym w ust. 1 każdej informacji, która stanowi znaczącą zmianę informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1. Przepisy ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

6.93) W przypadku emitenta, o którym mowa w ust. 1, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, zakres informacji przekazywanych zgodnie z ust. 1 oraz terminy ich przekazywania określają przepisy państwa macierzystego.

7.93) Emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, którego papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie w jednym państwie przyjmującym, przekazuje Komisji informacje, o których mowa w ust. 1. Przekazanie tych informacji do publicznej wiadomości następuje na zasadach określonych w przepisach państwa przyjmującego.

Art. 56a.94) Emitent papierów wartościowych, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, sporządza informacje, o których mowa w art. 56 ust. 1, według wyboru emitenta, w językach wymaganych przez państwa przyjmujące, w tym w języku polskim, albo w języku angielskim, z zastrzeżeniem art. 56c.

Art. 56b.94) 1. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacje, o których mowa w art. 56 ust. 1, sporządza się w języku polskim, z zastrzeżeniem art. 56c.

2. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach przyjmujących, informacje, o których mowa w art. 56 ust. 1, sporządza się również, według wyboru emitenta, w językach wymaganych przez państwa przyjmujące albo w języku angielskim, z zastrzeżeniem art. 56c.

3. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacje, o których mowa w art. 56 ust. 1, sporządza się, według wyboru emitenta, w językach wymaganych przez państwa przyjmujące albo w języku angielskim oraz, według wyboru emitenta, w języku polskim albo w języku angielskim, z zastrzeżeniem art. 56c.

Art. 56c.94) W przypadku papierów wartościowych denominowanych w euro o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej w dniu emisji co najmniej 50 000 euro lub w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym denominowanych w walucie innej niż euro, o jednostkowej wartości nominalnej stanowiącej w dniu emisji równowartość co najmniej 50 000 euro, informacje, o których mowa w art. 56 ust. 1, sporządza się, według wyboru emitenta, w języku wymaganym przez państwo macierzyste oraz w językach wymaganych przez państwa przyjmujące albo w języku angielskim.

Art. 57. 1. W przypadku gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1, mogłoby naruszyć słuszny interes emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z państw członkowskich, niezależnie od tego, czy transakcje danym papierem wartościowym są dokonywane na tym rynku, może on w zakresie odnoszącym się do informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 – na własną odpowiedzialność oraz w sposób zgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 1 – opóźnić na czas określony wykonanie tych obowiązków, przekazując Komisji informację o opóźnieniu wraz z podaniem przyczyn uzasadniających opóźnienie i wskazaniem terminu, w którym informacja będzie przekazana podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1.

2. Opóźnienie przekazania informacji, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że:

1) emitent zapewni zachowanie poufności tych informacji do chwili wykonania obowiązku oraz

2) nie spowoduje to wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

3. W przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 1, emitent jest obowiązany przekazać informacje w terminie wskazanym Komisji, zgodnie z tym przepisem.

Art. 58.95) 1. Emitent ma obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 i art. 70 pkt 1 i 3, za pośrednictwem jednej lub więcej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wskazanej w drodze decyzji Komisji, zwanej dalej „agencją informacyjną”.

2. Agencja informacyjna zapewnia powszechny dostęp do informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 i art. 70 pkt 1 i 3, niezwłocznie po ich otrzymaniu od emitenta.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia tym podmiotom możliwości należytego wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 58 ust. 2 przy zachowaniu przez te podmioty poufności uzyskanych informacji, nie zwiększając w istotnym stopniu kosztów uczestnictwa emitentów w rynku kapitałowym.

Art. 59.95) 1. Emitent kwitów depozytowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do przekazywania, w trybie art. 56, informacji dotyczących własnej sytuacji finansowej lub prawnej, o ile mogłaby ona w istotny sposób wpłynąć na możliwość wywiązania się przez niego z obowiązków wynikających z wyemitowania kwitów depozytowych.

2. Emitent kwitów depozytowych, które nie zostały wyemitowane na podstawie umowy z emitentem papierów wartościowych będących podstawą wyemitowania tych kwitów, jest obowiązany do przekazywania, w trybie i w zakresie określonym w art. 56, informacji przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych będących podstawą wyemitowania kwitów depozytowych na rynku regulowanym.

Art. 60. 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposób postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia poufności i kontroli dostępu do tych informacji do chwili ich przekazania.

2.96) Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub na rynku regulowanym innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, oraz

2) częstotliwość i terminy przekazywania informacji, o których mowa w pkt 1, oraz

3) w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby emitenta do informacji, o których mowa w pkt 1

– przy uwzględnieniu regulacji w zakresie rachunkowości, na podstawie których mają być ujawniane dane finansowe, oraz zakresu ujawnianych danych finansowych, w sposób umożliwiający inwestorom ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta.

Art. 61.97) Rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu wyłącznie na rynku giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub na rynku pozagiełdowym oraz częstotliwość i terminy ich przekazywania określają regulaminy tych rynków przy uwzględnieniu regulacji w zakresie rachunkowości, na podstawie których mają być ujawniane dane finansowe, oraz zakresu ujawnianych danych finansowych, w sposób umożliwiający inwestorom ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta. Regulaminy określają również, w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby do informacji bieżących i okresowych.

Art. 62. 1. W przypadku gdy przekazanie do publicznej wiadomości informacji niestanowiącej informacji poufnej, zawartej w informacjach:

1) okresowych, sporządzanych za inny okres niż rok obrotowy,

2) innych niż określone w pkt 1, dotyczących osób fizycznych wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorujących emitenta

– mogłoby być sprzeczne z interesem publicznym lub spowodować istotną szkodę dla interesów emitenta, informację tę emitent może przekazać wyłącznie Komisji wraz z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przekazania jej innym podmiotom wymienionym w art. 56 ust. 1 oraz do publicznej wiadomości – pod warunkiem, że brak tej informacji nie uniemożliwi inwestorom prawidłowej oceny rzeczywistej sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta lub ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery wartościowe emitenta.

2. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Przewodniczący Komisji, w drodze decyzji, nakazuje emitentowi przekazanie tych informacji. W takim przypadku emitent przekazuje informacje do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od doręczenia decyzji.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, emitent może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. W tym zakresie nie stosuje się art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.98)).

4.99) Komisja może, na wniosek emitenta z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, udzielić zgody na przekazywanie zamiast niektórych informacji bieżących i okresowych, o których mowa w art. 56 ust. 1, informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby emitenta, pod warunkiem że informacje te są równoważne do informacji określonych w art. 56 ust. 1, lub zostały uznane za równoważne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 lub regulaminów, o których mowa w art. 61.

5.99) Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) firmę (nazwę) i siedzibę emitenta;

2) nazwę i siedzibę właściwego organu nadzoru w państwie niebędącym państwem członkowskim;

3) podstawowe dane o papierach wartościowych emitenta;

4) przedmiot wniosku wraz z podaniem wykazu informacji, które mają zostać objęte zgodą, o której mowa w ust. 4;

5) uzasadnienie ubiegania się emitenta o uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 4, odnoszące się do przedstawionego wyciągu z przepisów prawa obowiązujących w państwie siedziby emitenta oraz innych niezbędnych dokumentów i informacji, o których mowa w pkt 6, zgodnie z przedmiotem wniosku;

6) w załączniku do wniosku – wyciąg z przepisów prawa obowiązujących w państwie niebędącym państwem członkowskim oraz inne niezbędne dokumenty i informacje, przetłumaczone na język polski, uzasadniające udzielenie zgody, o której mowa w ust. 4.

6.99) Emitent z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym jest obowiązany do informowania Komisji o każdorazowej zmianie przepisów prawa państwa siedziby emitenta mogących mieć wpływ na ocenę równoważności tych informacji.

7.99) W przypadku konieczności udzielenia zgody emitentowi z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym na stosowanie krajowych standardów rachunkowości uwzględnia się także przepisy decyzji Komisji (2006/891/WE) z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie korzystania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich z informacji przygotowanych zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej (Dz. Urz. WE L 343 z 08.12.2006, str. 96) lub odpowiednio rozporządzenia Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 22.12.2007, str. 66).

8.100) Emitent z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, udostępniający publicznie na terytorium państwa swojej siedziby inne istotne informacje niż odpowiadające informacjom, o których mowa w art. 56 ust. 1, jest obowiązany do równoczesnego przekazania ich w trybie określonym w art. 56 ust. 1. Przepis art. 56b stosuje się odpowiednio.

Art. 63.101) 1. Emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, zapewnia publiczną dostępność rocznych i półrocznych informacji okresowych przez okres co najmniej pięciu lat od dnia przekazania ich do publicznej wiadomości, przez zamieszczenie ich w sieci Internet na swojej stronie.

2. Emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, zapewnia dostępność informacji okresowych zgodnie z przepisami państwa macierzystego.

Art. 64.101) Obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości informacji okresowych nie ma zastosowania w odniesieniu do emitentów będących państwami lub bankami centralnymi oraz do Europejskiego Banku Centralnego.

Art. 65.101) 1. Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym w rozumieniu art. 11, przekazują corocznie do Komisji oraz do publicznej wiadomości wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1, bez względu na miejsce ich publikacji, przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową, o której mowa w ust. 3, ze wskazaniem miejsca, gdzie te informacje są dostępne.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy emitentów papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 50 000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany w trybie określonym w art. 27 rozporządzenia 809/2004 po udostępnieniu przez emitenta do publicznej wiadomości rocznej informacji okresowej.

Art. 66. 1. Przed wykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 45–52, 54 i 56–61, emitent lub wprowadzający może przekazywać informacje określone w tych przepisach wyłącznie:

1) osobom lub podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradztwa finansowego, ekonomicznego, podatkowego lub prawnego, jak również tym, z którymi prowadzi negocjacje;

2) osobom lub podmiotom uprawnionym do otrzymania tych informacji w przypadkach określonych we właściwych przepisach prawa polskiego lub obcego;

3) 102) spółce prowadzącej rynek regulowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zawieszenia obrotu papierami wartościowymi, prawami pochodnymi lub innymi instrumentami z nimi powiązanymi – w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Osoby i podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane zachować poufność otrzymanych informacji.

Art. 67. 1. Podmiot dominujący wobec emitenta, podmioty działające na zlecenie tego podmiotu dominującego oraz inne podmioty wobec niego dominujące lub od niego zależne, które uzyskały informację w trybie określonym w art. 66 – do czasu podania tej informacji przez emitenta lub wprowadzającego do publicznej wiadomości w wykonaniu obowiązków, o których mowa w art. 45–52, 54 i 56–61 – nie mogą nabywać i zbywać papierów wartościowych emitenta, którego ta informacja dotyczy. W takim przypadku przepisów art. 428 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych nie stosuje się.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania podmiotów wymienionych w tym przepisie lub pozostających z nimi w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Art. 68. 1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o to dopuszczenie albo pozostające z nim w stosunku pracy są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt emitenta, kopii dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, w celu umożliwienia wykonywania ustawowych zadań Komisji w zakresie:

1) nadzoru nad sposobem wykonywania przez te podmioty obowiązków informacyjnych;

2) ujawniania i przeciwdziałania manipulacji, o której mowa w art. 39 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

3) ujawniania i przeciwdziałania ujawnieniu lub wykorzystywaniu informacji poufnej.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz osobach wchodzących w skład organów zarządzających podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub pozostających z tym podmiotem w stosunku pracy – w zakresie dotyczącym czynności podejmowanych przez te osoby lub podmiot w związku z badaniem sprawozdań finansowych emitenta, o którym mowa w ust. 1, lub świadczeniem na jego rzecz innych usług wymienionych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z późn. zm.103))104). Nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 4a tej ustawy.

3. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności informacji okresowych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2, lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komisja może zlecić kontrolę tych informacji i ksiąg rachunkowych podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W przypadku gdy kontrola wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, emitent zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli.

Art. 68a.105) W celu prawidłowego wykonywania przez emitentów papierów wartościowych obowiązków wynikających z ustawy, osoby wchodzące w skład organów zarządzających oraz nadzorujących emitenta są obowiązane do ujawniania swoich danych, w zakresie określonym przepisami rozporządzenia 809/2004 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 55 pkt 1 i 3 oraz art. 60 ust. 2 i art. 61, w szczególności dotyczących wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, wypłaconych lub należnych tym osobom od emitenta, z podaniem imion i nazwisk tych osób oraz należnych im kwot, odrębnie dla każdej z tych osób.

Rozdział 4

Znaczne pakiety akcji spółek publicznych

Oddział 1

Ujawnianie stanu posiadania

Art. 69. 1.106) Kto:

1) osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33⅓ %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo

2) posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33⅓ %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33⅓ %, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby głosów

– jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

1a.107) Dniami sesyjnymi, w rozumieniu ust. 1, są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ogłoszone przez Komisję w drodze publikacji na stronie internetowej.

2. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, powstaje również w przypadku:

1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej:

a) 2 % ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych,

b) 5 % ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż określony w lit. a;

2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.

3. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów;

5) 108) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

6) 108) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

4a.109) W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać także informacje określone w ust. 4 pkt 2 i 3, odrębnie dla akcji każdego rodzaju.

4b.109) Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być sporządzone w języku angielskim.

5.110) W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt 4, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.

Art. 69a.111) 1. Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;

2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;

3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1, zawiera również informacje o:

1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;

2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;

3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

3. Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Art. 70. Spółka publiczna jest obowiązana do:

1) 112) niezwłocznego przekazywania informacji, w zakresie określonym w art. 69, równocześnie do publicznej wiadomości, Komisji oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki;

2) przekazywania Komisji, nie później niż do dnia poprzedzającego wyznaczony dzień walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym zgromadzeniu, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich;

3) 113) równoczesnego przekazywania do publicznej wiadomości, Komisji, oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki, w terminie 7 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Art. 70a.114) W przypadku zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 4b, spółka publiczna może sporządzić informację, o której mowa w art. 70 pkt 1, w języku angielskim.

Art. 71. Komisja może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji, o których mowa w art. 70 pkt 1, w przypadku, gdy ujawnienie takich informacji mogłoby:

1) zaszkodzić interesowi publicznemu lub

2) spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki – o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości papierów wartościowych.

Oddział 2

Wezwania

Art. 72. 1.115) Nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż:

1) 10 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33 %,

2) 5 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33 %

– może nastąpić, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10 % lub 5 % ogólnej liczby głosów.

2. (uchylony).116)

Art. 73. 1. Przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74.

2.117) W przypadku gdy przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33 % ogólnej liczby głosów, do:

1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów albo

2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów

– chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.

3. Jeżeli przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w ust. 2, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Art. 74. 1. Przekroczenie 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.

2.118) W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66 % ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.

3.118) Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z ust. 1 lub 2 nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4.

4.118) Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej.

5. Jeżeli przekroczenie 66 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w ust. 2, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Art. 75. 1. Obowiązki, o których mowa w art. 72, nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki.

2. Obowiązki, o których mowa w art. 72 i 73, nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa:

1) w wyniku pierwszej oferty publicznej;

2) w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej.

3. Obowiązki, o których mowa w art. 72–74, nie powstają w przypadku nabywania akcji:

1) 119) spółki której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego;

2) 119) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; w tym przypadku art. 5 nie stosuje się;

3) w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym;

4) zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871, z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341);

5) obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu;

6) w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5.

4. Akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 3 pkt 4. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 76. 1.120) W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 72 i art. 73, mogą być nabywane wyłącznie:

1) zdematerializowane:

a) akcje innej spółki,

b) kwity depozytowe,

c) listy zastawne;

2) obligacje emitowane przez Skarb Państwa.

1a.121) W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce.

2. W przypadku gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1–3.

Art. 77. 1. Ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100 % wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu.

2.122) Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść wezwania.

3. Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu.

4. W okresie między dokonaniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, a zakończeniem wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1:

1) mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim określony;

2) nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania;

3) 123) nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie.

5. Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazują informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku braku takiej organizacji – bezpośrednio pracownikom.

6.124) W przypadku gdy akcje będące przedmiotem wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, które są przekazywane do publicznej wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób określony przepisami państwa członkowskiego.

7.124) Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest obowiązany zawiadomić, w trybie, o którym mowa w art. 69, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania.

Art. 78. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2, Komisja może, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni.

1a.125) Żądanie, o którym mowa w ust. 1, doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską, o którym mowa w art. 77 ust. 2, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania.

2. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynności wskazanych w żądaniu, o którym mowa w ust. 1, przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania.

Art. 79. 1. Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74:

1) w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie może być niższa od:

a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo

b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony w lit. a;

2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – nie może być niższa od ich wartości godziwej.

2. Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 72–74, nie może być również niższa od:

1) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo

2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa w pkt 1, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.

3. Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 74, nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania.

4.126) Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74, może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z ust. 1–3, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5 % wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.

4a.127) W przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 1 i ust. 3, znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu:

1) przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej,

2) znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec,

3) zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością

– podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3.

4b.127) Komisja może udzielić zgody o ile proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy. Komisja może w decyzji określić termin, w ciągu którego powinno nastąpić ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w decyzji.

4c.127) Do wniosku załącza się wycenę akcji spółki sporządzoną według wartości godziwej, na dzień przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku, przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wyceny załączonej do wniosku Komisja może zlecić sporządzenie wyceny podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W przypadku gdy wycena sporządzona na zlecenie Komisji wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, wnioskodawca zwraca Komisji koszty sporządzenia wyceny.

4d.127) W przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 albo art. 74 ust. 2, wniosek może zostać złożony nie później niż w terminie miesiąca od powstania obowiązku ogłoszenia wezwania.

4e.127) Komisja podaje do publicznej wiadomości treść decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 4a, wraz z jej uzasadnieniem.

4f.127) W przypadku udzielenia przez Komisję zgody, o której mowa w ust. 4b, cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny określonej w decyzji Komisji udzielającej zgody, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5 % wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.

5. Za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się wartość zdematerializowanych akcji innej spółki, których własność zostanie przeniesiona w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania.

6. Wartość akcji zdematerializowanych, o których mowa w ust. 5, ustala się:

1) w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym:

a) według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania albo

b) według średniej ceny z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami był dokonywany na rynku regulowanym przez okres krótszy niż określony w lit. a;

2) 128) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z pkt 1 – według ich wartości godziwej.

7. Za średnią cenę rynkową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 6 pkt 1, uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu.

8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do papierów wartościowych, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, nabywanych w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji.

9. Rynkiem głównym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, jest rynek giełdowy albo pozagiełdowy, na którym notowany jest dany instrument finansowy, a w przypadku gdy dany instrument finansowy jest notowany na kilku rynkach objętych definicją rynku regulowanego:

1) rynek, na którym wartość obrotu danym instrumentem finansowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ustalany jest rynek główny, była największa, albo

2) w przypadku gdy rozpoczęcie obrotu na rynku regulowanym nastąpiło w roku, w którym ustalany jest rynek główny – rynek, na którym wcześniej rozpoczęto notowania danego instrumentu finansowego.

Art. 80. 1.129) Zarząd spółki publicznej, której akcje objęte są wezwaniem, o którym mowa w art. 73 lub art. 74, jest obowiązany, nie później niż na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, przekazać Komisji oraz do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania wraz z podaniem podstaw tego stanowiska. Stanowisko zarządu spółki przedstawiane jest równocześnie przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku braku takiej organizacji – bezpośrednio pracownikom.

2. Stanowisko zarządu spółki, oparte na informacjach podanych przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania w treści tego wezwania, zawiera w szczególności opinię dotyczącą wpływu wezwania na interes spółki, w tym zatrudnienie w spółce, strategicznych planów tego podmiotu wobec spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności, jak również stwierdzenie, czy zdaniem zarządu cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki, przy czym dotychczasowe notowania giełdowe nie mogą być jedynym miernikiem tej wartości.

3. W przypadku zasięgnięcia opinii zewnętrznego podmiotu (biegłego) na temat ceny akcji w wezwaniu, jak również w przypadku uzyskania opinii działających w spółce organizacji, o których mowa w ust. 1, spółka przekazuje również te opinie w trybie określonym w art. 56 ust. 1.

Art. 80a.130) 1. Statut spółki publicznej może przewidywać, że w trakcie trwania wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, zarząd i rada nadzorcza tej spółki są obowiązane do uzyskania uprzedniej zgody walnego zgromadzenia na podjęcie czynności, których celem jest udaremnienie ogłoszonego wezwania.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć czynności, których celem jest doprowadzenie do ogłoszenia przez inny podmiot wezwania dotyczącego tych samych akcji.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut spółki przewiduje, że nie obowiązują:

1) ograniczenia wykonywania prawa głosu określone w statucie lub w umowie zawartej pomiędzy spółką, której akcje są przedmiotem wezwania, a akcjonariuszami tej spółki, albo w umowie między takimi akcjonariuszami, o ile umowa taka weszła w życie po dniu 21 kwietnia 2004 r.;

2) uprzywilejowanie akcji dotyczące prawa głosu.

4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nie dotyczą akcjonariuszy, którym z tytułu tych ograniczeń przysługują szczególne korzyści pieniężne.

Art. 80b.130) 1. Statut spółki publicznej może przewidywać, że w przypadku zbywania akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki nie mają zastosowania ograniczenia zbywalności akcji określone w statucie lub w umowach, o których mowa w art. 80a ust. 3 pkt 1.

2. Statut spółki publicznej może przewidywać, że w sytuacji gdy w następstwie wezwania, o którym mowa w ust. 1, akcjonariusz osiągnął co najmniej 75 % ogólnej liczby głosów w spółce, tracą ważność wszelkie ograniczenia zbywalności akcji lub wykonywania prawa głosu, określone w statucie, jak również wynikające ze statutu spółki szczególne uprawnienia akcjonariuszy w zakresie powoływania lub odwoływania członków zarządu lub rady nadzorczej.

3. Statut spółki może także przewidywać, że na pierwszym walnym zgromadzeniu po przeprowadzeniu wezwania, o którym mowa w ust. 1, zwołanym przez akcjonariusza, który w wyniku tego wezwania osiągnął co najmniej 75 % ogólnej liczby głosów w spółce, w przypadku gdy planowany porządek obrad walnego zgromadzenia przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu lub powołania bądź odwołania członków zarządu lub rady nadzorczej, z każdej akcji uprzywilejowanej co do głosu przysługuje jeden głos.

4. Statut spółki publicznej powinien przewidywać, że ograniczenia wykonywania prawa głosu, o których mowa w ust. 2, nie zostają znoszone w stosunku do akcjonariuszy, którym z tytułu tych ograniczeń przysługują szczególne korzyści pieniężne.

Art. 80c.130) 1. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę, że postanowienia statutu wymienione w art. 80a i art. 80b nie mają zastosowania w przypadku wezwania ogłaszanego przez wzywającego będącego spółką publiczną niestosującą środków, o których mowa w art. 80a i art. 80b, bądź przez podmiot zależny od spółki publicznej niestosującej tych środków.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przez 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 80d.130) 1. W przypadku ograniczenia uprawnień akcjonariuszy, o których mowa w art. 80a lub art. 80b, statut spółki publicznej powinien przewidywać warunki ustalania i wypłaty godziwego odszkodowania dla akcjonariuszy, którym uprawnienia te zostały ograniczone.

2. Warunki stanowiące podstawę do określenia wysokości odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, powinny uwzględniać kryterium rzeczywistej możliwości wpływu przez akcjonariusza na proces decyzyjny w spółce, w szczególności liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza, z którymi związane są specjalne uprawnienia, oraz udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów.

3. Odszkodowanie wypłacane jest przez wzywającego, nie później niż w terminie 30 dni od odbycia walnego zgromadzenia, podczas którego akcjonariusz nie mógł wykonywać przysługujących mu uprawnień. Odszkodowanie wypłacane jest w formie pieniężnej, o ile strony nie postanowią inaczej.

Art. 81. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzory wezwań, o których mowa w art. 72–74 oraz art. 91 ust. 6, warunki nabywania akcji w wezwaniach oraz szczegółowy sposób ich ogłaszania. Rozporządzenie powinno określać taką treść wezwań, która, w zależności od charakteru i celu wezwania, daje możliwość właściwej oceny warunków transakcji oraz kształtować warunki nabywania akcji w wezwaniach przy zapewnieniu zrównania uprawnień podmiotów odpowiadających na te wezwania.

Oddział 3

Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej

Art. 82. 1.131)Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup).

2.131) Cenę przymusowego wykupu, z zastrzeżeniem ust. 2a, ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1–3.

2a.132) Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.

3. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu.

4. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100 % wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu.

5. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu.

6. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ogłaszania informacji o zamiarze nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu i szczegółowe warunki nabywania akcji, uwzględniając konieczność zapewnienia zbywcom możliwości właściwej oceny warunków nabywania akcji w drodze przymusowego wykupu oraz konieczność ukształtowania tych warunków przy zapewnieniu zrównania uprawnień zbywców akcji.

Art. 83. 1.133) Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza.

1a.134) W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym mowa w ust. 1, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza.

2. Żądaniu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

3. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90 % ogólnej liczby głosów.

4.135) Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na zasadach, o których mowa w ust. 1–3, uprawniony jest, z zastrzeżeniem ust. 5, do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1–3.

5.136) Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu.

Art. 84. 1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Art. 400 i 401 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

2. Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale walnego zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem, o którym mowa w ust. 1, usługi na rzecz spółki publicznej, o której mowa w ust. 1, jej podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej.

4. Uchwała walnego zgromadzenia, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności:

1) oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie;

2) przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na ich zmianę;

3) rodzaje dokumentów, które spółka powinna udostępnić biegłemu;

4) termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały.

5. Przed podjęciem uchwały zarząd spółki publicznej przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego wniosku.

6. Uchwała walnego zgromadzenia, o której mowa w ust. 1, powinna zostać podjęta na walnym zgromadzeniu, którego porządek obrad obejmuje rozpatrzenie wniosku w sprawie tej uchwały.

Art. 85. 1. Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa w art. 84 ust. 1, albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. Przepisy art. 312 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

2. Sąd rejestrowy może, na wniosek zarządu spółki publicznej, uzależnić wydanie postanowienia o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych od złożenia przez wnioskodawców stosownego zabezpieczenia. W razie gdy badanie nie wykaże naruszeń prawa, sąd rejestrowy na wniosek zarządu spółki może postanowić o przepadku zabezpieczenia na rzecz spółki. Na postanowienie sądu w sprawie przepadku zabezpieczenia służy zażalenie.

3. Przed wydaniem postanowienia o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, sąd rejestrowy wezwie zarząd i radę nadzorczą spółki do zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie nie wstrzymuje wydania postanowienia.

4. Sąd odmówi wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych, jeżeli wybór podmiotu wskazanego przez wnioskodawcę naruszy wymogi określone w art. 84 ust. 2 lub 3. Odmowa wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych może nastąpić również w przypadku, gdy z innych przyczyn wybór ten nie zapewni sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania.

5. Na postanowienie sądu o odmowie wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych służy zażalenie.

6. Rewident do spraw szczególnych wyznaczony przez sąd przeprowadza badanie na koszt spółki.

Art. 86. 1. Zarząd i rada nadzorcza spółki publicznej są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone w uchwale walnego zgromadzenia, o której mowa w art. 84 ust. 1, albo w postanowieniu sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a także udzielić wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia badania.

2. Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawić zarządowi i radzie nadzorczej spółki pisemne sprawozdanie z wyników badania. Zarząd jest obowiązany przekazać to sprawozdanie w trybie określonym w art. 56 ust. 1. Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych nie może ujawniać informacji stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną spółki, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu.

3. Zarząd składa sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym walnym zgromadzeniu.

4. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela rewident do spraw szczególnych jest obowiązany do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na własny koszt, kopii dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień – w zakresie dotyczącym czynności podejmowanych w związku z badaniem przeprowadzonym przez rewidenta do spraw szczególnych. Nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 4a ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie104).

Oddział 4

Przepisy szczególne

Art. 87. 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach niniejszego rozdziału, obowiązki w nim określone odpowiednio spoczywają:137)

1) 138) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;

2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:

a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

b) 139) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,

c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

4) 140) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;

5) 140) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.

2. Obowiązki określone w przepisach niniejszego rozdziału powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:

1) (uchylony);141)

2) (uchylony);141)

3) papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

4. Istnienie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:142)

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;

3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;

4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5. Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach niniejszego rozdziału:

1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;

2) 143) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Art. 88. (uchylony).144)

Art. 88a.145) Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów.

Art. 89. 1. Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z:

1) 146) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72;

2) 146) wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1;

3) akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79.

2.147) Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach.

2a.148) Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5.

2b.148) W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji.

3.149) Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1–2b, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.

Art. 90. 1.150) Z zastrzeżeniem ust. 1a, przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego.

1a.151) Przepisu art. 69 nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile:

1) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz

2) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz

3) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

1b.151) Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

1c.151) Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez:

1) Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2) spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy;

3) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

1d.151) Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem, że:

1) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;

2) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej;

3) podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów.

1e.151) Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2, uważa się za spełnione, jeżeli:

1) struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej;

2) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie;

3) w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych – w relacjach pomiędzy tym podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność.

2. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69, art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 – w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się również w przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, 425, art. 429 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

3.152) Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu.

Art. 90a.153) 1. W przypadku spółki publicznej z siedzibą w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, której akcje:

1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) zostały po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej spółki,

3) zostały jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej spółki – jeżeli spółka wskazała Komisję jako organ nadzoru w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji

– przepisu art. 74 nie stosuje się. W takim przypadku podmiot nabywający akcje obowiązany jest do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki zgodnie z przepisami państwa członkowskiego w którym spółka publiczna ma siedzibę, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku powstania obowiązku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, do wezwania przeprowadzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy oddziału 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 81, w zakresie przedmiotu świadczenia oferowanego w wezwaniu, ceny akcji proponowanej w wezwaniu oraz procedury przeprowadzania wezwania, w szczególności dotyczące treści wezwania i trybu jego ogłaszania.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, spółka publiczna przed rozpoczęciem obrotu jej akcjami na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana:

1) wskazać organ nadzoru właściwy w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji oraz

2) zawiadomić organy nadzoru w państwach członkowskich, na terytorium których akcje zostały jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych, o wskazaniu organu, o którym mowa w pkt 1.

4. Informację o wskazaniu organu nadzoru właściwego w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji spółka publiczna przekazuje do publicznej wiadomości nie później niż w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia obrotu jej akcjami na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 5

Zniesienie dematerializacji akcji

Art. 91. 1. Komisja, na wniosek emitenta z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), jeżeli zostały spełnione warunki określone w ust. 5–8.

2.154) Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z ustawy, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4. W decyzji udzielającej zezwolenia Komisja określa termin, nie dłuższy niż miesiąc, po upływie którego skutek ten następuje.

3. Zniesienie dematerializacji akcji na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje nie wcześniej niż z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli walne zgromadzenie spółki, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o zniesieniu dematerializacji akcji. Do wniosku należy dołączyć odpis uchwały.

5. Umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, może być dokonane wyłącznie w trybie określonym w art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Przepisu § 2 tego artykułu nie stosuje się.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, są obowiązani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Do wezwania stosuje się odpowiednio przepisy art. 77–79.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia spółki sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, mogą nabywać akcje tej spółki w okresie między zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania, o którym mowa w ust. 6, jedynie w drodze tego wezwania.

8. Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie powstaje w przypadku, gdy z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, występują wszyscy akcjonariusze spółki.

9. Skutek określony w ust. 2 zdanie pierwsze następuje z mocy prawa bez spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4–6, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości tej spółki, obejmującej likwidację jej majątku, lub postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie tej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Zniesienie dematerializacji akcji następuje nie wcześniej niż z dniem upływu tego terminu.

10. Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym następuje w terminie, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 lub 9.

11.155) W przypadku udzielenia przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub uprawomocnienia się postanowienia, o którym mowa w ust. 9, uczestnicy Krajowego Depozytu są obowiązani przekazać spółce, w terminie wskazanym przez Krajowy Depozyt, dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych na dzień zniesienia dematerializacji tych akcji.

12.156) W przypadku gdy akcje spółki są zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do uczestników tej spółki.

Art. 92. Zniesienia dematerializacji akcji w trybie i na warunkach określonych w art. 91 wymaga:

1) przekształcenie spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której akcje były przedmiotem oferty publicznej lub są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w inną spółkę niż akcyjna;

2) połączenie spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której akcje były przedmiotem oferty publicznej lub są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, z inną spółką lub podział takiej spółki – w przypadku gdy akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych lub przejmujących nie są zdematerializowane;

3) wycofanie z obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki publicznej dopuszczonych do tego obrotu, które są jednocześnie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w innym państwie, z tym że obowiązek ogłoszenia wezwania dotyczy akcji tej spółki, które zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na tym terytorium według stanu na koniec trzeciego dnia od dnia ogłoszenia tego wezwania.

Rozdział 6

Opłaty

Art. 93. Udzielenie zezwolenia lub zgody przewidzianych w ustawie podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4 500 euro.

Art. 94.157) 1. Z tytułu wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1, od podmiotu dokonującego oferty publicznej pobiera się opłatę ewidencyjną w wysokości do:

1) 0,015 % wartości papierów wartościowych objętych daną ofertą publiczną – w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym,

2) 0,03 % wartości instrumentów finansowych objętych daną ofertą publiczną – w przypadku pozostałych instrumentów finansowych

– ustalonej na dzień poprzedzający datę przekazania do Komisji zawiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4, nie większej jednak niż równowartość w złotych 12 500 euro.

2. W przypadku złożenia przez podmiot dokonujący oferty publicznej oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 6, opłaty ewidencyjnej nie pobiera się, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej nie zostaną w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, podmiot dokonujący oferty zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia upływu tego terminu uiścić opłatę ewidencyjną, o której mowa w ust. 1.

Art. 95. Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa w art. 93 i 94, oraz ustalenie wysokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na zasadach, w trybie i na warunkach określonych w art. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.158)).

Rozdział 7

Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów

Art. 96. 1.159) W przypadku gdy emitent lub wprowadzający:

1) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 20, art. 24 ust. 3, art. 28 ust. 3, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38b, art. 40, art. 42b, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 48, art. 50, art. 51a, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56–56c, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 6 i 8, art. 63, art. 66 i art. 70,

2) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z art. 38 ust. 5 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3, z art. 39 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 50, z art. 42 ust. 4 w związku z art. 45, art. 47 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3,

3) nie wykonuje lub wykonuje nienależycie nakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1, narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 17 ust. 1 pkt 2,

4) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art. 29–31 i art. 33 rozporządzenia 809/2004,

5) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 2, art. 42a ust. 2 i art. 51 ust. 2, nie przekazuje w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego lub

6) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 3, art. 42a ust. 3 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do publicznej wiadomości w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego

– Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

2. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b. Komisja, przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, zasięga opinii spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe emitenta.

3. W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie obowiązków, o których mowa w ust. 1, Komisja może dodatkowo zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej wiadomości w inny sposób.

4. Umowy przeniesienia papierów wartościowych zawarte przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, są ważne.

5. W decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym Komisja określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego skutek ten następuje. W przypadku bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, w terminie tym następuje wycofanie papierów wartościowych z tego obrotu; art. 91 ust. 11 stosuje się odpowiednio.

6.160) W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100 000 zł.

7.160) Kara, o której mowa w ust. 6, nie może być nałożona, jeżeli od wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

8. W przypadku emitenta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym kara pieniężna nakładana jest na towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu.

9. (uchylony).161)

10. Komisja może przekazać do publicznej wiadomości treść decyzji stwierdzającej niewywiązywanie się emitenta z obowiązków, o których mowa w ust. 1.

11. Przekazanie przez Komisję do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 10, nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

12. Uprawnienia Komisji, wynikające z przepisów ust. 1–11, w zakresie dotyczącym art. 57 ust. 1 i 2, mają zastosowanie do:

1) zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium któregokolwiek z innych państw członkowskich.

13.162) W przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5, ust. 6 lub w art. 65 ust. 1, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 000 zł. Przepisy ust. 6–11 stosuje się odpowiednio.

13a.163) W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2, nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 lub 6, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 000 zł. Przepisy ust. 6–11 stosuje się odpowiednio.

14. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 44 ust. 2, Komisja może:

1) wydać decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych, na czas określony lub bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym albo

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo

3) zastosować obie sankcje łącznie.

15. W przypadkach, o których mowa w ust. 14, przepisy ust. 4–7 oraz 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

Art. 96a.164) 1. W przypadku gdy emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 96 ust. 1, Komisja przekazuje informację o tym zdarzeniu właściwemu organowi państwa macierzystego tego emitenta.

2. W przypadku gdy, mimo poinformowania przez Komisję, właściwy organ państwa macierzystego emitenta nie podejmuje działań mających zapobiec dalszemu naruszaniu przepisów prawa lub gdy te działania są nieskuteczne, Komisja może, w celu ochrony interesu inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego organu, zastosować sankcję, o której mowa w art. 96 ust. 1. Komisja niezwłocznie przekazuje Komisji Europejskiej informację o zastosowaniu tej sankcji.

Art. 96b.164) W przypadku gdy zarząd spółki publicznej nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 80 ust. 1, Komisja może nałożyć osobno na każdą z osób wchodzących w skład zarządu tej spółki karę pieniężną do wysokości 100 000 zł.

Art. 97. 1. Na każdego kto:

1) nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67,

2) nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,

3) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72–74,

4) nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77,

5) 165) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3,

5a) 166) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5,

5b) 166) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1,

6) (uchylony),167)

7) wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści.

8) nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3,

9) w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79,

9a) 168) bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a,

10) nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72–74, art. 79 lub art. 91 ust. 6,

10a) 169) dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82,

10b) 169) nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83,

11) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,

11a) 170) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3,

12) 171) dopuszcza się czynu określonego w pkt 1–11a, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

– Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

2. Kara pieniężna w wysokości, o której mowa w ust. 1, może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w tym przepisie.

3. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy.

Rozdział 8

Odpowiedzialność cywilna

Art. 98. 1.172) Podmiot odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym oraz innych dokumentach sporządzanych i udostępnianych w związku z ofertą publiczną dotyczącą papierów wartościowych, dopuszczeniem papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub ubieganiem się o takie dopuszczenie, obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez udostępnienie do publicznej wiadomości nierzetelnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji lub przemilczenie informacji, chyba że ani on, ani osoby, za które odpowiada, nie ponoszą winy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.172) Podmiot, który sporządził podsumowanie lub jego tłumaczenie, ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy podsumowanie lub tłumaczenie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami prospektu emisyjnego.

3. (uchylony).173)

4. (uchylony).173)

5.174) Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 i 2, ponoszą również osoby, które wykorzystują w swojej działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi informacje wskazane w tych przepisach, chyba że nieprawdziwość lub przemilczenie informacji nie była i nie mogła być im znana.

6.174) Odpowiedzialność podmiotów określonych w ust. 1, 2 i 5 jest solidarna i nie można jej ograniczyć lub wyłączyć. Nie wyłącza to możliwości zawarcia umowy określającej wzajemne zobowiązania tych podmiotów z tytułu tej odpowiedzialności.

7.174) Emitent oraz podmiot, który sporządził lub brał udział w sporządzeniu informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1, jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez udostępnienie do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie informacji, chyba że ani on, ani osoby, za które odpowiada, nie ponoszą winy.

8.174) Emitent kwitów depozytowych oraz podmiot, który sporządził lub brał udział w sporządzeniu informacji, o których mowa w art. 59, jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez udostępnienie do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie informacji, chyba że ani on, ani osoby, za które odpowiada, nie ponoszą winy.

9.175) Podmioty, o których mowa w ust. 1, 2 i 5–8, powinny przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Rozdział 9

Przepisy karne

Art. 99. 1.176) Kto publicznie proponuje nabycie papierów wartościowych bez wymaganego ustawą:

1) zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego albo stwierdzenia równoważności informacji w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym lub

2) udostępnienia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub wiadomości zainteresowanych inwestorów

– podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

2.177) Tej samej karze podlega, kto proponuje publicznie nabycie papierów wartościowych w inny sposób niż w drodze oferty publicznej.

2a.178) Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

3.179) W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1–2a podlega grzywnie do 250 000 zł.

Art. 100. 1.180) Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym lub innych dokumentach informacyjnych albo inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo informacje, o których mowa w art. 38a ust. 1, art. 42a ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Art. 101. 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje przekazywane do Komisji w związku z opóźnieniem przekazania informacji poufnej, o którym mowa w art. 57 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w sposób istotny wpływające na treść tej informacji, podlega grzywnie do 2 000 000 zł.

2. Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za poprawność informacji przekazywanych do Komisji, w celu uzyskania zwolnienia emitenta z obowiązków przekazywania informacji do publicznej wiadomości, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w sposób istotny wpływające na treść wniosku, o którym mowa w art. 62 ust. 1.

Art. 102. 1. Kto uniemożliwia albo utrudnia przeprowadzanie czynności, o których mowa w art. 68, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 103.181) Kto, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 1, art. 42a ust. 11 art. 51 ust. 1, nie przekazuje aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Art. 104.182) Kto, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 3, art. 42a ust. 3 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do publicznej wiadomości aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Rozdział 10

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 105–127. (pominięte).183)

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 128. 1.184) Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.

2. Pozostają w mocy, z zastrzeżeniem ust. 3–5, skutki dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi185) (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937, z późn. zm.186)).

3. Do prospektu emisyjnego:

1) obejmującego papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2, udostępnionego do publicznej wiadomości przed dniem wejścia w życie ustawy – stosuje się przepisy dotychczasowe;

2) dotyczącego programu obligacji w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 75 ustawy, o której mowa w ust. 2, obejmującego papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2, udostępnionego do publicznej wiadomości przed dniem wejścia w życie ustawy – stosuje się przepisy dotychczasowe w okresie do dnia upływu terminu ważności ostatniego, udostępnionego do publicznej wiadomości przed dniem wejścia w życie ustawy, prospektu danej emisji obligacji objętej danym programem obligacji;

3) dotyczącego programu obligacji w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 75 ustawy, o której mowa w ust. 2, obejmującego papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2, których emitentem jest:

a) jednostka samorządu terytorialnego albo

b) bank, jeżeli łączna wartość emisji tych obligacji, w okresie kolejnych 12 miesięcy, liczona według ceny emisyjnej, stanowi mniej niż 50 000 000 euro lub równowartość tej kwoty w złotych, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia ceny emisyjnej tych obligacji

– stosuje się przepisy dotychczasowe w okresie do dnia zakończenia ostatniej emisji obligacji w ramach danego programu obligacji;

4) dotyczącego programu obligacji w innych przypadkach niż określone w pkt 3, albo programu listów zastawnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 75 ustawy, o której mowa w ust. 2, obejmującego papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2, których emitentem jest instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim – stosuje się przepisy dotychczasowe w okresie do dnia upływu terminu ważności ostatniego, udostępnionego do publicznej wiadomości przed dniem 31 grudnia 2008 r., prospektu danej emisji odpowiednio obligacji lub listów zastawnych, objętej programem obligacji albo programem listów zastawnych;

5) obejmującego papiery wartościowe, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 6, dopuszczone do publicznego obrotu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2, nieudostępnionego do publicznej wiadomości przed wejściem w życie niniejszej ustawy – stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. W przypadku gdy prospekt emisyjny obejmujący papiery wartościowe niebędące papierami wartościowymi, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 6, dopuszczone do publicznego obrotu przed dniem 1 lipca 2005 r. na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2, nie został udostępniony do publicznej wiadomości przed dniem wejścia w życie ustawy – emitent lub wprowadzający jest obowiązany do sporządzenia prospektu emisyjnego, uzyskania jego zatwierdzenia oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach określonych w niniejszej ustawie, przed odpowiednio rozpoczęciem oferty publicznej lub uzyskaniem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

5. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) w stosunku do spółki będącej emitentem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2, uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację jej majątku lub postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie tej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – skutek określony w art. 91 ust. 2 zdanie pierwsze następuje z mocy prawa bez spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4–6 tego przepisu, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia; do zniesienia dematerializacji akcji art. 91 ust. 9 zdanie drugie oraz ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio;

2) akcje dopuszczone do publicznego obrotu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2, i objęte prospektem emisyjnym, który przed tym dniem utracił ważność, nie były przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym – skutek określony w art. 91 ust. 2 zdanie pierwsze następuje z mocy prawa bez spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4–6 tego przepisu, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy; do zniesienia dematerializacji akcji art. 91 ust. 9 zdanie drugie oraz ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

6. Do dnia 31 grudnia 2008 r. prospekt emisyjny dotyczący programu obligacji albo programu listów zastawnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 75 ustawy, o której mowa w ust. 2, których emitentem jest instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, mających być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może być sporządzony, udostępniony do publicznej wiadomości i aktualizowany na podstawie przepisów dotychczasowych, według wyboru emitenta, przy czym udostępnienie do publicznej wiadomości ostatniego prospektu danej emisji odpowiednio obligacji lub listów zastawnych, objętej programem obligacji albo programem listów zastawnych, nie może nastąpić później niż w dniu 31 grudnia 2008 r.

7. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy nie jest wymagane sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku giełdowym, niebędącym rynkiem oficjalnych notowań, akcji:

1) dopuszczonych od co najmniej 18 miesięcy do obrotu na rynku nieurzędowym pozagiełdowym w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 2;

2) których emitent wypełnia obowiązki związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku wskazanym w pkt 1.

W takim przypadku emitent sporządza w języku polskim memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1, i udostępnia je do publicznej wiadomości w sposób, o którym mowa w art. 47 ust. 1.

8. Pozostają w mocy zgody i zezwolenia udzielone przez Komisję przed dniem wejścia ustawy w życie.

9. Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74, ma zastosowanie również w przypadku przekraczania 66 % ogólnej liczby głosów przez osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy przekroczyła 50 % ogólnej liczby głosów.

10. W przypadku gdy przekroczenie progu ogólnej liczby głosów, które powoduje powstanie obowiązku wykupienia akcji, o którym mowa w art. 82 i 83, nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy, obowiązek ten ma zastosowanie, o ile po tym dniu udział w ogólnej liczbie głosów ulegnie dalszemu zwiększeniu. W takim przypadku termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Art. 129.187) W okresie siedmiu lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie jest wymagane w przypadku ofert publicznych prowadzonych przez Skarb Państwa:

1) dotyczących nabycia co najmniej 10 % akcji danej spółki przez jednego nabywcę lub

2) dotyczących nabycia przez jednego nabywcę akcji w spółce, w której udział Skarbu Państwa stanowi mniej niż 10 % kapitału zakładowego

– dokonywanych w procesie prywatyzacji prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 130. (pominięty).183)

Art. 131. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia188).

 

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw:

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/34/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji (Dz. Urz. WE L 184 z 06.07.2001, Dz. Urz. WE L 96 z 12.04.2003, Dz. Urz. WE L 345 z 31.12.2003 oraz Dz. Urz. WE L 390 z 31.12.2004);

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/6/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz. Urz. WE L 96 z 12.04.2003);

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. WE L 345 z 31.12.2003);

4) dyrektywy Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku (Dz. Urz. WE L 339 z 24.12.2003).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 231, poz. 1547), która weszła w życie z dniem 13 stycznia 2009 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341 i Nr 168, poz. 1323.

10) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 64 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), która weszła wżycie z dniem 19 września 2006 r.

16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 165, poz. 1316.

17) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

18) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056), która weszła w życie z dniem 8 października 2008 r.

21) Ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

22) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

23) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241.

24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

25) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

27) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

29) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

34) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

35) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

39) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

42) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

44) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

45) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

46) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

49) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

50) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

53) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

55) Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

56) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

57) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

62) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

63) Przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

66) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

67) Dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

69) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

70) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860.

71) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

72) Dodany przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

73) Przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

74) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

75) Dodany przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

76) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

77) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

78) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

79) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

80) Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

81) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

82) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

83) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

84) Dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

85) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

86) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

87) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

88) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

89) Dodany przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

90) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

91) Dodany przez art. 1 pkt 47 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

92) Przez art. 1 pkt 47 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

93) Dodany przez art. 1 pkt 47 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

94) Dodany przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

96) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

97) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

98) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.

99) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

100) Dodany przez art. 1 pkt 52 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

101) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

102) Dodany przez art. 1 pkt 54 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

103) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 213, poz. 2155, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 85, poz. 571.

104) Utraciła moc z dniem 6 czerwca 2009 r. na podstawie art. 121 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649), która weszła w życie z dniem 6 czerwca 2009 r.

105) Dodany przez art. 1 pkt 55 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

106) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 115, poz. 962), która weszła w życie z dniem 5 sierpnia 2009 r.

107) Dodany przez art. 1 pkt 56 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

108) Dodany przez art. 1 pkt 56 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

109) Dodany przez art. 1 pkt 56 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

110) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

111) Dodany przez art. 1 pkt 57 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

113) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

114) Dodany przez art. 1 pkt 59 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

115) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 60 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

116) Przez art. 1 pkt 60 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

117) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 61 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

118) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

119) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 63 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

120) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

121) Dodany przez art. 1 pkt 64 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

122) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 65 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

123) Dodany przez art. 1 pkt 65 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

124) Dodany przez art. 1 pkt 65 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

125) Dodany przez art. 1 pkt 66 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

126) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

127) Dodany przez art. 1 pkt 67 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

128) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

129) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 68 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

130) Dodany przez art. 1 pkt 69 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

131) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

132) Dodany przez art. 1 pkt 70 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

133) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 71 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

134) Dodany przez art. 1 pkt 71 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

135) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 71 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

136) Dodany przez art. 1 pkt 71 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

137) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

138) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

139) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

140) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

141) Przez art. 1 pkt 72 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

142) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

143) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

144) Przez art. 1 pkt 73 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

145) Dodany przez art. 1 pkt 74 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

146) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 75 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

147) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 75 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

148) Dodany przez art. 1 pkt 75 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

149) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 75 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

150) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 76 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

151) Dodany przez art. 1 pkt 76 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

152) Dodany przez art. 1 pkt 76 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

153) Dodany przez art. 1 pkt 77 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

154) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 78 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

155) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 78 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

156) Dodany przez art. 1 pkt 78 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

157) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 79 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

158) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 165, poz. 1316.

159) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 80 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

160) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 80 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

161) Przez art. 1 pkt 80 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

162) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 80 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

163) Dodany przez art. 1 pkt 80 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

164) Dodany przez art. 1 pkt 81 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

165) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 82 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

166) Dodany przez art. 1 pkt 82 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

167) Przez art. 1 pkt 82 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

168) Dodany przez art. 1 pkt 82 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

169) Dodany przez art. 1 pkt 82 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

170) Dodany przez art. 1 pkt 82 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

171) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 82 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

172) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 83 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

173) Przez art. 1 pkt 83 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

174) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 83 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

175) Dodany przez art. 1 pkt 83 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

176) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

177) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

178) Dodany przez art. 1 pkt 84 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

179) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

180) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

181) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 86 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

182) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 87 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

183) Zamieszczone w obwieszczeniu.

184) Utracił moc z dniem 18 grudnia 2007 r. w zakresie, w jakim stanowi podstawę do zastosowania art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do stanów faktycznych zaszłych w czasie obowiązywania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937, Nr 132, poz. 1108, Nr 143, poz. 1199, Nr 163, poz. 1362 i Nr 183, poz. 1538) – na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2007 r. sygn. akt P 43/07 (Dz. U. Nr 235, poz. 1734).

185) Utraciła moc na podstawie art. 224 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) z dniem 24 października 2005 r., z wyjątkiem art. 118–123, 123a i 123b oraz 146a, które utraciły moc z dniem 31 grudnia 2005 r.

186) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 143, poz. 1199, Nr 163, poz. 1362 i Nr 183, poz. 1538.

187) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 88 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

188) Ustawa została ogłoszona w dniu 23 września 2005 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA