reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 55 ust. 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, Nr 107, poz. 679 i Nr 113, poz. 745) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania żołnierzom zawodowym pomocy w związku z pobieraniem przez nich nauki, rodzaj, zakres i wysokość tej pomocy oraz szczegółowy tryb jej zwrotu, a także sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza zawodowego wydatków objętych pomocą;

2) tryb kierowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych na studia lub naukę do szkoły wojskowej albo niewojskowej oraz na staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą i organy właściwe w tych sprawach;

3) wzory umów, o których mowa w art. 52 ust. 5 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu mówi się o:

1) dowódcy jednostki wojskowej – należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe lub do której został skierowany w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej w rezerwie kadrowej albo w dyspozycji;

2) nauce – należy przez to rozumieć studia, staż, kurs i specjalizację.

Rozdział 2

Pobieranie nauki przez żołnierzy zawodowych oraz rodzaj, zakres i wysokość pomocy, jaka może im być udzielana

§ 3.

1. Żołnierzowi zawodowemu pobierającemu naukę może być udzielona pomoc finansowa w formie:

1) zwrotu kosztów nauki pobieranych przez instytucję prowadzącą naukę;

2) zwrot kosztów noclegu oraz przejazdu do i z miejsca pobierania nauki na obszarze kraju w wysokości i w zakresie określonym w przepisach o należnościach przysługujących żołnierzom z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

2. Dowódca jednostki wojskowej może zmniejszyć żołnierzowi zawodowemu pobierającemu naukę liczbę służb dyżurnych, wyjazdów służbowych lub ograniczyć zlecanie dodatkowych zadań.

§ 4.
1. Żołnierz zawodowy zainteresowany uzyskaniem pomocy w związku z pobieraniem nauki występuje do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskiem o udzielenie tej pomocy.

2. We wniosku żołnierz zawodowy określa, z jakiego rodzaju pomocy, o której mowa w § 3, chciałby skorzystać, dołączając informację o rodzaju i trybie podjętej nauki oraz zaświadczenie ze szkoły (uczelni, instytucji prowadzących naukę) o pobieraniu nauki.

3. W informacji dołączanej do wniosku żołnierz zawodowy zamieszcza w szczególności:

1) nazwę i rodzaj szkoły (uczelni, instytucji prowadzących naukę);

2) poziom, kierunek i tryb pobierania nauki;

3) terminy i miejsce odbywania zajęć;

4) planowany termin ukończenia nauki;

5) kwalifikacje (tytuły), które żołnierz zawodowy uzyska po ukończeniu nauki;

6) całkowity koszt nauki pobierany przez szkołę (uczelnię, instytucję prowadzącą naukę);

7) przewidywaną wysokość kosztów noclegów i przejazdów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

§ 5.
1. Dowódca jednostki wojskowej ustala, czy żołnierz zawodowy spełnia warunki, o których mowa w art. 52 ust. 4 ustawy, do udzielenia pomocy w związku z pobieraniem przez niego nauki.

2. Dowódca jednostki wojskowej, ustalając, czy żołnierz zawodowy spełnia warunki do udzielenia pomocy w związku z pobieraniem nauki, bierze w szczególności pod uwagę zbieżność poziomu i kierunku nauki z wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi w karcie opisu zajmowanego przez żołnierza zawodowego stanowiska służbowego lub stanowiska służbowego wskazanego w prognozie przebiegu zawodowej służby wojskowej, zawartej w opinii służbowej. Ustalając zbieżność kierunku nauki, bierze pod uwagę w szczególności nazwę kierunku oraz program nauki pobieranej przez żołnierza zawodowego.

§ 6.
1. W przypadku gdy dowódca ma zaplanowane środki finansowe i żołnierz zawodowy spełnia warunki do udzielenia pomocy w związku z pobieraniem nauki, dowódca jednostki wojskowej występuje do organu uprawnionego do wyznaczania żołnierza zawodowego na wyższe od zajmowanego stanowisko służbowe z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 52 ust. 5 ustawy. Do wniosku dołącza się, w szczególności:

1) kartę opisu stanowiska służbowego jakie żołnierz zawodowy zajmuje lub stanowiska wskazanego w prognozie przebiegu zawodowej służby wojskowej, zawartej w opinii służbowej;

2) kopię ostatniej opinii służbowej żołnierza zawodowego;

3) opinię dowódcy jednostki wojskowej oraz inne dokumenty w sprawie;

4) informację o zaplanowaniu środków w planie finansowym niezbędnych do pokrycia kosztów nauki żołnierza zawodowego.

2. Wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie sporządza się, jeżeli dowódca sam jest organem uprawnionym do wyznaczenia żołnierza zawodowego na wyższe od zajmowanego stanowisko służbowe.

§ 7.
1. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 6 ust. 1, dowódca jednostki wojskowej zawiera z żołnierzem zawodowym umowę, o której mowa w art. 52 ust. 5 ustawy, w której określa rodzaje pomocy wymienione w § 3 ust. 1 oraz warunki zwrotu kosztów pomocy finansowej w przypadku przerwania kształcenia lub zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, przed określonym w umowie okresem służby wojskowej, z przyczyn, o których mowa w art. 111 pkt 1, 4, 6-7, pkt 9 lit. a i pkt 11–16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2, umowę wskazaną w art. 52 ust. 5 ustawy zawiera się po podjęciu decyzji przez dowódcę jednostki wojskowej o udzieleniu pomocy w związku z pobieraniem nauki.

3. Wzór umowy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Umowa, o której mowa w art. 52 ust. 5 ustawy, może być rozwiązana wskutek jej wypowiedzenia w każdym czasie przez dowódcę jednostki wojskowej, jeżeli pobierana przez żołnierza zawodowego nauka koliduje z wykonywaniem przez niego zadań służbowych lub żołnierz zawodowy nie przedstawi, mimo wezwania, zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie semestru lub roku nauki.

5. W wypowiedzeniu, o którym mowa w ust. 4, dowódca jednostki wojskowej wskazuje przyczyny wypowiedzenia umowy.

§ 8.
1. Dowódca jednostki wojskowej w drodze decyzji:

1) odmawia żołnierzowi zawodowemu udzielenia pomocy finansowej w związku z pobieraniem nauki w przypadku:

a) niezaplanowania środków w planie finansowym,

b) niespełnienia warunków, o których mowa w art. 52 ust. 4 ustawy,

c) niewyrażenia zgody, o której mowa w § 6 ust. 1;

2) może odmówić żołnierzowi zawodowemu udzielenia pomocy finansowej w przypadku zgłoszenia żołnierza zawodowego na naukę w ramach szkolnictwa wojskowego.

2. Wydanie decyzji odmawiającej udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 3 ust. 1, nie pozbawia żołnierza zawodowego możliwości wystąpienia z wnioskiem do dowódcy jednostki wojskowej o zmniejszenie liczby służb dyżurnych, wyjazdów służbowych lub ograniczenie zlecania dodatkowych zadań.

3. Dowódca jednostki wojskowej może wstrzymać pomoc, o której mowa w § 3, w przypadku obniżenia poziomu wykonywania obowiązków służbowych lub powtarzania przez żołnierza zawodowego semestru (roku) nauki z powodu niedostatecznych wyników w nauce, na okres powtarzania semestru (roku) nauki. O wstrzymaniu udzielania pomocy dowódca jednostki wojskowej pisemnie zawiadamia żołnierza zawodowego.

§ 9.
1. Jeżeli nauka trwa dłużej niż sześć miesięcy, to zwrot kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, następuje okresowo po zaliczeniu przez żołnierza zawodowego semestru lub roku nauki potwierdzonego zaświadczeniem. Żołnierz zawodowy jest zobowiązany przedstawić dowódcy jednostki wojskowej zaświadczenie potwierdzające zaliczenie kolejnych okresów nauki.

2. Dowódca jednostki wojskowej dokonuje, w pełnej wysokości, zwrotu kosztów nauki na podstawie zaświadczenia szkoły (uczelni, instytucji prowadzącej naukę).

3. Zwrot kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, następuje w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 15 ustawy.

4. Zwrotu kosztów nauki i kosztów noclegu oraz przejazdu do i z miejsca pobierania nauki na obszarze kraju dokonuje się przelewem na wskazany przez żołnierza zawodowego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego wymaganych dokumentów.

§ 10.
Przeniesienie żołnierza zawodowego korzystającego z pomocy w związku z pobieraniem nauki do innej jednostki wojskowej lub rezerwy kadrowej albo zmiana dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę, nie ma wpływu na uprawnienia żołnierza zawodowego wynikające z umowy, o której mowa w art. 52 ust. 5 ustawy, i nie wymaga jej zmiany.
§ 11.
Przepisy § 3–10 stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Rozdział 3

Kierowanie żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą

§ 12.

1. Na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju kieruje:

1) żołnierza zawodowego przewidzianego do wyznaczenia na wyższe od zajmowanego stanowiska służbowego – organ uprawniony do wyznaczenia na to stanowisko;

2) żołnierza zawodowego kierowanego dla potrzeb aktualnie zajmowanego przez niego stanowiska służbowego – organ uprawniony do wyznaczenia na stanowisko służbowe;

3) żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe i skierowanego do wykonywania zadań w Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – odpowiednio szefowie tych służb;

4) żołnierza zawodowego pełniącego służbę w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej na kursy językowe – szef tej komórki po zakwalifikowaniu żołnierza przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw szkolnictwa wojskowego;

5) kandydata na żołnierza zawodowego – dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.

2. Podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych przewidywanych do mianowania i wyznaczenia na stanowisko o stopniu podporucznika (podporucznika marynarki) kieruje na naukę dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.

§ 13.
1. Organ uprawniony do kierowania na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację, niezwłocznie po ustaleniu indywidualnej prognozy przebiegu zawodowej służby wojskowej, zawartej w opinii służbowej lub analizie karty opisu stanowiska służbowego, z których wynika potrzeba skierowania żołnierza zawodowego na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację, zgłasza tego żołnierza, drogą służbową, do:

1) dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr – w przypadku nauki w uczelniach wojskowych w kraju;

2) dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw szkolnictwa wojskowego – w przypadku kursów językowych realizowanych w uczelniach wojskowych w kraju i Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych;

3) właściwego dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, szefa jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej – w przypadku nauki organizowanej w podległych im szkołach podoficerskich, ośrodkach i centrach szkolenia.

2. Kandydata na żołnierza zawodowego kieruje się na odpowiednie formy nauki, o których mowa w § 12 ust. 1, na wniosek lub za zgodą rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia.

3. W zgłoszeniu zamieszcza się następujące dane:

1) rodzaj i kierunek nauki;

2) nazwę szkoły (uczelni, instytucji prowadzącej naukę);

3) stopień wojskowy, nazwisko i imię, imię ojca, numer PESEL, serię i numer paszportu, klauzulę i termin ważności poświadczenia bezpieczeństwa, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej;

4) najwyższe wykształcenie (specjalizacja medyczna – w przypadku żołnierzy zawodowych korpusu osobowego medycznego) – rok ukończenia;

5) poziom znajomości języka obcego według STANAG 6001 i rok otrzymania świadectwa;

6) zajmowane stanowisko służbowe, nazwę i numer stanowiska (NIS);

7) prognozę przebiegu zawodowej służby wojskowej: bliższa, dalsza;

8) stanowisko służbowe po zakończeniu nauki, planowany termin objęcia stanowiska służbowego.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, przedstawia się w formie wykazu imiennego.

§ 14.
1. Organ, o którym mowa w § 13 ust. 1:

1) w przypadku:

a) skierowania żołnierza zawodowego przewidzianego do wyznaczenia na wyższe od zajmowanego stanowisko służbowe – ustala, czy indywidualna prognoza przebiegu zawodowej służby wojskowej przewiduje wyznaczenie na stanowisko, na którym ukończenie studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, o których mowa w zgłoszeniu, jest wymagane,

b) skierowania żołnierza zawodowego dla potrzeb aktualnie zajmowanego przez niego stanowiska służbowego – ustala, czy z karty opisu stanowiska służbowego zajmowanego przez żołnierza zawodowego wynika konieczność podwyższenia lub uzupełnienia kwalifikacji;

2) przesyła zgłoszenie żołnierza zawodowego na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację do właściwej uczelni, szkoły podoficerskiej, ośrodka lub centrum szkolenia, w przypadku zgodności kierunku nauki z opinią służbową lub kartą opisu stanowiska służbowego, w terminie nie później niż na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji;

3) informuje organ kierujący na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację o zgłoszeniu żołnierza zawodowego na wnioskowany rodzaj i kierunek nauki.

2. Zgłoszenia żołnierza zawodowego na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację dokonuje się w oparciu o plany doskonalenia zawodowego, plany kształcenia językowego i inne dokumenty planistyczne.

3. Organ kierujący na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, kieruje żołnierza zawodowego do właściwej uczelni, szkoły podoficerskiej, ośrodka lub centrum szkolenia.

4. Skierowanie żołnierza zawodowego na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju następuje w drodze decyzji.

§ 15.
Na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację za granicą kieruje:

1) żołnierzy zawodowych zajmujących lub przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe zaszeregowane od stopnia etatowego pułkownika (komandora) i wyższych stopni wojskowych – Minister Obrony Narodowej;

2) żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe zaszeregowane do pozostałych stopni etatowych, na wniosek organu uprawnionego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych – dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr;

3) żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe i skierowanych do wykonywania zadań w Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – odpowiednio szefowie tych służb.

§ 16.
1. Kandydatów na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację za granicą kwalifikuje się na podstawie planu doskonalenia zawodowego kadry za granicą na dany rok.

2. Zgłoszenia kandydatów na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację za granicą w zależności od formy nauki przedstawiają organy, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, przedstawia się w formie wykazu imiennego.

4. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, w stosunku do:

1) żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 15 pkt 1 – przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej kandydatury żołnierzy do skierowania na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację za granicą;

2) żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 15 pkt 2 – dokonuje weryfikacji i kwalifikuje ich na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację za granicą.

5. Kandydata na żołnierza zawodowego kieruje się na odpowiednie formy nauki, o których mowa w § 15, na wniosek lub za zgodą rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia.

6. Skierowanie żołnierza zawodowego oraz kandydata na żołnierza zawodowego na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację za granicą następuje w drodze decyzji.

§ 17.
Trybu określonego w § 13 i 16 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych kierowanych na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację przez Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
§ 18.
1. Przed skierowaniem żołnierza zawodowego albo kandydata na żołnierza zawodowego na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą, której koszt przekracza sześciokrotność najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, organ uprawniony do skierowania na naukę zawiera umowę, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.

2. Wzór umowy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Ustalanie kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę żołnierza zawodowego i kandydata na żołnierza zawodowego podlegających zwrotowi oraz sposób ich zwrotu

§ 19.

1. Koszty poniesione w związku z nauką żołnierza zawodowego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, obejmują koszty przypadające na jednego żołnierza w zakresie zakwaterowania, umundurowania, wyżywienia oraz nauki.

2. Przy wyliczaniu kosztów, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę średnią wartość świadczeń należnych żołnierzowi zawodowemu, które zostaną wydane mu w naturze lub wypłacone w postaci ekwiwalentu, i obejmują:

1) zakwaterowanie:

a) wartość zużytych mediów i usług komunalnych,

b) wartość sprzętu kwaterunkowego i przeciwpożarowego oraz wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe,

c) wartość pościeli,

d) wartość usług w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków;

2) umundurowanie:

a) wartość wydanego umundurowania i wyekwipowania,

b) wartość wydanych środków czystości i środków higieny osobistej,

c) wartość usług pralniczych i krawieckich,

d) wartość otrzymanych równoważników;

3) wyżywienie, w przypadku korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie pobierania nauki:

a) wartość odpowiedniej normy wyżywienia,

b) koszty przygotowania i wydania posiłków;

4) świadczenia związane z nauką:

a) stypendia,

b) czesne,

c) wartość wydanych książek i pomocy dydaktycznych,

d) wartość wydanych do zużycia pomocy naukowych i dydaktycznych,

e) wartość dojazdu i przejazdu do miejsca pobierania nauki – zwrot należności z tytułu kosztów podróży służbowej na obszarze kraju w wysokości określonej w przepisach o należnościach przysługujących z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

3. W przypadku żołnierzy pełniących służbę kandydacką, o których mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy, do kosztów, o których mowa w ust. 1, zalicza się również ich uposażenie.

§ 20.
1. Wysokość kosztów, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do żołnierza pełniącego służbę kandydacką albo żołnierza zawodowego ustala rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant ośrodka szkolenia albo instytucji prowadzącej naukę, w porozumieniu z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw szkolnictwa wojskowego.

2. Okres nauki obejmuje okres od dnia rozpoczęcia nauki do dnia jej ukończenia albo przerwania, w tym urlopy i inne okresy nieobecności.

§ 21.
Koszty poniesione w związku z nauką żołnierza zawodowego, o których mowa w art. 52 ust. 5 ustawy, obejmują zwrot poniesionych przez organ wojskowy kosztów pomocy finansowej.
§ 22.
Umowę, o której mowa w art. 52 ust. 5 i art. 54 ust. 1 ustawy, włącza się do teczki akt personalnych żołnierza zawodowego lub akt personalnych żołnierza pełniącego służbę kandydacką.
§ 23.
1. Zwrot kosztów, o których mowa w art. 52 ust. 5 i art. 54 ust. 1 ustawy, następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez żołnierza zawodowego lub żołnierza pełniącego służbę kandydacką wezwania do zapłaty odpowiednio od dowódcy jednostki wojskowej lub rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia.

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać kwotę podlegającą zwrotowi i numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot.

§ 24.
Dochodzenia zwrotu kosztów od żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką, wynikających z podpisanych przez nich umów, dokonuje:

1) w przypadku przerwania nauki przez:

a) żołnierza pełniącego służbę kandydacką – rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej lub komendant ośrodka szkolenia,

b) podoficera zawodowego i szeregowego zawodowego posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych skierowanego na naukę w uczelni wojskowej – rektor-komendant uczelni wojskowej,

c) żołnierza zawodowego, o którym mowa:

w art. 52 ust. 5 ustawy dowódca jednostki wojskowej,

w art. 54 ust. 1 ustawy organ, który skierował żołnierza zawodowego na naukę;

2) po zakończeniu nauki w przypadku zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej z przyczyn określonych w art. 111 pkt 1, 4, 6–7, pkt 9 lit. a i pkt 11–16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1 ustawy, przed terminem określonym w umowie – dowódca jednostki wojskowej.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 25.

1. Umowy, o których mowa w art. 52 ust. 5 i art. 54 ust. 1 ustawy, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

2. Wnioski żołnierzy zawodowych o udzielenie pomocy w związku z pobieraniem przez nich nauki złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są rozpatrywane na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 26.

§ 26.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz kierowania żołnierzy zawodowych na studia albo naukę w kraju lub za granicą (Dz. U. Nr 59, poz. 362).
§ 27.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [Umowa o udzielenie pomocy w związku z pobieraniem przez żołnierza zawodowego nauki]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 czerwca 2010 r. (poz. 813)

Załącznik nr 1

UMOWA
o udzielenie pomocy w zwi
ązku z pobieraniem przez żołnierza zawodowego nauki

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Umowa dla żołnierzy zawodowych, którzy zostali skierowani przez organ wojskowy na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą/dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką pobierającego naukę]

Załącznik nr 2

UMOWA
dla
żołnierzy zawodowych, którzy zostali skierowani przez organ wojskowy na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą/dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką pobierającego naukę*

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama