REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 221 poz. 1751

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, albo równoważnik pieniężny, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, przysługuje pracownikowi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zaliczanemu do Służby Leśnej, zatrudnionemu na stanowisku nadleśniczego albo leśniczego, zwanemu dalej „pracownikiem”.
§ 2.
1. Bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny przyznaje się po złożeniu przez pracownika wniosku zawierającego:

1) imię i nazwisko pracownika;

2) miejsce i datę zatrudnienia na stanowisku, na którym przysługuje bezpłatne mieszkanie;

3) liczbę członków rodziny pracownika, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, zwanych dalej „członkami rodziny”, oraz stopień ich pokrewieństwa albo powinowactwa, a w przypadku dzieci także datę ich urodzenia.

2. Członkami rodziny są:

1) małżonek pracownika;

2) dzieci pracownika (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) do ukończenia przez nie wieku 25 lat – ograniczenie wieku nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu;

3) rodzice pracownika i jego małżonka, przy czym za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pracownik zatrudniony na stanowisku:

1) leśniczego – składa do nadleśniczego;

2) nadleśniczego – składa do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

§ 3.
Pracownikom będącym małżonkami pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym, w przypadku zbiegu uprawnień, przyznaje się wspólnie jedno bezpłatne mieszkanie albo jeden równoważnik pieniężny.
§ 4.
1. Leśniczy, któremu przyznano bezpłatne mieszkanie, zawiera z nadleśniczym umowę, która określa prawa i obowiązki stron w zakresie korzystania z bezpłatnego mieszkania, jego eksploatacji, modernizacji, napraw i remontów oraz sposób, termin wnoszenia i wysokość opłat eksploatacyjnych.

2. Z nadleśniczym, któremu przyznano bezpłatne mieszkanie, umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

§ 5.
Przed wydaniem pracownikowi bezpłatnego mieszkania sporządza się protokół, który określa stan techniczny bezpłatnego mieszkania oraz znajdujących się w nim instalacji i urządzeń.
§ 6.
1. W przypadku ustania zatrudnienia na stanowisku, na którym przysługuje bezpłatne mieszkanie, pracownik zwalnia bezpłatne mieszkanie w terminie 3 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia na tym stanowisku.

2. Pracownik, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, zwalnia bezpłatne mieszkanie w terminie 6 miesięcy od dnia ustania tego stosunku.

3. Członkowie rodziny zmarłego pracownika zwalniają bezpłatne mieszkanie w terminie 6 miesięcy od dnia jego śmierci.

4. Zwolnienie bezpłatnego mieszkania polega na:

1) opuszczeniu bezpłatnego mieszkania przez pracownika i członków rodziny potwierdzonym wymeldowaniem się z bezpłatnego mieszkania i

2) opróżnieniu przez pracownika bezpłatnego mieszkania z należących do niego mebli, sprzętów i urządzeń domowych, elementów wyposażenia, zwierząt domowych i gospodarskich, maszyn i urządzeń gospodarczych.

§ 7.
1. Po zwolnieniu przez pracownika bezpłatnego mieszkania sporządza się protokół, który określa stan techniczny bezpłatnego mieszkania oraz znajdujących się w nim instalacji i urządzeń.

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1 oraz w § 5, stanowią podstawę rozliczeń dokonywanych w związku ze zwolnieniem bezpłatnego mieszkania.

§ 8.
1. Równoważnik pieniężny ustala się w wysokości stanowiącej równowartość kwoty wynikającej z iloczynu średniej stawki czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego w gminie, na której terenie zamieszkuje uprawniony pracownik, obliczanej na podstawie zestawienia danych ogłaszanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.3)), i powierzchni mieszkalnej, która uzależniona jest od liczby członków rodziny i wynosi:

1) 35 m2 dla 1 osoby;

2) 40 m2 dla 2 osób;

3) 45 m2 dla 3 osób;

4) 55 m2 dla 4 osób;

5) 65 m2 dla 5 osób;

6) 70 m2 dla 6 i więcej osób.

2. Równoważnik pieniężny jest wypłacany miesięcznie, łącznie z wynagrodzeniem pracownika.

§ 9.
Zastępca nadleśniczego, inżynier nadzoru w nadleśnictwie, strażnik leśny, podleśniczy oraz gajowy, korzystający z bezpłatnego mieszkania albo równoważnika pieniężnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują to uprawnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie. W tym okresie przysługuje im prawo do zawarcia umowy najmu zajmowanego mieszkania na zasadach ogólnych.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego (Dz. U. Nr 58, poz. 398).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: w z. S. Gawłowski

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 163, poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 340, Nr 69, poz. 595, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-24
  • Data wejścia w życie: 2010-01-24
  • Data obowiązywania: 2010-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA