REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 222 poz. 1754

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2009 r.

w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb kontroli zgodności aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej z:

1) przepisami powszechnie obowiązującymi;

2) polityką Rady Ministrów;

3) zasadami rzetelności i gospodarności.

§ 2.
1. Wojewoda przekazuje wydany akt prawa miejscowego, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po jego podpisaniu ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem właściwego rzeczowo ministra, a gdy akt ten reguluje sprawy należące do właściwości dwóch lub więcej ministrów – za pośrednictwem wszystkich właściwych rzeczowo ministrów.

2. Właściwy rzeczowo minister sporządza opinię dotyczącą zgodności aktu prawa miejscowego z przepisami powszechnie obowiązującymi i przekazuje ją niezwłocznie, wraz z aktem prawa miejscowego ustanowionym przez wojewodę, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, biorąc pod uwagę opinię, o której mowa w ust. 2, dokonuje kontroli zgodności aktu prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę z przepisami powszechnie obowiązującymi, a także z zasadami rzetelności i gospodarności.

4. Akt prawa miejscowego ustanowiony przez wojewodę wraz z opinią właściwego rzeczowo ministra, o której mowa w ust. 2, oraz informacją o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje Prezesowi Rady Ministrów w celu dokonania kontroli zgodności aktu prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę z polityką Rady Ministrów.

5. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 3, uchybień uzasadniających uchylenie kontrolowanego aktu prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje ten akt Prezesowi Rady Ministrów wraz z projektem zarządzenia nadzorczego oraz uzasadnieniem.

§ 3.
1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przed przekazaniem Prezesowi Rady Ministrów kontrolowanego aktu prawa miejscowego wraz z projektem zarządzenia nadzorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5, może wystąpić do wojewody o uchylenie lub zmianę kwestionowanego aktu prawa miejscowego we własnym zakresie. W wystąpieniu wskazuje się i uzasadnia dostrzeżone uchybienia.

2. W przypadku gdy wojewoda nie uchyli ani nie zmieni kwestionowanego aktu prawa miejscowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw administracji publicznej niezwłocznie przedstawia Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5.

§ 4.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej w uzasadnionych przypadkach może z własnej inicjatywy dokonać kontroli aktu prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę lub wystąpić do właściwego rzeczowo ministra o wydanie opinii w zakresie zgodności tego aktu z przepisami powszechnie obowiązującymi. Przepisy § 2 ust. 2 i 5 oraz § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 5.
1. Organ niezespolonej administracji rządowej przekazuje ustanowiony akt prawa miejscowego, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po jego podpisaniu właściwemu rzeczowo ministrowi, a gdy akt ten reguluje sprawy należące do właściwości dwóch lub więcej ministrów – wszystkim właściwym rzeczowo ministrom.

2. Właściwy rzeczowo minister dokonuje kontroli zgodności aktu prawa miejscowego ustanowionego przez organ niezespolonej administracji rządowej z przepisami powszechnie obowiązującymi, a także z zasadami rzetelności i gospodarności.

3. Akt prawa miejscowego ustanowiony przez organ niezespolonej administracji rządowej wraz z wynikami kontroli, o której mowa w ust. 2, właściwy rzeczowo minister przekazuje Prezesowi Rady Ministrów w celu dokonania kontroli zgodności tego aktu z polityką Rady Ministrów.

4. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 2, uchybień uzasadniających uchylenie kontrolowanego aktu prawa miejscowego ustanowionego przez organy niezespolonej administracji rządowej właściwy rzeczowo minister przekazuje ten akt Prezesowi Rady Ministrów wraz z projektem zarządzenia nadzorczego oraz uzasadnieniem.

§ 6.
1. Właściwy rzeczowo minister przed przekazaniem Prezesowi Rady Ministrów kontrolowanego aktu prawa miejscowego wraz z projektem zarządzenia nadzorczego, o którym mowa w § 5 ust. 4, może wystąpić do tego organu o uchylenie lub zmianę kwestionowanego aktu prawa miejscowego we własnym zakresie. W wystąpieniu wskazuje się i uzasadnia dostrzeżone uchybienia.

2. W przypadku gdy organ niezespolonej administracji rządowej nie uchyli ani nie zmieni aktu prawa miejscowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, właściwy rzeczowo minister niezwłocznie przedstawia Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego, o którym mowa w § 5 ust. 4.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej (Dz. U. Nr 162, poz. 1149), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-28
  • Data wejścia w życie: 2010-04-01
  • Data obowiązywania: 2010-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA