| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Art. 1. [Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji]
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) w art. 56 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki pochodzące ze sprzedaży 5 % akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, poprzez:

a) wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugod sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,

b) wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.2)),

c) pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany – Skarb Państwa,

d) pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju,

e) pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów, o których mowa w lit. a–d,”;

2) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Ustawa budżetowa może określić, na dany rok budżetowy, inną wysokość wskaźników, od których jest uzależniona wysokość kwoty przychodów z prywatyzacji przeznaczonej na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami budżetu państwa i nie zagraża realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”;

3) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku wystąpienia wolnych środków finansowych Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, ich dysponent może dokonywać lokat:

1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) w skarbowych papierach wartościowych.”;

4) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazywać, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, z Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na przychody budżetu państwa, nadwyżkę stanowiącą różnicę między przychodami tego Funduszu uzyskanymi w poprzednim roku budżetowym a sumą wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym oraz planowanych do poniesienia w danym roku budżetowym na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

4b. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazywać na przychody budżetu państwa.”;

5) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, w tym elementy rocznego planu finansowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszy. W przypadku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozporządzenie określi również sposób postępowania w zakresie uzupełnienia środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego.”.

Art. 2. [Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych]
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) w art. 28 uchyla się lit. b i c.
Art. 3. [Jednorazowa wpłata na przychody budżetu państwa z Funduszu Reprywatyzacji]
Z Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, przekazuje się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jednorazową wpłatę na przychody budżetu państwa w wysokości 1 000 000 000 zł.
Art. 4. [Gromadzenie na rachunku Funduszu Reprywatyzacji środków uzyskanych ze sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa]
1. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2011 r. na rachunku Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, gromadzi się 1,5 % środków uzyskanych ze sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w latach 2011 i 2012, przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, z Funduszu, o którym mowa w ust. 1, na przychody budżetu państwa, nadwyżkę stanowiącą różnicę między przychodami tego Funduszu uzyskanymi w poprzednim roku budżetowym a sumą wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym oraz planowanych do poniesienia w danym roku budżetowym na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5. [Gromadzenie na rachunku Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców przychodów uzyskanych z prywatyzacji]
Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2011 r. na rachunku Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, gromadzi się 3 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków z przeznaczeniem na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji.
Art. 6. [Termin stosowania przepisu art. 56 ust. 4a ustawy]
Przepis art. 56 ust. 4a ustawy, o której mowa w art. 1, dodawany niniejszą ustawą stosuje się począwszy od 2013 r.
Art. 7. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
: B. Komorowski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143, z 1998 r. Nr 97, poz. 604, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2007 r. Nr 191, poz. 1372 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 74.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »