| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób powoływania komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy mające na celu uzyskanie podstawowych, selekcjonerskich i sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania i egzaminy uzupełniające dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej mające na celu uzyskanie uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „komisjami egzaminacyjnymi”;

2) zakres i tryb przeprowadzania egzaminów, o których mowa w pkt 1, zwanych dalej „egzaminami”;

3) wzory dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
1. Członków komisji egzaminacyjnych powołuje Polski Związek Łowiecki spośród osób posiadających podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania, z uwzględnieniem ust. 4.

2. W skład komisji egzaminacyjnych wchodzą:

1) przewodniczący wyznaczony przez Polski Związek Łowiecki;

2) dwaj przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego;

3) przedstawiciel samorządu województwa wyznaczony przez marszałka województwa;

4) przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wyznaczony przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

5) przedstawiciel Policji wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego Policji.

3. Członkowie komisji, o których mowa w ust. 2, są wyznaczani na czas nieokreślony, z możliwością odwołania przez organ wyznaczający.

4. Nie mniej niż połowę członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy, w tym egzaminy uzupełniające dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, mające na celu uzyskanie:

1) selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania – wybiera się spośród osób posiadających uprawnienia selekcjonerskie;

2) sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania – wybiera się spośród osób posiadających uprawnienia sokolnicze.

5. Egzamin przeprowadza się, gdy obecnych jest co najmniej czterech członków komisji, w tym przewodniczący.

§ 3.
1. Egzamin mający na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania obejmuje sprawdzenie znajomości:

1) przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do niej;

2) przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.3)) i aktów wykonawczych do niej;

3) struktury organizacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego;

4) zasad i warunków wykonywania polowania;

5) zasad ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową;

6) listy gatunków zwierząt łownych, ich biologii oraz okresów polowań na te zwierzęta;

7) dozwolonych rodzajów broni i amunicji myśliwskiej, przyrządów optycznych oraz podstawowego wyposażenia myśliwskiego;

8) zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską;

9) podstawowych chorób zwierząt łownych i sposobów ich rozpoznawania;

10) kynologii myśliwskiej;

11) zasad etyki oraz tradycji i języka myśliwskiego;

12) zasad obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów;

13) zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej w zgodzie z zasadami ekologii, w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych.

2. Egzamin mający na celu uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania obejmuje sprawdzenie znajomości zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, a w szczególności:

1) kryteriów odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej;

2) praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej przed odstrzałem i po nim;

3) zasad oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów.

3. Egzamin mający na celu uzyskanie sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania obejmuje sprawdzenie znajomości:

1) przepisów prawnych dotyczących ochrony ptaków drapieżnych;

2) charakterystyki i rozpoznawania rodzimych gatunków ptaków drapieżnych;

3) zasad i warunków utrzymania ptaków drapieżnych w niewoli;

4) zasad układania i treningu polowania z ptakami łowczymi;

5) historii i tradycji sokolnictwa oraz zasad etyki;

6) zasad postępowania z ptakiem łowczym podczas polowania.

4. Egzamin uzupełniający dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej obejmuje sprawdzenie znajomości zagadnień określonych w art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

§ 4.
1. Pisemny wniosek o złożenie egzaminu składa się we wskazanym statutem organie Polskiego Związku Łowieckiego powołującym komisję egzaminacyjną.

2. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia oraz adres do korespondencji.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza:

1) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;

3) w przypadku egzaminu mającego na celu uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania – dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata;

4) w przypadku egzaminu mającego na celu uzyskanie sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania – dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania;

5) dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki.

4. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej ubiegający się o przystąpienie do egzaminu uzupełniającego mającego na celu uzyskanie uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają oprócz wniosku, o którym mowa w ust. 1, i kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość – dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

5. W przypadku niedołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, przewodniczący komisji występuje niezwłocznie o ich uzupełnienie w terminie 7 dni.

6. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni skutkuje niedopuszczeniem wnioskodawcy do złożenia egzaminu w wyznaczonym terminie.

§ 5.
1. Egzamin przeprowadza się w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu.

3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia pisemnie wnioskodawcę o terminie i miejscu egzaminu co najmniej na 21 dni przed tym terminem.

§ 6.
1. Egzamin mający na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania składa się z trzech części:

1) pisemnego testu wyboru;

2) egzaminu ustnego;

3) sprawdzianu strzeleckiego.

2. Egzaminy mające na celu uzyskanie selekcjonerskich oraz sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania, a także egzamin uzupełniający mający na celu uzyskanie uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają się z dwóch części:

1) pisemnego testu wyboru;

2) egzaminu ustnego.

§ 7.
1. Czas trwania pisemnego testu wyboru, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, nie może przekraczać 120 minut.

2. Pytania testowe opracowuje Polski Związek Łowiecki.

3. Arkusze z pytaniami testowymi, oznaczone pieczęcią Polskiego Związku Łowieckiego oraz datą, zawierają:

1) 100 pytań testowych, w tym 30 pytań testowych z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu – w przypadku egzaminu mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania;

2) 50 pytań testowych – w przypadku egzaminu mającego na celu uzyskanie selekcjonerskich oraz sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania;

3) 50 pytań testowych, w tym 20 pytań testowych z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu – w przypadku egzaminu uzupełniającego mającego na celu uzyskanie uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8.
Pisemny test wyboru jest zaliczany, jeśli udzielono:

1) 80 % prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, zarówno z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu, jak i pozostałych przepisów – w przypadku egzaminu mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania;

2) 80 % prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe – w przypadku egzaminu mającego na celu uzyskanie selekcjonerskich oraz sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania;

3) 80 % prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, zarówno z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu, jak i pozostałych przepisów – w przypadku egzaminu uzupełniającego mającego na celu uzyskanie uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.
1. Wyniki pisemnego testu wyboru podaje się do wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia w miejscu przeprowadzenia tej części egzaminu, w terminie do 3 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się jednocześnie termin i miejsce egzaminu ustnego.

3. Egzamin ustny odbywa się w terminie do 21 dni od dnia przeprowadzenia pisemnego testu wyboru.

4. Osobę, która zdała pisemny test wyboru z wynikiem pozytywnym, dopuszcza się do egzaminu ustnego.

§ 10.
Podczas egzaminu ustnego osoba zdająca udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań z tematyki objętej wymogami egzaminacyjnymi.
§ 11.
1. Komisja egzaminacyjna po naradzie ocenia, odrębnie, odpowiedź na każde pytanie, przyznając punkty od 1 do 5 za odpowiedź prawidłową oraz zero punktów za odpowiedź nieprawidłową lub za brak odpowiedzi.

2. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania łącznie co najmniej 9 punktów.

§ 12.
1. Wyniki egzaminu ustnego podaje się do wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia w miejscu i w dniu przeprowadzenia egzaminu ustnego.

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się jednocześnie datę i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu strzeleckiego, z wyłączeniem egzaminu mającego na celu uzyskanie sokolniczych, selekcjonerskich i uzupełniających uprawnień do wykonywania polowania.

3. Sprawdzian strzelecki odbywa się w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu ustnego.

4. W przypadku egzaminu mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania osobę, która zdała pisemny test wyboru z wynikiem pozytywnym, dopuszcza się do sprawdzianu strzeleckiego.

§ 13.
1. Sprawdzian strzelecki odbywa się na strzelnicy i obejmuje:

1) ocenę praktycznych umiejętności strzeleckich;

2) znajomość zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią.

2. Sprawdzian strzelecki uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym w przypadku wykazania się praktyczną znajomością zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią oraz uzyskania:

1) z broni śrutowej:

a) minimum 4 trafień na 10 rzutków ze stanowiska środkowego, podanych na wprost osi myśliwskiej,

b) minimum 4 trafień na 10 przebiegów makiety zająca, strzelanej przemiennie;

2) z broni myśliwskiej o lufach gwintowanych minimum 3 trafień na 5 strzałów w granicach pól oznaczonych numerami od 7 do 10 do stojącej makiety rogacza, z odległości 100 m, z pozycji stojącej z możliwością użycia podpórki.

§ 14.
Na wniosek osoby, która nabyła uprawnienia do wykonywania polowania, a przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie odbyła szkolenie i złożyła egzamin strzelecki jedynie z zakresu posługiwania się bronią śrutową, komisja przeprowadza egzamin i sprawdzian strzelecki z zakresu zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską o lufach gwintowanych. Przepis § 13 ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
§ 15.
Po zakończeniu egzaminu ze sprawdzianu strzeleckiego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, oraz egzaminu ustnego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, ustala się wynik końcowy egzaminu jako pozytywny lub negatywny.
§ 16.
1. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z którejkolwiek części egzaminu przysługuje prawo do dwóch poprawek z tej części w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.

2. Osoba, która z przyczyn losowych nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do egzaminu w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. Egzaminy poprawkowe zdawane są przed komisją egzaminacyjną przeprowadzającą egzamin w pierwszym terminie.

§ 17.
Z przeprowadzonego egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół, który zawiera:

1) imię i nazwisko przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej;

2) datę i numer dokumentu ustalającego skład osobowy komisji;

3) imiona i nazwiska osób, które przystąpiły do egzaminu;

4) wyniki poszczególnych części egzaminu, datę i wynik końcowy egzaminu;

5) podpisy przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej.

§ 18.
Osoba, która uzyskała negatywny wynik końcowy egzaminu, może przystąpić do ponownego egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia egzaminu, po odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 2, ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.
§ 19.
1. Polski Związek Łowiecki wydaje osobie, która zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania polowania, w terminie do 14 dni od dnia zdania egzaminu.

2. Wzór dokumentu potwierdzającego uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór dokumentu potwierdzającego uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór dokumentu potwierdzającego uzyskanie sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Środowiska: w z. S. Gawłowski

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223, poz. 1777.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.

4) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. Nr 264, poz. 2209), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 28 grudnia 2009 r. (poz. 19)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »