| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 listopada 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436 oraz z 2009 r. Nr 148, poz. 1197) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dane statystyczne są przekazywane do wskazanego w Programie miejsca przekazania danych w formie elektronicznej zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)) lub w formie papierowej.

2. Jeżeli w Programie jest wskazana wyłącznie forma elektroniczna przekazywania danych statystycznych, podmiot jest obowiązany do przekazywania ich w tej formie.

3. Podmiot o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób, obowiązany zgodnie z Programem do udziału w badaniach statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, może przekazać dane statystyczne w formie papierowej po przesłaniu do urzędu statystycznego wskazanego w Programie informacji zawierającej uzasadnienie wyboru tej formy.”;

2) w załączniku „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009”:

a) poz. 1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej otrzymuje brzmienie:

„1. Symbol badania:

1.01.07(007)

2. Temat badania:

Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej

3. Rodzaj badania:

Badanie stałe

4. Prowadzący badanie:

Prezes GUS Minister właściwy do spraw środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska

 

5. Cel badania

Zewidencjonowanie i charakterystyka form ochrony przyrody, lasów, terenów zieleni; inwentaryzacja żywych zasobów przyrody (flory i fauny), zebranie danych o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem oraz o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

6. Zakres podmiotowy

Dyrekcje parków narodowych, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, sejmiki wojewódzkie, gminy; dzielnice m.st. Warszawy oraz jednostki i instytucje prowadzące działalność w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.

7. Zakres przedmiotowy

– parki narodowe i krajobrazowe: liczba, powierzchnia ogółem, według województw i kategorii użytkowania gruntów oraz kategorii ochronności,

– obszary chronionego krajobrazu: powierzchnia ogółem i według kategorii gruntów,

– rezerwaty przyrody: liczba według województw, według kategorii ochronności, powierzchnia ogółem,

– pomniki przyrody: liczba i rodzaje obiektów,

– stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: liczba i powierzchnia obiektów,

– obszary Natura 2000:

– obszary specjalnej ochrony ptaków: nazwy obszarów, kody obszarów, powierzchnia ogółem, według województw i pokrywająca się z innymi formami ochrony przyrody,

– specjalne obszary ochrony siedlisk: nazwy obszarów, kody obszarów, powierzchnie ogółem, według województw i pokrywające się z innymi formami ochrony przyrody,

– zwierzęta chronione: liczebność poszczególnych gatunków, wydane pozwolenia na ich redukcję,

– ochrona gatunkowa wybranych gatunków roślin i zwierząt: liczba gatunków,

– zagrożenie roślin i zwierząt – liczba gatunków według standaryzowanych, w skali międzynarodowej, klas (stopni) zagrożenia.

– międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem,

– różnorodność biologiczna,

– organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO),

– stan pszczelarstwa,

– tereny zieleni w miastach i wsiach: rodzaje terenów zieleni, liczba obiektów i ich powierzchnia, powierzchnia na jednego mieszkańca,

– parki i ogrody historyczne,

– rodzinne ogrody działkowe: liczba, powierzchnia, infrastruktura ogrodów, liczba działek.

8. Źródła danych

Sprawozdanie GUS: OS-7 wraz z załącznikami nr 1, 2a, 2b, SG-01; ekspertyzy i badania naukowe Polskiej Akademii Nauk; szacunki i badania monitoringowe Ministerstwa Środowiska oraz Instytutu Ochrony Środowiska; baza danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Natura 2000 (SOO i OSO); program „CORINE – Biotopes” Instytutu Ochrony Przyrody PAN; wewnętrzne systemy informacyjne: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów – Służba Celna, Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Podmioty
przekazujące dane
statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce
przekazania
danych

8.1

8.2

8.3

8.4

dyrekcje parków narodowych

OS-7 - sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu oraz załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania: w formie elektronicznej: metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 10 lutego 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

OS-7 - sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu oraz załącznik nr 2a do działów 2 i 5 sprawozdania; w formie elektronicznej: metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 10 lutego 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

sejmiki wojewódzkie

OS-7 - sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu oraz załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania: w formie elektronicznej: metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 10 lutego 2010 za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zarządy m.st. Warszawy

SG-01 - statystyka gminy; leśnictwo i ochrona środowiska - w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz terenów zieleni w miastach i wsiach, w formie elektronicznej: metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 20 lutego 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

szacunkowe dane o liczebności wybranych gatunków zwierząt chronionych: żubry, kozice, niedźwiedzie, bobry, wilki, głuszce, cietrzewie, rysie

raz w roku do dnia 29 kwietnia 2010 r. za rok 2009

Ministerstwo Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

system informacyjny - centralny rejestr form ochrony przyrody - dane w zakresie wskazanym w art. 113 ust. i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)

raz w roku do dnia 29 kwietnia 2010 r. za rok 2009

GUS

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

baza danych Natura 2000 - obszary Natura 2000

raz w roku do dnia 29 kwietnia 2010 r., za rok 2009

GUS

 

Ministerstwo Środowiska

system informacyjny PMŚ - wybrane gatunki zwierząt chronionych: żubry, kozice, niedźwiedzie, bobry, wilki, głuszce, cietrzewie, rysie

raz w roku do dnia 31 maja 2010 r. za rok 2009

GUS

Ministerstwo Środowiska

system informacyjny PMŚ - wydane zezwolenia na redukcję wybranych zwierząt chronionych: w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 29 kwietnia 2010 r. za rok 2009

GUS

Ministerstwo Środowiska

CITES - międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem: w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 29 sierpnia 2010 r. za rok 2009

GUS

Ministerstwo Finansów

CITES - międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem - w zakresie ujawnionych przez Służbę Celną przypadków nielegalnego przewozu: w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 29 sierpnia 2010 r. za rok 2009

Ministerstwo Środowiska: GUS

Ministerstwo Środowiska

decyzje wydane przez Ministra Środowiska na eksperymentalne uwolnienie do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz na wprowadzenie do obrotu produktów GMO

raz w roku do dnia 30 sierpnia 2010 r. za rok 2009

GUS

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

system informacyjny - zwierzęta zagrożone i ginące według „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”: rośliny zagrożone i ginące według „Polskiej czerwonej księgi roślin”

weryfikacja okresowa w razie zmian

GUS

Instytut Ochrony Przyrody PAN. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

system informacyjny - program „CORINE - Biotopes” obszarów ostoi przyrodniczych: w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 29 sierpnia 2010 r. za rok 2009

GUS

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Państwowy Monitoring Środowiska - dane w zakresie:

w datach dostępności opracowań, ale nie później niż do dnia 30 września 2010 r. za rok 2009

GUS

- monitoringu ptaków, w tym monitoringu obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

- monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

Parki narodowe

dane z parków narodowych - turystyka, działalność dydaktyczna, główne gatunki zwierząt łownych i regulacja ich populacji, zwierzęta chronione, pozyskiwanie drewna oraz szkodnictwo i ochrona przed szkodnictwem: w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 30 maja 2010 r., za rok 2009

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska

dane z parków narodowych - turystyka, działalność dydaktyczna, główne gatunki zwierząt łownych i regulacja ich populacji, zwierzęta chronione, pozyskiwanie drewna oraz szkodnictwo i ochrona przed szkodnictwem: w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 30 czerwca 2010 r. za rok 2009

GUS

 

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

system informacyjny - parki i ogrody historyczne: w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 29 sierpnia 2010 r. za rok 2009

GUS

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

ZOŚ-7 - zestawienie tabelaryczne „Rodzinne ogrody działkowe”: w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 28 czerwca 2010 r. za rok 2009

GUS

Polski Związek Pszczelarski

ZOŚ-8 - zestawienie tabelaryczne „Stan pszczelarstwa w Polsce”; w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 29 sierpnia 2010 r. za rok 2009

GUS

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Obszary i obiekty chronione – kraj, regiony, województwa (w tym Natura 2000), podregiony, powiaty, gminy; imiennie parki narodowe, krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu. Ogrody działkowe – kraj, województwa. Parki i ogrody historyczne – kraj, województwa. Zieleń w miastach i wsiach – kraj, województwa, podregiony, powiaty, miasta i gminy imiennie, dla m.st. Warszawy – dzielnice.

10. Terminy i formy udostępniania wynikowych informacji statystycznych

– ochrona przyrody i krajobrazu: tablice wynikowe (wydruk, elektroniczny nośnik danych) – kwiecień 2010 r.,

– zieleń ogólnie dostępna: tablice wynikowe (wydruk, elektroniczny nośnik danych) – czerwiec 2010 r.,

– „Ochrona środowiska 2010” – listopad 2010 r.,

– „Leśnictwo 2010” – listopad 2010 r.,

– Bank Danych Regionalnych – lipiec 2010 r.,

– opracowania i wydawnictwa Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskiej Akademii Nauk,

– kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: Komisja Statystyczna ONZ, OECD, Eurostat, Europejska Agencja Środowiska (EEA), EKG/ONZ, GEMS,

– publikacje i raporty w ramach serii wydawniczej „Biblioteka Monitoringu Środowiska” Inspekcji Ochrony Środowiska.

11. Koszty i sposób finansowania

720 700 zł – budżet GUS”,

b) w poz. 1.01.12(011) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w pkt 8 Źródła danych w rubrykach 8.1–8.4 wyrazy:

„SP - z wyłączeniem osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących działalność gospodarczą - prowadzących księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczających się według księgi podatkowej lub ryczałtem: spółki wodno-ściekowe niezależnie od liczby pracujących nieuwzględnione w wykazie jednostek sporządzających sprawozdania F-03 i SP;

- załącznik łącznie ze sprawozdaniem SP

raz w roku do 31 marca 2010 r. za rok 2009”

 

 

zastępuje się wyrazami:

„SP - z wyłączeniem osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących działalność gospodarczą - prowadzących księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczających się według księgi podatkowej lub ryczałtem; spółki wodno-ściekowe, niezależnie od liczby pracujących nieuwzględnione w wykazie jednostek sporządzających sprawozdania F-03 i SP

- załącznik łącznie ze sprawozdaniem SP

raz w roku do dnia 30 kwietnia 2010 r. za rok 2009”.

 

 

c) w poz. 1.21.12(033) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r. – prace przygotowawcze (spis próbny) w pkt 8 Źródła danych:

– we wprowadzeniu do tabeli wyrazy:

„8. Źródła danych

Formularz spisu próbnego, formularz spisu reprezentacyjnego, baza danych statystycznych zasilana danymi jednostkowymi z systemów informacyjnych administracji publicznej i innych pozastatystycznych źródeł danych, dane z systemów informacyjnych: Ministerstwa Finansów (system informacyjny prowadzony przez organy podatkowe); Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (zbiór PESEL); Urzędu do Spraw Cudzoziemców (System POBYT); Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Centralny Rejestr Płatników Składek, Centralny Rejestr Ubezpieczonych, system emerytalno-rentowy); Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowego Funduszu Zdrowia (Centralny Wykaz Ubezpieczonych); Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, VMap Level 2 dla obszaru Polski, ortofotomapa dla obszaru Polski); Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; urzędów marszałkowskich (Baza Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru województwa); starostw powiatowych (ewidencja gruntów i budynków, rejestr cen i wartości nieruchomości, systemy informacyjne powiatowych urzędów pracy); powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności); urzędów gmin (gminne zbiory meldunkowe, ewidencja podatkowa nieruchomości, systemy pomocy społecznej, systemy świadczeń rodzinnych, systemy świadczeń z funduszu alimentacyjnego); osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla tych jednostek lokalnych, których działalnością podstawową jest władanie lub zarządzanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością zakładów pracy (z wyjątkiem PKP, resortów spraw wewnętrznych, obrony narodowej, sprawiedliwości), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych jednostek posiadających w zarządzie bądź administracji zasoby mieszkaniowe zaklasyfikowanych według PKD do klas 68.20 i 68.32; podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej; dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).”

zastępuje się wyrazami:

„8. Źródła danych

Formularz spisu próbnego, formularz spisu reprezentacyjnego, baza danych statystycznych zasilana danymi jednostkowymi z systemów informacyjnych administracji publicznej i innych pozastatystycznych źródeł danych, dane z systemów informacyjnych: Ministerstwa Finansów (system informacyjny prowadzony przez organy podatkowe); Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (zbiór PESEL); Urzędu do Spraw Cudzoziemców (System POBYT); Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Centralny Rejestr Płatników Składek, Centralny Rejestr Ubezpieczonych, system emerytalno-rentowy); Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowego Funduszu Zdrowia (Centralny Wykaz Ubezpieczonych); Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju. Państwowy rejestr nazw geograficznych, ortofotomapa dla obszaru Polski); Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; urzędów marszałkowskich (Baza Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru województwa); starostw powiatowych (ewidencja gruntów i budynków, rejestr cen i wartości nieruchomości, systemy informacyjne powiatowych urzędów pracy); powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności); urzędów gmin (gminne zbiory meldunkowe, ewidencja podatkowa nieruchomości, systemy pomocy społecznej, systemy świadczeń rodzinnych, systemy świadczeń z funduszu alimentacyjnego); osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla tych jednostek lokalnych, których działalnością podstawową jest władanie lub zarządzanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością zakładów pracy (z wyjątkiem PKP, resortów spraw wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych jednostek zaklasyfikowanych według PKD do klas 68.20 i 68.32, posiadających w zarządzie bądź administracji zasoby mieszkaniowe; podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej; dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).”,

– w rubrykach 8.1–8.4 wyrazy:

Podmioty
przekazujące dane
statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce
przekazania
danych

8.1

8.2

8.3

8.4

„Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Państwowy rejestr granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju - dane jednostkowe - baza danych: w formie elektronicznej

do 27 lutego 2009 r. jednorazowo

GUS

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Ortofotomapa dla obszaru Polski: w formie elektronicznej

do 27 lutego 2009 r. jednorazowo

GUS

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

VMap Level 2 - bazy danych dla obszaru Polski: w formie elektronicznej

do 27 lutego 2009 r. jednorazowo

GUS

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

System informacyjny PFRON - dane jednostkowe - zbiory o:
- osobach zatrudnionych przez pracodawców, którzy uzyskują dofinansowanie i refundacje z PFRON, w zakresie: numer PESEL: numer NIP; płeć: nazwisko i imię; adres zamieszkania: nazwa województwa, nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy. poczta; numer pracodawcy w rejestrze PFRON; zawód wykonywany lub specjalność; poziom wykształcenia; stopień niepełnosprawności; przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy: dane identyfikacyjno-adresowe pracodawcy/wnioskodawcy: numer REGON, numer NIP, numer w rejestrze PFRON, nazwa pracodawcy, adresy: siedziby pracodawcy, do korespondencji: kod TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy, kod TERYT i nazwa miejscowości, kod TERYT i nazwa ulicy, nr domu. nr lokalu, kod pocztowy;

do 27 lutego 2009 r. jednorazowo

GUS”

 

- osobach uczestniczących w programach PFRON: imię i nazwisko, numer PESEL; adres zameldowania: nazwa województwa, nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, stopień niepełnosprawności, w formie elektronicznej

 

 

 

zastępuje się wyrazami:

Podmioty
przekazujące dane
statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce
przekazania
danych

8.1

8.2

8.3

8.4

„Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Państwowy rejestr granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju - dane jednostkowe - baza danych: w formie elektronicznej

do dnia 27 lutego 2009 r. jednorazowo

GUS

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Państwowy rejestr nazw geograficznych - dane w zakresie nazw miejscowości - baza danych: w formie elektronicznej

do dnia 30 listopada 2009 r.

GUS

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Ortofotomapa dla obszaru Polski; w formie elektronicznej

do dnia 21 lutego 2009 r. jednorazowo

GUS

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

System informacyjny PFRON - dane jednostkowe - zbiory o:
- osobach zatrudnionych przez pracodawców, którzy uzyskują dofinansowanie i refundację z PFRON, w zakresie: numer PESEL; numer NIP:

do dnia 27 lutego 2009 r. jednorazowo

GUS”

 

 

płeć: nazwisko i imię: adres zamieszkania: nazwa województwa, nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta, numer pracodawcy w rejestrze PFRON: zawód wykonywany lub specjalność, poziom wykształcenia: stopień niepełnosprawności: przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy: dane identyfikacyjno-adresowe pracodawcy lub wnioskodawcy: numer REGON, numer NIP, numer w rejestrze PFRON. nazwa pracodawcy, adresy: siedziby pracodawcy, do korespondencji: kod TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy, kod TERYT i nazwa miejscowości, kod TERYT i nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy;

 

 

 

- osobach uczestniczących w programach PFRON: imię i nazwisko: numer PESEL: adres zameldowania: nazwa województwa, nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa miejscowości ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy: stopień niepełnosprawności.
w formie elektronicznej

 

 

 

d) poz. 1.23.02(040) Pracujący w gospodarce narodowej otrzymuje brzmienie:

„1. Symbol badania:

1.23.02(040)

2. Temat badania:

Pracujący w gospodarce narodowej

3. Rodzaj badania:

Badanie stałe

4. Prowadzący badanie:

Prezes GUS

 

5. Cel badania

Dostarczanie informacji o pracujących w Polsce stanowi podstawowy element badań rynku pracy. Bieżąca, operatywna obserwacja zachodzących zmian dostarcza informacji o sezonowych wahaniach liczby pracujących, a obserwacje dokonywane w dłuższych okresach informują o zmianach strukturalnych zachodzących w gospodarce narodowej. Badanie pracujących umożliwia określenie liczby, dynamiki i zróżnicowania pracujących według rodzajów działalności, sektorów i form własności oraz ich przestrzennego rozmieszczenia. Wyniki badania są wykorzystywane do opracowywania informacji na potrzeby:

– rachunków narodowych,

– organów rządowych, samorządowych i innych instytucji,

– Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych,

– Narodowego Banku Polskiego,

– organizacji międzynarodowych: Eurostatu, OECD, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i ONZ.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

– zaliczone do sektora przedsiębiorstw – o liczbie pracujących 50 i więcej osób – badanie pełne miesięczne i roczne, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – badanie reprezentacyjne miesięczne (10 % jednostek) i roczne badanie pełne,

– o liczbie pracujących do 9 osób – objęte rocznym badaniem reprezentacyjnym (sprawozdanie SP-3, próba 5 %),

– pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą – kwartalne i roczne badanie pełne.

Jednostki sfery budżetowej państwowej i samorządowej – kwartalne i roczne badanie pełne.

7. Zakres przedmiotowy

W okresach miesięcznych: liczba pracujących według stanu na koniec miesiąca oraz przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw; w okresach kwartalnych w pozostałych jednostkach gospodarki narodowej.

Dane roczne ogółem, w tym kobiety: pracujący ogółem, pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy, z tego pełnozatrudnieni, w tym zatrudnieni na umowy okresowe, niepełnozatrudnieni, w tym zatrudnieni na umowy okresowe, właściciele i współwłaściciele łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin, osoby wykonujące pracę nakładczą, agenci, członkowie spółdzielni produkcji rolniczej, zatrudnieni w formie telepracy, pracujący w porze nocnej, niepełnosprawni, cudzoziemcy, emeryci i renciści, pracujący według miast i gmin. Pracownicy udostępniani (zatrudnieni) przez agencje pracy tymczasowej, pracownicy zatrudnieni na kontraktach, osoby, z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a którzy nie są nigdzie zatrudnieni na podstawie stosunku pracy. Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, osoby zatrudnione za granicą na rzecz jednostek krajowych, zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych oraz nauczyciele akademiccy. Liczba pracowników według stanu w dniu 31 grudnia otrzymujących w grudniu wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia (ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów), liczba osób, wobec których wystąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń.

Przyjęcia do pracy pracowników pełnozatrudnionych, w tym kobiety, osoby podejmujące pracę po raz pierwszy, w tym absolwenci szkół wyższych, policealnych i średnich zawodowych, liceów ogólnokształcących, szkół zasadniczych; osoby, które poprzednio pracowały, w tym osoby, u których przerwa w pracy nie była dłuższa niż miesiąc, osoby, które wróciły z urlopów wychowawczych, osoby skierowane do pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy, pozostali przyjęci do pracy.

Zwolnienia z pracy osób pełnozatrudnionych, w tym kobiety: w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę, w tym z przyczyn niedotyczących pracownika, w drodze wypowiedzenia przez pracownika, z powodu niezdolności do pracy i rehabilitacji, przejścia na emeryturę, na mocy porozumienia stron, osoby, które otrzymały urlopy wychowawcze, zwolnieni z upływem czasu, na który zostali zatrudnieni, zwolnieni z innych przyczyn.

Pracujący, w tym kobiety, według faktycznego miejsca pracy (gminy).

8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: Z-03, Z-06, załącznik do Z-06, DG-1 i DG-1t (badanie 1.61.04), SP-3 (badanie 1.61.05), informacje o pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego (dane MON i MSWiA), w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób, informacje o liczbie duchownych różnych wyznań(badanie 1.22.01) oraz szacunki GUS dotyczące: pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zatrudnionych w organizacjach członkowskich, fundacjach, stowarzyszeniach, samorządach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych i innych organizacjach społecznych.

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania
danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania
danych

8.1

8.2

8.3

8.4

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, łowiectwa włączając działalność usługową (dział 01, w tym Agencja Nieruchomości Rolnych według jednostek lokalnych), rybactwa (dział 03) z wyłączeniem klasy 03.11 - rybołówstwo w wodach morskich: działalności finansowej i ubezpieczeniowej według jednostek lokalnych (działy 64-66); badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72), działalności weterynaryjnej (dział 75), administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (dział 84, w tym klasa 84.30 według jednostek lokalnych): edukacji (dział 85. z wyjątkiem podklasy 85.42.B według jednostek lokalnych): opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (działy 86-88, w tym działy 87 i 88, według jednostek lokalnych), jednostek sfery budżetowej zaklasyfikowanych do działalności pozostałych rodzajów niewymienionych wyżej bez względu na liczbę pracujących: z wyłączeniem osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób w zakresie sekcji: K (dział 64. 66 z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych, towarzystw i funduszy emerytalnych), P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego

Z-03 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach: w formie elektronicznej: dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej:

raz w kwartale do 11. dnia kalendarzowe-go następnego miesiąca po I, II i III kwartale 2009 r. z danymi za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału 2009 r.

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;

dla podmiotów mających siedzibę na terenie województw:

- kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego
- Urząd Statystyczny w Bydgoszczy:

metoda pełna: obowiązkowe

 

 

- małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego
- Urząd Statystyczny w Krakowie;

 

 

- zachodniopomorskie-go, lubuskiego, wielkopolskiego
- Urząd Statystyczny w Szczecinie:

 

 

- pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko- mazurskiego, podkarpackiego
- Urząd Statystyczny w Gdańsku

 

podklasa 85.42.B). Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), indywidualnych gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców samorządu gospodarczego i zawodowego

 

 

 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie: upraw rolnych chowu i hodowli zwierząt, łowiectwa, włączając działalność usługową (dział 01, w tym Agencja Nieruchomości Rolnych według jednostek lokalnych), rybactwa (dział 03) z wyłączeniem klasy 03.11 - rybołówstwo w wodach morskich: działalności finansowej i ubezpieczeniowej według jednostek lokalnych (działy 64-66): badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72), działalności weterynaryjnej (dział 75): administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (dział 84. w tym klasa 84.30 według jednostek lokalnych): edukacji (dział 85 z wyjątkiem podklasy 85.42.B według jednostek lokalnych): opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (działy 86-88, w tym działy 87 i 88, według jednostek lokalnych), jednostek sfery budżetowej zaklasyfikowanych do działalności pozostałych rodzajów niewymienionych wyżej bez względu na Iiczbę pracujących, z wyłączeniem osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób w zakresie sekcji K (dział 64. 66 z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i

Z-06 - sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy: w formie elektronicznej,

raz w roku do dnia 18 stycz-nia 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej, metoda pełna: obowiązkowe

dla podmiotów mających siedzibę na terenie województw:

- kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego
- Urząd Statystyczny w Bydgoszczy:

- małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego
- Urząd Statystyczny w Krakowie:

- zachodniopomor-skiego, lubuskiego, wielkopolskiego
- Urząd Statystyczny w Szczecinie:

- pomorskiego. podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko- mazurskiego, podkarpackiego
- Urząd Statystyczny w Gdańsku

 

funduszy inwestycyjnych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych, towarzystw i funduszy emerytalnych), P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego podklasa 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), indywidualnych gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego

 

 

 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska - według jednostek lokalnych), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi powyżej 9 osób prowadzących działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna (dział 02), rybołówstwa w wodach morskich (klasa 03.11), górnictwa i wydobywania (działy: 05-09), przetwórstwa przemysłowego (działy: 10-33), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (dział 35), dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (działy: 36-30), budownictwa (działy 41-43), handlu hurtowego i detalicznego: naprawy pojazdów samochodowych i motocykli (działy: 45-47), transportu i gospodarki magazynowej (działy: 49-53), działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (działy 55 i 56), informacji i komunikacji (działy: 58-63), działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (dział 68), działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa

Z-06 - sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy: w formie elektronicznej:

raz w roku do dnia 2 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl:

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej: metoda pełna; obowiązkowe

 

dla podmiotów mających siedzibę na terenie województw:

- kujawsko-pomorskiego. łódzkiego, mazowieckiego
- Urząd Statystyczny w Bydgoszczy,

- małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego
- Urząd Statystyczny w Krakowie:

zachodniopomor-skiego, lubuskiego, wielkopolskiego
- Urząd Statystyczny w Szczecinie:

- pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego
- Urząd Statystyczny w Gdańsku

 

podatkowego (dział 69), działalności firm centralnych (head offices): doradztwa związanego z zarządzaniem (dział 70), działalności w zakresie architektury i inżynierii: badań i analiz technicznych (dział 71), reklamy, badania rynku i opinii publicznej (dział 73), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, pozostałej (dział 74), działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (działy: 77-82), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (działy: 90-93), naprawy komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (dział 95), działalności usługowej indywidualnej, pozostałej (dział 96)

 

 

 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie podklasy 85.42.B - szkolnictwo wyższe

załącznik do Z-06 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli akademickich: w formie elektronicznej:

raz w roku do dnia 18 stycznia 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl.

 

dla podmiotów o liczbie pracuiących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej: metoda pełna: obowiąz-kowe

 

dla podmiotów mających siedzibę na terenie województw:

- kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego
- Urząd Statystyczny w Bydgoszczy:

 

 

 

- małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego
- Urząd Statystyczny w Krakowie;

 

 

 

- zachodniopomor-skiego, lubuskiego, wielkopolskiego
-Urząd Statystyczny w Szczecinie;

 

 

 

- pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego
- Urząd Statystyczny w Gdańsku

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba pracujących według rodzaju działalności PKD, sektorów i form własności, statusu zatrudnienia oraz płci dla Polski i w przekrojach terytorialnych: regiony, województwa oraz podregiony, powiaty, gminy – bez jednostek objętych badaniem prowadzonym na formularzu SP-3. Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej (z podziałem na jednostki państwowe i samorządowe).

Zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy w danym roku z podziałem na sekcje i działy PKD, województwa, w tym przyjęcia absolwentów szkół (bez jednostek gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób).

Liczba osób, wobec których wystąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń (bez jednostek gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób).

10. Terminy i formy udostępniania wynikowych informacji statystycznych

– „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2009 r., kwiecień 2010 r.,

– „Pracujący w gospodarce narodowej w 2009 r.” – listopad 2010 r.

11. Koszty i sposób finansowania

4 094 000 zł – budżet GUS”,

e) w poz. 1.23.07(043) Wolne miejsca pracy w pkt 8 Źródła danych rubryki 8.1–8.4 otrzymują brzmienie:

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - według jednostek lokalnych, w których liczba zatrudnionych wynosi 1 lub więcej osób i prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: rolnictwa, leśnictwa i rybactwa (działy 01-03), górnictwa i wydobywania (działy 05-09), przetwórstwa przemysłowego (działy 10-33), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów kanalizacyjnych (dział 35), dostaw wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (działy 36-39) budownictwa (działy 41-43), handlu hurtowego i detalicznego; napraw pojazdów samochodowych i motocykli (działy 45-47), transportu i gospodarki magazynowej (działy 49-53), działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (działy 55-56), informacji i komunikacji (działy 58-63), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (działy 64–66), działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (dział 68), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (działy 69-75), działalności w zakresie

Z-05 - badanie popytu na pracę; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej; metoda reprezentacyjna; obowiązkowe

za I, II, III kwartał raz w kwartale do 8. dnia kalen-darzowego po kwartale sprawozdaw-czym i za IV kwartał 2009 r. do dnia 12 stycznia 2010 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

dla podmiotów mających siedzibę na terenie województw:

- kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego
- Urząd Statystyczny w Bydgoszczy;

- małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego
- Urząd Statystyczny w Krakowie;

- zachodniopomor-skiego, lubuskiego, wielkopolskiego
- Urząd Statystyczny w Szczecinie;

- pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-

 

administrowania i działalności wspierającej (działy 77-82), administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (dział 84), edukacji (dział 85), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (działy 86-88), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (działy 90-93), działalności usługowej pozostałej (działy 95-96)

 

 

-mazurskiego, podkarpackiego
- Urząd Statystyczny w Gdańsku

 

f) poz. 1.24.01(053) Wynagrodzenia w gospodarce narodowej otrzymuje brzmienie:

„1. Symbol badania:

1.24.01(053)

2. Temat badania:

Wynagrodzenia w gospodarce narodowej

3. Rodzaj badania:

Badanie stałe

4. Prowadzący badanie:

Prezes GUS

 

5. Cel badania

Pozyskiwanie danych, które Prezes GUS jest zobowiązany ogłaszać w określonych terminach, tj. przeciętnych wynagrodzeń zarówno w gospodarce narodowej, jak i w sektorze przedsiębiorstw, w przekrojach wojewódzkich. Regulacje prawne uzależniają poziom wielu świadczeń społecznych, socjalnych, czy też rozwiązań podatkowych, od poziomu przeciętnych wynagrodzeń. Informacje o kształtowaniu się przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych sektora przedsiębiorstw są podstawą do podejmowania decyzji przez Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

– zaliczone do sektora przedsiębiorstw – o liczbie pracujących 50 i więcej osób – badanie pełne miesięczne i roczne, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – badanie reprezentacyjne miesięczne (10 % jednostek) i roczne badanie pełne,

– liczbie pracujących do 9 osób – objęte rocznym badaniem reprezentacyjnym (sprawozdanie SP-3, próba 5 %),

– pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą – kwartalne i roczne badanie pełne.

Jednostki sfery budżetowej państwowej i samorządowej – kwartalne i roczne badanie pełne.

7. Zakres przedmiotowy

W okresach miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw – przeciętna liczba zatrudnionych oraz wynagrodzenia brutto ogółem, w tym wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach, obligatoryjne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe opłacane przez ubezpieczonych, godziny przepracowane oraz w okresach kwartalnych w pozostałych jednostkach gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 9 osób i jednostkach sfery budżetowej, w których ponadto podaje się dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Rocznie:

przeciętna liczba zatrudnionych oraz wynagrodzenia brutto nauczycieli akademickich, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe opłacane przez ubezpieczonych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, osób zatrudnionych poza granicami kraju, a ponadto wynagrodzenia osobowe (w tym za prace w godzinach nadliczbowych oraz osób wykonujących pracę nakładczą), wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe), honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne; liczba pracowników według stanu na dzień 31 grudnia otrzymujących w grudniu wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia (ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów), liczba osób, wobec których wystąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń, oraz wysokość tych zaległości.

8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: Z-03, Z-06, załącznik do Z-06 (badanie 1.23.02), DG-1, DG-1t (badanie 1.61.04), SP-3 (badanie 1.61.05), informacje o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w działalności związanej z obroną narodową i bezpieczeństwem publicznym (MON i MSWiA), szacunki wynagrodzeń zatrudnionych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób oraz w organizacjach członkowskich – fundacjach, stowarzyszeniach, samorządach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych, związkach zawodowych i innych organizacjach społecznych.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce
przekazania
danych

nie dotyczy

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziom wynagrodzeń ogółem i ich struktura oraz przeciętne wynagrodzenie według sekcji i działów PKD, sektorów ekonomicznych, sektorów i form własności, organu założycielskiego, regionów, województw, podregionów, powiatów (z wyjątkiem jednostek objętych badaniem na sprawozdaniu SP-3), również w jednostkach sfery budżetowej (w tym roczne informacje z podziałem na jednostki państwowe i samorządowe), wynagrodzenia godzinowe ogółem.

Kształtowanie się funduszu wynagrodzeń osobowych, przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa i ich wyniki finansowe.

10. Terminy i formy udostępniania wynikowych informacji statystycznych

– obwieszczenia Prezesa GUS (dane miesięczne i kwartalne dotyczące sektora przedsiębiorstw – ok. 15. dnia następnego miesiąca, kwartalne dotyczące gospodarki narodowej – ok. 7. dnia roboczego drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym),

– „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwartale” – maj, sierpień, listopad 2009 r., luty 2010 r.,

– „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej” – czerwiec, wrzesień, grudzień 2009 r., kwiecień 2010 r.

11. Koszty i sposób finansowania

4 411 900 zł – budżet GUS”,

g) w poz. 1.25.07(058) Pomoc społeczna w pkt 8 Źródła danych rubryki 8.1–8.4 otrzymują brzmienie:

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce
przekazania
danych

8.1

8.2

8.3

8.4

powiatowe centra pomocy rodzinie

MPiPS-03 - sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach: metoda pełna; obowiązkowe

dwa razy w roku: do dnia 20 lipca 2009 r. za I półrocze 2009 r.: do dnia 20 stycz-nia 2010 r. za rok 2009

urząd wojewódzki

 

powiatowe centra pomocy rodzinie

Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej - dane jednostkowe

cztery razy w roku, co kwartał, 30 dni po: I. II. III kwartale oraz 60 dni po IV kwartale

urząd wojewódzki

ośrodki pomocy społecznej

MPiPS-03 - sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach; metoda pełna: obowiązkowe

dwa razy w roku do dnia 20 lipca 2009 r. za 1 półrocze 2009 r.: do dnia 20 stycznia 2010 r. za rok 2009

urząd wojewódzki

ośrodki pomocy społecznej

Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej - dane jednostkowe

cztery razy w roku, co kwartał: 30 dni po I. II. III kwartale oraz 60 dni po IV kwartale

urząd wojewódzki

wojewodowie

MPiPS-03 - sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach - dane zagregowane

dwa razy w roku do dnia 10 sierpnia 2009 r. za I półrocze 2009 r.: do dnia 10 lutego 2010 r. za rok 2009

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

wojewodowie

Krajowy System Monitoringu Pomoc Społecznej - dane jednostkowe

cztery razy w roku, co kwartał: 60 dni po: I. II. III kwartale oraz 120 dni po IV kwartale

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

placówki wsparcia dziennego: opiekuńcze i specjalistyczne: placówki całodobowe:

PS-01 - sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej, w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 5 lutego 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl. Urząd Statystyczny w Krakowie

Interwencyjne, rodzinne, socjalizacyjne, wielofunkcyjne

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej:
metoda pełna: obowiązkowe

 

powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy społecznej lub rodzinie

PS-02 - sprawozdanie rodzin zastępczych - dane zagregowane: w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 5 lutego 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

 

domy pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, placówki zapewniające opiekę w ramach działalności gospodarczej lub statutowej, środowiskowe domy samopomocy, domy dla matek i kobiet w ciąży, noclegownie, domy lub schroniska dla bezdomnych, pozostałe

PS–03 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej; w formie elektronicznej;

raz w roku do dnia 29 stycznia 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl,
Urząd Statystyczny w Krakowie

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej;

 

metoda pełna; obowiązkowe

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

wtórne wykorzystanie danych z MPiPS–03 – liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej według typu świadczenia i województw, kwoty świadczeń, powody udzielenia pomocy; w formie elektronicznej i papierowej

raz w roku do dnia 30 czerwca 2010 r. za rok 2009

GUS

 

h) w poz. 1.26.08(064) Odpady komunalne w pkt 8 Źródła danych rubryki 8.1–8.4 otrzymują brzmienie:

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce
przekazania
danych

8.1

8.2

8.3

8.4

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne zajmujące się oczyszczaniem ulic i placów, zbieraniem, segregowaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

M–09 – sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej;

raz w roku do dnia 20 lutego 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Lublinie

metoda pełna; obowiązkowe

 

 

jednostki samorządu terytorialnego gminy, Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

załącznik do sprawozdania SG–01 –statystyka gminy – część 3B – Gospodarka mieszkaniowa i komunalna; w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 15 kwiet-nia 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl,

 

i) w poz. 1.28.01(070) Obiekty i działalność instytucji kultury w pkt 8 Źródła danych rubryki 8.1–8.4 otrzymują brzmienie:

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

jednostki organizujące działalność artystyczną i rozrywkową – profesjonalne teatry dramatyczne i muzyczne, filharmonie, orkiestry, chóry, zespoły pieśni i tańca, przedsiębiorstwa i agencje rozrywkowe

K–01 – sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej; w formie elektronicznej;

raz w roku do dnia 12 stycz-nia 2010 r.

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;
Urząd Statystyczny w Krakowie

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej;

z danymi za rok 2009

metoda pełna; obowiązkowe

 

 

muzea i jednostki o charakterze paramuzealnym, w tym ogrody botaniczne, zoologiczne, planetaria, palmiarnie

K–02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej; w formie elektronicznej;

raz w roku do dnia 12 stycz-nia 2010 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;
Urząd Statystyczny w Krakowie

 

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej;

z danymi za rok 2009

 

metoda pełna; obowiązkowe

 

 

biblioteki publiczne oraz ich filie

K–03 – sprawozdanie biblioteki publicznej, w formie elektronicznej;

raz w roku do dnia 28 stycznia 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;
Urząd Statystyczny w Krakowie

 

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej;

 

 

metoda pełna; obowiązkowe

 

 

podmioty prowadzące galerie

K–05 – sprawozdanie z działalności wystawienniczej; w formie elektronicznej;

raz w roku do dnia 12 stycz-nia 2010 r.

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;
Urząd Statystyczny w Krakowie

 

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej;

z danymi za rok 2009

 

metoda pełna, obowiązkowe

 

 

biblioteki naukowe i pedagogiczne oraz ich filie, fachowe, fachowo-beletrystyczne, towarzystw naukowych oraz ośrodki informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

K–04 – sprawozdanie biblioteki: naukowej, fachowej, fachowo-beletrystycznej, pedagogicznej, towarzystwa naukowego, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomiczne|; w formie elektronicznej;
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej;

co 2 lata do dnia 8 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;
Urząd Statystyczny w Krakowie

 

 

metoda pełna, obowiązkowe

 

 

 

domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice

K–07 – sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy;
w formie elektronicznej;

co 2 lata do dnia 17 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;
Urząd Statystyczny w Krakowie.

 

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej;

 

 

metoda pełna: obowiązkowe

 

 

 

j) w poz. 1.28.02(071) Działalność w zakresie kinematografii w pkt 8 Źródła danych rubryki 8.1–8.4 otrzymują brzmienie:

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce
przekazania
danych

8.1

8.2

8.3

8.4

podmioty zajmujące się publiczną projekcją filmów, których działalność została zgodnie z PKD zaklasyfikowana do klasy 59.14

K–08 – sprawozdanie kina, w formie elektronicznej;

raz w roku do dnia 12 stycz-nia 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;
Urząd Statystyczny w Krakowie

 

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej;

 

 

metoda pełna; obowiązkowe

 

 

podmioty zajmujące się produkcją filmów, kopii filmowych i opracowaniem filmów zagranicznych, których działalność została zgodnie z PKD zaklasyfikowana do klas: 59.11, 59.12 i 18.20

K–06 – sprawozdanie z produkcji i usług filmowych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 2 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

jednostki zajmujące się dystrybucją filmów, których działalność została zgodnie z PKD zaklasyfikowana do klasy 59.13

KK–1 – roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 16 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

k) w poz. 1.29.07(081) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie w pkt 8 Źródła danych w rubrykach 8.1–8.4:

– wyrazy:

„osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do grupy 86.1

ZD–2 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 20 stycznia 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl”

 

zastępuje się wyrazami:

„osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do grupy 86.1

ZD–2 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 22 stycznia 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl”

 

– wyrazy:

„osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do klas: 86.21, 86.22 i 86.23 świadczące usługi w ramach środków publicznych

ZD–3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej;

raz w roku do 22 stycznia 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;
Urząd Statystyczny w Krakowie”

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie pisemnej; metoda pełna; obowiązkowe

 

 

zastępuje się wyrazami:

„osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do klas: 86.21. 86.22 i 86.23 świadczące usługi w ramach środków publicznych

ZD–3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej;

raz w roku do dnia 29 stycznia 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;
Urząd Statystyczny w Krakowie”

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

 

 

I) w poz. 1.29.08(082) Żłobki w pkt 8 Źródła danych rubryki 8.1–8.4 otrzymują brzmienie:

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do klasy 88.91

ZD–6 – sprawozdanie żłobka; w formie elektronicznej;

raz w roku do dnia 22 stycz-nia 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;
Urząd Statystyczny w Krakowie”

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej;

 

metoda pełna; obowiązkowe

 

 

 

m) w poz. 1.42.03(096) Podmioty z kapitałem zagranicznym w pkt 8 Źródła danych w rubrykach 8.1–8.4 wyrazy:

Podmioty
przekazujące dane
statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

„podmioty z kapitałem zagranicznym prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

KZ – sprawozdanie dla podmiotów z kapitałem zagranicznym; w formie elektronicznej;

raz w roku do 31 marca 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat gov.pl;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie pisemnej;

 

dla podmiotów mających siedzibę na terenie województw:

– mazowieckiego, zachodniopomor-skiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego
– Urząd Statystyczny w Warszawie;

 

metoda pełna; obowiązkowe

 

 

 

 

– świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego
– Urząd Statystyczny w Kielcach;

 

 

 

– podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego
– Urząd Statystyczny w Białymstoku;

 

 

 

– lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego
– Urząd Statystyczny w Lublinie

Narodowy Bank Polski

system informacyjny NBP –dane jednostkowe dotyczące podmiotów z kapitałem zagranicznym; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 września 2010 r. z danymi za rok 2009

GUS”

 

zastępuje się wyrazami:

Podmioty
przekazujące dane
statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

„podmioty z kapitałem zagranicznym prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

KZ – sprawozdanie dla podmiotów z kapitałem zagranicznym; w formie elektronicznej;
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 30 kwiet-nia 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;
Urząd Statystyczny
w Warszawie

Narodowy Bank Polski

system informacyjny NBP –dane jednostkowe dotyczące podmiotów z kapitałem zagranicznym; w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 30 wrześ-nia 2010 r. z danymi za rok 2009

GUS”

 

n) w poz. 1.43.01(099) Działalność badawcza i rozwojowa (B + R) w pkt 8 Źródła danych rubryki 8.1–8.4 otrzymują brzmienie:

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemąjące osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których:

PNT–01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R); w formie elektronicznej;

raz w roku do dnia 19 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

– liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób, a rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według klasyfikacji PKD jako działalność w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72);

metoda pełna; obowiązkowe

 

 

– liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób, prowadzące prace badawczo-rozwojowe obok innej podstawowej działalności, zaklasyfikowanej według PKD jako górnictwo i wydobywanie (sekcja B), przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D) oraz dostawa wody i gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (sekcja E), do których zwrócą się urzędy statystyczne;

 

 

 

– liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. prowadzące prace badawczo-rozwojowe obok innej podstawowej działalności zaklasyfikowanej według PKD do działalności w zakresie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A), budownictwa (sekcja F), transportu i gospodarki magazynowej (sekcja H), informacji i komunikacji (sekcja J), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K), do których zwrócą się urzędy statystyczne;

 

 

 

 

– są prowadzone prace badawczo-rozwojowe obok innej podstawowej działalności, zaklasyfikowanej według PKD jako działalność związana z oprogramowaniem i :doradztwem w zakresie informatyki oraz i działalność powiązana (dział 62), działalność szpitali (grupa 86.1), działalność organizacji komercyjnych, pracodawców i organizacji profesjonalnych (grupa 94.1), działalność pozostałych organizacji członkowskich (grupa 94.9), działalność bibliotek i archiwów (klasa 91.01), działalność muzeów (klasa 91.02), działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (klasa 91.04), bez względu na liczbę pracujących, do których zwrócą się urzędy statystyczne

 

 

 

szkoły wyższe i ich filie (wydziały zamiejscowe), do których zwrócą się urzędy i statystyczne

PNT–01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 24 marca 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

system informacyjny MNiSW – dane dotyczące projektów badawczych finansowanych ze środków przeznaczonych w budżecie państwa na naukę

raz w roku do dnia 31 lipca 2010 r. z danymi za rok 2009

GUS

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

tablice robocze z zakresu bibliometrii

raz w roku do dnia 1 grudnia 2010 r.

GUS

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

dane zbiorcze o działalności archiwów państwowych

raz w roku do dnia 31 lipca 2010 r.

GUS

 

o) w poz. 1.43.02(100) Innowacje w przemyśle w pkt 8 Źródła danych rubryki 8.1–8.4 otrzymują brzmienie:

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dla tych jednostek lokalnych, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób, a działalność zaklasyfikowana jest według PKD do zakresu górnictwa i wydobywania (sekcja B), przetwórstwa przemysłowego (sekcja C), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D) oraz dostaw wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (sekcja E) – badanie pełne. Fakultatywnie – także podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – badanie reprezentacyjne.

PNT–02 – sprawozdanie o innowacjach w przemyśle; w formie elektronicznej; metoda pełna lub reprezentacyjna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 14 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

 

p) w poz. 1.43.12(104) Biotechnologia w pkt 8 Źródła danych rubryki 8.1–8.4 otrzymują brzmienie:

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce
przekazania
danych

8.1

8.2

8.3

8.4

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których:

 

 

 

– podstawowy rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według PKD jako działalność w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (podklasy: 73.10, B, D, E, F, G, H) bez względu na liczbę pracujących

MN–01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 31 maja 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

– liczba pracujących wynosi 5 i więcej osób, a działalność jest zaklasyfikowana według PKD do działów: 01 – rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową; 02 – leśnictwo, włączając działalność usługową; 05 – rybactwo, włączając działalność usługową; 10–12 – górnictwo surowców energetycznych; 13 – górnictwo rud metali; 15 – produkcja artykułów spożywczych i napojów; 17 – włókiennictwo; 18 produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich; 19 – produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych; 21 – produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; 24 – produkcja wyrobów chemicznych; 26 – produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych; 27 – produkcja metali; 37 – przetwarzanie odpadów; 40 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę; 41 – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody; 45 – budownictwo; 72 – informatyka; 73 –

MN–02 – sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 31 maja 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

 

działalność badawczo-rozwojowa; 90 –odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne oraz zaklasyfikowane do grup: 23.2 – wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; 33.1 – produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych; 51.2 – sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt; 85.1 – działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego; 85.2 – działalność weterynaryjna

 

 

 

 

q) w poz. 1.43.13(105) Innowacje w sektorze usług w pkt 8 Źródła danych rubryki 8.1–8.4 otrzymują brzmienie:

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dla tych jednostek lokalnych, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób, a działalność zaklasyfikowana jest według PKD do zakresu działu 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; sekcji H – transport i gospodarka magazynowa; działu 61 – telekomunikacja; działu 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; działu 63 – działalność usługowa w zakresie informacji; sekcji K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działu 71 – działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne; działu 79 – działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – badanie reprezentacyjne

PNT–02/u – sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (ok. 25%); obowiązkowe

raz w roku do dnia 4 marca 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

 

r) w poz. 1.44.01(108) Bilanse paliw i energii w pkt 8 Źródła danych rubryki 8.1–8.4 otrzymują brzmienie:

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i ich jednostki lokalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: A–J, L–N, R i S

G–02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe

raz w kwartale do 15. dnia kalendarzowego po I, II, III kwartale z danymi od 1 stycznia do końca każ-dego kwartału

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i ich jednostki lokalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: A–J, L–N, RiS

G–03 – sprawozdanie o zużyciu paliw i energii; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe

raz w roku do dnia 16 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i ich jednostki lokalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: A–J, L–S

G–02b – sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe

raz w roku do dnia 15 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i ich jednostki lokalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: A–J, L–S w przypadku, gdy wytwarzają ciepło ze źródeł odnawialnych

G–02o – sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe

raz w roku do dnia 15 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

system informacyjny ARP S.A. –dane o obrocie węglem oraz mechanicznej przeróbce węgla

raz w miesiącu do 28. dnia kalendarzowego z danymi za ostatni miesiąc

GUS

Urząd Regulacji Energetyki

system informacyjny URE – dane jednostkowe i zagregowane – dane dotyczące biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych; w formie elektronicznej

raz w kwartale, do 75. dnia od dnia zakończenia kwartału z danymi za poprzedni kwartał

Ministerstwo Gospodarki

Agencja Rynku Rolnego

system informacyjny – dane dotyczące biopaliw ciekłych wytwarzanych przez rolników na własny użytek; w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 15 marca 2010 r. z danymi za rok 2009

Ministerstwo Gospodarki

 

s) w poz. 1.44.05(111) Gospodarowanie materiałami w pkt 8 Źródła danych rubryki 8.1–8.4 otrzymują brzmienie:

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

G–01 – sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 11 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

– w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: (01 (z wyłączeniem Agencji Nieruchomości Rolnych oraz osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne) 13, 15–18, 20–33, 35, 36–39, 42, 43, 52, 58, 61 i grupy 41.2

 

 

 

– w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób, i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 05–12, 14, 19, 49–51

 

 

 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży surowców wtórnych – bez względu na liczbę pracujących oraz podmioty wytwarzające surowce wtórne:

G–06 – sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi; w formie elektronicznej;

raz w roku do dnia 16 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;

– w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób, i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 13, 17, 18, 22–25, 32, 33, 36–39, 41–43, 49–51, 58 i klas: 84.24 i 84.25

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

– w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób, i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD działów: 5–12, 14, 15, 19–21, 26–30 i 35

 

 

 

 

t) w poz. 1.45.13(127) Środki produkcji w rolnictwie pkt 10 Terminy i formy udostępniania wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

„10. Terminy i formy udostępniania wynikowych informacji statystycznych

– „Rolnictwo w 2009 r.” – maj/czerwiec 2010 r.,

– „Gospodarka materiałowa w 2009 r.” – październik 2010 r.,

– zestawienie informacji o sprzedaży środków ochrony roślin dla Eurostatu – lipiec 2010 r.,

– zestawienie informacji o zużyciu nawozów mineralnych dla FAO – listopad 2010 r.,

– „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010” – listopad/grudzień 2010 r.”,

u) w poz. 1.46.04(144) Produkcja wyrobów przemysłowych w pkt 8 Źródła danych rubryki 8.1–8.4 otrzymują brzmienie:

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. a działalność przeważająca lub drugorzędna zaklasyfikowana jest według PKD w zakresie: górnictwa i wydobywania (sekcja B), przetwórstwa przemysłowego (sekcja C), oraz informacji i komunikacji (dział 58), działalności usługowej pozostałej (dział 95) oraz rybołówstwa w wodach morskich (03.11) lub produkują wyroby, lub wykonują usługi określone w nomenklaturze PRODPOL

P–01 Sprawozdanie o produkcji – badanie w zakresie wyrobów objętych nomenklaturą wyrobów PRODPOL załączoną do formularza; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 12 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności w zakresie: rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (klasy: 01.11, 01.27 i 01.47), górnictwa i wydobywania (działy 05–09), przetwórstwa przemysłowego (działy 10–33), budownictwa (działy 41 i 42), handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle (działy 45–47), zakwaterowania i usług gastronomicznych (działy 55–56), informacji i komunikacji (dział 58) oraz pozostałej działalności usługowej (dział 95) lub produkują wyroby określone w nomenklaturze PRODPOL

P–02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach – w zakresie wybranych wyrobów objętych nomenklaturą PRODPOL załączoną do formularza lub listą towarów do badania zapasów (kwartalnie) w przedsiębiorstwach handlowych:

raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

– produkcja wyrobów oraz zapasy win gronowych, moszczy winogronowych i skrobi ziemniaczanej u producentów – dane miesięczne;

 

 

– zapasy wybranych wyrobów u producentów oraz w jednostkach handlowych – dane kwartalne; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

 

 

 

v) w poz. 1.51.09(175) Międzynarodowy handel usługami pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: NU–K, DU–K oraz DNU–R, system informacyjny Ministerstwa Finansów o podatku od towarów i usług, zbiory danych lub informacje Narodowego Banku Polskiego o podmiotach prowadzących międzynarodową wymianę usług, informacje z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych o międzynarodowej wymianie usług dokonywanej przez jednostki rządowe, informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia o międzynarodowej wymianie usług zdrowotnych, wtórne wykorzystanie danych z badania 1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r. – prace przygotowawcze (spis próbny).

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

rezydenci – podmioty gospodarki narodowej mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, jak również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, których przychody lub rozchody (bez podatku VAT) z tytułu nabycia lub dostarczenia usług przekroczyły w 2008 r. lub przekraczają w 2009 r. odpowiednio w zakresie przychodów kwotę 800 000 zł i w zakresie rozchodów kwotę 1 000 000 zł

DU–K – sprawozdanie o usługach dostarczonych nierezydentom NU–K – sprawozdanie o usługach nabytych od nierezydentów; w formie elektronicznej;
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz na kwartał, do 15. dnia następującego po kwartale sprawozdawczym z danymi za I, II i III kwartał i do dnia 15 stycznia 2010 r. za IV kwartał 2009 r.

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Kielcach

rezydenci – podmioty gospodarki narodowej mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; jak również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, które nie mają obowiązku składania kwartalnych sprawozdań NU–K, DU–K

DNU–R – sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2009; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku, do dnia 15 lutego 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Kielcach

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

dane o wymianie usług z zagranicą, w tym wydatki poniesione na utrzymanie polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz misji specjalnych, korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych, w formie papierowej

raz na kwartał, do 15. dnia następującego po kwartale sprawozdawczym z danymi za I, II i III kwartał i do dnia 15 stycznia 2010 r. za IV kwartał 2009 r.

GUS

Ministerstwo Obrony Narodowej

dane o międzynarodowej wymianie usług prowadzonej przez jednostki i agencje wojskowe; w formie papierowej

raz na kwartał, do 15. dnia następującego po kwartale sprawozdawczym z danymi za I, II i III kwartał i do dnia 15 stycznia 2010 r. za IV kwartał 2009 r.

GUS

Ministerstwo Finansów

prowizje i opłaty związane z emisją skarbowych papierów wartościowych na rynkach międzynarodowych, opłaty za usługi agencji ratingowych według kraju nierezydenta; w formie papierowej

raz na kwartał, do 15. dnia następującego po kwartale sprawozdawczym z danymi za I, II i III kwartał i do dnia 15 stycznia 2010 r. za IV kwartał 2009 r.

GUS

Ministerstwo Finansów

dane z systemu informacyjnego o podatku VAT, zbiory danych jednostkowych dotyczące podatników podatku od towarów i usług na podstawie dokumentów: VAT–7, VAT–7K, VAT–8, VAT–9, VAT–R/UE w zakresie:

– numer NIP,

– wartość dostaw towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju, ilość wystąpień,

– wartość importu usług, ilość wystąpień

w formie elektronicznej

raz na kwartał: za I kwartał – do dnia 20 lipca 2009 r. za I półrocze – do dnia 20 października 2009 r., za trzy kwartały – do dnia 20 stycznia 2010r., za rok 2009 – do dnia 20 kwietnia 2010 r.

GUS

Narodowy Fundusz Zdrowia

dane o międzynarodowej wymianie usług zdrowotnych; w formie papierowej

raz na kwartał, do 15. dnia następującego po kwartale sprawozdawczym z danymi za I, II i III kwartał i do dnia 15 stycznia 2010 r. za IV kwartał 2009 r.

GUS”

 

w) w poz. 1.61.05(180) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: SP lub F–02 dla przedsiębiorstw nieobjętych sprawozdaniem SP, F–02/dk dla instytucji kultury mających osobowość prawną, roczne sprawozdanie SP–3 oraz dane z systemu podatkowego Ministerstwa Finansów dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali progresywnej, opodatkowanej 19-procentową stawką liniową, opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej, wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.1

8.2

8.3

8.4

podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób, prowadzące działalność zaklasyfikowaną do sekcji PKD: A (dz. 03). od B do I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S; badaniem me są objęte państwowe jednostki organizacyjne.

SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa (wraz z załącznikiem – zgodnie z opisem w badaniu 1.01.12); w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 30 kwietnia 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

Podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób, prowadzące działalność zaklasyfikowaną do sekcji PKD: A dział 01 i 02 (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych) oraz państwowe jednostki organizacyjne z sekcji: A–N, P–S (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną);
za Państwowe Gospodarstwo Leśne

F–02 – statystyczne sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r.; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 31 marca 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

 

Lasy Państwowe sporządza i przekazuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Agencja Nieruchomości Rolnych w zakresie objętym przedmiotem jej działania

 

 

 

instytucje kultury mające osobowość prawną, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do sekcji J dział 59 oraz sekcji R dział 90 i 91, bez względu na liczbę pracujących

F–02/dk – sprawozdanie o finansach instytucji kultury; w formie elektronicznej;

raz w roku do dnia 31 marca 2010 r za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej;
metoda pełna; obowiązkowe

www.stat.gov.pl;
Urząd Statystyczny w Krakowie

podmioty prowadzące działalność w formie spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz osoby fizyczne, w których liczba pracujących wynosi do 9 osób – prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: A (działy 02 i 03), B do J, K (działy 64 i 66), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R i S (działy 95 i 96)

SP–3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób jest dopuszczalne przekazywanie danych w formie papierowej; metoda reprezentacyjna (4%); obowiązkowe

raz w roku do dnia 16 marca 2010 r. za rok 2009

portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Łodzi

Ministerstwo Finansów

zbiory danych jednostkowych dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w zakresie: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, NIP, REGON, przychód, dochód, strata – dane jednostkowe; w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 1 października 2010 r. z danymi za rok podatkowy 2009

GUS

 

Ministerstwo Finansów

zbiory danych jednostkowych dla osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali progresywnej w zakresie: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, NIP, PESEL, przychód, dochód, strata – dane jednostkowe; w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 1 lutego 2011 r. z danymi za rok podatkowy 2009

GUS

Ministerstwo Finansów

zbiory danych jednostkowych dla osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19-procentową stawką liniową w zakresie: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, NIP, PESEL, przychód, dochód, strata – dane jednostkowe; w formie elektronicznej

raz w roku do dnia 1 lutego 2011 r. z danymi za rok podatkowy 2009

GUS

Ministerstwo Finansów

zbiory danych jednostkowych dla osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

raz w roku do dnia 15 grudnia 2010 r. z danymi za rok podatkowy 2009

GUS

 

– ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, NIP, PESEL, przychód ogółem z działalności:

 

 

 

– prowadzonej na własne nazwisko,

 

 

 

– prowadzonej w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, w której podatnik jest wspólnikiem,

 

 

 

– karty podatkowej w zakresie: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, NIP, PESEL, rodzaj prowadzonej działalności – dane jednostkowe;

 

 

 

w formie elektronicznej

 

 

 

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zarządy dzielnic m.st. Warszawy

wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – dane jednostkowe w zakresie: dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy, rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, prowadzenie: zakładu pracy chronionej, zagranicznego przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości, działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki cywilnej lub spółek cywilnych; w formie elektronicznej

sukcesywnie wraz z danymi przekazywanymi do rejestru REGON

GUS

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »