| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KONWENCJA

w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT),

sporządzona w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 24 maja 1983 r. została sporządzona w Genewie Konwencja w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).

Przekład

KONWENCJA
W SPRAWIE USTANOWIENIA
EUROPEJSKIEJ ORGANIZACJI EKSPLOATACJI
SATELITÓW METEOROLOGICZNYCH|
(EUMETSAT)

zmieniona przez Radę EUMETSAT
Rezolucją EUM/C/Res. XXXVI z 5 czerwca 1991
i zatwierdzona przez wszystkie
Kraje Członkowskie EUMETSAT

SPIS TREŚCI

PREAMBUŁA

ARTYKUŁ 1

Ustanowienie EUMETSAT

ARTYKUŁ 2

Cele, działania i programy

ARTYKUŁ 3

Zatwierdzanie Programów i Budżetu Ogólnego

ARTYKUŁ 4

Rada

ARTYKUŁ 5

Rota Rady

ARTYKUŁ 6

Dyrektor Generalny

ARTYKUŁ 7

Personel Sekretariatu

ARTYKUŁ 8

Własność i dystrybucja danych satelitarnych

ARTYKUŁ 9

Odpowiedzialność

ARTYKUŁ 10

Zasady finansowania

ARTYKUŁ 11

Budżet

ARTYKUŁ 12

Audyt

ARTYKUŁ 13

Przywileje i immunitety

ARTYKUŁ 14

Niewypełnianie zobowiązań

ARTYKUŁ 15

Sprawy sporne

ARTYKUŁ 16

Podpisanie, ratyfikacja i przystąpienie

ARTYKUŁ 17

Wejście w życie

ARTYKUŁ 18

Poprawki

ARTYKUŁ 19

Wypowiedzenie

ARTYKUŁ 20

Rozwiązanie

ARTYKUŁ 21

Notyfikacja

ARTYKUŁ 22

Rejestracja

PREAMBUŁA

Kraje Strony tej Konwencji

BIORĄC POD UWAGĘ, że:

– bezpieczeństwo populacji i efektywna realizacja wielu ludzkich działań są uwarunkowane danymi meteorologicznymi i wymagają bardziej dokładnych i szybszych prognoz;

– możliwość poprawy prognoz w dużym stopniu zależy od dostępności obserwacji meteorologicznych lokalnie i globalnie, w tym tych, które dotyczą regionów odległych i pustynnych;

– satelity meteorologiczne udowodniły swą zdolność i unikalny potencjał jako uzupełnienie systemów obserwacji naziemnych, szczególnie w odniesieniu do ciągłego monitoringu pogody i prowadzenia szybkiego zbierania obserwacji na najbardziej niedostępnych obszarach powierzchni ziemi;

– satelity meteorologiczne, ze względu na zbierane dane i charakterystyki operacyjne, zapewniają długoterminowe, globalne pakiety danych, mające żywotne znaczenie dla monitorowania ziemi i jej klimatu, a szczególnie istotne dla potrzeb wykrywania zmian globalnych;

STWIERDZAJĄC, że:

– Światowa Organizacja Meteorologiczna zarekomendowała swym członkom poprawę ich baz danych meteorologicznych i zdecydowanie popiera plany rozwoju globalnego systemu obserwacji satelitarnych, mającego wnieść wkład w jej programy;

– Europejska Agencja Satelitarna pomyślnie zakończyła prace rozwojowe nad satelitami Meteosat

– Program Operacyjny Meteosat (MOP) prowadzony przez EUMETSAT wykazał zdolność Europy do podjęcia jej części odpowiedzialności w ramach działania globalnego systemu obserwacji satelitarnych;

UZNAJĄC, że:

– żadna inna narodowa lub międzynarodowa organizacja nie zapewnia Europie wszystkich meteorologicznych danych satelitarnych niezbędnych do pokrycia jej sfery zainteresowania;

– wielkość ludzkich, technicznych i finansowych zasobów wymaganych dla, działań w kosmosie jest taka, że zasoby te pozostają poza zasięgiem każdego pojedynczego kraju europejskiego;

– pożądanym jest zapewnienie europejskim organizacjom meteorologicznym ram współpracy, umożliwiających im przystąpienie do wspólnych działań wykorzystujących technologie kosmiczne, mające zastosowanie w badaniach meteorologicznych i prognozach pogody;

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

ARTYKUŁ 1

USTANOWIENIE EUMETSAT

1. Niniejszym ustanawia się Europejską Organizację Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych, zwaną dalej „EUMETSAT”.

2. Członkami EUMETSAT, zwanymi dalej „Krajami Członkowskimi”, są Kraje, będące Stronami tej Konwencji, zgodnie z przepisami Artykułu 16.2 i 16.3.

3. EUMETSAT będzie posiadał osobowość prawną. W szczególności będzie posiadał prawo do zamawiania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego i do występowania w charakterze strony w postępowaniach prawnych.

4. Organami EUMETSAT będą Rada i Dyrektor Generalny.

5. Siedziba EUMETSAT zlokalizowana będzie w Darmstadt w Republice Federalnej Niemiec chyba, że Rada zdecyduje inaczej, zgodnie z Artykułem 5.2(b)v.

6. Oficjalnymi językami EUMETSAT będą angielski i francuski.

ARTYKUŁ 2

CELE, DZIAŁANIA I PROGRAMY

1. Głównym celem EUMETSAT będzie ustanowienie, utrzymanie i eksploatacja Europejskiego systemu operacyjnych satelitów meteorologicznych, biorąc pod uwagę w maksymalnie możliwym zakresie rekomendacje Światowej Organizacji Meteorologicznej.

Kolejnym celem EUMETSAT jest wniesienie wkładu w operacyjne monitorowanie klimatu i wykrywanie globalnych zmian klimatu.

2. Definicja systemu początkowego zawarta jest w Załączniku I; dalsze systemy będą ustanawiane w oparciu o definicję zawartą w Artykule 3.

3. Realizując te cele, EUMETSAT będzie:

a) korzystać w maksymalnym zakresie z technologii rozwijanych w Europie, w szczególności w obszarze satelitów meteorologicznych, poprzez operacyjną kontynuację programów które wykazały swoją techniczną skuteczność i ekonomiczną efektywność;

b) polegać we właściwym stopniu na możliwościach istniejących organizacji międzynarodowych, prowadzących działania w podobnych dziedzinach;

c) uczestniczyć w rozwoju technik meteorologii Kosmicznej i meteorologicznych systemów obserwacyjnych korzystających z satelitów, co może prowadzić do usprawnienia usług przy optymalizacji kosztów.

4. Dla osiągnięcia tych celów EUMETSAT będzie, tak dalece jak to możliwe oraz zgodnie z tradycją meteorologiczną, współpracować z Rządami, organizacjami narodowymi Krajów Członkowskich, podobnie jak z Krajami innymi niż Członkowskie oraz rządowymi i pozarządowymi organizacjami naukowymi i technicznymi, których działania są związane z jego celami EUMETSAT może w tym celu zawierać umowy.

5. Budżet Ogólny obejmuje działania, które nie odnoszą się do konkretnego programu. Działania objęte budżetem będą obejmować podstawową techniczną i administracyjną infrastrukturę EUMETSAT, w tym podstawowy personel, budynki i wyposażenie, a także działania wstępne, zatwierdzone przez Radę w ramach przygotowywania przyszłych programów, które nie zostały dotąd zatwierdzone.

6. Programy EUMETSAT będą zawierać programy obligatoryjne, w których uczestniczą wszystkie Kraje Członkowskie, i programy opcjonalne, w których uczestniczą te kraje, które wyrażą na to zgodę.

7. Programami obligatoryjnymi są;

a) Program Operacyjny Meteosat (MOP), zdefiniowany w Załączniku I Konwencji;

b) Programy podstawowe wymagane do kontynuacji obserwacji z orbit geostacjonarnej i polarnej;

c) inne programy zdefiniowane jako takie przez Radę,

8. Programy opcjonalne to programy w ramach celów EUMETSAT, zakwalifikowane jako takie przez Radę.

9. EUMETSAT może, poza programami, o których mowa w ustępach 6, 7 i 8 powyżej, ale nie w sprzeczności z celami EUMETSAT, prowadzić działania zamówione przez strony trzecie i zatwierdzone przez Radę zgodnie z Artykułem 5.2(a). Koszty takiej działalności będą ponoszone przez zainteresowane strony trzecie.

ARTYKUŁ 3

ZATWIERDZANIE PROGRAMÓW I BUDŻET OGÓLNY

1. Programy obligatoryjne i Budżet Ogólny ustanawiane są poprzez przyjęcie Rezolucji Programowej przez Radę, zgodnie z Artykułem 5.2(a), do której dołączona jest szczegółowa Definicja Programu, zawierająca wszystkie niezbędne elementy programowe, techniczne, finansowe, umowne, prawne i inne.

2. Programy opcjonalne ustanawiane są w drodze przyjęcia Deklaracji Programu przez zainteresowane Kraje Członkowskie, zgodnie z Artykułem 5.3(a), do której dołączona jest szczegółowa Definicja Programu, zawierająca wszystkie niezbędne elementy programowe, techniczne, finansowe, umowne, prawne i inne. Każdy program opcjonalny będzie pozostawał w granicach celów EUMETSAT, zachowa zgodność z ogólnymi ramami Konwencji i zasadami ustanowionymi przez Radę dla jego zastosowania. Deklaracja Programowa będzie zatwierdzona przez Radę w formie Rezolucji Upoważniającej, zgodnie z Artykułem 5.2(d)iii.

Każdy Kraj Członkowski będzie miał możliwość udziału w przygotowywaniu projektu Deklaracji Programu i może stać się Krajem Uczestniczącym w programie opcjonalnym w ramach czasowych ustalonych w Deklaracji Programu.

Programy opcjonalne wchodzą do realizacji, jeśli co najmniej jedna trzecia Krajów Członkowskich EUMETSAT zadeklaruje swój udział w nich przez podpisanie Deklaracji w ustalonych ramach czasowych, a wkład tych Krajów Uczestniczących łącznie osiągnie 90% całości koszyka finansowego przewidzianego dla programu.

ARTYKUŁ 4

RADA

1. Rada składać się będzie z nie więcej niż dwóch przedstawicieli każdego Kraju Członkowskiego, z których jeden powinien być delegatem Narodowej Służby Meteorologicznej. Przedstawiciele mogą być wspomagani przez doradców podczas spotkań Rady.

2. Rada wybierze spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy utrzymają swe stanowiska przez dwa lata, z możliwością jednorazowej reelekcji. Przewodniczący będzie prowadził dyskusje w Radzie i nie będzie upoważniony do reprezentowania Kraju Członkowskiego.

3. Rada będzie spotykać się na sesjach zwyczajnych co najmniej raz do roku. Może się też spotykać na sesjach nadzwyczajnych, zwoływanych na wniosek Przewodniczącego lub jednej trzeciej Krajów Członkowskich. Rada będzie spotykać się w Siedzibie EUMETSAT chyba, że zdecyduje ona inaczej.

4. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Rada może ustanowić ciała pomocnicze i grupy robocze dla potrzeb osiągnięcia celów i realizacji programów EUMETSAT.

5. Rada przyjmie swój wewnętrzny regulamin.

ARTYKUŁ 5

ROLA RADY

1. Rada będzie posiadać pełnomocnictwo do zatwierdzania wszystkich działań niezbędnych do wdrożenia tej Konwencji.

2. Rada będzie w szczególności umocowana:

(a) przy jednogłośnej decyzji wszystkich Krajów Członkowskich:

i. do decydowania o przystąpieniu do organizacji Krajów, zgodnie z Artykułem 16, oraz o warunkach takiego przystąpienia.

ii. do decydowania o przyjęciu programów obligatoryjnych i Budżetu Ogólnego zgodnie z Artykułem 3.1;

iii. do decydowania o maksymalnym pułapie składek do Budżetu Ogólnego na okres pięciu lat, na jeden rok przed końcem okresu, lub do korygowania tego pułapu;

iv. do decydowania o wszystkich działaniach programów finansowania, np. poprzez kredytowanie;

v. do autoryzacji każdego transferu z budżetu jednego programu obligatoryjnego do innego programu obligatoryjnego;

vi. do decydowania o każdej poprawce do zatwierdzonej Rezolucji Programu i Definicji Programu, zgodnie z Artykułem 3.1;

vii. do zatwierdzania przepisów Umów o Współpracy z Krajami innymi niż członkowskie;

viii. do decydowania o rozwiązaniu lub nierozwiązywaniu EUMETSAT, zgodnie z Artykułem 20;

ix. do wprowadzania poprawek do Załączników do niniejszej Konwencji;

x. do zatwierdzania przekroczeń kosztów o ponad 10%, co powoduje wzrost oryginalnego koszyka finansowego lub pułapu programów obligatoryjnych (z wyjątkiem MOP);

xi. do decydowania o działaniach prowadzonych w imieniu stron trzecich.

(b) większością dwóch trzecich głosów obecnych Krajów Członkowskich i przy obecności głosujących reprezentujących co najmniej dwie trzecie całkowitej sumy składek PNB (odpowiednio składki do MOP dla podpunktu „i” poniżej):

i. do przyjmowania budżetu dla MOP, razem z poziomem uzupełnień personelu oraz wydatkami i przychodami prognozowanymi na trzy lata, dołączonymi do budżetu;

ii. do zatwierdzania Zasad Finansowych oraz wszystkich przepisów finansowych;

iii. do decydowania w jaki sposób EUMETSAT zostanie rozwiązany, zgodnie z przepisami Artykułu 20.3. i 20.4;

iv. do decydowania w sprawie wykluczenia Kraju Członkowskiego, zgodnie z przepisami Artykułu 14 i o warunkach tego wykluczenia;

v. do decydowania o każdej zmianie lokalizacji Siedziby EUMETSAT;

vi. do zatwierdzenia Regulaminu Pracowniczego;

vii. do decydowania w sprawie polityki dystrybucji danych satelitarnych dla programów obligatoryjnych.

(c) większością reprezentującą dwie trzecie całkowitej sumy składek i jedną drugą Krajów Członkowskich obecnych i głosujących:

i. do przyjmowania rocznego Budżetu Ogólnego i rocznych budżetów programów obligatoryjnych (z wyjątkiem MOP), wraz z ich poziomami uzupełnień personelu, oraz dołączoną prognozą wydatków i przychodów na następne trzy lata;

ii. do zatwierdzania przekroczeń kosztów do 10% a tym samym wzrostu oryginalnego koszyka finansowego lub pułapu (z wyjątkiem MOP);

iii. do zatwierdzania rocznego rozliczenia za rok ubiegły, wraz z bilansem aktywów i zobowiązań EUMETSAT, po zapoznaniu się z raportem audytora i udzielenia absolutorium Dyrektorowi Generalnemu w odniesieniu do zrealizowanego budżetu;

iv. do decydowania we wszystkich innych sprawach związanych z programami obligatoryjnymi, które mają skutek finansowy dla Organizacji.

(d) większością dwóch trzecich Krajów Członkowskich obecnych i głosujących:

i. do nominowania Dyrektora Generalnego na określony czas, oraz przerwania lub zawieszenia tej nominacji; w przypadku zawieszenia, Rada nominuje Pełniącego Obowiązki Dyrektora Generalnego;

ii. do definiowania specyfikacji operacyjnych obligatoryjnych programów satelitarnych oraz ich produktów i usług;

iii. do decydowania, czy przedstawiony program opcjonalny mieści się w zakresie celów EUMETSAT i czy jest zgodny z ogólnymi ramami Konwencji oraz zasadami jego zastosowania uzgodnionymi przez Radę;

iv. do zatwierdzenia podpisania każdej Umowy z Krajami Członkowskimi, międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi lub narodowymi organizacjami Krajów Członkowskich;

v. do przyjmowania rekomendacji dla Krajów Członkowskich, dotyczących poprawek do niniejszej Konwencji;

vi. do przyjmowania wewnętrznego regulaminu;

vii. do nominowania audytorów i do decydowania o długości okresu pełnienia przez nich obowiązków.

(e) zwykłą większością głosów Krajów Członkowskich obecnych i głosujących:

i. do zatwierdzania zatrudnienia lub rozwiązania umowy z personelem wyższego szczebla;

ii. do decydowania w sprawie ustanowienia organów pomocniczych i grup roboczych oraz zdefiniowania ich zakresów obowiązków;

iii. do decydowania w sprawie wszystkich działań niewskazanych jednoznacznie w niniejszej Konwencji.

3. Dla programów opcjonalnych mają zastosowanie następujące zasady szczegółowe:

(a) Deklaracja Programowa będzie przyjmowana większością dwóch trzecich zainteresowanych Krajów Członkowskich obecnych i głosujących;

(b) Decyzje w sprawie wszystkich działań dla wdrożenia programu opcjonalnego będą podejmowane w ramach głosowania, większością głosów równą dwóm trzecim sumy składek i przy obecnej i głosującej jednej trzeciej Krajów Uczestniczących.

Współczynnik Krajów Uczestniczących jest ograniczony do 30% nawet, jeśli procent wkładu tego kraju ze składek finansowych jest wyższy.

(c) Każda poprawka do Deklaracji Programowej i każda decyzja o przystąpieniu wymaga jednogłośnej decyzji wszystkich Krajów Uczestniczących.

4. Każdy Kraj Członkowski posiadać będzie jeden głos w Radzie. Kraj Członkowski zostanie pozbawiony tego głosu, jeśli kwota zaległych składek przekroczy szacowaną sumę jego składek na bieżący rok finansowy. W tym przypadku taki Kraj Członkowski może zostać uprawniony do oddania głosu, jeśli większość dwóch trzecich wszystkich Krajów Członkowskich uprawnionych do głosowania stwierdzi, że niewywiązanie się z obowiązku dokonania płatności spowodowane było okolicznościami poza kontrolą tego Kraju. Dla potrzeb określania jednogłośności lub większości przewidzianych w niniejszej Konwencji, Kraje Członkowski, które nie mają prawa głosu nie będą brane pod uwagę. Powyższa zasada będzie miała zastosowanie mutatis mutandis do programów opcjonalnych.

Sformułowanie „Kraj Członkowski obecny i głosujący” będzie oznaczać Kraj Członkowski głosujący za lub przeciw. Kraje Członkowskie wstrzymujące się od głosu będą traktowane jako niegłosujące.

5. Do ukonstytuowania się quorum konieczna będzie większość Krajów Członkowskich uprawnionych do głosowania. Zasada ta będzie miała zastosowanie mutatis mutandis do programów opcjonalnych. Decyzje Rady w odniesieniu do spraw pilnych będą podejmowane w drodze procedury pisemnej w okresie pomiędzy spotkaniami Rady.

ARTYKUŁ 6

DYREKTOR GENERALNY

1. Dyrektor Generalny będzie odpowiedzialny za wdrażanie decyzji podjętych przez Radę i za wykonywanie zadań przypisanych EUMETSAT. Będzie on prawnym przedstawicielem EUMETSAT i w tym charakterze będzie podpisywał umowy zatwierdzone przez Radę oraz zamówienia.

2. Dyrektor Generalny będzie działał zgodnie z instrukcjami Rady. W szczególności będzie on:

(a) zapewniał prawidłowe funkcjonowania EUMETSAT;

(b) przyjmował składki Krajów Członkowskich;

(c) zaciągał zobowiązania i ponosił wydatki zatwierdzone przez Radę, w granicach zatwierdzonych linii kredytowych;

(d) wdrażał decyzje Rady dotyczące finansowania EUMETSAT;

(e) przygotowywał zaproszenia przetargowe i zamówienia;

(f) przygotowywał spotkania Rady i zapewniał konieczne wsparcie techniczne i administracyjne spotkaniom potencjalnych organów pomocniczych i grup roboczych;

(g) monitorował i kontrolował realizację zamówień;

(h) przygotowywał i wdrażał budżet EUMETSAT zgodnie z Zasadami Finansowymi i przedkładał corocznie Radzie rozliczenie realizacji budżetu, wraz z bilansem aktywów i zobowiązań, w każdym przypadku przygotowywanych zgodnie z Zasadami Finansowymi, oraz raporty z działalności EUMETSAT;

(i) prowadził niezbędną księgowość;

(j) wykonywał inne zadania, jakie mogą mu zastać powierzone przez Radę.

3. Dyrektor Generalny będzie wspomagany przez Sekretariat.

ARTYKUŁ 7

PERSONEL SEKRETARIATU

1. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w ustępie drugim tego Artykułu, personel Sekretariatu będzie objęty Regulaminem Pracowniczym, przyjętym przez Radę zgodnie z przepisami Artykułu 5.2(b). Jeśli warunki zatrudnienia nie są określone przez te Zasady, personel będzie podlegał prawu stosowanemu w kraju, w którym dana osoba wykonuje swe obowiązki.

2. Personel będzie wybierany w oparciu o swe kwalifikacje, biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter EUMETSAT. Nie będą rezerwowane żadne stanowiska dla obywateli określonych Krajów Członkowskich.

3. Personel organów narodowych Krajów Członkowskich może być zatrudniany i dostępny dla EUMETSAT na czas oznaczony.

4. Rada będzie, zgodnie z Artykułem 5.2(e), zatwierdzać nominacje i dymisje wyższych urzędników zgodnie z Regulaminem Pracowniczym. Inni członkowie personelu będą zatrudniani i dymisjonowani przez Dyrektora Generalnego, działającego z upoważnienia Rady. Dyrektor Generalny będzie posiadał takie upoważnienie w stosunku do całego personelu Sekretariatu.

5. Kraje Członkowskie będą respektować międzynarodowy charakter odpowiedzialności Dyrektora Generalnego i pracowników Sekretariatu. W wykonywaniu swych obowiązków, Dyrektor Generalny i pracownicy Sekretariatu nie będą oczekiwać ani akceptować instrukcji od żadnego Rządu ani żadnej instytucji zewnętrznej względem EUMETSAT.

ARTYKUŁ 8

WŁASNOŚĆ I DYSTRYBUCJA DANYCH SATELITARNYCH

1. EUMETSAT będzie posiadał globalne, wyłączne prawo własności do wszystkich danych generowanych przez satelity i instrumenty EUMETSAT.

2. EUMETSAT będzie udostępniał Narodowym Służbom Meteorologicznym Krajów Członkowskich Światowej Organizacji Meteorologicznej pakiety danych uzgodnione przez Radę.

3. Polityka dystrybucji odnosząca się do danych satelitarnych, będzie ustanowiona zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 5.2(b) dla programów obligatoryjnych i 5.3(b) dla programów opcjonalnych. EUMETSAT, przez swój Sekretariat, i Kraje Członkowskie będą odpowiedzialne za wdrażanie tej polityki.

ARTYKUŁ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. EUMETSAT nie udziela gwarancji na usługi i produkty które są lub będą realizowane w ramach tej Konwencji.

2. EUMETSAT, Kraje Członkowskie, ich służby cywilne lub pracownicy wykonujący zadania w ramach ich zakresów obowiązków, a także wszyscy przedstawiciele na spotkania EUMETSAT, nie będą odpowiedzialni przed żadnym Krajem Członkowskim lub EUMETSAT w odniesieniu do strat lub szkód wynikających z każdej przerwy, opóźnienia lub niezadowalającego funkcjonowania wykonywanych usług.

3. Żaden Kraj Członkowski nie będzie odpowiedzialny za działania i zobowiązania EUMETSAT związane z ustanowieniem segmentu kosmicznego EUMETSAT z wyjątkiem sytuacji, gdy takie zobowiązania wynikają z traktatu, którego stronami są Kraj Członkowski i Kraj żądający odszkodowania. W tym przypadku EUMETSAT zabezpieczy zainteresowany Kraj Członkowski w odniesieniu do każdej takiej odpowiedzialności chyba, że ten ostatni przyjął na siebie wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie. Rada ustali procedury wdrożenia tego ustępu.

ARTYKUŁ 10

ZASADY FINANSOWANIA

1. Wydatki EUMETSAT będą pokrywane ze składek finansowych Krajów Członkowskich i ze wszystkich innych przychodów EUMETSAT.

2. Każdy Kraj Członkowski będzie wpłacał do EUMETSAT roczną składkę do Budżetu Ogólnego i do programów obligatoryjnych (z wyjątkiem MOP, w oparciu o średni PNB każdego Kraju Członkowskiego z ostatnich trzech lat, dla których dostępne są dane statystyczne.

Aktualizacja danych statystycznych będzie prowadzona co trzy lata.

Dla MOP, każdy Kraj Członkowski będzie wpłacał do EUMETSAT składkę roczną w skali określonej w Załączniku II.

3. Kraje Członkowskie obowiązane są do wpłacania ich składek do programów obligatoryjnych (z wyjątkiem MOP) do maksimum 110 %, jeśli taka decyzja będzie podjęta zgodnie z Artykułem 5.2(c)ii.

4. Dla programów opcjonalnych, każdy uczestniczący Kraj Członkowski będzie wpłacał do EUMETSAT roczną składkę na podstawie skali uzgodnionej dla danego programu.

5. W przypadku, gdy program opcjonalny nie jest w pełni zabezpieczony finansowo w drodze subskrypcji po roku od chwili jego wejścia do realizacji, zgodnie z Artykułem 3.2, aktualni uczestnicy są zobowiązani do akceptacji nowej skali składek, tak, aby deficyt został rozdzielony proporcjonalnie chyba, że jednogłośnie zdecydują o innym rozwiązaniu.

6. Wszystkie składki powinny być dokonywane w Europejskich Jednostkach Monetarnych (ECU), zdefiniowanych przez Wspólnoty Europejskie. Składki na MOP mogą także być wpłacane w każdej walucie wymienialnej.

7. Metody wpłacania składek i metody aktualizacji danych statystycznych dla PNB zostaną określone w Zasadach Finansowych.

8. Zasady Finansowe zdefiniują stosowane procedury w przypadku nieopłacenia składki przez Kraj Członkowski, podobnie jak dodatkowe opłaty dla Kraju Członkowskiego, zalegającego z opłatą składki.

9. Rada może zaakceptować składki dobrowolne w formie pieniężnej lub innej, o ile są one dokonywane na cele zgodne z celami, działaniami i zasadami EUMETSAT.

ARTYKUŁ 11

BUDŻET

1. Budżet będzie ustanawiany w oparciu o walutę ECU.

2. Rok finansowy będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

3. Budżet EUMETSAT będzie projektowany dla każdego roku finansowego przed rozpoczęciem tego roku, na warunkach określonych w Zasadach Finansowych. Przychody i wydatki wykazane w budżecie będą zbilansowane.

4. Rada będzie, zgodnie z Artykułem 5.2(b) i (c), przyjmować budżet dla MOP, Budżet Ogólny i budżety na programy obligatoryjne na każdy rok finansowy, podobnie jak każdy budżet uzupełniający lub poprawiony. Kraje Członkowskie uczestniczące w programach opcjonalnych będą przyjmować budżety dla tych programów zgodnie z Artykułem 5.3(b).

5. Przyjęcie budżetu będzie zawierać:

(a) zobowiązanie każdego Kraju Członkowskiego do wpłacania do EUMETSAT składki finansowej ustalonej w budżecie;

(b) pełnomocnictwo dla Dyrektora Generalnego do zaciągania zobowiązań i ponoszenia wydatków w ramach odpowiednich, zatwierdzonych linii kredytowych.

6. Jeśli budżet nie zostanie przyjęty na początku roku finansowego, Dyrektor Generalny może, każdego miesiąca, zaciągać zobowiązania i dokonywać płatności w każdym rozdziale budżetu do wysokości jednej dwunastej środków przyznanych w budżecie poprzedniego roku finansowego, o ile nie będzie dysponował środkami przewyższającymi jedną dwunastą tych, które zostały przewidziane w projekcie budżetu.

7. Kraje Członkowskie będą wpłacały każdego miesiąca kwoty tymczasowe, zgodne ze skalą składek, i konieczne do zastosowania ustępu 6 niniejszego Artykułu.

8. Szczegóły uzgodnień finansowych i procedur księgowych będą zawarte w Zasadach Finansowych przyjętych przez Radę zgodnie z Artykułem 5.2(b).

ARTYKUŁ 12

AUDYT

1. Kwoty wszystkich przychodów i wydatków wykazane w budżecie oraz bilans aktywów i zobowiązań EUMETSAT będzie poddany dorocznemu audytowi, na warunkach określonych w Zasadach Finansowych. Audytorzy przedłożą Radzie każdego roku raport księgowy.

2. Dyrektor Generalny udzieli audytorom wszelkiej informacji i wymaganej pomocy dla realizacji ich zadań.

3. Dalsze szczegóły audytu zostaną określone przez Radę.

ARTYKUŁ 13

PRZYWILEJE I IMMUNITETY

EUMETSAT będzie korzystał z przywilejów i immunitetów, które są niezbędne dla prowadzenia oficjalnej działalności organizacji, zgodnie z odpowiednim Protokołem; który zostanie przygotowany później.

ARTYKUŁ 14

NIEWYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ

1. Kraj Członkowski, który nie wypełnia swych zobowiązań wobec Konwencji będzie zawieszony w prawach członka EUMETSAT jeśli tak zdecyduje Rada, zgodnie z przepisami Artykułu 5.2(b). Kraj ten nie będzie brał udziału w głosowaniu w tej sprawie. Odpowiednia decyzja wejdzie w życie w terminie określonym przez Radę.

2. Jeśli Kraj Członkowski zostanie wykluczony z Konwencji, skala składek do Budżetu Ogólnego i do programów obligatoryjnych zostanie skorygowana zgodnie z Artykułem 10.2. Kraje uczestniczące będą, zgodnie z zasadami, określonymi w Deklaracji Programowej, decydować o każdej korekcie skali składek po wykluczeniu z programów opcjonalnych.

ARTYKUŁ 15

SPRAWY SPORNE

1. Wszystkie sprawy sporne między dwoma lub więcej Krajami Członkowskimi albo między każdym z nich a EUMETSAT, dotyczące interpretacji lub zastosowania niniejszej Konwencji lub jej Załączników, które nie mogą być rozwiązane przez /lub przy udziale Rady, będą, na żądanie każdej Strony, przedstawiane Trybunałowi Arbitrażowemu chyba, że Strony wyrażą zgodę na inny tryb rozwiązania sprawy spornej.

2. Trybunał Arbitrażowy złożony będzie z trzech członków. Każda spierająca się Strona nominuje jednego arbitra w okresie dwóch miesięcy liczonych od daty otrzymania żądania określonego powyżej w ustępie 1. Dwóch pierwszych arbitrów, w ciągu dwóch miesięcy, liczonych od daty nominacji drugiego arbitra, nominuje trzeciego arbitra, który będzie Przewodniczącym Trybunału Arbitrażowego, przy czym nie może on być narodowości Kraju, który jest Stroną w sprawie spornej. Jeśli jeden z dwu arbitrów nie zostanie nominowany w wymaganym okresie, będzie on, na żądanie którejkolwiek ze Stron, nominowany przez Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości lub, jeśli nie będzie zgody między Stronami co do odwołania się do tej instancji, zostanie nominowany przez Sekretarza Generalnego Stałego Sądu Arbitrażowego. Ta sama procedura będzie stosowana, jeśli Przewodniczący Trybunału Arbitrażowego nie zostanie nominowany w wymaganym terminie.

3. Trybunał Arbitrażowy sam określi swą siedzibę i ustanowi swoje wewnętrzne przepisy proceduralne.

4. Każda ze Stron ponosi koszty związane z arbitrem, za którego nominację jest odpowiedzialna, oraz koszty reprezentowania przed Trybunałem. Wydatki związane z Przewodniczącym Trybunału Arbitrażowego, będą równo podzielone między obie Strony sporu.

5. Orzeczenie Trybunału Arbitrażowego będzie podejmowane przez większość jego członków, która nie powstrzymała się od głosu. Takie orzeczenie będzie ostatecznym i obowiązującym wszystkie Strony sporu i nie będzie poddane apelacji. Strony bezzwłocznie zastosują się do orzeczenia. W przypadku, jeśli wystąpi spór o znaczenie lub zakres decyzji, Trybunał Arbitrażowy zinterpretuje je na żądania każdej ze Stron sporu.

ARTYKUŁ 16

PODPISANIE, RATYFIKACJA I PRZYSTĄPIENIE

1. Niniejsza Konwencja będzie otwarta do podpisania przez Kraje, które brały udział w Konferencji Pełnomocników w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych.

2. Wspomniane Kraje staną się Stronami tej Konwencji poprzez:

– podpisanie które nie podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu, lub

– zdeponowanie dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia u depozytariusza, jeśli Konwencja była podpisana z zastrzeżeniem poddania ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu.

3. Od momentu wejścia w życie Konwencji, każdy Kraj, który nie uczestniczył w Konferencji Pełnomocników, określonej w ustępie 1 tego Artykułu, może przystąpić do niej na podstawie decyzji Rady, podjętej zgodnie z przepisami Artykułu 5.2(a). Kraj, który wyraża życzenie przystąpienia do niniejszej Konwencji odpowiednio notyfikuje Dyrektorowi Generalnemu a ten poinformuje Kraje Członkowskie o tym życzeniu na co najmniej trzy miesiące przed przedłożeniem Radzie do decyzji. Rada określi warunki przystąpienia danego kraju, zgodnie z Artykułem 5.2(a).

4. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia i przystąpienia będą zdeponowane Rządowi Konfederacji Szwajcarskiej, określonej jako „depozytariusz”.

5. Przystąpienie do EUMETSAT oznacza co najmniej udział w Budżecie Ogólnym i we wszystkich programach obligatoryjnych. Udział w programach opcjonalnych zależy od decyzji Krajów Uczestniczących, zgodnie z Artykułem 5.3(c). Każdy Kraj stający się Stroną Konwencji, wniesie specjalną opłatę na pokrycie kosztów inwestycji dotychczas poniesionych, biorąc pod uwagę programy obligatoryjne i opcjonalne, w których Kraj będzie uczestniczył. Wielkość tej płatności będzie określona zgodnie z Artykułem 5.2(a)i w odniesieniu do programów obligatoryjnych i zgodnie z Artykułem 5.3(c) w odniesieniu do programów opcjonalnych.

6. Jeśli Kraj przystępuje do Konwencji, skala składek do Budżetu Ogólnego i na programy obligatoryjne zostanie przez Radę odpowiednio skorygowana Kraje Uczestniczące będą decydować o każdej korekcie skali składek po przystąpieniu do każdego programu opcjonalnego.

ARTYKUŁ 17

WEJŚCIE W ŻYCIE

1. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie sześćdziesiąt dni po dacie, w której Kraje, które generują kwotę co najmniej 85 % całkowitej sumy składek, zgodnie ze skalą podaną w Załączniku II, zostaną Stronami tej Konwencji, wdrażając Artykuł 16.2.

2. Jeśli wymagania dla wejścia w życie tej Konwencji, zgodnie z ustępem 1 niniejszego Artykułu, nie zostaną spełnione w ciągu 2 lat po złożeniu Konwencji do podpisu, depozytariusz, tak prędko jak to możliwe, zwoła Rządy Krajów które podpisały Konwencję bez konieczności poddania jej ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu, lub które zdeponowały dokument ratyfikacyjny, przyjęcia lub zatwierdzenia. Rządy te mogą wówczas zdecydować, że, mimo wymagań ustępu 1 Konwencja wejdzie w życie pomiędzy nimi. Podejmując taką decyzję, Rządy te uzgodnią datę wejścia w życie i skorygują skalę składek określoną w Załączniku II.

3. Po wejściu w życie Konwencji, zgodnie z ustępem 1 lub ustępem 2 niniejszego Artykułu i oczekując na zdeponowanie dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia, Kraj, który podpisał Konwencję i który zobowiązany jest poddać ją ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu, może brać udział w spotkaniach EUMETSAT bez prawa do głosowania.

4. Dla każdego Kraju, który, po dacie wejścia w życie Konwencji, zgodnie z ustępem 1 lub ustępem 2 niniejszego Artykułu, podpisuje Konwencję bez konieczności poddania jej ratyfikacji, przyjęciu i zatwierdzeniu, lub zdeponuje swój dokument ratyfikacyjny, przyjęcia |ub zatwierdzenia, oraz dla każdego Kraju akcesyjnego, Konwencja będzie skuteczna w dniu podpisania przez dany Kraj, lub w dniu zdeponowania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, zależnie od przypadku.

ARTYKUŁ 18

POPRAWKI

1. Każdy Kraj Członkowski może proponować poprawki do niniejszej Konwencji. Propozycje poprawek zostaną przekazane Dyrektorowi Generalnemu, który zakomunikuje je innym Krajom Członkowskim nie mniej niż trzy miesiące przed ich rozpatrzeniem przez Radę. Rada rozpatrzy takie propozycje i może, w drodze decyzji, podjętej zgodnie z Artykułem 5.2(d)v, rekomendować Krajom Członkowskim przyjęcie proponowanych poprawek.

2. Poprawki rekomendowane przez Radę wejdą w życie trzydzieści dni po otrzymaniu przez depozytariusza Konwencji pisemnych deklaracji akceptacji przez wszystkie Kraje Członkowskie.

3. Rada może, w drodze decyzji podjętej zgodnie z Artykułem 5.2(a) wprowadzić poprawki do załączników do niniejszej Konwencji, o tle każda taka poprawka nie pozostaje w konflikcie z Konwencją, jednocześnie określając datę wejścia w życie poprawki dla wszystkich Krajów Członkowskich.

ARTYKUŁ 19

WYPOWIEDZENIE

1. Po sześciu latach od wejścia w życie niniejszej Konwencji każdy Kraj Członkowski może ją wypowiedzieć w drodze notyfikacji do depozytariusza Konwencji, a tym samym opuścić Budżet Ogólny, oraz programy obligatoryjne i opcjonalne. Wypowiedzenie będzie skutkowało, dla Budżetu Ogólnego, na koniec pięcioletniego okresu, dla którego został zatwierdzony pułap finansowy, oraz dla programów obligatoryjnych i opcjonalnych w momencie wygaśnięcia tych programów.

2. Zainteresowany Kraj utrzyma swe prawa nabyte do dnia, w którym wypowiedzenie nabierze mocy względem programów, w których uczestniczył.

3. Jeśli Kraj Członkowski przestaje być Stroną Konwencji, skala składek do Budżetu Ogólnego powinna zostać skorygowana zgodnie z Artykułem 10.2, na okres pięciu lat następujących po okresie, w którym dany Kraj wypowiedział Konwencję.

ARTYKUŁ 20

ROZWIĄZANIE

1. EUMETSAT może być rozwiązany przez Radę w każdym czasie, zgodnie z Artykułem 5.2(a).

2. O ile Rada nie zdecyduje inaczej, EUMETSAT może zostać rozwiązany w rezultacie wypowiedzenia tej Konwencji przez jeden lub więcej Krajów Członkowskich zgodnie z przepisami Artykułu 19.1 lub gdy w wyniku wykluczenia zgodnie z Artykułem 14.1, wysokość składki każdego Kraju Członkowskiego do Budżetu Ogólnego i do programów obligatoryjnych wzrasta o więcej niż jedną piątą.

Decyzja o rozwiązaniu będzie podjęta przez Radę, zgodnie z Artykułem 5.2(a), a Kraj Członkowski wypowiadający Konwencję lub wykluczony nie bierze udziału w głosowaniu w tej sprawie.

3. W przypadkach określonych w ustępach 1 i 2, Rada zatrudni likwidatora.

4. Aktywa będą rozdzielone pomiędzy Kraje, które pozostają członkami EUMETSAT w czasie jego rozwiązywania proporcjonalnie do składek rzeczywiście przez nie płaconych od czasu, gdy stały się Stronami tej Konwencji. W przypadku deficytu, powinien on zostać pokryty przez te same Kraje proporcjonalnie do składek określonych na bieżący rok finansowy.

ARTYKUŁ 21

NOTYFIKACJA

Depozytariusz będzie powiadamiał Kraje podpisujące i przystępujące o:

(a) każdym podpisaniu Konwencji;

(b) zdeponowaniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia i przystąpienia;

(c) wejściu w życie Konwencji, zgodnie z ustępem 1 lub ustępem 2 Artykułu 17;

(d) przyjęciu i wejściu w życie każdej poprawki do Konwencji lub Załączników do niej;

(e) każdym wypowiedzeniu Konwencji lub utracie statusu członka EUMETSAT;

(f) rozwiązaniu EUMETSAT.

ARTYKUŁ 22

REJESTRACJA

Po wejściu w życie niniejszej Konwencji i każdej poprawki do niej, depozytariusz będzie je rejestrował u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, zgodnie z Artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Wersja angielska

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej konwencji,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 11 maja 2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »