reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu2)

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu oraz zakres, tryb i formę upowszechniania informacji o transakcjach i obrotach w tym systemie.
§ 2.
1. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zapewnia koncentrację podaży i popytu na instrumenty finansowe, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności poprzez ustalenie i wdrożenie zasad zapewniających skuteczne wykonywanie zleceń w tym systemie.

2. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zapewnia bezpieczny i sprawny przebieg transakcji, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy, w szczególności poprzez:

1) ustalenie i wdrożenie procedur regulujących tryb i warunki zawierania transakcji przez uczestników systemu;

2) ustalenie i wdrożenie procedur regulujących tryb i warunki anulowania transakcji zawartych przez uczestników systemu.

3. Firma inwestycyjna, zawierając umowę z podmiotem uprawnionym do dokonywania rozrachunku i rozliczenia transakcji, o której mowa w art. 78 ust. 7 ustawy, informuje uczestników organizowanego alternatywnego systemu obrotu o zasadach odpowiedzialności z tytułu rozrachunku i rozliczania transakcji zawieranych przez nich w tym systemie.

§ 3.
Upowszechniane przez firmę inwestycyjną informacje dotyczące transakcji i obrotów w alternatywnym systemie obrotu instrumentami finansowymi innymi niż akcje, które są jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zawierają co najmniej następujące dane:

1) pięć najlepszych ofert kupna i ofert sprzedaży w stosunku do ofert zamieszczonych w arkuszu zleceń – z wyszczególnieniem liczby zleceń i łącznego wolumenu zleceń dla każdego z poziomów cenowych;

2) wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę i czas zawarcia transakcji – dla każdej transakcji zawartej w danym dniu otwarcia;

3) wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę zawarcia transakcji – dla każdej transakcji zawartej poza godzinami obrotu w danym dniu otwarcia (transakcji pakietowej);

4) kursy otwarcia i zamknięcia, o ile obowiązek ich ustalenia wynika z regulacji obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, kursy minimalny i maksymalny oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym – dla instrumentów finansowych notowanych w systemie notowań ciągłych;

5) kursy jednolite oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym – dla instrumentów finansowych notowanych w systemie notowań jednolitych;

6) wartość indeksów obliczanych przez firmę inwestycyjną, które są podstawą do określenia ceny (wartości) instrumentów pochodnych;

7) ceny rozliczeniowe – dla instrumentów pochodnych.

§ 4.
Upowszechnienie informacji, o których mowa w § 3:

1) pkt 1 – następuje w czasie rzeczywistym;

2) pkt 2 – następuje niezwłocznie po zawarciu transakcji;

3) pkt 3 – następuje najpóźniej przed rozpoczęciem następnego dnia otwarcia;

4) pkt 4 i 5 – następuje niezwłocznie po zakończeniu danego dnia otwarcia, z zastrzeżeniem, że kurs otwarcia jest upowszechniany niezwłocznie po jego ustaleniu;

5) pkt 6 – następuje zgodnie z zasadami konstrukcji danego indeksu; zasady powinny przewidywać upowszechnienie informacji niezwłocznie po zakończeniu dnia otwarcia oraz nie rzadziej niż raz dziennie;

6) pkt 7 – następuje zgodnie z zasadami konstrukcji danego instrumentu pochodnego; zasady powinny przewidywać upowszechnianie informacji niezwłocznie po ustaleniu ceny rozliczeniowej.

§ 5.
1. Informacje, o których mowa w § 3, są upowszechniane na zasadach określonych w art. 30 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającego środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 1).

2. W odniesieniu do udostępnianych w formie przekazu elektronicznego informacji, o których mowa w § 3 pkt 4, 5 i 7, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zapewnia zabezpieczenie ich w sposób uniemożliwiający dokonanie w nich zmian przez osoby nieuprawnione.

3. W przypadku stwierdzenia wprowadzenia przez osoby nieuprawnione zmian do udostępnionych w formie przekazu elektronicznego informacji, o których mowa w § 3 pkt 4, 5 i 7, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zapewnia dokonanie ich korekty z jednoczesnym wskazaniem, kiedy taka zmiana została wykryta, a także które informacje zostały zmienione oraz kiedy miała miejsce korekta.

§ 6.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu może podjąć decyzję o opóźnieniu bądź zawieszeniu upowszechniania informacji, o których mowa w § 3, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie alternatywnego systemu obrotu.
§ 7.
Przepisy § 5 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do upowszechniania informacji dotyczących ofert, transakcji i obrotów w zakresie akcji, które są jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.
§ 8.
1. Określenie podstawowych zasad związanych z organizacją funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu następuje w regulaminie alternatywnego systemu obrotu, który określa w szczególności:

1) rodzaj instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem obrotu;

2) kryteria i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu;

3) zakres i sposób udostępniania informacji dotyczących instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu;

4) tryb i warunki zawierania transakcji;

5) sposób i tryb rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu i rozliczania transakcji;

6) tryb i warunki notowania, zawieszania i zaprzestania notowania instrumentów finansowych;

7) dni otwarcia i godziny obrotu;

8) sposób ustalania i ogłaszania kursów lub cen notowanych instrumentów finansowych;

9) sposób klasyfikowania instrumentów finansowych, jeżeli taka klasyfikacja ma miejsce;

10) tryb i warunki upowszechniania informacji dotyczących składanych ofert oraz zawieranych transakcji;

11) wysokość opłat za korzystanie z systemów informatycznych oraz urządzeń technicznych firmy inwestycyjnej zapewniających dostęp do organizowanego przez nią alternatywnego systemu obrotu;

12) wysokość opłat transakcyjnych oraz sposób ich naliczania;

13) opis systemu gwarantującego rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu;

14) obowiązki informacyjne w zakresie dotyczącym emitentów, których instrumenty finansowe są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu lub zostały do tego obrotu wprowadzone, z zastrzeżeniem ust. 4 zdanie drugie;

15) wskazanie miejsca i sposobu udostępniania informacji dotyczących emitentów instrumentów finansowych, które są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu lub zostały do tego obrotu wprowadzone;

16) sposób postępowania w przypadku naruszenia przez uczestników alternatywnego systemu obrotu obowiązków określonych w regulaminie;

17) sposób postępowania w przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych określonych w regulaminie;

18) środki służące przeciwdziałaniu i ujawnianiu przypadków manipulacji.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, tam gdzie ma to zastosowanie, powinny umożliwiać inwestorom ocenę sytuacji finansowej, majątkowej i gospodarczej emitenta lub wystawcy instrumentu finansowego, jak również praw i obowiązków oraz ryzyka związanego z nabywaniem tych instrumentów finansowych. Zakres i rodzaj informacji powinien uwzględniać charakter inwestorów oraz rodzaj instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

3. Regulamin może przewidywać odstąpienie od wymogu dostarczenia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości w sposób określony w odrębnych przepisach informacje spełniające warunki określone w ust. 2.

4. Zakres i rodzaj obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 14, powinien uwzględniać charakter inwestorów oraz rodzaj instrumentów finansowych. Obowiązki te nie mogą dotyczyć emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, którego papiery wartościowe zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu bez jego zgody.

§ 9.
1. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu ustala przejrzyste reguły uczestnictwa w tym systemie oparte na obiektywnych kryteriach, w tym zasady naliczania i pobierania opłat.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, przewidują możliwość uczestnictwa w alternatywnym systemie obrotu:

1) firm inwestycyjnych;

2) zagranicznych firm inwestycyjnych;

3) instytucji kredytowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.4));

4) podmiotów, które:

a) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie i dają rękojmię prawidłowego i bezpiecznego uczestnictwa w obrocie,

b) wykazują się niezbędnym poziomem możliwości transakcyjnych i kompetencji,

c) dysponują odpowiednimi rozwiązaniami organizacyjnymi, o ile takie rozwiązania są niezbędne dla uczestnictwa w danym alternatywnym systemie obrotu,

d) posiadają zasoby finansowe niezbędne dla danego typu uczestnictwa w obrocie oraz spełniają rozwiązania finansowe wymagane przez firmę inwestycyjną organizującą alternatywny system obrotu w celu zagwarantowania prawidłowego rozliczania transakcji zawieranych w tym alternatywnym systemie obrotu.

§ 10.
1. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu sprawuje ciągły nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników tego systemu wdrożonych przez firmę inwestycyjną regulacji dotyczących obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu.

2. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu monitoruje transakcje zawierane w tym systemie przez jego uczestników w celu identyfikowania wszelkich przypadków naruszeń regulacji, o których mowa w ust. 1, zasad uczciwego obrotu oraz przypadków uzasadniających podejrzenie wystąpienia manipulacji lub wykorzystania informacji poufnej.

3. Firma inwestycyjna informuje niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia, o każdym przypadku, o którym mowa w ust. 2, z wyłączeniem przypadków nieistotnego naruszenia regulacji dotyczących obrotu dokonywanego w danym alternatywnym systemie obrotu. Informacja zawiera szczegółowy opis przypadku.

4. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu ustala i wdraża procedury zapewniające jej możliwość sprawowania nadzoru, o którym mowa ust. 1.

§ 11.
1. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zobowiązana jest do zarządzania ryzykiem operacyjnym, na które narażony jest prowadzony przez nią alternatywny system obrotu, a w szczególności do:

1) opracowania zasad identyfikacji i szacowania poziomu istotnych rodzajów tego ryzyka;

2) zastosowania środków ograniczających to ryzyko.

2. W celu właściwego zarządzania ryzykiem, o którym mowa w ust. 1, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu ustala i wdraża pisemne procedury dotyczące:

1) zarządzania technicznym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz urządzeń technicznych alternatywnego systemu obrotu;

2) bezpieczeństwa dostępu do systemów informatycznych i urządzeń technicznych alternatywnego systemu obrotu przez uczestników oraz zasad nadzoru sprawowanego przez firmę inwestycyjną organizującą alternatywny system obrotu nad ich przestrzeganiem;

3) systemów zarządzania ciągłością działania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. Urz. UE L 145 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 263, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2006 r. Nr 2, poz. 8).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama