| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb przeprowadzania badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego, zwanej dalej „osobą zatrzymaną”;

2) przypadki uzasadniające potrzebę udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej lub potrzebę poddania jej niezbędnym badaniom lekarskim;

3) czas i organizację badań, o których mowa w pkt 1, oraz sposób ich dokumentowania.

§ 2.
Osobę zatrzymaną poddaje się niezbędnym badaniom lekarskim, w przypadku gdy:

1) została jej udzielona pierwsza pomoc medyczna;

2) zachodzi uzasadniona obawa, że znajduje się w stanie zagrażającym jej życiu lub zdrowiu;

3) zażądała niezwłocznego zbadania przez lekarza;

4) oświadczyła, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie zagrażałoby jej życiu lub zdrowiu;

5) z posiadanych przez Służbę Celną informacji lub okoliczności zatrzymania wynika, że może być chora na chorobę zakaźną w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641);

6) jest kobietą w ciąży.

§ 3.
1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się po dokonaniu przez funkcjonariusza celnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, niezbędnych czynności związanych z zatrzymaniem.

2. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 2, badanie lekarskie może być przeprowadzone w czasie prowadzenia niezbędnych czynności związanych z zatrzymaniem.

§ 4.
1. Osoba zatrzymana jest kierowana na badanie lekarskie na podstawie pisemnego wniosku kierownika komórki organizacyjnej Służby Celnej, która dokonała zatrzymania, lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza. Wzór wniosku o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, wniosek, o którym mowa ust. 1, może być złożony ustnie. Kierownik, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie potwierdza na piśmie treść wniosku.

§ 5.
1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza lekarz najbliższego miejscu zatrzymania zakładu opieki zdrowotnej albo udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej, udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia badania przez podmioty, o których mowa w ust. 1, badanie przeprowadza lekarz innego zakładu opieki zdrowotnej albo udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej.

§ 6.
1. Służba Celna zapewnia przewiezienie osoby zatrzymanej w celu przeprowadzenia badania lekarskiego.

2. Jeżeli stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje na potrzebę zapewnienia do jej przewiezienia specjalnych warunków transportu, przewiezienia dokonuje się specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego.

§ 7.
Pierwszej pomocy medycznej osobie zatrzymanej udziela się w razie wypadku, urazu, zatrucia, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.
§ 8.
1. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego osobie zatrzymanej lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania. Zaświadczenie dołącza się do dokumentacji sporządzonej w związku z zatrzymaniem osoby. Wzór zaświadczenia lekarskiego o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy osoba zatrzymana swym zachowaniem uniemożliwia lub nie wyraża zgody na przeprowadzenie badania lekarskiego lub udzielenie pierwszej pomocy medycznej, okoliczność tę lekarz odnotowuje w zaświadczeniu lekarskim, o którym mowa w ust. 1.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 listopada 2009 r. (poz. 1614)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »