| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej,

podpisane w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 5 sierpnia 2008 r. w Hadze zostało podpisane Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej.

Przekład

POROZUMIENIE MIEDZY RZĄDEM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A ORGANIZACJĄ DO SPRAW ZAKAZU BRONI CHEMICZNEJ (OPCW)
W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW
ORGANIZACJI DO SPRAW ZAKAZU BRONI CHEMICZNEJ

Mając na uwadze, że Artykuł VIII, ustęp 48 Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów stanowi, że OPCW korzysta na terytorium oraz w każdym innym miejscu podlegającym jurysdykcji lub kontroli Państwa Strony ze zdolności prawnej oraz takich przywilejów i immunitetów, jakie są konieczne dla wykonywania jej funkcji;

Zważywszy na to, że Artykuł VIII, ustęp 49 Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów stanowi, że przedstawiciele Państw Stron oraz ich zastępcy i doradcy, przedstawiciele mianowani do Rady Wykonawczej, a także ich zastępcy i doradcy, Dyrektor Generalny i personel Organizacji korzystają z takich przywilejów i immunitetów, jakie są konieczne dla niezależnego wykonywania ich funkcji związanych z OPCW;

Zważywszy, iż niezależnie od postanowień Artykułu VIII, ustępy 48 i 49 Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, Dyrektor Generalny i personel Sekretariatu podczas prowadzenia działalności weryfikacyjnej korzystają z przywilejów i immunitetów określonych w części II, sekcji B Załącznika dotyczącego weryfikacji;

Zważywszy, że Artykuł VIII, ustęp 50 Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów stanowi, że tego rodzaju zdolność prawną, przywileje i immunitety należy określić w porozumieniach zawieranych między Organizacją a Państwami Stronami;

W związku z powyższym, Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej oraz Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uzgodniły, co następuje:

ARTUKUŁ1
DEFINICJE

W niniejszym Porozumieniu:

(a) „Konwencja” oznacza Konwencję o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów z dnia 13 stycznia 1993 roku;

(b) „OPCW” oznacza Organizację do spraw Zakazu Broni Chemicznej utworzoną na podstawie Artykułu VIII, ustęp 1 Konwencji;

(c) „Dyrektor Generalny” oznacza Dyrektora Generalnego, o którym mowa w Artykule VIII, ustęp 41 Konwencji, lub, w czasie jego nieobecności, osobę pełniącą obowiązki Dyrektora Generalnego;

(d) „Urzędnicy OPCW” oznacza Dyrektora Generalnego oraz wszystkich członków personelu Sekretariatu OPCW;

(e) „Państwo Strona” oznacza Państwo Stronę niniejszego Porozumienia;

(f) „Państwa Strony” oznacza Państwa Strony Konwencji;

(g) „Przedstawiciele Państw Stron” oznacza akredytowanych przy Konferencji Państw Stron oraz/lub Radzie Wykonawczej szefów delegacji Państw Stron lub delegatów na inne posiedzenia OPCW;

(h) „Eksperci” oznacza osoby, które w charakterze osobistym pełnią misje, na jakie wyraziła zgodę OPCW, uczestniczą w pracach jej organów, lub które na jej prośbę, świadczą w jakikolwiek sposób usługi doradcze na rzecz OPCW;

(i) „Posiedzenia zwołane przez OPCW” oznacza wszelkie posiedzenia dowolnych ciał lub organów pomocniczych OPCW, lub wszelkie konferencje międzynarodowe lub inne spotkania zwoływane przez OPCW;

(j) „Majątek” oznacza wszelki majątek, aktywa i środki finansowe należące do OPCW, lub znajdujące się w posiadaniu lub zarządzane przez OPCW w celu sprawowania przez nią funkcji na podstawie Konwencji, oraz wszelkie dochody OPCW;

(k) „Archiwa OPCW” oznacza wszelkie zapisy, korespondencję, dokumenty, rękopisy, dane komputerowe i medialne, fotografie, filmy, nagrania wideo oraz dźwiękowe należące do lub będące w posiadaniu OPCW lub jakiegokolwiek urzędnika OPCW w ramach jego funkcji urzędowych, oraz wszelkie inne materiały, jakie Dyrektor Generalny i Państwo Strona mogą uzgodnić jako należące do archiwów OPCW;

(l) „Pomieszczenia OPCW” oznacza budynki lub części budynków oraz przyległy do nich teren, wykorzystywane dla celów OPCW, łącznie z tymi, o których mowa w Części II, podpunkt 11(b) Załącznika do Konwencji dotyczącego weryfikacji.

ARTUKUŁ 2
OSOBOWOŚĆ PRAWNA

OPCW posiada pełną osobowość prawną. Ma ona w szczególności zdolność do:

(a) zawierania umów;

(b) nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego;

(c) wszczynania postępowania sądowego i uczestniczenia w nim.

ARTYKUŁ 3
PRZYWILEJE I IMMUNITETY OPCW

1. OPCW oraz jej majątek, bez względu na to, gdzie się znajduje i w czyim jest posiadaniu, korzysta z immunitetu jurysdykcyjnego, z wyjątkiem przypadków, w których OPCW wyraźnie zrzekło się tego immunitetu. Rozumie się jednak, iż zrzeczenie się immunitetu nie obejmuje jakichkolwiek środków egzekucyjnych.

2. Pomieszczenia OPCW są nietykalne. Majątek OPCW, bez względu na to, gdzie się znajduje i w czyim jest posiadaniu, nie podlega przeszukaniu, rekwizycji, konfiskacie, wywłaszczeniu i wszelkim innym formom ingerencji poprzez działania wykonawcze, administracyjne, sądowe lub ustawodawcze.

3. Archiwa OPCW są nietykalne bez względu na to, gdzie się znajdują.

4. Nie podlegając ograniczeniom kontroli finansowej, przepisów prawa lub jakiegokolwiek moratorium, OPCW może:

a) posiadać środki finansowe, złoto lub waluty wszelkiego rodzaju, oraz posiadać rachunki bankowe w dowolnej walucie;

b) swobodnie przekazywać swoje środki finansowe, papiery wartościowe, złoto i waluty na lub z terytorium Państwa Strony, na lub z terytorium każdego innego państwa lub wewnątrz terytorium Państwa Strony, oraz może wymieniać jakąkolwiek posiadaną walutę na inną dowolną walutę.

5. Wykonując swe prawa wynikające z postanowień ustępu 4 niniejszego Artykułu, OPCW będzie zwracać należną uwagę na wszelkie zażalenia złożone przez Rząd Państwa Strony w takim zakresie, w jakim uzna się, iż skutek tych zażaleń nie przyniesie szkody interesom OPCW.

6. OPCW oraz jej majątek zwolnione są od:

a) wszelkich podatków bezpośrednich; rozumie się jednak, że OPCW nie będzie domagać się zwolnienia z podatków, które w rzeczywistości są niczym innym jak opłatami za usługi użyteczności publicznej;

b) opłat celnych oraz zakazów i ograniczeń przywozu lub wywozu w odniesieniu do przedmiotów przywożonych lub wywożonych przez OPCW do użytku służbowego; rozumie się jednak, że przedmioty wwiezione na podstawie takiego zwolnienia nie będą sprzedane w Państwie Stronie, chyba że na warunkach uzgodnionych z Państwem Stroną;

c) opłat celnych oraz zakazów i ograniczeń importowych i eksportowych w odniesieniu do swoich publikacji.

7. Jakkolwiek OPCW nie będzie w zasadzie domagać się zwolnienia od opłat akcyzowych i podatków od sprzedaży wliczonych w cenę przedmiotów własności ruchomej lub nieruchomej, jednakże w razie dokonywania przez OPCW na swój użytek służbowy poważnych zakupów takich przedmiotów, których cena obejmuje tego rodzaju opłaty i podatki, Państwo Strona w każdym przypadku, gdy będzie to możliwe, podejmie odpowiednie kroki administracyjne w celu zwolnienia od tych opłat lub podatków albo zwrotu tych opłat lub podatków już zapłaconych.

ARTYKUŁ 4
UŁATWIENIA I IMMUNITETY
W ZAKRESIE PRZEKAZU INFORMACJI I PUBLIKACJI

1. Dla celów urzędowego przekazywania informacji OPCW korzysta na terytorium Państwa Strony, oraz w zakresie zgodnym z konwencjami międzynarodowymi, przepisami i ustaleniami obowiązującymi Państwo Stronę, z traktowania nie mniej korzystnego, niźli ten przyznany przez Rząd Państwa Strony jakiemukolwiek innemu Rządowi, w tym jego przedstawicielstwu dyplomatycznemu, jeśli chodzi o priorytety, taryfy i podatki od usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz taryfy prasowe z tytułu informacji przekazywanych środkom masowego przekazu.

2. Korespondencja urzędowa oraz inne urzędowe przekazy informacji OPCW nie podlegają cenzurze. OPCW ma prawo używać szyfrów, jak również wysyłać i otrzymywać korespondencję oraz inne urzędowe informacje kurierem lub w opieczętowanych przesyłkach, przy czym zarówno kurierzy jak i przesyłki korzystają z takich samych przywilejów i immunitetów, z jakich korzystają kurierzy dyplomatyczni i przesyłki dyplomatyczne. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają przyjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa, które będą określone w porozumieniu między Państwem Stroną a OPCW.

3. Dla celów określonych w Konwencji Państwo Strona uznaje prawo OPCW do swobodnego publikowania i nadawania informacji na terytorium Państwa Strony.

4. Wszelka urzędowa korespondencja kierowana do lub wychodząca z OPCW, niezależnie od zastosowanych nośników lub formy przekazu, jest nietykalna. Nietykalność ta obejmuje, bez ograniczeń, jakie wynikają z niniejszego wyliczenia, publikacje, zdjęcia, slajdy, wideo, filmy, nagrania dźwiękowe i oprogramowanie komputerowe.

ARTYKUŁ 5
PRZEDSTAWICIELE PAŃSTW STRON

1. Na posiedzeniach zwoływanych przez OPCW przedstawiciele Państw Stron, wraz z ich zastępcami, doradcami, ekspertami technicznymi i sekretarzami ich delegacji, korzystają w czasie wykonywania swych funkcji oraz podczas podróży na miejsce posiedzenia i z powrotem, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych przywilejów i immunitetów, z których mogą korzystać, z następujących przywilejów i immunitetów:

a) immunitetu od aresztowania lub zatrzymania;

b) immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do ich wypowiedzi ustnych lub pisemnych i wszelkich czynności dokonanych przez nich w charakterze urzędowym; immunitet ten będzie im przysługiwał także, gdy przestaną wykonywać takie funkcje;

c) nietykalności wszelkich urzędowych papierów, dokumentów i materiałów;

d) prawa używania szyfrów i wysyłania lub otrzymywania dokumentów, korespondencji i materiałów urzędowych przez kuriera lub w opieczętowanych przesyłkach;

e) zwolnienia ich samych i ich współmałżonków z ograniczeń imigracyjnych, obowiązków dotyczących rejestracji cudzoziemców lub państwowej służby publicznej w czasie pobytu lub przejazdu przez Państwo Stronę w związku z wykonywaniem swych funkcji;

f) takich samych ułatwień w zakresie ograniczeń walutowych lub wymiany walut, jakie przyznawane są przedstawicielom obcych rządów będących w czasowych misjach urzędowych;

g) takich samych immunitetów i ułatwień w odniesieniu do ich bagażu osobistego, jakie przyznawane są porównywalnej rangi członkom przedstawicielstw dyplomatycznych.

2. W przypadku gdy opodatkowanie w jakiejkolwiek formie zależy od pobytu, nie będą uważane za okresy pobytu te okresy, podczas których osoby określone w ustępie 1 niniejszego artykułu mogą przebywać na terytorium Państwa Strony w celu wykonywania ich obowiązków.

3. Przywileje i immunitety przyznaje się osobom określonym w ustępie 1 niniejszego artykułu nie dla ich osobistej korzyści, lecz w celu chronienia niezależnego wykonywania ich funkcji związanych z działalnością OPCW. Obowiązkiem wszystkich osób korzystających z takich immunitetów i przywilejów jest przestrzeganie prawa i przepisów Państwa Strony.

4. Postanowień ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie stosuje się wobec osoby, która jest obywatelem Państwa Strony.

ARTYKUŁ 6
URZĘDNICY OPCW

1. W czasie przeprowadzania działań weryfikacyjnych, Dyrektor Generalny oraz członkowie personelu Sekretariatu, w tym wykwalifikowani eksperci prowadzący dochodzenia w sprawie domniemanego użycia broni chemicznej, o których mowa w Części XI, ustęp 7 i 8 Załącznika do Konwencji dotyczącego weryfikacji, korzystają zgodnie z Artykułem VIII, ustęp 51 Konwencji, z przywilejów i immunitetów określonych w części II, Rozdział B Załącznika do Konwencji dotyczącego weryfikacji, lub podczas przejazdu tranzytem przez terytorium Państw Stron, wobec których nie jest prowadzone dochodzenie, z przywilejów i immunitetów, o których mowa w Części II, ustęp 12 wspomnianego wyżej Załącznika.

2. W odniesieniu do innych czynności związanych z celem i przedmiotem Konwencji, urzędnicy OPCW korzystają z :

a) immunitetu od aresztowania lub zatrzymania oraz od zajęcia ich osobistego bagażu;

b) immunitetu w odniesieniu do ich wypowiedzi ustnych lub pisemnych i wszelkich czynności dokonywanych przez nich w charakterze urzędowym;

c) nietykalności papierów, dokumentów i materiałów urzędowych z zastrzeżeniem postanowień Konwencji;

d) w odniesieniu do pensji i uposażeń wypłacanych im przez OPCW, takich samych zwolnień od podatków i na takich samych warunkach, z jakich korzystają funkcjonariusze Organizacji Narodów Zjednoczonych;

e) wraz z ich współmałżonkami, zwolnień z ograniczeń imigracyjnych i rejestracji cudzoziemców;

f) wraz z ich współmałżonkami, takich samych ułatwień repatriacyjnych w czasie kryzysu międzynarodowego, jak porównywalnej rangi funkcjonariusze przedstawicielstw dyplomatycznych;

g) takich samych przywilejów w zakresie ułatwień przy wymianie walut, z jakich korzystają porównywalnej rangi członkowie przedstawicielstw dyplomatycznych.

3. Urzędnicy OPCW zwolnieni są od obowiązków państwowej służby publicznej, jednakże w stosunku do obywateli Państwa Strony zwolnienie to ograniczone jest do tych urzędników OPCW, których nazwiska, z uwagi na ich funkcje, zostały umieszczone na liście sporządzonej przez Dyrektora Generalnego OPCW i zatwierdzonej przez Państwo Stronę. Kiedy inni urzędnicy OPCW są wezwani przez Państwo Stronę do odbycia państwowej służby publicznej, Państwo Strona przyzna, na wniosek OPCW, takie czasowe odroczenia wezwania takich urzędników, jakie mogą być niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń w kontynuowaniu ich niezbędnej pracy.

4. W dodatku do przywilejów i immunitetów określonych w ustępach 1, 2, 3 niniejszego artykułu, Dyrektor Generalny OPCW korzysta sam jak i jego współmałżonek, z przywilejów i immunitetów, zwolnień i ułatwień, jakie przyznawane są przedstawicielom dyplomatycznym i ich współmałżonkom zgodnie z prawem międzynarodowym. Z takich samych przywilejów i immunitetów, zwolnień i ułatwień, korzysta wysokiej rangi urzędnik OPCW działający w imieniu Dyrektora Generalnego.

5. Przywileje i immunitety przyznaje się urzędnikom OPCW w interesie OPCW, a nie dla ich osobistej korzyści. Obowiązkiem wszystkich osób korzystających z takich przywilejów i immunitetów jest przestrzeganie we wszystkich innych przypadkach prawa i przepisów Państwa Strony. OPCW ma prawo i obowiązek zrzec się immunitetu jakiegokolwiek urzędnika OPCW w każdym przypadku, gdy jej zdaniem, immunitet ten stałby na przeszkodzie wymiarowi sprawiedliwości i może być uchylony bez uszczerbku dla interesów OPCW.

6. OPCW będzie stale współpracować z właściwymi władzami Państwa Strony w celu ułatwienia prawidłowego wymiaru sprawiedliwości i zapewni przestrzeganie przepisów porządkowych oraz będzie zapobiegać pojawianiu się jakichkolwiek nadużyć w związku z przywilejami, immunitetami i ułatwieniami, o których mowa w niniejszym artykule.

ARTYKUŁ 7
EKSPERCI

1. Eksperci korzystają z następujących przywilejowi immunitetów w takim zakresie, w jakim są one niezbędne dla skutecznego wykonywania ich funkcji, także w czasie podróży mających związek z wypełnianiem takich funkcji:

a) immunitetu od aresztowania lub zatrzymania oraz od zajęcia ich osobistego bagażu;

b) immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do ich wypowiedzi ustnych lub pisemnych lub czynności dokonanych przez nich w charakterze urzędowym, przy czym immunitet ten będzie im przysługiwał także po zakończeniu sprawowania funkcji urzędowych na rzecz OPCW;

c) nietykalności wszelkich papierów, dokumentów i materiałów urzędowych;

d) dla celów ich komunikowania się z OPCW, prawa do korzystania z szyfrów oraz do otrzymywania i wysyłania dokumentów lub korespondencji przez kuriera albo w opieczętowanych przesyłkach;

e) takich samych ułatwień w zakresie ograniczeń walutowych lub wymiany walut, jakie przyznawane są przedstawicielom obcych rządów będących w czasowych misjach urzędowych;

f) takich samych immunitetów i ułatwień w odniesieniu do ich bagażu osobistego, jakie przyznawane są porównywalnej rangi członkom przedstawicielstw dyplomatycznych.

2. Przywileje i immunitety przyznaje się ekspertom OPCW w interesie OPCW, a nie dla ich osobistej korzyści. Obowiązkiem wszystkich osób korzystających z takich przywilejów i immunitetów jest przestrzeganie we wszystkich innych przypadkach prawa i przepisów Państwa Strony. OPCW ma prawo i obowiązek zrzec się immunitetu jakiegokolwiek eksperta w każdym przypadku, gdy jej zdaniem, immunitet ten stałby na przeszkodzie wymiarowi sprawiedliwości oraz może być uchylony bez uszczerbku dla interesów OPCW.

ARTYKUŁ 8
NADUŻYCIE PRZYWILEJÓW

1. Jeśli Państwo Strona uzna, że przywilej lub immunitet przyznany przez niniejsze porozumienie został nadużyty, odbędą się konsultacje między Państwem Stroną i OPCW w celu ustalenia, czy takie nadużycie istotnie miało miejsce, a w razie jego stwierdzenia, także w celu podjęcia starań zapewniających, aby nadużycie takie się nie powtórzyło. Gdyby takie konsultacje nie zakończyły się rezultatem satysfakcjonującym Państwo Stronę i OPCW, sprawa ustalenia faktu nadużycia przywileju lub immunitetu zostanie rozstrzygnięta zgodnie z procedurą przewidziana w artykule 10.

2. Władze miejscowe nie będą wymagały opuszczenia terytorium Państwa Strony przez osoby należące do jednej z kategorii, o których mowa w artykułach 6 i 7, z powodu ich działań o charakterze urzędowym. Jednakże w przypadku, gdyby którakolwiek z tych osób nadużyła swych przywilejów w swej działalności poza obowiązkami służbowymi, rząd Państwa Strony może zażądać opuszczenia przez nią terytorium Państwa Strony z zastrzeżeniem, iż nakaz opuszczenia kraju zostanie wydany przez władze terytorialne za zgodą Ministra Spraw Zagranicznych Państwa Strony. Zgoda taka będzie udzielana w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym OPCW. Jeśli przeciw takiej osobie zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do jej wydalenia, Dyrektor Generalny OPCW będzie miał prawo występowania w takim postępowaniu w imieniu tej osoby, przeciw której zostało ono wszczęte.

ARTYKUŁ 9
DOKUMENTY PODRÓŻY I WIZY

1. Państwo Strona uznaje i akceptuje jako ważne laissez-passer wydawane przez Organizację Narodów Zjednoczonych urzędnikom OPCW zgodnie ze specjalnymi ustaleniami OPCW, w celu wykonywania ich zadań odnoszących się do Konwencji. Dyrektor Generalny OPCW powiadamia Państwo Stronę o odpowiednich ustaleniach poczynionych przez OPCW.

2. Państwo Strona podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu ułatwienia wjazdu i tymczasowego pobytu na swoim terytorium i nie będzie w niczym utrudniać wyjazdu ze swego terytorium osobom należącym do kategorii określonych powyżej w artykułach 5, 6 i 7 niezależnie od ich obywatelstwa i zapewni, by nie pojawiły się żadne przeszkody na drodze ich tranzytu na lub z miejsca wykonywania ich obowiązków lub czynności urzędowych oraz udzieli im wszelkiej niezbędnej ochrony w czasie takiego tranzytu.

3. Wnioski o wizy i wizy tranzytowe, o ile są one wymagane, dla osób należących do kategorii określonych powyżej w artykułach 5, 6 i 7, gdy dołączone jest do nich świadectwo, iż podróżują one służbowo, będą rozpatrywane możliwie jak najszybciej, aby umożliwić tym osobom skuteczne wykonywanie ich funkcji. Ponadto, takim osobom będą przyznane ułatwienia umożliwiające szybkie podróżowanie.

4. Podróżującemu służbowo Dyrektorowi Generalnemu OPCW, Zastępcy (Zastępcom) Dyrektora Generalnego oraz innym urzędnikom OPCW przyznaje się takie same ułatwienia w podróżowaniu jak porównywalnej rangi członkom przedstawicielstw dyplomatycznych.

5. W celu przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych, wizy będą wydawane zgodnie z ustępem 10, Części II, Rozdziału B Załącznika do Konwencji dotyczącego weryfikacji.

ARTYKUŁ 10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. OPCW zapewnia odpowiednie sposoby rozstrzygania:

a) sporów wynikających z umów lub innych sporów o charakterze cywilnoprawnym, których OPCW jest stroną;

b) sporów, w jakie zaangażowany jest jakikolwiek urzędnik lub ekspert OPCW, który ze względu na sprawowanie swoich funkcji urzędowych korzysta z immunitetu, o ile taki immunitet nie został uchylony zgodnie z artykułem 6, ustęp 5 lub artykułem 7, ustęp 2 niniejszego Porozumienia.

2. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego Porozumienia, które nie są rozstrzygnięte polubownie, zostaną przekazane do ostatecznego rozstrzygnięcia trybunałowi składającemu się z trzech arbitrów, na wniosek którejkolwiek ze stron sporu. Każda ze stron wyznacza jednego arbitra. Trzeciego arbitra, który będzie przewodniczącym trybunału, wybiera dwóch pozostałych arbitrów.

3. Jeśli jedna ze stron nie wyznaczy arbitra i nie podejmie kroków w tym celu w okresie dwóch miesięcy od chwili złożenia przez drugą stronę wniosku o takie wyznaczenie, druga strona może zwrócić się do Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o takie wyznaczenie.

4. Jeśli dwóch arbitrów nie dojdzie do porozumienia w sprawie wyboru trzeciego arbitra w okresie dwóch miesięcy od ich wyznaczenia, każda ze stron może zwrócić się do Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o wyznaczenie takiego arbitra.

5. Trybunał prowadzi swe postępowanie zgodnie z Fakultatywnymi Zasadami Postępowania Arbitrażowego Stałego Trybunału Arbitrażowego dotyczącymi Organizacji Międzynarodowych i Państw obowiązującymi w dniu wejścia w życie niniejszego Porozumienia.

6. Decyzje trybunału zapadają większością głosów. Mają one charakter ostateczny i wiążący strony sporu.

ARTYKUŁ 11
INTERPRETACJA

1. Postanowienia niniejszego Porozumienia należy interpretować w świetle funkcji, jakie Konwencja powierza OPCW.

2. Postanowienia niniejszego Porozumienia w żadnym stopniu nie ograniczają ani nie uszczuplają przywilejów i immunitetów przyznanych członkom zespołu inspekcyjnego, o którym mowa w Części II, Rozdział B Załącznika do Konwencji dotyczącego weryfikacji, lub przywilejów i immunitetów przyznanych Dyrektorowi Generalnemu i personelowi Sekretariatu OPCW w artykule VIII, ustęp 51 Konwencji. Postanowienia niniejszego Porozumienia jako takie nie mają skutku uchylającego czy naruszającego jakiekolwiek postanowienia Konwencji lub jakiekolwiek prawa lub obowiązki, jakie OPCW może posiadać, nabyć lub przyjąć.

ARTYKUŁ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem złożenia Dyrektorowi Generalnemu dokumentu ratyfikacyjnego przez Państwo Stronę. Rozumie się, że z chwilą, gdy dokument ratyfikacyjny zostanie złożony przez Państwo Stronę, będzie ono w stanie zapewnić realizację postanowień niniejszego Porozumienia na mocy własnego prawa.

2. Niniejsze Porozumienie pozostaje w mocy tak długo, jak długo Państwo Strona pozostaje Państwem Stroną Konwencji.

3. OPCW oraz Państwo Strona mogą zawierać takie porozumienia uzupełniające, jakie okażą się konieczne.

4. Konsultacje w sprawie poprawek do niniejszego Porozumienia będą inicjowane na wniosek OPCW lub Państwa Strony. Każda taka poprawka będzie wprowadzona za obopólną zgodą wyrażoną w porozumieniu zawartym między OPCW a Państwem Stroną.

Sporządzono w Hadze dnia 05.08.2008 w dwóch egzemplarzach w języku angielskim.

 

W imieniu Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Organizacji
do spraw Zakazu Broni Chemicznej

Pan Janusz Stańczyk
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny,
Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej
przy Organizacji do spraw Zakazu
Broni Chemicznej (OPCW)

Rogelio Pfirter
Dyrektor Generalny

 

Wersja angielska

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w warszawie dnia 30 września 2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »