reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposoby, warunki i zakres:

1) współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi;

2) pomocy technicznej udzielanej organom Służby Celnej.

§ 2.
Organy administracji publicznej oraz inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, zwane dalej „jednostkami współdziałającymi”, w granicach swoich ustawowych kompetencji współdziałają z organami Służby Celnej przez:

1) niezwłoczne przekazywanie informacji:

a) o podejrzeniu lub zagrożeniu naruszenia przepisów prawa celnego oraz innych przepisów dotyczących przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, wywozu towarów z tego obszaru oraz ich przemieszczania wewnątrz tego obszaru,

b) niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku akcyzowego, podatku od gier oraz opłat i dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.1)), podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, opłaty paliwowej,

c) niezbędnych do przeprowadzania postępowań audytowych i urzędowego sprawdzenia, realizacji kontroli wykonywanej przez Służbę Celną oraz zadań w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej;

2) niezwłoczne przekazywanie informacji o osobach i przedsiębiorcach, w stosunku do których zostały podjęte działania przez organy celne, w tym przez udostępnianie odpisów lub wypisów z prowadzonych rejestrów i zbiorów danych, a także kopii dokumentów dotyczących takich osób, niezbędnych do wyjaśnienia sprawy;

3) niezwłoczne przekazywanie informacji o podmiotach, w stosunku do których podjęto działania kontrolne bądź planowane są takie działania, w celu koordynacji czynności kontrolnych.

§ 3.
1. Jednostki współdziałające podejmują czynności, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek organu Służby Celnej.

2. Podjęcie czynności, o których mowa w § 2 pkt 2, następuje na pisemny wniosek organu Służby Celnej.

§ 4.
1. Jednostki współdziałające udzielają pomocy technicznej organom Służby Celnej w zakresie udostępnienia i utrzymania w należytym stanie pomieszczeń biurowych i składowych, środków łączności, środków transportu oraz sprzętu biurowego i informatycznego.

2. Organ Służby Celnej może żądać udzielenia pomocy technicznej, o której mowa w ust. 1, jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, a wykonanie których nie jest możliwe bez udzielenia tej pomocy przez jednostki współdziałające.

3. W przypadkach uzasadnionych koniecznością dostosowania zakresu i sposobu udzielania pomocy technicznej do warunków działania, specyfiki zadań oraz środków ich realizacji przez organy Służby Celnej i jednostki współdziałające, organy te mogą zawierać z jednostkami współdziałającymi porozumienia, szczegółowo określające zakres niezbędnych dostosowań.

§ 5.
1. W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających natychmiastowego działania funkcjonariusz celny lub zatrudniony w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej członek korpusu służby cywilnej lub pracownik może zażądać podjęcia czynności, o których mowa w § 2 oraz § 4 ust. 1, bez zachowania formy pisemnej wymaganej przepisami § 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ Służby Celnej niezwłocznie potwierdza żądanie w formie pisemnej, określając w szczególności zakres czynności jednostki współdziałającej oraz uzasadniając konieczność podjęcia natychmiastowego działania.

3. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne z uwagi na interes osób trzecich albo jednostki współdziałającej, jednostka ta, po wykonaniu czynności podjętych w trybie ust. 1, sporządza protokół, który powinien zawierać: termin, miejsce, zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności, warunki ich realizacji, nazwiska i imiona oraz podpisy osób w nich uczestniczących, a w przypadku braku podpisu – adnotację o przyczynie jego braku.

4. Protokół zatwierdzają osoby reprezentujące jednostkę współdziałającą oraz organ Służby Celnej.

5. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla organu Służby Celnej oraz jednostki współdziałającej.

§ 6.
1. Podjęcie czynności, o których mowa w § 2, 4 i 5, nie może zakłócać prawidłowego wykonywania zadań jednostek współdziałających, wynikających z odrębnych przepisów.

2. Jeżeli jednostka współdziałająca nie może wykonać czynności w zakresie współdziałania lub udzielenia pomocy technicznej, niezwłocznie zawiadamia organ Służby Celnej o przyczynach niepodjęcia tych czynności.

3. Współdziałanie, o którym mowa w § 2, odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323.

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (Dz. U. Nr 28, poz. 235), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama