| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 22 października 2009 r.

w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość i sposób uiszczania opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych.
§ 2.
1. Za udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 1 750 euro ustaloną przy zastosowaniu obowiązującego w dniu udzielenia licencji kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

2. Za udzielenie licencji tymczasowej pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 175 euro ustaloną przy zastosowaniu obowiązującego w dniu udzielenia licencji kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

§ 3.
Na wniosek przedsiębiorcy, złożony wraz z wnioskiem o udzielenie licencji, opłata za udzielenie licencji albo licencji tymczasowej rozkładana jest na dwie raty uiszczane w następujący sposób:

1) 50 % opłaty – po doręczeniu zawiadomienia o udzieleniu licencji albo licencji tymczasowej;

2) 50 % opłaty – w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia licencji, a w przypadku udzielenia licencji tymczasowej – nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności tej licencji.

§ 4.
Opłaty, o których mowa w § 2 i § 3 pkt 1, uiszcza się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o udzieleniu licencji albo licencji tymczasowej, informującego o dacie udzielenia licencji albo licencji tymczasowej i wysokości opłaty.
§ 5.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego.
§ 6.
Terminy, o których mowa w § 3 pkt 2 i § 4, uważa się za zachowane, jeżeli opłata zostanie wpłacona na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego nie później niż w ostatnim dniu terminu.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego (Dz. U. Nr 144, poz. 1402).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966 i Nr 157, poz. 1241.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Dankowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »