REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 60 poz. 375

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb prowadzenia ewidencji wyróżnień, wzór rozkazu lub decyzji, w których stwierdza się udzielenie wyróżnienia, wzór karty wyróżnień żołnierza, zwanej dalej „kartą wyróżnień”, oraz sposób zapoznawania z nią wyróżnionego żołnierza, a także okres jej przechowywania, w tym także po zwolnieniu żołnierza z czynnej służby wojskowej;

2) kategorie osób:

a) uprawnionych do prowadzenia ewidencji dyscyplinarnej oraz gromadzenia lub przetwarzania danych i informacji, o których mowa w art. 84 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej, zwanej dalej „ustawą”,

b) obowiązanych do odtworzenia dokumentacji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy, sposób jej odtworzenia, a także prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek;

3) formy i wzory:

a) dokumentacji dyscyplinarnej, w tym wzory wniosków i formularzy dotyczących postępowania dyscyplinarnego, dyscyplinarnych środków zapobiegawczych oraz badań albo braku możliwości ich przeprowadzenia, a także sposób dokumentowania tych czynności,

b) dokumentów stosowanych w ewidencji dyscyplinarnej, o której mowa wart. 84 ust. 1 pkt 2–4 ustawy, sposób ich prowadzenia oraz okres przechowywania;

4) zasady obiegu, okres przechowywania, sposób brakowania lub archiwizowania dokumentacji dyscyplinarnej.

Rozdział 2

Dokumentacja dyscyplinarna

§ 2.

1. Dokumentami dotyczącymi wyróżniania są:

1) wniosek przełożonego dyscyplinarnego albo innego organu o udzielenie wyróżnienia żołnierzowi, byłemu żołnierzowi, pododdziałowi, oddziałowi lub instytucji wojskowej;

2) opinia wyższego przełożonego dyscyplinarnego dotycząca wniosku o udzielenie wyróżnienia;

3) wniosek przełożonego dyscyplinarnego do wyższego przełożonego dyscyplinarnego o uzasadnienie odmowy udzielenia wyróżnienia;

4) zawiadomienie o przyczynach odmowy udzielenia wyróżnienia na wniosek przełożonego dyscyplinarnego;

5) protokoły oraz notatki służbowe dotyczące kwalifikowania kandydatów oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych do wyróżnienia przez uprawnionych przełożonych dyscyplinarnych;

6) rozkaz oraz decyzja przełożonego dyscyplinarnego w sprawie wyróżnienia;

7) karta wpisu zasług żołnierza oraz nazwy i osiągnięć pododdziału do kroniki jednostki wojskowej i kronika jednostki wojskowej, w której znajdują się te wpisy;

8) karta wpisu zasług żołnierza oraz nazwy i osiągnięć oddziału lub instytucji wojskowej do Księgi Honorowej Wojska Polskiego i Księga Honorowa Wojska Polskiego, w której znajdują się te wpisy;

9) odpisy, wyciągi lub kopie dokumentów wymienionych w pkt 1–8, przesyłane w szczególności osobie:

a) lub organowi, które złożyły wniosek o wyróżnienie żołnierza,

b) która wykonuje czynności wynikające z udzielenia wyróżnienia,

c) lub dowódcy prowadzącym kartę wyróżnień;

10) odpisy lub kopie karty wyróżnień przesyłane w szczególności:

a) bezpośredniemu przełożonemu wyróżnionego żołnierza,

b) rzecznikowi dyscyplinarnemu, prokuratorowi wojskowemu lub innemu uprawnionemu organowi,

c) wyróżnionemu żołnierzowi, na jego wniosek.

2. W przypadku wyróżnienia więcej niż jednego żołnierza, byłego żołnierza, pododdziału, oddziału lub instytucji wojskowej stwierdzenie udzielenia tych wyróżnień umieszcza się w jednym rozkazie lub decyzji.

§ 3.
1. Akta postępowania dyscyplinarnego, zwane dalej „aktami postępowania”, obejmują:

1) wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo inny dokument, na podstawie którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne;

2) wniosek organu orzekającego, niebędącego przełożonym rzecznika dyscyplinarnego, do rzecznika dyscyplinarnego o uczestniczenie w postępowaniu dyscyplinarnym;

3) postanowienia i orzeczenia wydane przez organ orzekający, organ odwoławczy i wyższego przełożonego dyscyplinarnego, zwane dalej „organem dyscyplinarnym”, albo odpisy, wyciągi lub kopie tych dokumentów;

4) postanowienie o odmowie przyjęcia odwołania;

5) odpis karty ukarania żołnierza, jeżeli postępowanie dyscyplinarne przeprowadzono w trybie uproszczonym;

6) postanowienia i wezwania wydane lub sporządzone przez rzecznika dyscyplinarnego;

7) wnioski i notatki służbowe sporządzone przez rzecznika dyscyplinarnego;

8) pełnomocnictwo udzielone lub cofnięte obrońcy przez obwinionego lub ukaranego;

9) wnioski i odwołania obwinionego oraz ukaranego lub jego obrońcy;

10) postanowienia o sprostowaniu błędu oraz oczywistej pomyłki albo o odmowie ich sprostowania;

11) zebrane w toku postępowania dyscyplinarnego:

a) materiały dowodowe, w szczególności protokoły i opinie,

b) notatki służbowe,

c) nośniki zawierające zapisy obrazu lub dźwięku z przebiegu czynności w postępowaniu dyscyplinarnym,

d) odpisy albo kopie dokumentów i materiałów, o których mowa w lit. a–c;

12) dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 4.

2. Nośniki zawierające zapisy obrazu lub dźwięku przytwierdza się do kart akt postępowania w zabezpieczonych kopertach, oznaczonych sygnaturą akt postępowania; z treści tego zapisu można sporządzić stenogram, który uwierzytelnia osoba go sporządzająca.

3. Akta postępowania zakłada się niezwłocznie po:

1) prawomocnym ukaraniu żołnierza w trybie uproszczonym, dołączając do tych akt odpis karty ukarania żołnierza, chyba że w postępowaniu tym nie zgromadzono materiałów sprawy;

2) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w trybie zwykłym:

a) jeżeli akt postępowania nie założono w postępowaniu w trybie uproszczonym, poprzedzającym to postępowanie,

b) jeżeli postępowanie w trybie uproszczonym dotyczącym tej sprawy nie było prowadzone,

c) po otrzymaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

4. Do akt postępowania dołącza się w szczególności:

1) kopię karty ewidencyjnej lub wtórnika karty ewidencyjnej żołnierza, kopię karty wyróżnień i odpis albo uwierzytelnioną kopię karty ukarania żołnierza, a także kopię ostatnio sporządzonej opinii służbowej;

2) materiały w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wraz z dokumentami dotyczącymi uchylenia postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego;

3) dokumenty w sprawie wzruszenia postępowania dyscyplinarnego;

4) odpisy rozkazów lub decyzji o zwolnieniu ukaranego żołnierza:

a) z zajmowanego stanowiska służbowego w wykonaniu kary dyscyplinarnej odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego albo

b) ze służby wojskowej w wykonaniu kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby kandydackiej, służby przygotowawczej, z okresowej służby wojskowej albo zawodowej służby wojskowej;

5) wyciągi z rozkazów lub decyzji, w których umieszczono zarządzenie wykonania ukarania;

6) dokumenty dotyczące poddania żołnierza badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyku w organizmie tego żołnierza, jeśli w związku z wynikami tych badań wszczęto dane postępowanie dyscyplinarne albo były one związane z tym postępowaniem:

a) wyciąg lub odpis z rozkazu lub decyzji w sprawie polecenia poddania żołnierza badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyków w organizmie,

b) protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub narkotyków w organizmie albo odpis lub kopię tego protokołu,

c) protokół badania śliny albo krwi, moczu lub wydzieliny organizmu albo odpis lub dołączoną kopię tego protokołu,

d) dokument zawierający wynik badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub narkotyków w organizmie albo odpis lub kopię tego dokumentu;

7) postanowienie o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego albo odpis lub kopię tego postanowienia;

8) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do osadzenia żołnierza w izbie zatrzymań albo odpis lub kopię tego zaświadczenia;

9) inne dokumenty związane z reagowaniem dyscyplinarnym, które miały wpływ na wydane w toku postępowania dyscyplinarnego orzeczenie, w tym w szczególności notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy ostrzegawczej.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5, dołącza się do akt postępowania niezwłocznie po wykonaniu ukarania, a dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 6–8, po zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego.

§ 4.
Postanowienia i orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym sporządza się w jednym egzemplarzu, dołączając je do akt postępowania. Z orzeczeń lub postanowień można sporządzać odpisy, wyciągi lub kopie.
§ 5.
1. Jeżeli dokument stanowiący dowód w postępowaniu dyscyplinarnym zawiera informacje niejawne, nie dołącza się go do akt postępowania.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny sporządza notatkę służbową, w której umieszcza informację o numerze dokumentu i miejscu jego przechowywania.

§ 6.
Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało przejęte przez nowego przełożonego dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego, akta postępowania zgromadzone do tego momentu podlegają przekazaniu odpowiednio nowemu przełożonemu dyscyplinarnemu lub rzecznikowi dyscyplinarnemu.
§ 7.
1. Akta postępowania rejestruje się w rejestrze postępowań dyscyplinarnych, zwanym dalej „rejestrem postępowań”.

2. Akta postępowania umieszcza się w teczce, której nadaje się numer oznaczający:

1) symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt „/”;

2) liczbę porządkową oznaczającą akta postępowania zgodnie z hasłem klasyfikacyjnym rzeczowego wykazu akt, po znaku łamania;

3) liczbę porządkową akt postępowania w danym roku kalendarzowym, po kolejnym znaku łamania „/”;

4) numer tomu zawierającego do 200 arkuszy akt postępowania, po kolejnym znaku łamania „/”.

3. Odpowiednio do trybu i etapu postępowania dyscyplinarnego na teczce oraz na kartach akt postępowania umieszcza się sygnaturę składającą się z:

1) oznaczenia literowego:

a) „APU” – w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym,

b) „APZ” – w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie zwykłym w pierwszej instancji oraz odrębnie w postępowaniu dyscyplinarnym w tym trybie w sprawie otrzymanej do ponownego rozpatrzenia,

c) „APO” – w postępowaniu odwoławczym,

d) „APW” – w postępowaniu w celu wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;

2) liczby oznaczającej:

a) liczbę porządkową, pod jaką dane postępowanie zostało zarejestrowane w rejestrze postępowań w danym roku kalendarzowym.

b) rok kalendarzowy, w którym akta zostały zarejestrowane – w postaci jego dwóch ostatnich cyfr, po znaku łamania „/”.

4. Na początku akt postępowania zamieszcza się wykaz dokumentów i materiałów zawartych w danych aktach, wymieniając kolejno ich liczbę porządkową, datę wpływu lub sporządzenia, tytuł lub zasadniczą treść oraz numer karty akt.

5. Dokumenty i materiały w aktach postępowania gromadzi się w porządku chronologicznym, zgodnie z tokiem dokonywanych czynności lub datą wpływu, numerując kolejno poszczególne karty akt.

6. Do akt postępowania w sprawie otrzymanej do ponownego rozpatrzenia można dołączyć kopie dokumentów z akt postępowania dotyczącego tej sprawy.

§ 8.
Dokumentami stanowiącymi dokumentację dyscyplinarną są również:

1) wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, rozpatrzony odmownie;

2) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego;

3) odpisy, wyciągi lub kopie dokumentów dotyczących postępowania dyscyplinarnego oraz wykonania prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego, podlegające przesłaniu odpowiednio:

a) uprawnionym jego uczestnikom,

b) osobom lub organom, które wystąpiły z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego,

c) przełożonemu dyscyplinarnemu, który złożył wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, do orzeczenia których nie byt uprawniony, w przypadku wydania orzeczenia rozstrzygającego odmiennie niż w tym wniosku,

d) osobom lub dowódcom prowadzącym kartę ukarania żołnierza, zwaną dalej „kartą ukarania”, oraz inne dokumenty w ramach ewidencji dyscyplinarnej, a także bezpośredniemu przełożonemu żołnierza, którego to postępowanie dotyczy;

4) zażalenie na polecenie poddania badaniom lub warunki i sposób przeprowadzenia tych badań oraz zażalenie na zastosowanie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych, a także postanowienie organu odwoławczego rozstrzygające w tych sprawach;

5) odpisy, wyciągi lub kopie dokumentów w sprawie polecenia poddania się żołnierza badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyku w organizmie oraz dotyczące zastosowania dyscyplinarnego środka zapobiegawczego, podlegające przesłaniu uprawnionym osobom i organom.

§ 9.
1. Stwierdzenie udzielenia żołnierzowi wyróżnienia, polecenia poddania się badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyku w organizmie żołnierza oraz zabiegom niezbędnym do ich przeprowadzenia, zarządzenia wykonania ukarania oraz innych czynności związanych z reagowaniem dyscyplinarnym umieszcza się w rozkazie lub decyzji przez:

1) wprowadzenie w punkcie dotyczącym spraw dyscyplinarnych rozkazu dziennego wydawanego przez dowódcę kompanii lub samodzielnego plutonu albo dowódcę jednostki wojskowej lub przełożonego nadrzędnej struktury organizacyjnej stosownego zapisu albo wydanie w tej sprawie odrębnego rozkazu dziennego lub rozkazu;

2) wprowadzenie do decyzji, wydawanej przez uprawnioną osobę niebędącą żołnierzem, stosownego zapisu albo wydanie w tej sprawie odrębnej decyzji.

2. Organ dyscyplinarny nieuprawniony do wydawania rozkazów lub decyzji wnioskuje o umieszczenie zapisów, o których mowa w ust. 1, w rozkazie lub decyzji organu dyscyplinarnego, który jest uprawniony do ich wydawania, albo wnioskuje do tego organu o wydanie stosownego rozkazu lub decyzji.

§ 10.
1. Organ dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny wykonujący czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, a także czynności związane z rejestrowaniem akt postępowania oraz z odtwarzaniem dokumentacji dyscyplinarnej, prowadzi całość dokumentacji dyscyplinarnej w kancelarii jawnej jednostki wojskowej albo kancelarii jawnej instytucji cywilnej lub w swoim pomieszczeniu służbowym, z uwzględnieniem wymogów ochrony danych w nich zawartych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego albo po zakończeniu wykonywania ukarania lub likwidacji skutków uchylonego albo zmienionego prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego akta postępowania przekazuje się niezwłocznie do kancelarii jawnej jednostki wojskowej albo kancelarii jawnej instytucji cywilnej, w której prowadzony jest rejestr postępowań obejmujący dane postępowanie dyscyplinarne.

§ 11.
1. Dokumentację dyscyplinarną, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7–10, przechowuje się przez okres piętnastu lat od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym prawomocnie zakończono postępowanie dyscyplinarne lub w którym dołączono do akt postępowania inne dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 4, po czym podlegają one brakowaniu na zasadach i w trybie określonym w przepisach dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją.

2. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1:

1) pkt 7 – przechowuje się w sali tradycji przez okres prowadzenia kroniki jednostki wojskowej, a po zakończeniu wpisów w tej kronice – przez okres jej przechowywania w jednostce wojskowej, a w przypadku rozformowania jednostki wojskowej albo likwidacji instytucji cywilnej przekazuje do muzeum wojskowego albo archiwum wojskowego;

2) pkt 8 – umieszcza się w Księdze Honorowej Wojska Polskiego, a ich odpisy, kopie lub wyciągi przechowuje się w jednostce wojskowej i nadrzędnych organach wojskowych, których dotyczy wyróżnienie, oraz w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw dyscypliny wojskowej – przez okres przechowywania i eksponowania tej Księgi w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a w przypadku rozformowania tych jednostek lub komórek organizacyjnych – dokumenty te brakuje się albo przekazuje do archiwum wojskowego;

3) pkt 9 i 10 – po wykorzystaniu, można przechowywać do końca roku kalendarzowego następującego po roku ich wpływu lub sporządzenia, a następnie podlegają brakowaniu.

3. Akta postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wymierzeniu kary dyscyplinarnej odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego oraz kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby kandydackiej, przygotowawczej, okresowej służby wojskowej albo z zawodowej służby wojskowej, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do właściwego archiwum wojskowego.

4. Notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy ostrzegawczej, z adnotacją o terminie przedawnienia ukarania dyscyplinarnego za czyn będący przyczyną przeprowadzenia tej rozmowy:

1) przekazuje się osobie uprawnionej do prowadzenia karty ukarania tego żołnierza, która przechowuje tę kartę do tego terminu, a następnie notatkę tę brakuje;

2) dołącza się do akt postępowania dyscyplinarnego w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza, z którym została przeprowadzona rozmowa ostrzegawcza, w okresie, o którym mowa w pkt 1.

5. W przypadku rozformowania jednostki wojskowej albo likwidacji instytucji cywilnej przed upływem okresu, w jakim przechowuje się dokumentację dyscyplinarną, przekazuje się ją jednostce wojskowej albo instytucji cywilnej, przejmującej jej zadania i funkcje, a w przypadku braku następcy prawnego – jednostce albo instytucji wskazanej w dokumencie dotyczącym rozformowania lub likwidacji.

§ 12.
Wzór:

1) rozkazu lub decyzji w sprawie wyróżnienia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) postanowienia o ustaleniu właściwości organu dyscyplinarnego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) teczki akt postępowania dyscyplinarnego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) wniosku o wyłączenie organu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego z postępowania dyscyplinarnego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) postanowienia o wyłączeniu, o odmowie wyłączenia organu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego z postępowania dyscyplinarnego określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) postanowienia o przejęciu postępowania dyscyplinarnego określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) wniosku o dobrowolne poddanie się ukaraniu określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) protokołu przesłuchania świadka, biegłego, przeprowadzenia konfrontacji określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) protokołu przyjęcia wyjaśnień od obwinionego określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) postanowienia o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego określa załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) protokołu zapoznania obwinionego lub jego obrońcy z całością materiałów zebranych w postępowaniu dyscyplinarnym, z uzupełnionymi materiałami postępowania dyscyplinarnego określa załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) wniosku w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji określa załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) orzeczenia o uniewinnieniu, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, odstąpieniu od ukarania, o ukaraniu określa załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) postanowienia o odmowie przyjęcia odwołania określa załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) postanowienia o uzupełnieniu materiału dowodowego określa załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) wniosku w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu odwoławczym określa załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) orzeczenia o utrzymaniu w mocy, zmianie, uchyleniu orzeczenia dyscyplinarnego określa załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) wniosku o wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego określa załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22) postanowienia o zbadaniu przesłanek wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego określa załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) wniosku w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego określa załącznik nr 23 do rozporządzenia;

24) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego określa załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25) orzeczenia w sprawie odroczenia, przerwania wykonania ukarania określa załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) orzeczenia w sprawie zmiany, uchylenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego określa załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) rozkazu lub decyzji w sprawie zarządzenia wykonania ukarania określa załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28) rozkazu lub decyzji w sprawie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonego ukarania określa załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29) rozkazu lub decyzji w sprawie polecenia poddania żołnierza badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyków w organizmie określa załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) protokołu użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub narkotyków w organizmie określa załącznik nr 30 do rozporządzenia;

31) protokołu badania śliny, krwi, moczu, wydzieliny organizmu określa załącznik nr 31 do rozporządzenia;

32) postanowienia o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego określa załącznik nr 32 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Sposób odtworzenia dokumentacji dyscyplinarnej, a także prostowanie błędów oraz pomyłek

§ 13.

1. Czynności w celu odtworzenia zaginionych lub zniszczonych w całości albo w części akt toczącego się postępowania dyscyplinarnego przeprowadza rzecznik dyscyplinarny na polecenie organu dyscyplinarnego prowadzącego postępowanie dyscyplinarne wdanej instancji.

2. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia akt postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym czynności w celu odtworzenia tych akt przeprowadza, na polecenie organu orzekającego w pierwszej instancji, rzecznik dyscyplinarny, który uczestniczył w tym postępowaniu, a jeżeli jest to niemożliwe – inny rzecznik dyscyplinarny, chyba że akta postępowania były przechowywane przez inny organ dyscyplinarny – wówczas czynności te wykonuje rzecznik dyscyplinarny podporządkowany temu organowi.

§ 14.
Organy dyscyplinarne, o których mowa w § 13, wydają postanowienie o odtworzeniu akt postępowania zaginionych lub zniszczonych w całości lub w części, z urzędu lub na wniosek obwinionego albo ukaranego lub jego obrońcy.
§ 15.
1. Postanowienie o odtworzeniu akt postępowania ustala zakres tego odtworzenia albo zawiera stwierdzenie, że odtworzenie tych akt jest niemożliwe.

2. Wzór postanowienia o odtworzeniu, odmowie odtworzenia akt postępowania dyscyplinarnego stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia.

§ 16.
1. Rzecznik dyscyplinarny w celu odtworzenia akt postępowania przeprowadza dowody, jakie uzna za konieczne. W szczególności:

1) bierze pod uwagę odpisy (wypisy) z karty ukarania, rejestru postępowania lub innych dokumentów stosowanych w ewidencji dyscyplinarnej, utrwalenia dźwięku lub obrazu, notatki protokolantów, organów dyscyplinarnych, rzecznika dyscyplinarnego, obrońcy obwinionego;

2) może przesłuchać w charakterze świadków wszystkich uczestników postępowania dyscyplinarnego, którego akta postępowania zaginęły lub uległy zniszczeniu, a także inne osoby, które mogą mieć wiadomości co do treści akt;

3) może wysłuchać obwinionego co do treści składanych przez niego wyjaśnień oraz wnoszonych wniosków, zażaleń lub odwołań.

2. Rzecznik dyscyplinarny występuje do organów lub osób posiadających dokumenty potrzebne do odtworzenia akt postępowania o ich udostępnienie.

§ 17.
1. Odtworzenie dokumentacji dyscyplinarnej innej niż akta postępowania przeprowadza organ, który wydał dany dokument stanowiący część tej dokumentacji, rzecznik dyscyplinarny albo inna osoba przez niego upoważniona ustnie lub pisemnie, na wniosek, o którym mowa w § 14, w sposób określony w § 16.

2. O sposobie rozstrzygnięcia sprawy odtworzenia dokumentacji sporządza się adnotację na wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 18.
1. Błędy pisarskie lub rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki w dokumentacji dyscyplinarnej, zwane dalej „błędami”, można sprostować z urzędu lub na wniosek jednej z osób biorących udział w postępowaniu dyscyplinarnym, w każdym czasie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być pisemny lub ustny i powinien zawierać precyzyjne wskazanie błędu oraz propozycję sposobu jego usunięcia.

§ 19.
1. Sprostowanie błędu następuje w drodze postanowienia.

2. Odpis postanowienia o sprostowaniu błędu doręcza się niezwłocznie osobom biorącym udział w postępowaniu dyscyplinarnym.

3. O postanowieniu o odmowie sprostowania błędu zawiadamia się wyłącznie osobę, która zgłosiła wniosek o sprostowanie.

4. Wzór postanowienia o sprostowaniu błędu, oczywistej pomyłki, o odmowie sprostowania błędu, oczywistej pomyłki określa załącznik nr 34 do rozporządzenia.

§ 20.
1. Sprostowania błędu dokonuje ten organ dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny, który popełnił błąd, lub organ dyscyplinarny, przed którym toczy się postępowanie.

2. Błędy prostuje się tak, aby skreślone i poprawione wyrazy były czytelne, a brakujące litery, wyrazy lub cyfry były uzupełnione i posiadały prawidłowe brzmienie, a w przypadku błędów rachunkowych została naprawiona pomyłka działania matematycznego z nich wynikająca.

3. Obok skreśleń i poprawek osoba je dokonująca składa swój skrócony podpis i datę tej czynności. Przy pierwszym skreśleniu bądź poprawce osoba ta składa pełny i skrócony podpis jednocześnie.

§ 21.
Wniosek, o którym mowa w § 18 ust. 1, niezależnie od sposobu jego rozpatrzenia, oraz postanowienie o sprostowaniu błędu albo odmowie jego sprostowania załącza się do akt postępowania.

Rozdział 4

Ewidencja dyscyplinarna

§ 22.

1. Kartę wyróżnień zakłada i prowadzi się żołnierzowi oraz byłemu żołnierzowi, począwszy od dnia, w którym zostało udzielone mu wyróżnienie.

2. Podstawę umieszczenia w karcie wyróżnień wpisu o udzielonym wyróżnieniu stanowi rozkaz lub decyzja, w których stwierdzono udzielenie żołnierzowi wyróżnienia, oraz wyciąg albo odpis z tego rozkazu lub decyzji.

3. Wzór karty wyróżnień żołnierza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia.

§ 23.
1. Osobie prowadzącej kartę wyróżnień, w terminie siedmiu dni od dnia stwierdzenia wyróżnienia w rozkazie lub decyzji, przekazuje się z nich wyciąg albo odpis albo udostępnia się ten rozkaz lub decyzję w celu dokonania wpisu w tej karcie.

2. Wpisu do karty wyróżnień dokonuje się w terminie czternastu dni od dnia otrzymania informacji o udzieleniu żołnierzowi wyróżnienia.

§ 24.
1. Karty wyróżnień żołnierzy bezpośrednio podporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, żołnierzy Sekretariatu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz dowódców (szefów) jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych szefom tych komórek – prowadzi osoba, której w zakresie obowiązków nakazano wykonywanie tych czynności, lub osoba wyznaczona w rozkazie lub decyzji przez szefa właściwej komórki organizacyjnej w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

2. Karty wyróżnień prowadzi osoba, której w zakresie obowiązków nakazano wykonywanie tych czynności, lub osoba wyznaczona w rozkazie lub decyzji, odpowiednio przez:

1) sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Obrony Narodowej w odniesieniu do:

a) żołnierzy w podległych im sekretariatach,

b) szefów komórek (jednostek) organizacyjnych bezpośrednio im podporządkowanych;

2) dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr w odniesieniu do:

a) żołnierzy bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, w tym szefów komórek (jednostek) organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,

b) żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji, z wyjątkiem żołnierzy wykonujących zadania służbowe w jednostkach wojskowych.

3. Kartę wyróżnień żołnierza rezerwy niebędącego żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych prowadzi osoba wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy. Kartę tę dołącza się do teczki akt personalnych żołnierza.

4. Kartę wyróżnień żołnierza przeniesionego w stan spoczynku lub zwolnionego z czynnej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy, w tym z powodu śmierci, osoba wyznaczona w organie kadrowym dołącza do teczki akt personalnych tego żołnierza.

§ 25.
1. Jeżeli żołnierz został przeniesiony do innego pododdziału lub innej jednostki wojskowej albo instytucji cywilnej, na okres pełnienia służby w nowym miejscu kartę wyróżnień przekazuje się właściwemu dowódcy albo osobie wyznaczonej do prowadzenia i przechowywania tej karty.

2. Kartę wyróżnień żołnierza przechowuje się przez okres pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej, a po zwolnieniu z tej służby przez okres pozostawania w rezerwie albo w stanie spoczynku w zależności od rodzaju pełnionej służby wojskowej.

3. Kartę wyróżnień żołnierza zawodowego, zwolnionego z czynnej służby wojskowej i przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku, przechowuje się przez okres przechowywania i archiwizowania jego teczki akt personalnych.

4. Kartę wyróżnień pozostałych żołnierzy, zwolnionych z czynnej służby wojskowej i przeniesionych do rezerwy lub w stan spoczynku, przechowuje się przez okres prowadzenia danych tych żołnierzy w ewidencji wojskowej, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)).

§ 26.
1. Żołnierz może zapoznać się z kartą wyróżnień na wniosek złożony odpowiednio do osoby prowadzącej lub przechowującej jego kartę wyróżnień. Wniosek może być złożony pisemnie lub ustnie.

2. Z kartą wyróżnień zapoznaje żołnierza osoba prowadząca tę kartę.

3. Osoba zapoznająca żołnierza z kartą wyróżnień sporządza i podpisuje czytelnie na karcie wyróżnień adnotację o zapoznaniu, zawierającą datę tej czynności. Żołnierz zapoznany z kartą wyróżnień składa pod adnotacją czytelny podpis zawierający posiadany stopień wojskowy oraz imię i nazwisko.

4. W razie odmowy albo niemożności złożenia podpisu przez żołnierza zapoznawanego z kartą wyróżnień, osoba, o której mowa w ust. 3, sporządza odpowiednią wzmiankę na tej karcie.

§ 27.
1. Kartę ukarania zakłada się żołnierzowi prawomocnie ukaranemu:

1) podczas raportu dyscyplinarnego prowadzonego w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym, jeżeli ukarany nie wniósł sprzeciwu do orzeczenia o ukaraniu, albo

2) w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o prawomocnym orzeczeniu o ukaraniu żołnierza wydanym w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie zwykłym albo w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.

2. W celu prowadzenia i przechowywania karty ukarania właściwemu dowódcy albo osobie wyznaczonej do prowadzenia i przechowywania karty ukarania, w terminie pięciu dni od dnia:

1) raportu dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym zakończonym ukaraniem – kartę ukarania założoną podczas raportu przekazuje rzecznik dyscyplinarny, który uczestniczył w tym raporcie;

2) wydania prawomocnego orzeczenia o ukaraniu oraz o uchyleniu lub zmianie prawomocnego orzeczenia – odpis tego orzeczenia przekazuje organ dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny, który uczestniczył w danym postępowaniu dyscyplinarnym.

3. Informację o wykonaniu ukarania albo o likwidacji skutków uchylonego lub zmienionego orzeczenia o ukaraniu organ orzekający w pierwszej instancji przekazuje, w celu uzupełnienia danych w karcie ukarania albo zaprzestania jej prowadzenia, właściwemu dowódcy albo osobie wyznaczonej do prowadzenia i przechowywania karty ukarania.

4. Kartę ukarania przechowuje się do czasu zatarcia ukarania.

5. Do prowadzenia karty ukarania stosuje się odpowiednio § 24 i 25.

6. Wzór karty ukarania żołnierza określa załącznik nr 36 do rozporządzenia.

§ 28.
1. Wpisów w rejestrze postępowań dyscyplinarnych dokonuje się niezwłocznie po:

1) zakończeniu postępowania dyscyplinarnego w trybie uproszczonym prawomocnym orzeczeniem o ukaraniu;

2) przeprowadzeniu raportu dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym, jeżeli został wniesiony sprzeciw do wydanego orzeczenia;

3) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w trybie zwykłym;

4) wydaniu orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie zwykłym przez organ orzekający w pierwszej instancji;

5) przyjęciu akt postępowania w celu rozpatrzenia odwołania;

6) wydaniu orzeczenia przez organ odwoławczy;

7) otrzymaniu akt postępowania w następstwie wydania prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego,

8) przyjęciu akt postępowania w celu zbadania przesłanek wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;

9) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;

10) wydaniu orzeczenia w postępowaniu w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;

11) przyjęciu akt postępowania w następstwie wydania orzeczenia w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;

12) odtworzeniu akt postępowania w całości albo w części;

13) przekazaniu lub przyjęciu akt postępowania do lub od innego organu dyscyplinarnego oraz przesłaniu tych akt do archiwum wojskowego.

2. Wpisów dotyczących poszczególnych postępowań dyscyplinarnych w rejestrze postępowań dokonują rzecznicy dyscyplinarni uczestniczący w tych postępowaniach.

3. Osobami uprawnionymi do prowadzenia rejestrów postępowań są:

1) rzecznicy dyscyplinarni;

2) osoby, którym w zakresie obowiązków nakazano prowadzenie tych rejestrów;

3) osoby wyznaczone – w rozkazie lub decyzji do prowadzenia tych rejestrów – przez przełożonego dyscyplinarnego oraz wyższego przełożonego dyscyplinarnego zajmującego stanowisko służbowe co najmniej dowódcy jednostki wojskowej albo kierownika instytucji cywilnej.

4. Rejestr postępowań prowadzi się w kancelarii jawnej jednostki wojskowej lub instytucji cywilnej do chwili zakończenia wpisów, a następnie przechowuje przez okres piętnastu lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu w tym rejestrze, a następnie przekazuje do właściwego archiwum wojskowego.

5. Wzór rejestru postępowań dyscyplinarnych określa załącznik nr 37 do rozporządzenia.

§ 29.
1. Informacje, o których mowa wart. 84 ust. 1 pkt 4 ustawy, przekazuje się w postaci pisemnej lub z użyciem informatycznych nośników danych w drodze teletransmisji.

2. Uprawnione do gromadzenia lub przetwarzania danych i informacji w ewidencji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 84 ustawy, w tym prowadzonej w systemie teleinformatycznym, są:

1) osoby, którym w zakresie obowiązków nakazano wykonywanie tych czynności;

2) osoby wyznaczone w rozkazie lub decyzji do wykonywania tych czynności przez przełożonego dyscyplinarnego oraz wyższego przełożonego dyscyplinarnego zajmującego stanowisko służbowe co najmniej dowódcy jednostki wojskowej albo kierownika instytucji cywilnej;

3) w odniesieniu do żołnierzy rezerwy – wyznaczone osoby w organie wojskowym prowadzącym ewidencję wojskową, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 30.
1. Dokumentami stosowanymi w ewidencji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 84 ust. 1 pkt 4 ustawy, są w szczególności:

1) zestawienia informacji lub danych statystycznych;

2) meldunki i sprawozdania;

3) dokumenty zawierające informacje dotyczące pojedynczych żołnierzy;

4) raporty przygotowane w systemie teleinformatycznym, w tym sporządzane z nich wydruki, zawierające dane dotyczące pojedynczych żołnierzy, wypadków (zdarzeń), gromadzone i przetwarzane w tym systemie;

5) kopie, odpisy i wyciągi z dokumentacji dyscyplinarnej lub dokumentacji albo ewidencji określonej w innych przepisach, przekazane przez uprawnione organy.

2. Wzór:

1) zestawienia liczbowego wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy oraz wybranych rodzajów naruszeń dyscypliny wojskowej określa załącznik nr 38 do rozporządzenia;

2) meldunku o wypadku, o naruszeniu dyscypliny wojskowej określa załącznik nr 39 do rozporządzenia;

3) zestawienia wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy określa załącznik nr 40 do rozporządzenia;

4) zestawienia liczbowego sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia przestępstw przez żołnierzy określa załącznik nr 41 do rozporządzenia;

5) zestawienia liczbowego sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia wykroczeń przez żołnierzy określa załącznik nr 42 do rozporządzenia;

6) zestawienia liczbowego sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez żołnierzy określa załącznik nr 43 do rozporządzenia;

7) meldunku o sprawcy wypadku (zdarzenia) wynikłego z rażącego naruszenia prawa przez żołnierza określa załącznik nr 44 do rozporządzenia;

8) zestawienia liczbowego żołnierzy objętych karnymi albo dyscyplinarnymi środkami zapobiegawczymi oraz badaniami je poprzedzającymi określa załącznik nr 45 do rozporządzenia;

9) zestawienia liczbowego sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy według rodzajów wyroków sądowych za przestępstwa określa załącznik nr 46 do rozporządzenia;

10) zestawienia liczbowego sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy według rodzajów ukarań sądowych za wykroczenia oraz żołnierzy rozpatrzonych dyscyplinarnie określa załącznik nr 47 do rozporządzenia;

11) zestawienia liczbowego sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy ukaranych mandatami karnymi przez Żandarmerię Wojskową określa załącznik nr 48 do rozporządzenia;

12) zestawienia liczbowego żołnierzy ukaranych dyscyplinarnie określa załącznik nr 49 do rozporządzenia;

13) zestawienia liczbowego żołnierzy według wykonania orzeczeń sądowych i dyscyplinarnych określa załącznik nr 50 do rozporządzenia.

§ 31.
1. Dokumenty, o których mowa w § 30:

1) prowadzi się we wskazanej komórce wewnętrznej jednostki wojskowej lub instytucji cywilnej do chwili zakończenia wprowadzania danych do ewidencji, a następnie przekazuje się je do odpowiedniej dla klauzuli niejawności dokumentów kancelarii jednostki wojskowej albo instytucji cywilnej, w której przechowuje się te dokumenty przez okres piętnastu lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym dokonano ostatniego wprowadzenia danych;

2) dotyczące żołnierza przeniesionego do rezerwy, prowadzi się w sposób określony w pkt 1 i 3, nie dłużej jednak niż:

a) w jednostce wojskowej – do czasu unieważnienia przydziału mobilizacyjnego,

b) na szczeblu terenowym – do czasu skreślenia z ewidencji wojskowej tego żołnierza;

3) po zakończeniu okresu przechowywania przekazuje się do właściwego archiwum wojskowego.

2. Dokumenty stosowane w ewidencji dyscyplinarnej dotyczące:

1) informacji o żołnierzu będącym ofiarą lub sprawcą naruszeń prawa, w wyniku którego doszło do wypadku, lub będącym sprawcą naruszeń dyscypliny wojskowej oraz o objęciu żołnierza dyscyplinarnymi i karnymi środkami zapobiegawczymi przechowuje się w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) prawomocnego orzeczenia o ukaraniu lub skazaniu żołnierza przechowuje się do dnia zatarcia ukarania;

3) wykonywania ukarania lub skazania żołnierza przechowuje się do dnia zwolnienia tego żołnierza z czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem dokumentów zawierających informację o wykonaniu kary pieniężnej oraz środków dyscyplinarnych zobowiązania do naprawienia wyrządzonej szkody i podania informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób, które przechowuje się do dnia umieszczenia tej informacji w ewidencji dyscyplinarnej.

3. Meldunki, sprawozdania i inne dokumenty pisemne albo umieszczone na informatycznych nośnikach danych informacje, których treść umieszczono w ewidencji dyscyplinarnej, można przechowywać do końca roku kalendarzowego następującego po roku ich wpływu lub sporządzenia, a następnie podlegają one brakowaniu.

4. Dokumenty przetwarzane w systemie teleinformatycznym, których treść wykorzystano w ewidencji dyscyplinarnej, są usuwane z tego systemu lub odpowiednio znakowane w celu zablokowania do nich dostępu.

§ 32.
W przypadku rozformowania jednostki wojskowej albo likwidacji instytucji cywilnej, przed okresem, w jakim przechowuje się dokumenty stosowane w ewidencji dyscyplinarnej, o których mowa w art. 84 ust. 1 pkt 4 ustawy, dokumenty te przekazuje się jednostce wojskowej albo instytucji cywilnej, przejmującej jej zadania i funkcje, a w przypadku braku następcy prawnego – jednostce albo instytucji wskazanej w dokumencie dotyczącym rozformowania lub likwidacji.

Rozdział 5

Przepisy szczególne

§ 33.

1. W warunkach, o których mowa w art. 87 ustawy, można:

1) sporządzić adnotację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy na wniosku, zamiast wydawania postanowienia, o którym mowa w § 12 pkt 3, 4, 8, 9, 13, 17, 18, 22, § 14 i 19;

2) umieścić w rozkazie lub decyzji treść postanowienia o zastosowaniu dyscyplinarnych środków zapobiegawczych, zamiast wydania postanowienia, o którym mowa w § 12 pkt 32;

3) dokonać w okresie późniejszym niż odpowiadający trybowi lub etapowi postępowania dyscyplinarnego, o których mowa w § 7 ust. 3:

a) rejestracji akt postępowania w rejestrze postępowań,

b) nadania aktom postępowania sygnatury,

c) wpisów dotyczących obiegu akt postępowania;

4) założyć i przekazać do prowadzenia kartę ukarania w terminie późniejszym niż określony w § 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 1;

5) przeprowadzić w terminie późniejszym czynności związane z obiegiem:

a) dokumentacji dyscyplinarnej, zgodnie z § 10 ust. 2 i § 11;

b) informacji o udzieleniu wyróżnienia żołnierzowi, zgodnie z § 23,

c) informacji o ukaraniu oraz prowadzeniem ewidencji w karcie ukarania, zgodnie z % 21ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2;

6) uzależnić okres przechowywania w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych akt postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym, o którym mowa w § 11, od okresu wykonywania zadań służbowych przez te jednostki w strefie działań wojennych oraz użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jak również udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych;

7) prowadzić i przechowywać w jednostce wojskowej albo instytucji cywilnej dokumenty stosowane w ewidencji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, przez okres dłuższy niż określony w § 31 ust. 1–4.

2. W przypadku sporządzenia adnotacji o sposobie rozstrzygnięcia sprawy na wniosku – zamiast wydania postanowienia – kopię wniosku z adnotacją niezwłocznie przesyła się osobie lub organowi wnioskującemu.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 34.

1. Dokumentację postępowania dyscyplinarnego:

1) niezakończonego prawomocnym orzeczeniem przed dniem wejścia w życie ustawy – prowadzi się do zakończenia tego postępowania według przepisów dotychczasowych, a następnie przechowuje i archiwizuje się według przepisów ustawy i rozporządzenia;

2) zakończonego prawomocnym orzeczeniem przed dniem wejścia w życie ustawy – przechowuje i archiwizuje się według przepisów ustawy i rozporządzenia;

3) wszczętego po wejściu w życie ustawy, a przed wejściem w życie rozporządzenia – przechowuje i archiwizuje się według przepisów ustawy i rozporządzenia.

2. Ewidencję dyscyplinarną założoną i prowadzoną przed dniem wejścia w życie ustawy oraz przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia dołącza się odpowiednio do ewidencji dyscyplinarnej założonej i prowadzonej na podstawie przepisów rozporządzenia, a następnie przechowuje i archiwizuje się według przepisów ustawy i rozporządzenia.

§ 35.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

Załącznik 1. [ROZKAZ, DECYZJA DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 marca 2010 r. (poz. 375)

Załącznik nr 1

ROZKAZ, DECYZJA DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

Załącznik 2. [WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 2

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 3

POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

Załącznik 4. [POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 4

POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

Załącznik 5. [POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 5

POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [AKTA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO]

Załącznik nr 6

AKTA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

infoRgrafika

Załącznik 7. [Wniosek o wyłączenie organu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego z postępowania dyscyplinarnego]

Załącznik nr 7

WNIOSEK
o wyłączenie organu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego z postępowania dyscyplinarnego

infoRgrafika

Załącznik 8. [POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 8

POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

Załącznik 9. [POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA) PROKURATORA WOJSKOWEGO]

Załącznik nr 9

POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA) PROKURATORA WOJSKOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 10. [Wniosek o dobrowolne poddanie się ukaraniu]

Załącznik nr 10

WNIOSEK
o dobrowolne poddanie się ukaraniu

infoRgrafika

Załącznik 11. [Protokół przesłuchania świadka, biegłego, przeprowadzenia konfrontacji]

Załącznik nr 11

PROTOKÓŁ
przesłuchania świadka, biegłego, przeprowadzenia konfrontacji

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [Protokół przyjęcia wyjaśnień od obwinionego]

Załącznik nr 12

PROTOKÓŁ
przyjęcia wyjaśnień od obwinionego

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA) o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego]

Załącznik nr 13

POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)
o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego

infoRgrafika

Załącznik 14. [PROTOKÓŁ zapoznania obwinionego, obrońcy z całością materiałów zebranych w postępowaniu dyscyplinarnym z uzupełnionymi materiałami postępowania dyscyplinarnego]

Załącznik nr 14

PROTOKÓŁ
zapoznania obwinionego, obrońcy z całością materiałów zebranych w postępowaniu dyscyplinarnym z uzupełnionymi materiałami postępowania dyscyplinarnego

infoRgrafika

Załącznik 15. [WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji]

Załącznik nr 15

WNIOSEK
w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 16. [ORZECZENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 16

ORZECZENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 17. [POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 17

POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

Załącznik 18. [POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 18

POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

Załącznik 19. [WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu odwoławczym]

Załącznik nr 19

WNIOSEK
w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu odwoławczym

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 20. [ORZECZENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 20

ORZECZENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 21. [WNIOSEK o wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego]

Załącznik nr 21

WNIOSEK
o wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego

infoRgrafika

Załącznik 22. [POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 22

POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

Załącznik 23. [WNIOSEK w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego]

Załącznik nr 23

WNIOSEK
w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 24. [POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 24

POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

Załącznik 25. [ORZECZENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 25

ORZECZENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 26. [ORZECZENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 26

ORZECZENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 27. [ROZKAZ, DECYZJA DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 27

ROZKAZ, DECYZJA DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 28. [ROZKAZ, DECYZJA DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 28

ROZKAZ, DECYZJA DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 29. [ROZKAZ, DECYZJA DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 29

ROZKAZ, DECYZJA DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 30. [PROTOKÓŁ użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub narkotyków w organizmie]

Załącznik nr 30

PROTOKÓŁ
użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub narkotyków w organizmie

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 31. [PROTOKÓŁ badania śliny, krwi, moczu, wydzieliny organizmu]

Załącznik nr 31

PROTOKÓŁ
badania śliny, krwi, moczu, wydzieliny organizmu

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 32. [POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 32

POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 33. [POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 33

POSTANOWIENIE DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 34. [POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO, DOWÓDCY (KIEROWNIKA)]

Załącznik nr 34

POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO, DOWÓDCY (KIEROWNIKA)

infoRgrafika


Załącznik 35. [KARTA WYRÓŻNIEŃ ŻOŁNIERZA]

Załącznik nr 35

KARTA WYRÓŻNIEŃ ŻOŁNIERZA

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 36. [KARTA UKARANIA ŻOŁNIERZA]

Załącznik nr 36

KARTA UKARANIA ŻOŁNIERZA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 37. [REJESTR POSTĘPOWAŃ DYSCYPLINARNYCH]

Załącznik nr 37

REJESTR POSTĘPOWAŃ DYSCYPLINARNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 38. [ZESTAWIENIE LICZBOWE WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ŻOŁNIERZY ORAZ WYBRANYCH RODZAJÓW NARUSZEŃ DYSCYPLINY WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 38

ZESTAWIENIE LICZBOWE WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ŻOŁNIERZY ORAZ WYBRANYCH RODZAJÓW NARUSZEŃ DYSCYPLINY WOJSKOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 39. [MELDUNEK O WYPADKU, O NARUSZENIU DYSCYPLINY WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 39

MELDUNEK O WYPADKU, O NARUSZENIU DYSCYPLINY WOJSKOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 40. [ZESTAWIENIE WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ŻOŁNIERZY]

Załącznik nr 40

ZESTAWIENIE WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ŻOŁNIERZY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 41. [ZESTAWIENIE LICZBOWE SPRAWCÓW WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW PRZEZ ŻOŁNIERZY]

Załącznik nr 41

ZESTAWIENIE LICZBOWE SPRAWCÓW WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW PRZEZ ŻOŁNIERZY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 42. [ZESTAWIENIE LICZBOWE SPRAWCÓW WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z POPEŁNIENIA WYKROCZEŃ PRZEZ ŻOŁNIERZY]

Załącznik nr 42

ZESTAWIENIE LICZBOWE SPRAWCÓW WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z POPEŁNIENIA WYKROCZEŃ PRZEZ ŻOŁNIERZY

infoRgrafika

Załącznik 43. [ZESTAWIENIE LICZBOWE SPRAWCÓW WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z POPEŁNIENIA PRZEWINIEŃ DYSCYPLINARNYCH PRZEZ ŻOŁNIERZY]

Załącznik nr 43

ZESTAWIENIE LICZBOWE SPRAWCÓW WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z POPEŁNIENIA PRZEWINIEŃ DYSCYPLINARNYCH PRZEZ ŻOŁNIERZY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 44. [MELDUNEK o sprawcy wypadku (zdarzenia) wynikłego z rażącego naruszenia prawa przez żołnierza]

Załącznik nr 44

MELDUNEK
o sprawcy wypadku (zdarzenia) wynikłego z rażącego naruszenia prawa przez żołnierza

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 45. [ZESTAWIENIE LICZBOWE ŻOŁNIERZY OBJĘTYCH KARNYMI ALBO DYSCYPLINARNYMI ŚRODKAMI ZAPOBIEGAWCZYMI ORAZ BADANIAMI JE POPRZEDZAJĄCYMI]

Załącznik nr 45

ZESTAWIENIE LICZBOWE ŻOŁNIERZY OBJĘTYCH KARNYMI ALBO DYSCYPLINARNYMI ŚRODKAMI ZAPOBIEGAWCZYMI ORAZ BADANIAMI JE POPRZEDZAJĄCYMI

infoRgrafika

Załącznik 46. [ZESTAWIENIE LICZBOWE SPRAWCÓW WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ŻOŁNIERZY WEDŁUG RODZAJÓW WYROKÓW SĄDOWYCH ZA PRZESTĘPSTWA]

Załącznik nr 46

ZESTAWIENIE LICZBOWE SPRAWCÓW WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ŻOŁNIERZY WEDŁUG RODZAJÓW WYROKÓW SĄDOWYCH ZA PRZESTĘPSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 47. [ZESTAWIENIE LICZBOWE SPRAWCÓW WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ŻOŁNIERZY WEDŁUG RODZAJÓW UKARAŃ SĄDOWYCH ZA WYKROCZENIA ORAZ ŻOŁNIERZY ROZPATRZONYCH DYSCYPLINARNIE]

Załącznik nr 47

ZESTAWIENIE LICZBOWE SPRAWCÓW WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ŻOŁNIERZY WEDŁUG RODZAJÓW UKARAŃ SĄDOWYCH ZA WYKROCZENIA ORAZ ŻOŁNIERZY ROZPATRZONYCH DYSCYPLINARNIE

infoRgrafika

Załącznik 48. [ZESTAWIENIE LICZBOWE SPRAWCÓW WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ŻOŁNIERZY UKARANYCH MANDATAMI KARNYMI PRZEZ ŻANDARMERIĘ WOJSKOWĄ]

Załącznik nr 48

ZESTAWIENIE LICZBOWE SPRAWCÓW WYPADKÓW (ZDARZEŃ) WYNIKŁYCH Z NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ŻOŁNIERZY UKARANYCH MANDATAMI KARNYMI PRZEZ ŻANDARMERIĘ WOJSKOWĄ

infoRgrafika

Załącznik 49. [ZESTAWIENIE LICZBOWE ŻOŁNIERZY UKARANYCH DYSCYPLINARNIE]

Załącznik nr 49

ZESTAWIENIE LICZBOWE ŻOŁNIERZY UKARANYCH DYSCYPLINARNIE

infoRgrafika


Załącznik 50. [ZESTAWIENIE LICZBOWE ŻOŁNIERZY WEDŁUG WYKONANIA ORZECZEŃ SĄDOWYCH I DYSCYPLINARNYCH]

Załącznik nr 50

ZESTAWIENIE LICZBOWE ŻOŁNIERZY WEDŁUG WYKONANIA ORZECZEŃ SĄDOWYCH I DYSCYPLINARNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA