| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

Art. 1. [Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym]
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1194, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.

3. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do tej rejestracji oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Organy administracji publicznej, sądy, banki, komornicy i notariusze są obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy o przypadkach posługiwania się odpisami, wyciągami lub zaświadczeniami, o których mowa w ust. 3, oraz o okolicznościach wskazujących na prowadzenie działalności przez podmioty wpisane do dotychczasowego rejestru.”;

2) po art. 9a dodaje się art. 9b w brzmieniu:

„Art. 9b. 1. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1, złożył wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy, poza zakresem określonym w art. 23 ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do spółki kapitałowej, bada prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia oraz powołania składów osobowych organów tych spółek, prawidłowość nabycia lub objęcia udziałów albo akcji, a w szczególności spełnienie wymogów dotyczących rejestracji i umarzania niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. W odniesieniu do spółki osobowej, poza zakresem określonym w art. 23 ustawy, o której mowa w art. 1, sąd rejestrowy bada okoliczności wstąpienia w prawa wspólnika.

2. O złożeniu przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia prokuratora oraz doręcza temu prokuratorowi odpis uchwały wspólników albo uchwały walnego zgromadzenia, jeżeli stanowi ona podstawę dokonania wpisu w rejestrze. Prokurator wstępuje do postępowania w przypadku spółek zawiązanych przed dniem 1 września 1939 r.

3. Prokuratorowi przysługuje prawo wytoczenia przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały wspólników albo uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z umową lub statutem spółki bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interesy spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie wspólnika albo akcjonariusza bądź osoby trzeciej – w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia mu uchwały przez sąd. Przepisu art. 55 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

4. Prokuratorowi przysługuje prawo wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników albo uchwały walnego zgromadzenia, sprzecznej z ustawą – w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia mu uchwały. Przepisu art. 55 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.”.

Art. 2. [Przepis przejściowy]
1. W sprawach o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółek kapitałowych zawiązanych przed dniem 1 września 1939 r., zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prokurator może żądać wznowienia postępowania także, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające stwierdzenie nieważności uchwały wspólników albo uchwały walnego zgromadzenia, stanowiącej podstawę wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepisu art. 55 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

2. W przypadku wznowienia postępowania w sprawach o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego podmiotów uprzednio wpisanych do dotychczasowych rejestrów, sąd rejestrowy, poza zakresem określonym w art. 23 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.1)) bada okoliczności, określone w art. 9b ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Nie wznawia się postępowania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego upłynęło 5 lat, jednakże w każdym przypadku termin ten nie może się skończyć wcześniej niż przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. [Stosowanie art. 9b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym]
Przepis art. 9b ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 4. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »