Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 4 marca 2010 r.

o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym]
W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 138 i Nr 192, poz. 1382) w art. 6:

1) w ust. 2 oraz w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „6 miesięcy" zastępuje się wyrazami „4 miesięcy"

2) w ust. 8 w pkt 1 wyrazy „upłynęło 6 miesięcy" zastępuje się wyrazami „upłynęły 4 miesiące".

Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy]
Ustawa ma zastosowanie do wniosków złożonych po dniu wejścia w życie ustawy.
Art. 3. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-08
  • Data wejścia w życie: 2010-04-23
  • Data obowiązywania: 2010-04-23
  • Dokument traci ważność: 2014-01-01

Dziennik Ustaw