reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk;

2) kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych;

3) mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej;

4) stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożnik dodatku służby cywilnej dla każdego stopnia służbowego;

5) warunki przyznawania i wypłacania dodatku, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zwanej dalej „ustawą”;

6) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania.

§ 2.
Ustala się tabele grup stanowisk urzędniczych z podziałem na grupy stanowisk wyższych, średniego szczebla zarządzania, koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających, wykaz stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Ustala się dla poszczególnych grup stanowisk urzędniczych mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach, o których mowa w art. 2 ustawy, w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się tabelę stopni służbowych urzędników służby cywilnej i odpowiadających im mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości dodatku służby cywilnej, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Członkowi korpusu służby cywilnej uprawnionemu do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, zwanego dalej „dodatkiem za wysługę lat”, dodatek ten wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub prawo do wyższej stawki dodatku za wysługę lat, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat jest przyznawany członkowi korpusu służby cywilnej za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które członek korpusu służby cywilnej otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat przysługującego członkowi korpusu służby cywilnej, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

4. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem przyznania dodatku za wysługę lat jest udokumentowanie przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tego dodatku.

5. Jeżeli w aktach osobowych członka korpusu służby cywilnej brak jest odpowiedniej dokumentacji, dodatek za wysługę lat wypłaca się po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 5.
1. Członek korpusu służby cywilnej nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

2. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

3. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody.

4. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych członka korpusu służby cywilnej brak jest odpowiedniej dokumentacji – niezwłocznie po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do nagrody jubileuszowej.

§ 6.
1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla członka korpusu służby cywilnej jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty.

2. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia tej nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

3. Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę członkowi korpusu służby cywilnej, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.

5. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu członkowi korpusu służby cywilnej upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

6. Członkowi korpusu służby cywilnej, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 5, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

7. Przepisy ust. 5 i 6 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 7.
Członek korpusu służby cywilnej, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§ 8.
Członek korpusu służby cywilnej, którego wynagrodzenie zasadnicze w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest ustalane z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej wyższego od maksymalnego mnożnika w danej grupie stanowisk, może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości.
§ 9.
Członek korpusu służby cywilnej, którego wynagrodzenie zasadnicze w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest ustalane z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej niższego od minimalnego mnożnika w danej grupie stanowisk, może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 10.
Członek korpusu służby cywilnej, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresu zatrudnienia poprzedzającego dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego u pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy w urzędzie, zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem tego okresu.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79), a w zakresie wysokich stanowisk państwowych, które stały się wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 249, poz. 1856 oraz z 2008 r. Nr 16, poz. 99), które tracą moc z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 grudnia 2009 r. (poz. 1630)

Załącznik nr 1

I. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH MINISTRÓW I PRZEWODNICZĄCYCH KOMITETÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY MINISTRÓW, W URZĘDACH CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE, KTÓRYCH DYSPONENTAMI SĄ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORAZ W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Grupa stanowisk

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

1

2

3

I. Wszystkie urzędy ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, urzędy centralnych organów administracji rządowej, jednostki budżetowe obsługujące państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej, oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wyższe stanowiska
w służbie cywilnej

dyrektor generalny urzędu,

według odrębnych przepisów

dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej,

zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania
w służbie cywilnej

główny księgowy resortu

według odrębnych przepisów, jak dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

główny księgowy

według odrębnych przepisów

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

naczelnik wydziału

wykształcenie wyższe

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

według odrębnych przepisów

zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

 

główny specjalista do spraw legislacji

wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo
wykształcenie wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

radca generalny,

wykształcenie wyższe

radca: ministra (innego członka Rady Ministrów), kierownika urzędu centralnego,

główny specjalista

audytor wewnętrzny,

według odrębnych przepisów

radca prawny,

główny wizytator

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie

 

1

2

3

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy specjalista,

wykształcenie wyższe

starszy projektant,

starszy programista

psycholog,

według odrębnych
przepisów

starszy wizytator

specjalista,

wykształcenie wyższe

projektant,

programista

specjalista do spraw legislacji

wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

wizytator

według odrębnych przepisów

starszy inspektor,

wykształcenie wyższe

starszy statystyk,

referendarz

referent prawny

wykształcenie wyższe prawnicze

Stanowiska
wspomagające
w służbie cywilnej

inspektor,

wykształcenie średnie

statystyk,

podreferendarz,

starszy księgowy,

starszy referent,

księgowy,

referent,

sekretarz

II. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

radca Prezesa Rady Ministrów, radca wiceprezesa Rady Ministrów,

wykształcenie wyższe

radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

III. Ministerstwo Finansów

Stanowiska średniego szczebla zarządzania
w służbie cywilnej

główny księgowy budżetu państwa,

według odrębnych
przepisów

główny księgowy obsługi długu krajowego,

główny księgowy obsługi subwencji ogólnej i wpłat jednostek samorządu terytorialnego,

główny księgowy obsługi środków własnych Unii Europejskiej

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

inspektor kontroli skarbowej I stopnia

wykształcenie wyższe
i 2 lata pracy
na stanowisku inspektora II stopnia

inspektor kontroli skarbowej II stopnia

wykształcenie wyższe
i 2 lata pracy na stanowisku inspektora III stopnia

inspektor kontroli skarbowej III stopnia

wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora IV stopnia

 

1

2

3

 

inspektor kontroli skarbowej IV stopnia

wykształcenie wyższe
i 5 lat pracy w organach administracji podatkowej albo wykształcenie wyższe i 3-letnia praktyka w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej

Stanowiska
specjalistyczne
służbie cywilnej

starszy komisarz skarbowy,

wykształcenie wyższe

komisarz skarbowy

IV. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

starszy radca ministra

wykształcenie wyższe

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy ekspert,

wykształcenie wyższe

ekspert

 

V. Ministerstwo Obrony Narodowej

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

kierownik zespołu (grupy),

wykształcenie wyższe

szef oddziału,

zastępca szefa oddziału,

szef wydziału

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

starszy inspektor kontroli wojskowej,

wykształcenie wyższe

inspektor kontroli wojskowej

VI. Ministerstwo Skarbu Państwa

Wyższe stanowiska
w służbie cywilnej

dyrektor delegatury

według odrębnych przepisów

VII. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

koordynator do spraw banków danych,

wykształcenie wyższe

kierownik samodzielnej sekcji,

zastępca naczelnika wydziału

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

kierownik składnicy,

wykształcenie wyższe

zastępca kierownika składnicy,

kierownik sekcji,

kierownik referatu,

kierownik archiwum

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy informatyk,

wykształcenie wyższe

starszy archiwista,

starszy asystent

starszy asystent laboratoryjny,

wykształcenie wyższe

asystent laboratoryjny

Stanowiska
wspomagające
w służbie cywilnej

informatyk,

wykształcenie średnie

archiwista,

asystent

starszy laborant,

wykształcenie średnie

laborant

 

1

2

3

VIII. Główny Urząd Miar

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

kierownik samodzielnego laboratorium,

wykształcenie wyższe

zastępca kierownika samodzielnego laboratorium,

kierownik zespołu

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

główny metrolog,

wykształcenie wyższe

kierownik laboratorium,

kierownik pracowni

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy metrolog,

wykształcenie wyższe

starszy konstruktor,

starszy technolog,

metrolog,

konstruktor,

technolog

Stanowiska
wspomagające
w służbie cywilnej

starszy technik,

wykształcenie średnie

technik

IX. Główny Urząd Statystyczny

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

konsultant

wykształcenie wyższe

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy analityk

wykształcenie wyższe

X. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

naczelnik wydziału w komórce realizującej zadania inspekcyjne lub kontrolne

wykształcenie wyższe
i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wykształcenie wyższe prawnicze

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

ekspert nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe
i uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe
i uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Stanowiska
wspomagające
w służbie cywilnej

inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie średnie
i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

XI. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

zastępca dyrektora oddziału terenowego

wykształcenie wyższe

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

koordynator programów,

wykształcenie wyższe

kierownik projektu (koordynator realizacji kontraktów),

kierownik rejonu,

zastępca kierownika rejonu,

zastępca naczelnika wydziału

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

główny inspektor drogowy,

wykształcenie wyższe

główny inspektor mostowy

 

1

2

3

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

kierownik zespołu,

wykształcenie wyższe

kierownik służby liniowej

kierownik zespołu nadzoru,

wykształcenie średnie

oddział owy inspektor mostowy,

oddziałowy inspektor drogowy,

terenowy inspektor drogowy,

terenowy inspektor mostowy,

inspektor nadzoru

Stanowiska
wspomagające
w służbie cywilnej

starszy technik ds. drogownictwa,

wykształcenie średnie

technik ds. drogownictwa,

asystent inspektora nadzoru,

drogomistrz

XII. Urząd Transportu Kolejowego

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

dyrektor oddziału terenowego

wykształcenie wyższe

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

zastępca dyrektora oddziału terenowego

wykształcenie wyższe

starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

wykształcenie wyższe techniczne

starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych,

starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych,

starszy inspektor kontroli wyrobów kolejowych

starszy inspektor bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją

wykształcenie wyższe

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

wykształcenie wyższe techniczne

inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych,

inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych,

inspektor kontroli wyrobów kolejowych

inspektor bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające
w służbie cywilnej

starszy technik,
technik

wykształcenie średnie

XIII. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

kierownik pracowni

wykształcenie wyższe

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy asystent laboratoryjny,

wykształcenie wyższe

asystent laboratoryjny

Stanowiska wspomagające
w służbie cywilnej

starszy laborant,

wykształcenie średnie

laborant

XIV. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

kierownik Centralnego Laboratorium,

wykształcenie wyższe

zastępca kierownika Centralnego Laboratorium,

kierownik laboratorium specjalistycznego

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

kierownik pracowni

wykształcenie wyższe

 

1

2

3

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy asystent laboratoryjny,

wykształcenie wyższe

asystent laboratoryjny

Stanowiska wspomagające
w służbie cywilnej

starszy laborant,

wykształcenie średnie

laborant

XV. Urząd Komunikacji Elektronicznej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

dyrektor delegatury,

wykształcenie wyższe

zastępca dyrektora delegatury

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

kierownik centrum przetwarzania danych,

wykształcenie wyższe

kierownik stacji kontroli,

kierownik laboratorium,

główny informatyk,

konsultant

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy informatyk

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające
w służbie cywilnej

informatyk

wykształcenie średnie

XVI. Urząd Lotnictwa Cywilnego

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego,

wykształcenie lekarskie ze specjalizacją z zakresu medycyny lotniczej

Zastępca Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego

naczelnik delegatury

wykształcenie wyższe

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

naczelnik inspektoratu

wykształcenie wyższe

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy inspektor lotniczy,

wykształcenie wyższe

inspektor lotniczy

 

II. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH

Grupa stanowisk

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

1

2

3

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

dyrektor generalny urzędu,

według odrębnych przepisów

dyrektor wydziału lub komórki równorzędnej,

zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

główny księgowy budżetu wojewody

według odrębnych przepisów, jak dla głównego księgowego
jednostki sektora finansów publicznych

główny księgowy,

według odrębnych przepisów

zastępca głównego księgowego

architekt wojewódzki,

wykształcenie wyższe

informatyk wojewódzki

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

kierownik oddziału,

wykształcenie wyższe

zastępca kierownika oddziału

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

radca generalny,

wykształcenie wyższe

radca wojewody

audytor wewnętrzny,

według odrębnych przepisów

radca prawny

główny specjalista,

wykształcenie wyższe

starszy inspektor wojewódzki,

inspektor wojewódzki

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie

Stanowiska specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy specjalista,

wykształcenie wyższe

starszy informatyk

psycholog

według odrębnych przepisów

referent prawny,

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

referent prawno-administracyjny

Stanowiska wspomagające
w służbie cywilnej

specjalista,

wykształcenie średnie

informatyk,

starszy inspektor,

inspektor,

starszy księgowy,

starszy referent,

księgowy,

referent

 

III. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Grupa stanowisk

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

1

2

3

I. Wszystkie urzędy

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

dyrektor (kierownik) urzędu podległego centralnemu organowi administracji rządowej,

wykształcenie wyższe

zastępca dyrektora (kierownika), wicedyrektor urzędu podległego centralnemu organowi administracji rządowej

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

naczelnik (kierownik) wydziału,

wykształcenie wyższe

zastępca naczelnika wydziału,

kierownik samodzielnego oddziału podległego centralnemu organowi administracji rządowej

główny księgowy,

według odrębnych przepisów

zastępca głównego księgowego,

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

audytor wewnętrzny,

według odrębnych przepisów

radca prawny

główny specjalista,

wykształcenie wyższe

główny programista,

kierownik zespołu (oddziału, działu,

samodzielnego referatu),

kierownik laboratorium,

kierownik pracowni,

kierownik sekcji,

kierownik referatu

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy specjalista,

wykształcenie wyższe

starszy projektant,

starszy programista,

starszy informatyk,

specjalista,

projektant,

programista,

informatyk

referent prawny,

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

referent prawno-administracyjny

psycholog

według odrębnych przepisów

starszy inspektor,

wykształcenie średnie

starszy rewident,

starszy statystyk,

starszy asystent,

samodzielny księgowy

Stanowiska
wspomagające
w służbie cywilnej

inspektor,

wykształcenie średnie

rewident,

analityk,

statystyk,

starszy księgowy,

starszy redaktor,

starszy laborant,

asystent

 

1

2

3

Stanowiska
wspomagające
w służbie cywilnej

młodszy księgowy,

wykształcenie średnie

młodszy informatyk,

samodzielny referent,

starszy referent,

księgowy,

laborant,

referent,

sekretarz kierownika urzędu (stanowiska równorzędnego)

II. Urzędy morskie

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

kapitan portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście,

wykształcenie wyższe
i dyplom kapitana żeglugi wielkiej

zastępca kapitana portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście

główny księgowy urzędu morskiego

według odrębnych przepisów

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

kapitan portu innego niż Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście,

wykształcenie wyższe
i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym

zastępca kapitana portu innego niż Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście

naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego

wykształcenie wyższe

główny inspektor

wykształcenie wyższe
i dyplom odpowiedniej specjalności

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

zastępca głównego inspektora

wykształcenie wyższe
i dyplom odpowiedniej specjalności

starszy oficer portu

wykształcenie wyższe
i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym

główny operator służby kontroli ruchu statków

wykształcenie wyższe
i dyplom kapitana żeglugi wielkiej

starszy operator służby kontroli ruchu statków

wykształcenie wyższe
i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności

starszy pilot lotnictwa

według odrębnych przepisów

starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

wykształcenie wyższe
i dyplom odpowiedniej specjalności

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

oficer portu

wykształcenie wyższe
i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym

 

1

2

3

 

kierownik obwodu ochrony wybrzeża,

wykształcenie średnie
i dyplom odpowiedniej specjalności

kierownik oddziału,

kierownik grupy,

inspektor realizujący funkcje publicznoprawne,

młodszy oficer portu

pilot lotnictwa

według odrębnych przepisów

operator służby kontroli ruchu statków

wykształcenie wyższe
i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe
i kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego

Stanowiska
wspomagające
w służbie cywilnej

starszy nadzorca ochrony wybrzeża,

wykształcenie średnie

nadzorca ochrony wybrzeża,

starszy bosman portu,

bosman portu

III. Urzędy żeglugi śródlądowej

Stanowiska samodzielne
w służbie cywilnej

starszy inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie wyższe
i patent oficera żeglugi śródlądowej

Stanowiska specjalistyczne
w służbie cywilnej

inspektor nadzoru nad żeglugą.

wykształcenie wyższe
i patent oficera żegługi śródlądowej

Stanowiska
wspomagające
w służbie cywilnej

młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie średnie
i patent oficera żeglugi śródlądowej

IV. Archiwa państwowe

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

kierownik oddziału zamiejscowego

wykształcenie wyższe

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

starszy kustosz,

wykształcenie wyższe

kustosz

Stanowiska
specjalistyczne
w służbie cywilnej

starszy archiwista,

wykształcenie wyższe

starszy konserwator archiwalny

kierownik ekspozytury archiwum

wykształcenie średnie

archiwista,

wykształcenie średnie
i policealne

konserwator archiwalny,

dokumentalista

Stanowiska
wspomagające
w służbie cywilnej

starszy fotograf,

wykształcenie średnie

starszy laborant,

młodszy archiwista,

młodszy konserwator archiwalny,

młodszy dokumentalista,

fotograf,

laborant

 

1

2

3

V. Izby skarbowe

Stanowiska średniego szczebla zarządzania
w służbie cywilnej

dyrektor

według odrębnych przepisów

wicedyrektor

wykształcenie wyższe

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

naczelnik wydziału

wykształcenie wyższe

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

kierownik samodzielnego oddziału,

wykształcenie wyższe

kierownik oddziału,

kierownik samodzielnego referatu,

kierownik referatu

radca prawny

według odrębnych przepisów

Stanowiska
specjalistyczne
 w służbie cywilnej

starszy komisarz skarbowy,

wykształcenie wyższe

starszy specjalista,

starszy informatyk,

komisarz skarbowy

specjalista,

wykształcenie średnie

informatyk,

starszy inspektor,

starszy kontroler rozliczeń,

inspektor,

kontroler rozliczeń

Stanowiska
wspomagające
w służbie cywilnej

starszy referent,

wykształcenie średnie

starszy księgowy,

księgowy,

referent

VI. Urzędy skarbowe

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

naczelnik

według odrębnych przepisów

zastępca naczelnika

wykształcenie wyższe

Stanowiska
koordynujące
w służbie cywilnej

kierownik działu,

wykształcenie wyższe

kierownik samodzielnego referatu,

komornik skarbowy

Stanowiska
samodzielne
w służbie cywilnej

radca prawny

według odrębnych przepisów

oskarżyciel skarbowy

wykształcenie wyższe prawnicze

kierownik referatu,

wykształcenie wyższe

inspektor kontroli podatkowej,

starszy komisarz skarbowy

 

1

2

3

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy specjalista,

wykształcenie wyższe

starszy informatyk

starszy inspektor,

wykształcenie średnie

starszy kontroler rozliczeń,

starszy poborca skarbowy,

specjalista,

informatyk,

inspektor,

kontroler rozliczeń,

komisarz skarbowy

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy referent,

wykształcenie średnie

starszy księgowy,

księgowy,

referent,

likwidator,

poborca skarbowy

VII. Urzędy kontroli skarbowej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

dyrektor,

według odrębnych przepisów

wicedyrektor

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik wydziału

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

radca prawny

według odrębnych przepisów

kierownik oddziału,

wykształcenie wyższe

kierownik referatu

inspektor kontroli skarbowej I stopnia

wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora II stopnia

inspektor kontroli skarbowej II stopnia

wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora III stopnia

inspektor kontroli skarbowej III stopnia

wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora IV stopnia

inspektor kontroli skarbowej IV stopnia

wykształcenie wyższe i 5 lat pracy w organach administracji podatkowej albo wykształcenie wyższe i 3-letnia praktyka w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy specjalista,

wykształcenie wyższe

starszy informatyk,

starszy komisarz skarbowy

komisarz skarbowy,

wykształcenie średnie

informatyk,

starszy referendarz,

specjalista,

referendarz

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy referent,

wykształcenie średnie

starszy księgowy,

księgowy,

referent

 

1

2

3

VIII. Urzędy statystyczne

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

informatyk urzędu,

wykształcenie wyższe

konsultant

 

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy statystyk informatyk,

wykształcenie średnie

administrator systemu,

administrator sieci,

referendarz statystyk,

statystyk informatyk

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

młodszy statystyk

wykształcenie średnie

IX. Okręgowe urzędy górnicze, Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

nadinspektor zakładów górniczych

wykształcenie wyższe

Stanowiska

starszy inspektor zakładów górniczych,

wykształcenie wyższe

specjalistyczne

inspektor zakładów górniczych,

 

w służbie cywilnej

młodszy inspektor zakładów górniczych

 

X. Okręgowe i obwodowe urzędy miar oraz okręgowe i obwodowe urzędy probiercze

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik laboratorium,

wykształcenie wyższe

kierownik pracowni

zastępca naczelnika obwodowego urzędu

wykształcenie średnie

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik punktu legalizacyjnego

wykształcenie średnie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy probierz,

wykształcenie średnie

probierz,

starszy legalizator,

legalizator

XI. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

naczelnik wydziału

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy aprobant,

wykształcenie średnie

aprobant

XII. Urzędy stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległe Ministrowi Obrony Narodowej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

szef oddziału,

wykształcenie wyższe

zastępca szefa oddziału

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

szef wydziału

wykształcenie wyższe

pielęgniarka okręgowa

według odrębnych przepisów

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor kontroli wojskowej,

wykształcenie wyższe

starszy metrolog,

metrolog,

inspektor kontroli wojskowej

 

1

2

3

Stanowiska wspomagające w służcie cywilnej

starszy instruktor,

wykształcenie średnie

instruktor,

redaktor,

sekretarz dowódcy (szefa instytucji),

technik informatyczny,

operator EMC

XIII. Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor rybołówstwa morskiego,

wykształcenie wyższe

inspektor rybołówstwa morskiego

XIV. Izby celne i urzędy celne

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor kontroli akcyzowej,

wykształcenie wyższe i 5 lat pracy w organach kontroli skarbowej lub podatkowej

inspektor kontroli akcyzowej

młodszy inspektor kontroli akcyzowej

wykształcenie średnie i 3 lata pracy w organach kontroli skarbowej lub podatkowej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy komisarz akcyzowy,

wykształcenie średnie

komisarz akcyzowy,

starszy inspektor akcyzowy,

inspektor akcyzowy

XV. Graniczne inspektoraty weterynarii

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służcie cywilnej

graniczny lekarz weterynarii,

według odrębnych przepisów

zastępca granicznego lekarza weterynarii

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy kontroler weterynaryjny,

wykształcenie średnie

kontroler weterynaryjny,

dezynfektor

XVI. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

kierownik wydziału lub komórki równorzędnej,

według odrębnych przepisów

zastępca kierownika wydziału lub komórki równorzędnej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik działu,

wykształcenie wyższe

kierownik zespołu

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

doradca Prezesa: ds. produktów leczniczych,

wykształcenie wyższe

ds. wyrobów medycznych,

ds. produktów biobójczych

starszy ekspert: ds. produktów leczniczych,

wykształcenie wyższe

ds. wyrobów medycznych,

ds. produktów biobójczych

 

1

2

3

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

ekspert: ds. produktów leczniczych,

wykształcenie wyższe

ds. wyrobów medycznych,

ds. produktów biobójczych

młodszy ekspert: ds. produktów leczniczych,

wykształcenie wyższe

ds. wyrobów medycznych,

ds. produktów biobójczych

młodszy specjalista

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy technik,

wykształcenie średnie

technik

XVII. Biuro Nasiennictwa Leśnego

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

kierownik wydziału lub komórki równorzędnej,

według odrębnych przepisów

zastępca kierownika wydziału lub komórki równorzędnej

XVIII. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

kierownik narządu zlewni,

wykształcenie wyższe

zastępca kierownika zarządu zlewni

 

IV. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

Grupa stanowisk

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

1

2

3

I. Wszystkie komendy, inspektoraty i inne jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik (kierownik) wydziału,

wykształcenie wyższe

zastępca naczelnika (kierownika) wydziału

główny księgowy,

według odrębnych przepisów

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

audytor wewnętrzny,

według odrębnych przepisów

radca prawny

zastępca głównego księgowego,

wykształcenie wyższe

kierownik oddziału (jednostki równorzędnej),

zastępca kierownika oddziału (jednostki równorzędnej),

kierownik pracowni,

główny specjalista

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy specjalista,

wykształcenie wyższe

starszy informatyk

referent prawny,

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

referent prawno-administracyjny

psycholog

według odrębnych przepisów

specjalista,

wykształcenie średnie

informatyk,

starszy inspektor

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

inspektor,

wykształcenie średnie

starszy księgowy,

starszy referent,

księgowy,

referent,

sekretarz kierownika jednostki

II. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik wydziału inspekcji,

wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończony z wynikiem pozytywnym kurs specjalistyczny i 2 lata pracy w zawodzie inspektora

zastępca naczelnika wydziału inspekcji

 

1

2

3

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik oddziału,

wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończony z wynikiem pozytywnym kurs specjalistyczny i 2 lata pracy w zawodzie inspektora

główny specjalista transportu drogowego,

starszy specjalista transportu drogowego,

specjalista transportu drogowego,

młodszy specjalista transportu drogowego

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor transportu drogowego

wykształcenie wyższe (licencjat) oraz ukończony z wynikiem pozytywnym kurs specjalistyczny i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku lub wykształcenie co najmniej średnie oraz ukończony z wynikiem pozytywnym kurs specjalistyczny i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku

inspektor transportu drogowego,

wykształcenie co najmniej średnie oraz ukończony z wynikiem pozytywnym kurs specjalistyczny i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku

młodszy inspektor transportu drogowego

starszy kontroler transportu drogowego,

wykształcenie co najmniej średnie oraz ukończony z wynikiem pozytywnym kurs specjalistyczny i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku

kontroler transportu drogowego

młodszy kontroler transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie po ukończonym z wynikiem pozytywnym kursie specjalistycznym

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

aplikant transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie oraz w trakcie kursu specjalistycznego

III. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

dyrektor wojewódzkiego inspektoratu,

wykształcenie wyższe

kierownik delegatury

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik laboratorium,

wykształcenie wyższe

kierownik pracowni,

kierownik działu

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor ochrony środowiska

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

inspektor ochrony środowiska,

wykształcenie średnie

analityk,

starszy laborant,

laborant

 

1

2

3

IV. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

dyrektor delegatury

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik zespołu w delegaturze

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

sekretarz polubownego sadu konsumenckiego

wykształcenie średnie

V. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik delegatury,

wykształcenie wyższe

kierownik laboratorium wojewódzkiego

 

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik działu,

wykształcenie wyższe

kierownik oddziału,

kierownik laboratorium oceny nasion

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy asystent w laboratorium

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

asystent w laboratorium,

wykształcenie średnie

starszy laborant,

laborant

VI. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik delegatury

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor ochrony zabytków,

wykształcenie wyższe

inspektor ochrony zabytków

VII. Wojewódzkie inspekcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik oddziału

według odrębnych przepisów

VIII. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

wojewódzki lekarz weterynarii,

według odrębnych przepisów

zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik zakładu higieny weterynaryjnej

wykształcenie wyższe weterynaryjne

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

wojewódzki inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne

kierownik międzywojewódzkiej pracowni specjalistycznej,

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

kierownik oddziału terenowego zakładu higieny weterynaryjnej,

konsultant w zakładzie higieny weterynaryjnej,

starszy inspektor weterynaryjny,

kierownik pracowni w zakładzie higieny weterynaryjnej

 

1

2

3

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie,

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

inspektor weterynaryjny,

asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie,

młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej,

wykształcenie średnie zawodowe

starszy weterynaryjny kontroler sanitarny,

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej,

weterynaryjny kontroler sanitarny

IX. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji farmaceutycznej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik delegatury, ośrodka lub oddziału zamiejscowego

wykształcenie wyższe farmaceutyczne

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik działu

wykształcenie wyższe farmaceutyczne

kierownik laboratorium

wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium

starszy inspektor farmaceutyczny,

wykształcenie wyższe farmaceutyczne

kierownik sekcji

zastępca kierownika laboratorium,

wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium

kierownik pracowni

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor farmaceutyczny

wykształcenie wyższe farmaceutyczne lub mające zastosowanie do pracy w inspektoracie lub w laboratorium

starszy asystent laboratorium

wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

asystent

wykształcenie średnie zawodowe

X. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze

naczelnik wydziału

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

ekspert nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń

starszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

 

1

2

3

XI. Kuratoria oświaty

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

dyrektor wydziału,

według odrębnych przepisów

zastępca dyrektora wydziału,

dyrektor delegatury,

zastępca dyrektora delegatury

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik oddziału

według odrębnych przepisów

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy wizytator,

według odrębnych przepisów

wizytator

XII. Komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) i komisariaty Policji oraz komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

zastępca komendanta wojewódzkiego Policji,

wykształcenie wyższe

zastępca Komendanta Stołecznego Policji

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

główny programista,

wykształcenie wyższe

kierownik laboratorium,

kierownik sekcji,

kierownik referatu,

kierownik archiwum

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy programista,

wykształcenie wyższe

programista

starszy asystent laboratoryjny,

wykształcenie wyższe

asystent laboratoryjny

starszy informatyk,

wykształcenie wyższe

starszy archiwista

starszy rewident,

wykształcenie średnie

starszy asystent

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

informatyk,

wykształcenie średnie

rewident,

archiwista,

starszy laborant,

laborant,

młodszy laborant,

sekretarz kierownika urzędu (stanowiska równorzędnego)

XIII. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

ekspert nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń

 

starszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

inspektor nadzoru budowlanego,

wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

młodszy inspektor nadzoru budowlanego

 

1

2

 

XIV. Powiatowe inspektoraty weterynarii

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

powiatowy lekarz weterynarii,

według odrębnych przepisów

zastępca powiatowego lekarza weterynarii

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy kontroler weterynaryjny,

wykształcenie średnie

kontroler weterynaryjny,

dezynfektor

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

I. TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W URZĘDACH MINISTRÓW I PRZEWODNICZĄCYCH KOMITETÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY MINISTRÓW, W URZĘDACH CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH, W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE, KTÓRYCH DYSPONENTAMI SĄ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORAZ W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Grupa stanowisk:

Mnożnik

1

2

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

2,2–8,0

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

1,5–7,0

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

1,0–6,0

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

0,9–3,5

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

0,8–2,7

 

II. TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W IZBACH SKARBOWYCH, URZĘDACH SKARBOWYCH, URZĘDACH KONTROLI SKARBOWEJ ORAZ W IZBACH CELNYCH I URZĘDACH CELNYCH

Grupa stanowisk

Mnożnik

1

2

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

2,0–6,5

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

1,0–4,2

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

0,9–3,0

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

0,7–2,7

 

III. TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W URZĘDACH PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

Grupa stanowisk

Mnożnik

1

2

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

2,0–5,0

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

1,5–4,3

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

1,0–4,0

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

0,8–3,0

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

0,7–2,5

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

TABELA STOPNI SŁUŻBOWYCH URZĘDNIKÓW SŁUŻBY CYWILNEJ I ODPOWIADAJĄCYCH IM MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU SŁUŻBY CYWILNEJ

Stopień służbowy

Mnożnik kwoty bazowej

I

0,47

II

0,65

III

0,85

IV

1,05

V

1,25

VI

1,45

VII

1,65

VIII

1,85

IX

2,05

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama