| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie opłaty ewidencyjnej

Na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, a także art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.3)), oraz sposób jej wnoszenia;

2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1 ustawy, a także art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.4)), przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania;

3) wzór miesięcznego sprawozdania z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych, o którym mowa w art. 80d ust. 3a pkt 2 ustawy, z uwzględnieniem różnorodności organów i podmiotów zobowiązanych do pobierania i przekazywania lub uiszczania opłat ewidencyjnych.

§ 2.
Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

1) za wydanie:

a) dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,

b) pozwolenia czasowego – 0,50 zł,

c) zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł,

d) nalepki kontrolnej – 0,50 zł,

e) karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy – 0,50 zł,

f) dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem – 0,50 zł;

2) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu – 1 zł;

3) za wymianę, na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy, prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami lub potwierdzającego dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierującego pojazdem – 0,50 zł;

4) za wpis, na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 ustawy, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy – 1 zł;

5) za wpis, na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia – 1 zł.

§ 3.
1. Zobowiązany uiszcza opłaty ewidencyjne gotówką w kasie lub na rachunek bankowy organu lub podmiotu zobowiązanego do jej pobrania, zwanego dalej „pobierającym”.

2. Opłaty ewidencyjne wnosi się łącznie z innymi opłatami za wykonanie czynności, których dotyczą, z wyjątkiem opłaty za:

1) kartę pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy;

2) za wpis, na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 ustawy, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy;

3) za wpis, na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

3. W przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami, na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat.

§ 4.
1. Pobierający odnotowuje opłaty ewidencyjne, pobrane i przekazane lub uiszczane na rachunek bankowy pobierającego w prowadzonej w formie elektronicznej ewidencji pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) w przypadku organów rejestrujących i wojewodów – tytuł pobranej opłaty ewidencyjnej i liczbę opłat pobranych z tego tytułu w każdym miesiącu;

2) w przypadku stacji kontroli pojazdów – liczbę pobranych opłat i numery rejestracyjne pojazdów poddanych badaniom technicznym.

§ 5.
Pobierający do 10. dnia każdego miesiąca przekazuje opłaty ewidencyjne pobrane w miesiącu poprzedzającym na rachunek bankowy Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy. W przypadku stacji kontroli pojazdów w tytule przelewu bankowego należy wskazać kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264).
§ 6.
Pobierający opłaty ewidencyjne, na podstawie ewidencji pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych, dokonuje do 10. dnia każdego miesiąca rozliczenia pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu, o którym mowa w § 5, w poprzednim miesiącu opłat ewidencyjnych. W tym samym terminie pobierający opłatę przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych sprawozdanie z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych, według wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
§ 7.
1. Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przekazuje do 10. dnia każdego miesiąca opłaty ewidencyjne, należne za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy Funduszu. W tym samym terminie zakład ubezpieczeń przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych sprawozdanie z przekazanych opłat ewidencyjnych.

2. Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, ewidencjonuje w formie elektronicznej opłaty ewidencyjne.

§ 8.
Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 6 i 7, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2009 r.5)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 133, poz. 922, z 2008 r. Nr 225, poz. 1486 oraz z 2009 r. Nr 91, poz. 739 i Nr 97, poz. 802.

5) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 121, poz. 839), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 79, poz. 663)

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. (poz. 1626)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »