| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 lutego 2010 r.

w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej

Na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozłożona na raty należność z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości dwukrotności stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków przez Narodowy Bank Polski do redyskonta, zwanej dalej „stopą redyskontową”.

2. Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości, które nie są nieruchomościami rolnymi w rozumieniu Kodeksu cywilnego, oraz nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele niezwiązane z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości 7 % w stosunku rocznym.

3. Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości, które są nieruchomościami rolnymi w rozumieniu Kodeksu cywilnego, oraz nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości:

1) 4% w stosunku rocznym, jeżeli sprzedaż następuje na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), oraz jeżeli są spełnione przesłanki przyznania nadzwyczajnej pomocy, o których mowa w decyzji Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 4 z 08.01.2010, str. 89);

2) bieżącej stopy referencyjnej opublikowanej na podstawie art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3) powiększonej o jeden punkt procentowy, jeżeli sprzedaż następuje na inny cel niż określony w pkt 1.

4. Należność z tytułu sprzedaży, której przedmiotem są łącznie nieruchomości, o których mowa w ust. 2 i 3, podlega oprocentowaniu, o którym mowa w ust. 2.

5. Jeżeli ustalona w umowie cena sprzedaży nieruchomości, o których mowa w ust. 2, jest niższa niż cena sprzedaży nieruchomości, o których mowa w ust. 3, należność podlega oprocentowaniu, o którym mowa w ust. 3:

1) pkt 1 – jeżeli sprzedaż następuje z przeznaczeniem na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, oraz jeżeli są spełnione przesłanki przyznania nadzwyczajnej pomocy, o których mowa w decyzji Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;

2) pkt 2 – jeżeli sprzedaż następuje z przeznaczeniem na inny cel niż określony w ust. 3 pkt 1.

6. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 2–5, stosuje się w przypadku dotrzymania przez nabywcę ustalonych w umowie bądź odroczonych terminów płatności należności i oprocentowania. W razie niedotrzymania terminów płatności stosuje się oprocentowanie w wysokości dwukrotności stopy redyskontowej.

§ 2.
1. Od należności pieniężnej niezapłaconej w ustalonym w umowie terminie za okres opóźnienia pobiera się odsetki ustawowe.

2. W razie niezapłacenia w ustalonym w umowie terminie raty należności pieniężnej o ratę tę pomniejsza się podstawę oprocentowania, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3.
1. Ustala się jedną decytonę pszenicy jako inny niż pieniądz miernik rozłożonej na raty należności pieniężnej za sprzedane mienie oraz należności z tytułu czynszu określonego w umowie dzierżawy lub najmu, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

2. Należność pieniężna rozłożona na raty podlega przeliczeniu na decytony pszenicy według średniej arytmetycznej średnich krajowych cen skupu pszenicy ogłaszanych w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za dwa półrocza poprzedzające datę przeprowadzenia przetargu albo – w przypadku sprzedaży mienia w trybie bezprzetargowym – dzień zawarcia umowy.

3. Jeżeli należność, o której mowa w ust. 1, została określona w wysokości równowartości odpowiedniej ilości pszenicy, to wysokość wpłaty tej należności ustala się jako iloczyn tej ilości pszenicy i średniej krajowej ceny skupu pszenicy, o której mowa w ust. 2, za półrocze poprzedzające określony w umowie termin wpłaty tej należności.

4. W przypadku spłaty przed terminem całości lub części należności z tytułu nabycia mienia, przeliczonej na decytony pszenicy, wysokość wpłaty tej należności ustala się jako iloczyn tej ilości pszenicy i średniej arytmetycznej średnich krajowych cen skupu pszenicy, o których mowa w ust. 2, za dwa półrocza poprzedzające dzień wpłaty tej należności.

§ 4.
Do należności, które stały się wymagane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej (Dz. U. Nr 102, poz. 1189 oraz z 2006 r. Nr 71, poz. 494).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »