reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej2)

Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na:

1) wcześniejszą niż w dniu określonym w umowie spłatę przez dom maklerski:

a) zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności,

b) zobowiązań z tytułu pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane;

2) zaliczenie zobowiązań, wymienionych w pkt 1 lit. a, do kapitałów domu maklerskiego;

3) stosowanie przez dom maklerski współczynników delta obliczonych za pomocą własnych modeli wyceny opcji;

4) stosowanie przez dom maklerski metody wartości zagrożonej do obliczenia łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego;

5) stosowanie przez dom maklerski modelu wrażliwości do obliczania pozycji wynikających z niektórych transakcji pochodnych;

6) stosowanie przez dom maklerski niebędący domem maklerskim inicjującym lub instytucją sponsorującą metody formuły nadzorczej;

7) stosowanie przez dom maklerski oceny wynikowej w przypadku papierów wartościowych nieposiadających zewnętrznej oceny wiarygodności kredytowej;

8) stosowanie przez dom maklerski metody wewnętrznych oszacowań wykorzystującej metodologię zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej, która nie jest publicznie dostępna;

9) stosowanie przez dom maklerski preferencyjnej wagi ryzyka w stosunku do uprzywilejowanych transz sekurytyzacji;

10) przejściowe stosowanie przez dom maklerski szczególnej metody obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) parametrach cenowych – rozumie się przez to cenę lub inny niż cena wskaźnik wartości danego instrumentu bazowego, w tym w szczególności stopę procentową oraz kurs waluty i indeks giełdowy;

2) rozporządzeniu o wymogach kapitałowych – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. Nr 204, poz. 1571);

3) wartości zagrożonej – rozumie się przez to wartość, o której mowa w § 2 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

4) zobowiązaniach podporządkowanych – rozumie się przez to zobowiązania określone w § 5 załącznika nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

5) pozycji pierwotnej – rozumie się przez to pozycje, o których mowa w § 1 ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

§ 3.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, zawiera:

1) wskazanie warunków dokonywania spłaty zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

2) informacje o możliwości odroczenia spłaty odsetek należnych z tytułu zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

3) informacje o wysokości spłaty zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, uwzględnianych w kapitale uzupełniającym II kategorii, określonym w § 4 załącznika nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

4) informacje o prognozowanej wysokości nadzorowanych kapitałów, określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, po spłacie zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

5) informacje o prognozowanej wysokości całkowitego wymogu kapitałowego, określonego w § 3 ust. 2 rozporządzenia o wymogach kapitałowych, po dokonaniu spłaty zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a.

§ 4.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, zawiera:

1) charakterystykę zaciągniętych zobowiązań podporządkowanych, które mają podlegać wcześniejszej spłacie;

2) informacje o prognozowanej wysokości nadzorowanych kapitałów, określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, po spłacie zobowiązań podporządkowanych;

3) informacje o wysokości wpłaconych na rzecz domu maklerskiego środków pieniężnych pochodzących z pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane;

4) informacje o prognozowanej wysokości całkowitego wymogu kapitałowego, określonego w § 3 ust. 2 rozporządzenia o wymogach kapitałowych, po dokonaniu przez dom maklerski spłaty zobowiązań podporządkowanych;

5) warunki wcześniejszej spłaty zobowiązań podporządkowanych.

§ 5.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:

1) charakterystykę zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

2) wskazanie warunków dokonywania spłaty zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

3) opis zasad zwrotu środków wynikających z zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w przypadku upadłości lub likwidacji domu maklerskiego;

4) opis warunków emisji lub obrotu papierami wartościowymi, dotyczących możliwości pokrywania strat środkami finansowymi wynikającymi z zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wraz z niespłaconymi odsetkami należnymi z tytułu tych zobowiązań;

5) informacje o możliwości odroczenia spłaty odsetek należnych z tytułu zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

6) wskazanie wielkości zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, uwzględnianych w kapitale uzupełniającym II kategorii, określonym w § 4 załącznika nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

7) wskazanie kwoty środków pieniężnych otrzymanych przez dom maklerski z tytułu emisji papierów wartościowych, które stanowią podstawę zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a.

§ 6.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 3, zawiera:

1) opis własnego modelu wyceny opcji, na podstawie którego wyliczany jest współczynnik delta, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

2) opis założeń przyjętych w konstrukcji modelu;

3) przykładowe wyliczenia współczynnika delta na podstawie własnego modelu;

4) charakterystykę opcji;

5) opis metod szacowania parametrów modelu wyceny opcji;

6) wyniki weryfikacji empirycznej poprawności założeń modelu.

§ 7.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 4, zawiera:

1) informacje dotyczące:

a) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego działającego w grupie kapitałowej – charakterystyki tej grupy,

b) procedur zarządzania ryzykiem, zgodnie z § 3 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych,

c) metody modelu wartości zagrożonej, uwzględniające przepisy rozdziału 2 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, oraz sposobu spełnienia przez wykorzystywany w tej metodzie model wartości zagrożonej wymagań, o których mowa w § 7 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych,

d) szczegółowych kryteriów wyodrębniania pozycji pierwotnych objętych modelem wartości zagrożonej, o których mowa w § 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, wraz z uzasadnieniem,

e) procedur kontroli wewnętrznej przestrzegania normy adekwatności kapitałowej,

f) specyfikacji i weryfikacji założeń modelu wartości zagrożonej,

g) źródeł i metod aktualizacji danych wykorzystywanych w modelu wartości zagrożonej,

h) sposobu szacowania parametrów modelu wartości zagrożonej, w tym schematu ważenia danych,

i) założeń i przyjętych zasad weryfikacji modelu wartości zagrożonej, o których mowa w rozdziale 3 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w tym szczegółowych zasad wyznaczania rzeczywistych dziennych strat i strat rewaluacyjnych,

j) specyfiki sytuacji domu maklerskiego w zakresie ryzyka, uwzględniające w szczególności wymogi określone w § 7 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych,

k) stosowania modelu wartości zagrożonej do obliczania wymogów kapitałowych za okres roku poprzedzającego datę przedłożenia wniosku, wraz z analizą wypełnienia normy adekwatności kapitałowej;

2) samooceny domu maklerskiego w zakresie spełniania warunków stosowania metody wartości zagrożonej, o których mowa w rozdziale 1 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

3) zestawienie dokumentów domu maklerskiego dotyczących informacji, o których mowa w pkt 1, oraz kopii tych dokumentów na nośniku elektronicznym.

§ 8.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 5, zawiera uzasadnienie stosowania przez dom maklerski modelu wrażliwości, w szczególności oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w § 18 i § 19 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, oraz informacje niezbędne do weryfikacji tych wniosków.
§ 9.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 6, zawiera uzasadnienie stosowania metody formuły nadzorczej przez dom maklerski.
§ 10.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 7, zawiera informacje dotyczące spełnienia przez dom maklerski warunków określonych w § 90 załącznika nr 8 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.
§ 11.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 8, zawiera uzasadnienie wskazujące na szczególny charakter sekurytyzacji, w rozumieniu § 91 załącznika nr 8 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.
§ 12.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 9, zawiera informacje dotyczące spełnienia przez dom maklerski warunków określonych w § 96 załącznika nr 8 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.
§ 13.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 10, zawiera informacje dotyczące spełnienia przez dom maklerski warunków określonych w § 106 załącznika nr 8 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.
§ 14.
Do oceny wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.4)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej (Dz. U. Nr 68, poz. 482), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 27 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama