| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek w obrocie pocztowym

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Kontroli wykonywanej przez właściwy organ Służby Celnej podlegają przesyłki w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323).
§ 2.
Kontrola przesyłek wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i wyprowadzanych z tego obszaru, polega na:

1) podjęciu czynności określonych w przepisach tytułu VIII części I rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.) lub

2) przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 78 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.).

§ 3.
W przypadku przesyłek, które są przemieszczane pomiędzy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pozostałą częścią obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, kontrola wykonywana przez właściwy organ Służby Celnej polega na:

1) kontroli dokumentów towarzyszących przesyłce;

2) ustaleniu, czy towary znajdujące się w przesyłce nie są towarami, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2));

3) rewizji przesyłki;

4) pobraniu próbek towarów lub wyrobów akcyzowych znajdujących się w przesyłce.

§ 4.
W przypadku przesyłek zawierających towary lub wyroby akcyzowe przemieszczanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kontrola wykonywana przez właściwy organ Służby Celnej polega na:

1) kontroli dokumentów towarzyszących przesyłce;

2) ustaleniu, czy nie zostały naruszone przepisy mające zastosowanie do wyrobów akcyzowych;

3) rewizji przesyłki;

4) pobraniu próbek towarów lub wyrobów akcyzowych znajdujących się w przesyłce.

§ 5.
1. Właściwy organ Służby Celnej typuje przesyłki do rewizji na podstawie analizy ryzyka lub wyników kontroli dokumentów oraz kontroli wykonywanej z użyciem urządzeń technicznych lub psów służbowych.

2. W toku rewizji właściwy organ Służby Celnej ustala ilość i rodzaj znajdujących się w przesyłce towarów lub wyrobów akcyzowych oraz może ustalić ich wartość.

3. Po przeprowadzeniu rewizji właściwy organ Służby Celnej na przesyłkach otwartych do rewizji dokonuje adnotacji o przeprowadzeniu rewizji, wskazując podstawę prawną jej przeprowadzenia oraz przystawia pieczęć okrągłą „Polska-Cło” zgodnie z wzorem określonym w przepisach odrębnych.

§ 6.
Kontrolę przesyłek właściwy organ Służby Celnej wykonuje w obecności pracownika operatora w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »