| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1), MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ MINISTRA INFRASTRUKTURY2)

z dnia 19 października 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 122, poz. 1049) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Karty powołania do czynnej służby wojskowej doręczają, w trybie zwykłym, właściwi ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby powołanej, wojskowi komendanci uzupełnień, w sposób określony w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)), za pośrednictwem komendantów powiatowych (miejskich) lub rejonowych Policji lub komendantów komisariatów Policji.”;

2) w § 3 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) komendanci powiatowi (miejscy) lub rejonowi Policji lub komendanci komisariatów Policji;

4) Poczta Polska Spółka Akcyjna, zwana dalej „pocztą”.”;

3) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) komendantom powiatowym (miejskim) lub rejonowym Policji lub komendantom komisariatów Policji,”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Dowódcy jednostek wojskowych oraz komendanci powiatowi (miejscy) lub rejonowi Policji lub komendanci komisariatów Policji doręczają karty powołania adresatom we własnym zakresie.”;

5) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie braku warunków do czasowego przechowywania przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) kart powołania, dokumenty te wojskowi komendanci uzupełnień przekazują na przechowanie komendantom powiatowym (miejskim) lub rejonowym Policji lub komendantom komisariatów Policji, określonym przez komendanta wojewódzkiego Policji na wniosek szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.”;

6) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu realizacji doręczeń kierownicy jednostek organizacyjnych wskazani przez Zarząd poczty, na wniosek szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wyznaczają kierunkowe placówki pocztowe, które przekazują karty powołania placówkom pocztowym właściwym ze względu na adres osób, dla których są wystawione.”;

7) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Karty powołania, o których mowa w § 12, otrzymane przez placówkę pocztową do godz. 800 danego dnia, doręcza się adresatom w miejscu ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub pracodawcy w tym samym dniu do godz. 1500, a otrzymane po godz. 800 powinny być doręczone w godzinach popołudniowych, najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili ich otrzymania.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

Minister Obrony Narodowej: w z. Cz. Piątas

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278 i Nr 190, poz. 1474.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »