reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

Na podstawie art. 9e ust. 20 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dokumentację kontroli operacyjnej, zwanej dalej „kontrolą”, stanowią:

1) pisemny wniosek komendanta oddziału Straży Granicznej do Komendanta Głównego Straży Granicznej o wyrażenie zgody na złożenie wniosku do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

2) pisemna zgoda Komendanta Głównego Straży Granicznej na złożenie przez komendanta oddziału Straży Granicznej wniosku do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

3) wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

4) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na złożenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej wniosku do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

5) pisemna zgoda właściwego miejscowo prokuratora okręgowego na złożenie przez komendanta oddziału Straży Granicznej wniosku do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

6) postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli;

7) zarządzenie kontroli przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

9) pisemna zgoda właściwego miejscowo prokuratora okręgowego na zarządzenie przez komendanta oddziału Straży Granicznej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

10) postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

11) zażalenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontroli;

12) notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli sporządzana przez funkcjonariusza prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę;

13) zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych w trakcie kontroli;

14) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli.

2. Dokumentację kontroli stanowią także materiały zgromadzone podczas jej stosowania, w szczególności:

1) nośniki, na których utrwalone zostały treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treść korespondencji lub zawartość przesyłek;

2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1;

3) dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach lub ich kopiach, o których mowa w pkt 1 i 2.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3–10, 12 i 14, sporządza się według wzorów określonych dla:

1) formularza zawierającego: wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, miejsce na wyrażenie zgody lub jej brak przez Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na złożenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej wniosku o zarządzenie lub przedłużenie przez sąd okręgowy kontroli oraz postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) formularza zawierającego: zarządzenie kontroli przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki, wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, miejsce na wyrażenie zgody lub jej brak przez Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli sporządzonej przez funkcjonariusza prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) protokołu zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli – w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 i 2 – sporządza się w dwóch egzemplarzach albo w jednym egzemplarzu, gdy przesyłane są za pomocą chronionej sieci teleinformatycznej;

2) w pkt 3–10 – sporządza się w trzech egzemplarzach;

3) w pkt 11–14 – sporządza się w dwóch egzemplarzach.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przechowują:

1) sąd okręgowy – pierwsze egzemplarze wydanych postanowień, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, a także zażaleń organów Straży Granicznej;

2) Prokurator Generalny lub prokurator okręgowy – drugie egzemplarze postanowień sądu, pisemnych zgód, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli oraz pierwsze egzemplarze notatki urzędowej;

3) organ Straży Granicznej zarządzający lub wnioskujący o zarządzenie kontroli – trzecie egzemplarze postanowień sądu, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, a także drugie egzemplarze notatki urzędowej i zażaleń na postanowienia sądu oraz pierwsze egzemplarze zarządzenia protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów i protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów;

4) Komendant Główny Straży Granicznej – pierwszy egzemplarz wniosku komendanta oddziału Straży Granicznej do Komendanta Głównego Straży Granicznej o wyrażenie zgody na złożenie wniosku do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli oraz drugi egzemplarz zgody na złożenie przez komendanta oddziału Straży Granicznej wniosku o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

5) komendant oddziału Straży Granicznej – drugi egzemplarz wniosku komendanta oddziału Straży Granicznej do Komendanta Głównego Straży Granicznej o wyrażenie zgody na złożenie wniosku do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli oraz pierwszy egzemplarz zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej na złożenie wniosku o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

6) właściwa komórka kancelaryjna Straży Granicznej – drugie egzemplarze zarządzenia protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów i protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów.

§ 2.
1. Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Straży Granicznej prowadzą odpowiednio odrębne rejestry: postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie informatycznym.

3. Sąd okręgowy prowadzi rejestr postanowień dotyczących kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

4. Prokurator Generalny lub prokurator okręgowy prowadzą rejestr zgód dotyczących kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

5. Komendant Główny Straży Granicznej i komendanci oddziałów Straży Granicznej prowadzą rejestr wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

6. W komórkach organizacyjnych Straży Granicznej wykonujących zarządzenia w sprawie kontroli można odrębnie ewidencjonować dane zawarte w dokumentacji z kontroli, w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez organy Straży Granicznej rejestrów, o których mowa w ust. 5.

§ 3.
1. Przekazywanie dokumentacji kontroli odbywa się za pośrednictwem posiadającego odpowiednie pisemne upoważnienie przedstawiciela Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, zwanego dalej „przedstawicielem organu Straży Granicznej”.

2. Przedstawiciel organu Straży Granicznej osobiście dostarcza wniosek o zarządzenie lub przedłużenie kontroli lub zarządzenie kontroli wydane w przypadku niecierpiącym zwłoki przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej bezpośrednio do Prokuratora Generalnego lub właściwego prokuratora okręgowego oraz do właściwego sądu okręgowego, a także osobiście odbiera od tych podmiotów dokumenty po podjęciu przez nie stosownych decyzji.

§ 4.
1. W przypadku kontroli polegającej na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, w szczególności obrazu, treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, informacje i dowody uzyskane w trakcie jej prowadzenia dokumentuje się w formie komunikatów za każdy dzień kalendarzowy, obejmujących wszystkie treści zarejestrowane danego dnia, z uwzględnieniem rodzaju cech identyfikujących adresata i odbiorcę, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego bądź zawierające w swej treści informacje stanowiące podstawę wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego dokumentuje się w sposób odzwierciedlający zarejestrowaną treść.

3. Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, niemające znaczenia dla toczącego się postępowania karnego bądź też niezawierające informacji istotnych z punktu widzenia wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego można dokumentować w formie streszczenia.

4. Streszczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno umożliwiać przeprowadzenie analizy informacji uzyskanych podczas stosowania kontroli.

5. W przypadku zarejestrowania informacji i dowodów, o których mowa w ust. 1, w języku obcym, dokumentuje się je w języku polskim będącym tłumaczeniem z języka obcego.

§ 5.
1. Dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2, gromadzi się w odrębnych zbiorach tworzonych dla poszczególnych podmiotów lub przedmiotów, wobec których stosowana jest kontrola.

2. Pozostałą dokumentację związaną ze stosowaną kontrolą, z wyjątkiem określonej w § 1 ust. 5 pkt 6, gromadzi się w odrębnych zbiorach dokumentów związanych z realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych.

§ 6.
Wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli, zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, przekazuje się Prokuratorowi Generalnemu lub właściwemu prokuratorowi okręgowemu, za pośrednictwem przedstawiciela organu Straży Granicznej wnioskującego o zarządzenie kontroli.
§ 7.
Protokolarnego zniszczenia materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego albo zgromadzonych w toku kontroli zarządzonej przez organ Straży Granicznej w przypadku, gdy sąd nie wyraził zgody na jej kontynuowanie, dokonuje stała lub powoływana doraźnie w tym celu komisja.
§ 8.
1. Zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli przeprowadza się poprzez:

1) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3;

2) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, oraz na ich kopiach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów.

2. W przypadku gdy usunięcie z nośników lub z ich kopii utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

§ 9.
Do dokumentowania kontroli oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§ 10.
Do kontroli zarządzonej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. Nr 55, poz. 491 oraz z 2005 r. Nr 68, poz. 606).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 listopada 2009 r. (poz. 1625)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika


Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7


infoRgrafika


infoRgrafika


 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama