reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany2)

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2) ustawie o ofercie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439);

3) rozporządzeniu 1287/06 – rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 1);

4) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

5) sesji – rozumie się przez to sesję giełdową na rynku giełdowym, a także dzień transakcyjny na rynku pozagiełdowym;

6) członku – rozumie się przez to podmiot dopuszczony do działalności na danym rynku regulowanym na podstawie umowy zawartej ze spółką prowadzącą rynek regulowany;

7) instytucji kredytowej – rozumie się przez to instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.4)).

§ 2.
Spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia warunki niezbędne do prowadzenia sprawnego i bezpiecznego obrotu na tym rynku, w tym do skutecznego i niezwłocznego wykonywania zleceń składanych na ten rynek.
§ 3.
Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana wdrożyć rozwiązania, które zapewniają identyfikację potencjalnie niekorzystnych dla działalności tego rynku regulowanego lub jego członków konsekwencji zdarzeń powodowanych przez konflikty pomiędzy interesami spółki prowadzącej rynek regulowany lub jej akcjonariuszy a stabilnym funkcjonowaniem prowadzonego rynku regulowanego i umożliwią zarządzanie tymi konsekwencjami.
§ 4.
1. Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana zarządzać ryzykiem operacyjnym, na które narażony jest prowadzony przez nią rynek regulowany, a w szczególności:

1) opracować zasady identyfikacji i szacowania poziomu tego ryzyka;

2) zastosować środki skutecznie ograniczające to ryzyko.

2. W celu właściwego zarządzania ryzykiem spółka prowadząca rynek regulowany ustala i wdraża pisemne procedury dotyczące:

1) zarządzania technicznym funkcjonowaniem systemów informatycznych rynku regulowanego;

2) bezpieczeństwa dostępu członków rynku regulowanego do systemów informatycznych tego rynku;

3) systemu zarządzania ciągłością działania i zasad zachowania ciągłości działania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.

§ 5.
W zakresie instrumentów finansowych innych niż akcje spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia upowszechnienie informacji dotyczących ofert, transakcji i obrotów na prowadzonym rynku regulowanym, zawierających co najmniej następujące dane:

1) pięć najlepszych ofert kupna i ofert sprzedaży w stosunku do ofert zamieszczonych w arkuszu zleceń – z wyszczególnieniem liczby zleceń i łącznego wolumenu zleceń dla każdego z poziomów cenowych;

2) wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę i czas zawarcia transakcji – dla każdej transakcji zawartej na sesji;

3) wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę zawarcia transakcji – dla każdej transakcji zawartej poza sesją (transakcji pakietowej);

4) kursy otwarcia i zamknięcia, o ile obowiązek ich ustalenia wynika z regulacji obowiązujących na danym rynku regulowanym, kursy minimalny i maksymalny oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym – dla instrumentów finansowych notowanych w systemie notowań ciągłych;

5) kursy jednolite oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym – dla instrumentów finansowych notowanych w systemie notowań jednolitych;

6) wartość indeksów obliczanych przez spółkę, które są podstawą do określenia ceny (wartości) instrumentów pochodnych;

7) ceny rozliczeniowe – dla instrumentów pochodnych.

§ 6.
Upowszechnienie informacji, o których mowa w § 5:

1) pkt 1 – następuje w czasie rzeczywistym;

2) pkt 2 – następuje niezwłocznie po zawarciu transakcji;

3) pkt 3 – następuje najpóźniej przed rozpoczęciem następnej sesji;

4) pkt 4 i 5 – następuje niezwłocznie po zakończeniu sesji, z zastrzeżeniem, że kurs otwarcia jest upowszechniany niezwłocznie po jego ustaleniu;

5) pkt 6 – następuje zgodnie z zasadami konstrukcji danego indeksu; zasady powinny przewidywać upowszechnienie informacji niezwłocznie po zakończeniu sesji oraz nie rzadziej niż raz dziennie;

6) pkt 7 – następuje zgodnie z zasadami konstrukcji danego instrumentu pochodnego; zasady powinny przewidywać upowszechnianie informacji niezwłocznie po ustaleniu ceny rozliczeniowej.

§ 7.
1. Informacje, o których mowa w § 5, są upowszechniane w sposób przyjęty przez spółkę dla upowszechniania informacji dotyczących ofert, transakcji i obrotów w zakresie akcji, zgodnie z zasadami przyjętymi w art. 30 rozporządzenia 1287/2006.

2. W odniesieniu do udostępnianych w formie przekazu elektronicznego informacji, o których mowa w § 5 pkt 4, 5 i 7, spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia zabezpieczenie ich w sposób uniemożliwiający dokonanie w nich zmian przez osoby nieuprawnione.

3. W przypadku stwierdzenia wprowadzenia przez osoby nieuprawnione zmian do udostępnionych w formie przekazu elektronicznego informacji, o których mowa w § 5 pkt 4, 5 i 7, spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia dokonanie ich korekty z jednoczesnym wskazaniem, kiedy taka zmiana została wykryta, a także które informacje zostały zmienione oraz kiedy została zrobiona korekta.

§ 8.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, spółka prowadząca rynek regulowany może podjąć decyzję o opóźnieniu bądź zawieszeniu upowszechniania informacji, o których mowa w § 5, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie rynku regulowanego obowiązującym na tym rynku.
§ 9.
Przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do upowszechniania informacji dotyczących ofert, transakcji i obrotów w zakresie akcji.
§ 10.
1. Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana ustalić kryteria i warunki dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu na prowadzonym rynku regulowanym w sposób zapewniający uczciwy, należyty i skuteczny obrót tymi instrumentami finansowymi, a w przypadku papierów wartościowych – swobodną zbywalność, w rozumieniu art. 35 rozporządzenia 1287/2006.

2. W przypadku instrumentów pochodnych kryteria i warunki, o których mowa w ust. 1, ustalane są w sposób zapewniający, że dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym są wyłącznie instrumenty pochodne, których konstrukcja umożliwia ich właściwą wycenę i skuteczne rozliczanie transakcji.

3. Kryteria i warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, ustalane są w sposób zgodny z art. 35–37 rozporządzenia 1287/2006.

4. Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana nadzorować wypełnianie przez emitentów i wystawców instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na prowadzonym rynku regulowanym kryteriów i warunków, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 11.
1. Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana weryfikować wypełnianie przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na prowadzonym rynku regulowanym wymogów, o których mowa w ustawie o ofercie, w zakresie podawania przez tych emitentów do publicznej wiadomości informacji dotyczących emitenta i papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

2. Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana wdrożyć rozwiązania ułatwiające członkom tego rynku regulowanego dostęp do informacji podawanych do publicznej wiadomości przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na prowadzonym rynku regulowanym w związku z wypełnianiem wymogów, o których mowa w ustawie o ofercie.

§ 12.
1. Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana ustanowić przejrzyste i obiektywne zasady uzyskiwania statusu członka danego rynku regulowanego.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać obowiązki związane z posiadaniem statusu członka rynku regulowanego wynikające z:

1) zasad funkcjonowania rynku regulowanego;

2) zasad zawierania transakcji na rynku regulowanym;

3) wymogów, jakim powinny podlegać osoby zatrudniane przez członka do działania na rynku regulowanym;

4) dodatkowych wymogów, jakim powinni podlegać członkowie niebędący firmą inwestycyjną, zagraniczną firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową;

5) zasad i warunków rozliczania i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

3. Spółka prowadząca rynek regulowany może przyznać status członka rynku regulowanego:

1) firmie inwestycyjnej;

2) zagranicznej firmie inwestycyjnej;

3) instytucji kredytowej;

4) podmiotowi, który:

a) posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz daje rękojmię prawidłowego i bezpiecznego uczestnictwa w obrocie;

b) posiada niezbędny poziom możliwości i kompetencji transakcyjnych;

c) wykorzystuje szczególne rozwiązania organizacyjne – o ile wykorzystywanie takich rozwiązań jest niezbędne dla członkostwa na danym rynku regulowanym;

d) posiada zasoby finansowe niezbędne dla danego typu członkostwa na rynku regulowanym oraz spełnia wdrożone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany rozwiązania finansowe mające na celu zagwarantowanie prawidłowego rozliczania transakcji zawieranych na danym rynku regulowanym.

4. Zasady, o których mowa w ust. 1, powinny przewidywać możliwość uzyskiwania przez zagraniczne firmy inwestycyjne statusu członka danego rynku regulowanego bezpośredniego lub zdalnego bez konieczności otwierania przez tę zagraniczną firmę inwestycyjną oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Spółka prowadząca rynek regulowany przekazuje Komisji, po rozpoczęciu działalności, listę członków tego rynku regulowanego. W przypadku zmiany danych zawartych na liście spółka prowadząca rynek regulowany informuje niezwłocznie o treści tych zmian Komisję.

§ 13.
1. Spółka prowadząca rynek regulowany organizuje i sprawuje, w sposób ciągły i adekwatny do ryzyka, nadzór nad przestrzeganiem przez członków tego rynku regulowanego wdrożonych przez tę spółkę regulacji dotyczących jego funkcjonowania, w tym dokonywanego na nim obrotu.

2. Spółka prowadząca rynek regulowany monitoruje transakcje zawierane na tym rynku przez jego członków w celu identyfikowania wszelkich naruszeń regulacji, o których mowa w ust. 1, przypadków naruszenia zasad uczciwego obrotu oraz przypadków uzasadniających podejrzenie wystąpienia manipulacji lub wykorzystania informacji poufnej.

3. Spółka prowadząca rynek regulowany informuje niezwłocznie Komisję, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia, o każdym przypadku, o którym mowa w ust. 2, z wyłączeniem przypadków nieistotnego naruszenia regulacji dotyczących obrotu dokonywanego na danym rynku regulowanym. Informacja zawiera szczegółowy opis takiego przypadku.

4. Spółka prowadząca rynek regulowany ustala i wdraża procedury umożliwiające jej sprawowanie nadzoru, o którym mowa ust. 1.

§ 14.
Spółki prowadzące rynek regulowany w dniu wejścia w życie rozporządzenia są obowiązane dostosować prowadzoną działalność do przepisów rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień następujących dyrektyw:

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. Urz. UE L 145 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 263, z późn. zm.),

– dyrektywy Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 26).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany (Dz. U. Nr 207, poz. 1727), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosownie do brzmienia art. 27 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama