REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 64 poz. 399

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 1 kwietnia 2010 r.

w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20b ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje psów asystujących, dla których jest możliwe wydawanie certyfikatów;

2) warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz sposób oceny spełniania tych warunków;

3) tryb składania i rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów, zwanego dalej „rejestrem”;

4) sposób dokonywania wpisu i zmian w rejestrze, zakres danych objętych rejestrem oraz sposób prowadzenia tego rejestru;

5) tryb składania i rozpatrywania wniosków o finansowanie kosztów wydawania certyfikatów, zwane dalej „finansowaniem”, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, na ten cel;

6) wzory wniosków, o których mowa w pkt 3 i 5, oraz zawiadomień o wpisie, odmowie dokonania wpisu, a także o wykreśleniu z rejestru;

7) sposób oznaczania psów asystujących i psów w trakcie szkolenia.

§ 2.
Rodzaje psów asystujących, dla których jest możliwe wydawanie certyfikatów, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów:

1) prowadzą szkolenia psów asystujących na podstawie odpowiedniego do rodzaju psa asystującego programu szkolenia;

2) zapewniają warunki do realizacji programów szkoleń;

3) dokumentują przeprowadzone szkolenia;

4) nadają numery wydawanym certyfikatom;

5) umieszczają w dokumencie certyfikatu następujące dane:

a) miejsce i datę wydania certyfikatu,

b) numer i datę wpisu do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”,

c) rasę, imię oraz datę urodzenia psa,

d) imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, której pies asystujący będzie służył,

e) podstawę prawną wydania certyfikatu,

f) pieczęć i podpis podmiotu wydającego certyfikat.

2. Program szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje ocenę umiejętności psa nabytych podczas szkolenia.

§ 4.
1. Wpisu do rejestru i zmian w rejestrze dokonuje Pełnomocnik na wniosek, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Oceny spełniania warunków uzasadniających wpis do rejestru i zmiany w rejestrze dokonuje się na podstawie informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru, które są poddawane weryfikacji.

§ 5.
1. Uchybienia we wniosku o wpis do rejestru powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Pełnomocnika informacji o uchybieniach występujących we wniosku.

2. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 6.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku; wpisowi nadaje się numer.

2. Wzór zawiadomienia o wpisie do rejestru jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Wzór zawiadomienia o odmowie dokonania wpisu do rejestru jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Wzór zawiadomienia o wykreśleniu z rejestru jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 7.
Rejestr zawiera następujące dane:

1) nazwę, siedzibę, adres, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego do wydawania certyfikatów;

2) numer wpisu i datę dokonania wpisu do rejestru;

3) oznaczenie rodzajów psów asystujących, których dotyczą certyfikaty wydawane przez podmiot;

4) opis programów szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

§ 8.
1. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.

2. Wyciąg z rejestru, zawierający dane, o których mowa w § 7 pkt 1-3, jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

§ 9.
Finansowanie, w formie refundacji, następuje po złożeniu wniosku przez podmiot uprawniony do wydawania certyfikatów do Prezesa Zarządu Funduszu.
§ 10.
1. Finansowanie odbywa się na podstawie oświadczenia podmiotu uprawnionego do wydawania certyfikatów o faktycznie poniesionych kosztach wydania certyfikatu.

2. Wysokość finansowania jednego certyfikatu nie może przekroczyć kwoty 630 zł.

3. Wzór wniosku o finansowanie jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

4. Wniosek o finansowanie może być złożony nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wydania certyfikatu.

§ 11.
1. Środki przyznane na finansowanie są przekazywane w terminie 15 dni od dnia pozytywnej weryfikacji wniosku na własny rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

2. Rozliczenie finansowania następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 12.
1. Pies w trakcie szkolenia jest oznaczony napisem „Pies asystujący w trakcie szkolenia”.

2. Pies asystujący, którego dotyczy certyfikat, jest oznaczony napisem „Pies asystujący”.

3. Napisy, o których mowa w ust. 1 i 2, umieszcza się w widocznym miejscu na uprzęży psa.

§ 13.
Certyfikat dotyczący psa asystującego wyszkolonego za granicą wydaje się pod warunkiem uwiarygodnienia tego wyszkolenia.
§ 14.
1. Certyfikat dotyczący psa asystującego wyszkolonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wydaje się pod warunkiem uwiarygodnienia tego wyszkolenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do psów asystujących wyszkolonych za granicą.

§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 223.

Załącznik 1. [RODZAJE PSÓW ASYSTUJĄCYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 1 kwietnia 2010 r. (poz. 399)

Załącznik nr 1

RODZAJE PSÓW ASYSTUJĄCYCH

1. Pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej

Funkcje – daje osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę.

2. Pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo

Funkcje – asystuje osobie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku. Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu.

3. Pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej

Funkcje – asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu.

4. Pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca)

Funkcje – wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reaguje na atak choroby.

Załącznik 2. [Wniosek o wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów]

Załącznik nr 2

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [Zawiadomienie o wpisie do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów]

Załącznik nr 3

Zawiadomienie o wpisie do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów

infoRgrafika

Załącznik 4. [Zawiadomienie o odmowie dokonania wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów]

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o odmowie dokonania wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów

infoRgrafika

Załącznik 5. [Zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów]

Załącznik nr 5

Zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów

infoRgrafika

Załącznik 6. [Wniosek o finansowanie kosztów wydawania certyfikatów]

Załącznik nr 6

Wniosek o finansowanie kosztów wydawania certyfikatów

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-20
  • Data wejścia w życie: 2010-05-05
  • Data obowiązywania: 2010-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA