| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, związane z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego oraz sposób i tryb udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1233/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustanawiającego szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim (Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2009, str. 70, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1233/2009”.
§ 2.
Agencja realizuje zadania i obowiązki państwa członkowskiego związane z udzieleniem wsparcia, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia nr 1233/2009, zwanego dalej „wsparciem”, z wyłączeniem obowiązku określonego w art. 3 lit. a tego rozporządzenia, który realizuje minister właściwy do spraw rynków rolnych.
§ 3.
1. Wsparcie jest udzielane producentowi mleka będącemu dostawcą hurtowym lub dostawcą bezpośrednim w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799), wpisanemu do rejestru producentów, o którym mowa w art. 13 ust. 1 tej ustawy, zwanemu dalej „producentem mleka”, jeżeli:

1) w dniu 31 marca 2009 r. przysługiwała mu indywidualna ilość referencyjna przeznaczona dla dostawców hurtowych lub indywidualna ilość referencyjna przeznaczona dla dostawców bezpośrednich, w wysokości nie niższej niż 20 000 kg i nie wyższej niż 200 000 kg;

2) w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia przysługuje mu indywidualna ilość referencyjna przeznaczona dla dostawców hurtowych lub indywidualna ilość referencyjna przeznaczona dla dostawców bezpośrednich w wysokości nie niższej niż 20 000 kg.

2. W przypadku gdy producentowi mleka przysługuje indywidualna ilość referencyjna przeznaczona dla dostawców hurtowych i indywidualna ilość referencyjna przeznaczona dla dostawców bezpośrednich, warunek, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, uważa się za spełniony, jeżeli suma tych ilości jest nie niższa niż 20 000 kg i nie wyższa niż 200 000 kg;

2) ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, jeżeli suma tych ilości jest nie niższa niż 20 000 kg.

§ 4.
1. Wsparcie jest udzielane na wniosek producenta mleka, w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się do dnia 30 kwietnia 2010 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

§ 5.
1. Wniosek o udzielenie wsparcia zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę producenta mleka;

2) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, nadany producentowi mleka przez Agencję;

3) numer rachunku bankowego producenta mleka, na który ma być wypłacone wsparcie.

2. Do wniosku o udzielenie wsparcia dołącza się kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie dotyczące prowadzenia rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 6.
1. Wsparcia udziela się do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych przeliczonych na kilogramy mleka, wprowadzonego do obrotu przez producenta mleka w roku kwotowym 2008/2009, nie więcej jednak niż do wysokości indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej mu w dniu 31 marca 2009 r.

2. Ilość mleka, do której udziela się wsparcia, ustala się w przypadku producenta mleka będącego:

1) dostawcą hurtowym – po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu;

2) dostawcą bezpośrednim – po przeliczeniu z zastosowaniem współczynników równoważności określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

3. Wsparcia udziela się w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) liczby kilogramów mleka wprowadzonych do obrotu przez producenta mleka w roku kwotowym 2008/2009, ustalonej po zastosowaniu przeliczenia, o którym mowa w ust. 2, oraz

2) ilorazu:

a) równowartości w polskich złotych wysokości środków finansowych przewidzianych dla Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku do rozporządzenia nr 1233/2009, pomniejszonych o 1 % tych środków przeznaczonych na uwzględnienie odwołań od decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia wsparcia, oraz

b) sumy kilogramów mleka wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2008/2009 przez wszystkich producentów mleka, ustalonych po zastosowaniu przeliczenia, o którym mowa w ust. 2, do których będzie udzielone wsparcie.

§ 7.
1. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji do dnia 31 maja 2010 r. przekażą Prezesowi Agencji informację o sumie kilogramów mleka wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2008/2009 przez wszystkich producentów mleka, ustalonych przy zastosowaniu przeliczenia, o którym mowa w § 6 ust. 2, do których będzie udzielone wsparcie.

2. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o wysokości wsparcia przysługującego na 1 kg mleka wprowadzonego do obrotu przez producenta mleka w roku kwotowym 2008/2009, ustalonego przy zastosowaniu przeliczenia, o którym mowa w § 6 ust. 2.

§ 8.
Środki finansowe z tytułu wsparcia są wypłacane producentowi mleka w terminie określonym w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1233/2009, na rachunek bankowy podany przez tego producenta we wniosku o udzielenie wsparcia.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »