| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia2)

Na podstawie art. 12b ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, zwany dalej „prowadzącym szkolenie”, zapewnia prowadzenie tego szkolenia przez osoby, które:

1) ukończyły studia wyższe na kierunku weterynaria, zootechnika lub rolnictwo lub

2) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z chowem lub hodowlą kurcząt brojlerów oraz posiadają tytuł zawodowy technika w zawodach związanych z chowem i hodowlą zwierząt, określonych w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

§ 2.
Prowadzący szkolenie zapewnia:

1) pomieszczenia wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędne do realizacji szkolenia, o którym mowa w § 1;

2) miejsce odpowiednie do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie wykonywania czynności związanych z opieką nad kurczętami brojlerami, w szczególności podczas ich karmienia, pojenia, wyłapywania, załadunku oraz uśmiercania w nagłych przypadkach.

§ 3.
Prowadzący szkolenie udostępnia osobom uczestniczącym w szkoleniu:

1) pomoce audiowizualne, takie jak: prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe, zestawy foliogramów, przeźrocza;

2) materiały szkoleniowe.

§ 4.
Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2010 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 19).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 listopada 2009 r. (poz. 1620)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »