| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 174 ust. 3 i art. 178 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) kategorie zadań uzasadniających militaryzację;

2) tryb ustalania:

a) istniejących i specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych, które przewiduje się objąć militaryzacją, oraz jednostek organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych,

b) limitów osób, które przewiduje się powołać do służby w jednostkach zmilitaryzowanych;

3) wzór wniosku o objęcie poszczególnych jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji;

4) zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz organy zobowiązane do realizacji tych zadań;

5) zasady wyposażania jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych w środki transportowe, maszyny, urządzenia oraz sprzęt wojskowy;

6) zasady i tryb przeprowadzania kontroli stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz organy właściwe w tych sprawach.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) baza formowania – jednostkę organizacyjną stanowiącą bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej;

2) ustawa – ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

3) ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa – ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571);

4) funkcje wynikające ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej – funkcje przekazywane Ministrowi Obrony Narodowej na warunkach i w sposób określony na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2));

5) limit osób – maksymalną liczbę osób, które przewiduje się powołać do służby w jednostce zmilitaryzowanej;

6) ministrowie – organy, o których mowa w art. 22 pkt 1 ustawy;

7) program mobilizacji gospodarki – program, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa;

8) rezerwy mobilizacyjne – rezerwy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505);

9) Siły Zbrojne – Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

10) zestawienie zadań – zestawienie zadań w zakresie militaryzacji.

Rozdział 2

Kategorie zadań uzasadniających militaryzację

§ 3.

1. Militaryzacji podlegają jednostki organizacyjne, które w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będą wykonywać zadania w zakresie:

1) produkcji wyrobów, wykonywania usług oraz prac wdrożeniowych i ekspertyz niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb obronnych państwa;

2) wykonywania przewozów wojskowych oraz logistycznego wsparcia Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił wzmocnienia w ramach obowiązków państwa-gospodarza;

3) funkcjonowania systemów łączności, transportu, energetyki oraz gazownictwa i sektora paliwowego, a także wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej;

4) budowy, rozbudowy i odtwarzania infrastruktury obronnej państwa oraz osłony technicznej infrastruktury transportowej, a także gromadzenia i utrzymywania rezerw mobilizacyjnych na potrzeby osłony technicznej tej infrastruktury;

5) informacyjnego zabezpieczenia funkcjonowania systemu obronnego państwa;

6) utrzymania bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego;

7) prowadzenia ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

2. W razie wojny lub zarządzenia mobilizacji jednostki przewidziane do militaryzacji, ustalone w trybie rozporządzenia, obejmuje się militaryzacją.

3. Jednostki, o których mowa w ust. 2, mogą być objęte militaryzacją w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzonego ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

4. Osoby przeznaczone na podstawie karty przydziału, o której mowa w art. 175 ust. 5 ustawy, do służby w jednostkach zmilitaryzowanych podlegają powołaniu w terminie i miejscu określonych w wezwaniu.

5. Specjalnie tworzone jednostki zmilitaryzowane formuje się zgodnie z harmonogramami osiągania gotowości do działania tych jednostek.

6. Jednostki zmilitaryzowane realizują zadania określone przez właściwych ministrów lub wojewodów.

Rozdział 3

Tryb ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji i baz formowania, limitów osób oraz wzór wniosku o objęcie poszczególnych jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji

§ 4.

1. Z wnioskiem o objęcie jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji, zwanym dalej „wnioskiem”, występują ministrowie i wojewodowie wykonujący zadania oraz sprawujący nadzór nad ich wykonaniem w ramach powszechnego obowiązku obrony.

2. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Radę Ministrów, po wyrażeniu opinii przez Ministra Obrony Narodowej, która zawiera ocenę limitów osób i zgodności deklarowanego we wniosku przeznaczenia poszczególnych jednostek organizacyjnych z zadaniami wynikającymi z Planu Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej lub z zadaniami określonymi w programie mobilizacji gospodarki.

3. W razie zaistnienia zmian w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej lub programie mobilizacji gospodarki albo ze względu na inne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa lub obronności państwa ministrowie i wojewodowie, a za ich pośrednictwem również inne organy państwowe realizujące zadania wynikające z tego Planu lub programu, mogą, z zastrzeżeniem ust. 4, występować w trybie ust. 2 o objęcie wytypowanych jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji, a także o odstąpienie od prowadzenia przygotowań do militaryzacji określonych jednostek organizacyjnych.

4. Jeżeli wniosek nie dotyczy aktualizacji danych związanych ze zmianą zadań uzasadniających militaryzację jednostek organizacyjnych, zmianą limitów osób lub zmianą właściwości organów, o których mowa w art. 187 ust. 3 i 4 ustawy, albo dotyczy likwidacji poszczególnych jednostek organizacyjnych, opinia Ministra Obrony Narodowej w zakresie oceny limitów osób oraz zadań obronnych realizowanych przez te jednostki nie jest wymagana.

5. W przypadku gdy wniosek dotyczy przedsiębiorców wykonujących zadania uzasadniające objęcie ich przygotowaniami do militaryzacji, do wniosku kierowanego do zaopiniowania załącza się kopie decyzji organu, który nałożył na przedsiębiorców obowiązek realizacji takich zadań. Wnioskodawca przed skierowaniem wniosku do zaopiniowania zamieszcza adnotację o uzgodnieniu sprawowania nadzoru nad przygotowaniem przedsiębiorców do militaryzacji z właściwym ministrem lub wojewodą oraz o podległości przedsiębiorców po ich zmilitaryzowaniu.

6. W odniesieniu do jednostek organizacyjnych będących przedsiębiorstwami państwowymi lub przedsiębiorstwami utworzonymi w drodze ustaw – adnotację, o której mowa w ust. 5, zamieszcza organ założycielski oraz organ, według którego ustaleń jednostka organizacyjna będzie przygotowywana do militaryzacji. Adnotacji nie zamieszcza się, jeżeli organ wnioskujący jest organem właściwym do organizowania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

7. Wniosek sporządza się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.3)).

8. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Ustalenia Rady Ministrów dotyczące ogólnej liczby jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz baz formowania, a także limitów osób ujmuje się w wykazie jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji, zwanym dalej „wykazem”.

2. Na podstawie wykazu sporządza się zbiorcze zestawienie zadań, w którym zamieszcza się następujące informacje i dane w stosunku do:

1) istniejących jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji:

a) organ, któremu podlega jednostka w sprawach przygotowań do militaryzacji,

b) główne zadania i przeznaczenie jednostki, ze wskazaniem kategorii zadań, o których mowa w § 3,

c) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

d) numer identyfikacyjny jednostki,

e) organ, według którego ustaleń przygotowuje się jednostkę do militaryzacji,

f) limit osób,

g) organ, któremu będzie podlegała jednostka po jej zmilitaryzowaniu,

h) podstawę objęcia jednostki przygotowaniami do militaryzacji;

2) specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych:

a) organ, któremu podlega baza formowania w sprawach przygotowania do sformowania jednostki specjalnie tworzonej,

b) główne zadania i przeznaczenie jednostki, ze wskazaniem kategorii zadań określonych w § 3,

c) nazwę, siedzibę i adres bazy formowania,

d) numer indentyfikacyjny jednostki,

e) organ, według którego ustaleń przygotowuje się jednostkę do militaryzacji,

f) etat jednostki,

g) termin gotowości do działania,

h) podstawowe wyposażenie jednostki warunkujące jej zdolność do działania,

i) możliwości operacyjne jednostki, w szczególności możliwości wytwórcze, naprawcze, remontowe, transportowe i przeładunkowe, związane z jej działalnością,

j) procent skompletowania stanu osobowego i etatowego wyposażenia jednostki,

k) organ, któremu będzie podlegała jednostka po jej sformowaniu,

l) podstawę objęcia jednostki przygotowaniami do militaryzacji.

3. Zmian w wykazie dokonuje się w drodze aneksu, którego projekt sporządza się na podstawie wniosków ministrów lub wojewodów. W projekcie aneksu ujmuje się proponowane we wnioskach ministrów i wojewodów zmiany dotyczące jednostek wyszczególnionych w wykazie, w tym propozycje zmian polegających na włączeniu lub wyłączeniu poszczególnych jednostek organizacyjnych.

4. Propozycje zmian w wykazie polegające na włączeniu do wykazu nowych jednostek organizacyjnych sporządza się w formie określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

5. Do zmian w zbiorczym zestawieniu zadań przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. Ministrowie i wojewodowie otrzymują informacje i dane zawarte w zbiorczym zestawieniu zadań w formie wyciągu – w części ich dotyczącej. Na podstawie tego wyciągu sporządzają zestawienia zadań w zakresie militaryzacji dotyczące podległych im działów administracji rządowej lub województwa.

2. Ministrowie w odniesieniu do podległych im działów administracji rządowej i wojewodowie niezwłocznie przekazują wyciągi ze sporządzonych zestawień zadań albo kopie tych zestawień właściwym terytorialnie szefom wojewódzkich sztabów wojskowych w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad uzupełnieniem potrzeb jednostek przewidzianych do militaryzacji.

3. W przypadku wprowadzenia zmian dotyczących przeznaczenia lub gotowości do działania uaktualnione wyciągi i kopie przekazywane są niezwłocznie.

4. Aktualizacja informacji oraz danych zawartych w zestawieniach zadań, o których mowa w ust. 1, dotyczących gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych następuje za pomocą karty gotowości jednostki zmilitaryzowanej.

5. Wzór karty, o której mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących zadania szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa stają się kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji w rozumieniu art. 187 ust. 1 ustawy z chwilą otrzymania wyciągu z zestawienia zadań w zakresie militaryzacji dotyczącego działu administracji rządowej lub województwa.

2. Wyciąg z zestawienia zadań w zakresie militaryzacji dotyczący działu administracji rządowej lub województwa załącza się do decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa.

3. Wykonanie zadań z zakresu militaryzacji następuje na podstawie umowy, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa.

4. Wydatki na przygotowania do militaryzacji w związku z:

1) dostosowaniem nieruchomości i rzeczy ruchomych, a także przystosowaniem obiektów budowlanych i wytwarzanych rzeczy ruchomych, w sposób niezmieniający ich właściwości i przeznaczenia, do potrzeb wynikających z zadań określonych dla jednostki zmilitaryzowanej,

2) powoływaniem, zakwaterowaniem i wyżywieniem stanu osobowego biorącego udział w ćwiczeniach jednostek przewidzianych do militaryzacji,

3) zakupem i utrzymaniem sprzętu na potrzeby jednostek przewidzianych do militaryzacji

– są finansowane z budżetu państwa w ramach środków, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4.

5. Prace planistyczne związane z prowadzeniem przygotowań w zakresie militaryzacji są finansowane ze środków własnych jednostek organizacyjnych przeznaczonych na taką działalność.

Rozdział 4

Zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz organy zobowiązane do realizacji tych zadań

§ 8.

W istniejących jednostkach organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji oraz w bazach formowania prowadzi się przygotowania organizacyjno-mobilizacyjne obejmujące w szczególności:

1) opracowanie regulaminów organizacyjnych, a w bazach formowania ponadto planów formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych;

2) nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom, które przewiduje się powołać do służby w jednostkach zmilitaryzowanych, szkolenie stanu osobowego jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

3) wyposażanie w środki transportowe, maszyny, urządzenia i inne przedmioty oraz środki materiałowe, określone w dokumentach organizacyjnych jednostek przewidzianych do militaryzacji;

4) prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym aktualizowanie dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz innych informacji i danych dotyczących gotowości do działania jednostek zmilitaryzowanych.

§ 9.
1. Ministrowie i wojewodowie w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją wykonują następujące zadania:

1) określają zakres przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do militaryzacji oraz szczegółowe zasady i tryb ich wykonywania w działach administracji rządowej oraz województwach, a także wyznaczają podległe i nadzorowane organy odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć;

2) ustalają sposób zabezpieczenia potrzeb sprzętowych i materiałowych jednostek przewidzianych do militaryzacji, w szczególności w zakresie środków transportowych, maszyn i urządzeń, które nie mogą być przydzielone w ramach świadczeń na rzecz obrony, a także sprzętu wojskowego i innego sprzętu specjalistycznego, jeżeli jest on przewidziany w etacie jednostki zmilitaryzowanej, w tabelach należności i normach należności;

3) uzgadniają z Ministrem Obrony Narodowej zmiany dotyczące terminów osiągania gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych oraz informują właściwe organy o zmianach wynikających z aktualizacji odpowiednich zestawień zadań;

4) planują, w sporządzanych programach pozamilitarnych przygotowań obronnych, środki finansowe na realizację zadań związanych z przygotowaniem do objęcia militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych oraz dysponują przydzielonymi środkami finansowymi i limitami osób.

2. Do zadań ministrów i wojewodów oraz organów wyznaczonych w trybie przewidzianym w ust. 1 pkt 1 należy ponadto:

1) ustalanie struktur organizacyjnych i etatów jednostek zmilitaryzowanych oraz tabel należności i norm należności sprzętu, urządzeń oraz środków materiałowych dla tych jednostek;

2) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych i planów formowania jednostek zmilitaryzowanych;

3) ustalanie, stosownie do specyfiki jednostek przewidzianych do militaryzacji, szczegółowych warunków i trybu prowadzenia przygotowań, o których mowa w § 8, a także sposobu zakwaterowania i wyżywienia stanów osobowych tych jednostek;

4) weryfikowanie informacji i danych dotyczących gotowości jednostek przewidzianych do militaryzacji, przedstawianych przez kierowników baz formowania w formie karty gotowości jednostki zmilitaryzowanej, a także prowadzenie kartoteki kart gotowości;

5) ustalanie programów szkolenia oraz organizowanie i nadzorowanie szkolenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji;

6) planowanie i organizowanie kontroli podległych jednostek przewidzianych do militaryzacji;

7) określanie trybu współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań dotyczących przygotowań do militaryzacji.

§ 10.
1. Ministrowie i wojewodowie, którym podlegają jednostki organizacyjne w sprawach przygotowań do militaryzacji, po otrzymaniu odpowiedniego wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań, wykonują ponadto następujące zadania:

1) zapewniają osiągnięcie gotowości do działania przez jednostki przewidziane do militaryzacji ujęte w odpowiednim zestawieniu zadań, w szczególności przez nadzór nad procesem przygotowań do militaryzacji tych jednostek;

2) przesyłają, w razie wprowadzenia zmian w zestawieniach zadań, do właściwych organów wyciągi z tych zestawień – w zakresie ich bezpośrednio dotyczącym;

3) przedstawiają Ministrowi Obrony Narodowej propozycje do rocznego planu szkolenia, z uwzględnieniem liczby osób, według odpowiednich kwalifikacji i specjalności, powoływanych do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, a także rodzaju oraz liczby nieruchomości i rzeczy ruchomych, pobieranych w ramach świadczeń rzeczowych w związku z takimi ćwiczeniami.

2. Jeżeli zadania związane z przygotowaniem do militaryzacji dotyczą istniejących jednostek przewidzianych do militaryzacji lub baz formowania, prowadzących działalność gospodarczą, to ich realizacja następuje według ustaleń ministrów właściwych ze względu na przedmiot tej działalności.

3. Ministrowie i wojewodowie są zobowiązani do:

1) wykonania zadań, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1–3 – w terminie do dziewięciu miesięcy od dnia otrzymania wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań;

2) zapewnienia osiągnięcia przez podległe jednostki przewidziane do militaryzacji gotowości do działania – w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

4. W przypadku gdy włączenie do zbiorczego zestawienia zadań nowych jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji nie wymaga wprowadzenia zmian w wykonaniu § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 3, zadania, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2, realizuje się w terminie do sześciu miesięcy od dnia otrzymania wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań.

§ 11.
1. Do zadań kierowników jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji należy:

1) opracowanie regulaminu organizacyjnego jednostki zmilitaryzowanej, w którym ujmuje się w szczególności:

a) przeznaczenie i sposób działania jednostki zmilitaryzowanej, jej strukturę organizacyjną, a także tabele należności i normy należności,

b) zadania i obowiązki kierownika jednostki, a także innych osób funkcyjnych jednostki zmilitaryzowanej,

c) zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach etatowych, dobowy wymiar oraz rozkład czasu służby i pracy oraz uprawnienia osób pełniących służbę w jednostce zmilitaryzowanej;

2) planowanie uzupełnienia potrzeb osobowych, sprzętowych i materiałowych jednostki przewidzianej do militaryzacji;

3) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych, w tym świadczeń osobistych polegających na dostarczeniu i obsłudze przedmiotów świadczeń rzeczowych na potrzeby jednostki przewidzianej do militaryzacji oraz jednostki zmilitaryzowanej;

4) współdziałanie ze starostami, wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast oraz z wojskowymi komendantami uzupełnień w zakresie:

a) przeznaczania osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej,

b) przeznaczania środków transportowych, maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów świadczeń rzeczowych na potrzeby jednostki zmilitaryzowanej,

c) ustalania sposobu uruchamiania świadczeń i dostarczania przedmiotów, o których mowa w lit. b, oraz powoływania osób do pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej, a także trybu wzywania osób do odbycia ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji;

5) zapewnienie obsady kadrowej jednostki zmilitaryzowanej, w szczególności przez prowadzenie postępowania reklamacyjnego oraz nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych pracownikom jednostki organizacyjnej przewidzianym do służby w tej jednostce;

6) aktualizowanie dokumentacji dotyczącej zadań jednostki zmilitaryzowanej;

7) organizowanie i prowadzenie szkolenia osób przeznaczonych do służby w jednostce zmilitaryzowanej;

8) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji zadań obronnych.

2. Do zadań kierowników baz formowania należy ponadto:

1) opracowanie planu formowania jednostki zmilitaryzowanej, w którym ujmuje się w szczególności:

a) dane dotyczące formowanej jednostki zmilitaryzowanej, w tym miejsce formowania, nazwę i adres bazy formowania, oraz innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie formowania,

b) termin gotowości do działania jednostki zmilitaryzowanej oraz harmonogram osiągania tej gotowości przez formowaną jednostkę,

c) obowiązki osób funkcyjnych wchodzących w skład zespołu kierowania formowaniem jednostki zmilitaryzowanej,

d) skład i rozmieszczenie elementów bazy formowania, w tym punktu kontrolno-informacyjnego, punktu wydawania wyposażenia, punktu przyjęcia i rozdziału transportu, oraz sposób rozwinięcia tych elementów,

e) sposób powołania osób przeznaczonych do pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej oraz organizację skompletowania stanu osobowego, a także przyjęcia świadczeń osobistych i rzeczowych,

f) zabezpieczenie logistyczne formowania jednostki zmilitaryzowanej, w tym organizację zakwaterowania, żywienia, łączności i ochrony miejsca formowania jednostki;

2) przesyłanie corocznie, według stanu faktycznego na dzień 30 czerwca, do organu sprawującego nadzór nad przygotowaniem do militaryzacji wypełnionej karty gotowości jednostki zmilitaryzowanej, a także, po dokonaniu czynności, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 4, do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na siedzibę bazy formowania.

§ 12.
1. Minister Obrony Narodowej koordynuje i sprawuje ogólny nadzór nad przygotowaniami do militaryzacji, a w szczególności:

1) prowadzi wykaz ustalonych przez Radę Ministrów jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji oraz zbiorcze zestawienie zadań, o którym mowa w § 5 ust. 2, a także przygotowuje projekty ustaleń Rady Ministrów i aktów normatywnych dotyczących przygotowania do militaryzacji, w tym projekt aneksu do wykazu jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji;

2) przygotowuje wieloletnie i roczne plany szkolenia jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także projekty dokumentów w sprawie ćwiczeń jednostek przewidzianych do militaryzacji;

3) przedstawia Radzie Ministrów informację o stanie przygotowania jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją w raporcie o stanie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzanym w trybie określonym w przepisach dotyczących warunków i trybu planowania oraz finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa.

2. Minister Obrony Narodowej zapewnia gromadzenie i wymianę informacji niezbędnych do koordynacji przygotowań do militaryzacji oraz aktualizację bazy danych dotyczących gotowości jednostek organizacyjnych ustalonych na mocy rozporządzenia, a także ustala na potrzeby ministrów i wojewodów numery identyfikacyjne jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz nazwy jednostek zmilitaryzowanych.

Rozdział 5

Zasady wyposażania jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych w środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz w sprzęt wojskowy

§ 13.

1. Jednostki przewidziane do militaryzacji wyposaża się w środki transportowe, maszyny, urządzenia oraz sprzęt wojskowy:

1) znajdujący się w posiadaniu i wykorzystywany w bieżącej działalności istniejących jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji oraz w bazach formowania;

2) należący do innych posiadaczy i przeznaczony na etatowe oraz doraźne potrzeby jednostek przewidzianych do militaryzacji, na zasadach i w trybie określonych w art. 200–223a ustawy.

2. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta planuje i przeznacza na potrzeby jednostek zmilitaryzowanych rzeczy ruchome, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz inne przedmioty świadczeń rzeczowych.

3. Jednostki przewidziane do militaryzacji mogą być wyposażane w sprzęt wojskowy:

1) znajdujący się w istniejących jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz w bazach formowania;

2) pozyskany w ramach środków, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4.

4. Rodzaj i liczbę wyposażenia, o którym mowa w ust. 1, określają etaty oraz tabele należności i normy należności jednostek zmilitaryzowanych, ustalone w regulaminach organizacyjnych tych jednostek.

5. Przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie nieruchomości albo rzeczy ruchomych, które służą utrzymaniu etatowego wyposażenia i są jednocześnie wykorzystywane do bieżącej działalności jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz baz formowania, finansuje się ze środków budżetowych i środków własnych tych jednostek – zgodnie z umową, o której mowa w § 7 ust. 3.

6. Ministrowie i wojewodowie mogą, na wniosek kierowników jednostek przewidzianych do militaryzacji i kierowników baz formowania, zaliczyć wyposażenie tych jednostek do rezerw mobilizacyjnych, jeżeli takie wyposażenie przewidują dokumenty, o których mowa w ust. 4.

7. Ministrowie i wojewodowie mogą ustalać sposób zagospodarowania sprzętu, środków materiałowych i innego wyposażenia, zakupionych ze środków budżetu państwa, znajdujących się w jednostkach organizacyjnych, w odniesieniu do których, w wyniku zmian, o których mowa w § 4 ust. 3, odstąpiono od prowadzenia przygotowań do militaryzacji.

8. Sprzęt, środki i inne wyposażenie, o których mowa w ust. 1, oraz jego nadwyżki w pierwszej kolejności podlegają przekazaniu do jednostek przewidzianych do militaryzacji wykonujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych.

§ 14.
Jednostki zmilitaryzowane wyposaża się w środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz sprzęt wojskowy na zasadach uzupełniania wojennych potrzeb jednostek wojskowych.

Rozdział 6

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz organy właściwe w tych sprawach

§ 15.

1. Kontrolę stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją przeprowadza się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wykonania zadań, o których mowa w § 9 i § 10 ust. 1, a w szczególności:

1) wydawania aktów regulujących przygotowanie jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją w podległych ministrom działach administracji rządowej i województwach,

2) planowania i realizacji zadań związanych ze szkoleniem stanów osobowych jednostek przewidzianych do militaryzacji,

3) planowania i organizacji przedsięwzięć dotyczących:

a) uzupełniania potrzeb kadrowych jednostek przewidzianych do militaryzacji,

b) wyposażania w środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz zabezpieczenia logistycznego jednostek przewidzianych do militaryzacji,

4) wykorzystania przydzielonych środków finansowych i limitów osób na przygotowanie jednostek przewidzianych do militaryzacji,

5) współpracy kierowników jednostek organizacyjnych z organami cywilnymi i wojskowymi w sprawach nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz przeznaczania środków transportowych, maszyn i urządzeń na potrzeby jednostek przewidzianych do militaryzacji

– w celu dokonania oceny stanu przygotowań jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją.

2. Kontrolę stanu przygotowania ustalonych jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją przeprowadza się nie częściej niż:

1) raz na pięć lat – w urzędach obsługujących ministrów i wojewodów oraz jednostkach organizacyjnych im podległych lub nadzorowanych;

2) raz na dwa lata – w istniejących jednostkach przewidzianych do militaryzacji i bazach formowania.

§ 16.
1. Kontrolę stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji zarządza:

1) Prezes Rady Ministrów – w stosunku do ministrów i wojewodów;

2) minister i wojewoda – w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych, które im podlegają.

2. Minister Obrony Narodowej może zarządzić dodatkową kontrolę w odniesieniu do jednostek wykonujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych, w porozumieniu z odpowiednim ministrem lub wojewodą.

3. Kontrola może być zarządzona również na wniosek organu, według którego ustaleń przygotowuje się jednostki organizacyjne do objęcia ich militaryzacją.

4. Organ zarządzający kontrolę określa szczegółowy przedmiot kontroli, termin jej przeprowadzenia oraz skład zespołu kontrolującego. Jeżeli kontrola jest zarządzona na wniosek organu, według którego ustaleń są przygotowywane jednostki przewidziane do militaryzacji, to w skład zespołu kontrolującego powinien wchodzić przedstawiciel tego organu, a zakres przedmiotowy i termin kontroli wymaga uzgodnienia z tym organem.

§ 17.
1. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest plan kontroli zatwierdzony przez organy, o których mowa w § 16 ust. 1.

2. Prezes Rady Ministrów upoważnia Ministra Obrony Narodowej do:

1) opracowania planu kontroli, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 1;

2) koordynowania, planowania oraz organizowania kontroli prowadzonych przez ministrów i wojewodów.

3. Organ zarządzający kontrolę pokrywa koszty związane bezpośrednio z organizacją i przeprowadzeniem kontroli.

4. Osobom włączonym w skład zespołu kontrolującego lub indywidualnie upoważnionym do kontroli upoważnienie wystawia organ zarządzający kontrolę.

5. Kierownik kontrolowanego urzędu i jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorca są obowiązani do zapewnienia możliwości realizacji zadań przez członków zespołu kontrolnego, wynikających z planu kontroli.

6. Wyniki kontroli ujmuje się w protokole pokontrolnym, który zawiera w szczególności:

1) nazwę organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego prowadzącego kontrolę;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) nazwę kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy;

4) zakres kontroli;

5) opis stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych;

6) ustalone nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych;

7) wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego;

8) podpisy przewodniczącego i członków zespołu kontrolnego oraz kierownika kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy.

7. Kierownik kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorca mogą zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym w terminie czternastu dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

8. Wyniki kontroli przedstawia się organowi zarządzającemu kontrolę oraz kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej. Kontrolowany po otrzymaniu protokołu kontroli jest obowiązany do niezwłocznej realizacji zaleceń pokontrolnych.

9. Kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu.

10. Organy zarządzające kontrolę są obowiązane rozpatrzyć zastrzeżenia w terminie czternastu dni od dnia ich otrzymania.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 18.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dotyczących wnioskowania i ustalania jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji, prowadzenia przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych w tych jednostkach oraz kontroli stanu tych przygotowań, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 19.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707).
§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278 i Nr 190, poz. 1474.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 2009 r. (poz. 1612)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 2. [WZÓR KARTY GOTOWOŚCI JEDNOSTKI ZMILITARYZOWANEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR KARTY GOTOWOŚCI JEDNOSTKI ZMILITARYZOWANEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »