reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących czynności rewizji finansowej oraz świadczących usługi, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością zawodową, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
§ 2.
1. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o których mowa w § 1, za szkody będące następstwem działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osoby, za którą ponosi odpowiedzialność, w związku z prowadzoną działalnością zawodową, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

3) polegających na zapłacie kar umownych;

4) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia.

§ 3.
1. Obowiązek ubezpieczenia OC w zakresie czynności rewizji finansowej powstaje nie później niż w dniu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

2. Obowiązek ubezpieczenia OC w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania tych usług.

§ 4.
1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 400 000 euro, jeżeli przedmiotem działalności są czynności rewizji finansowej.

2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, zależna jest od przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i wynosi równowartość w złotych:

1) 10 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;

2) 10 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest doradztwo podatkowe;

3) 10 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;

4) 2 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;

5) 10 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;

6) 10 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;

7) 10 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

3. W przypadku prowadzenia przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych działalności w dwóch lub więcej przedmiotach, o których mowa w ust. 1 i 2, minimalną sumę gwarancyjną ustala się odrębnie dla każdej działalności wymienionej w ust. 1 i 2.

4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kwoty obliczone zgodnie z ust. 3 ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

§ 5.
Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 211, poz. 2062), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do art. 112 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama