| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 658 oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 832) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zgodnie z:

planem urządzenia lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, lub sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru, ustalonym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353),

zasadami prowadzenia gospodarki leśnej,”,

b) uchyla się pkt 3 i 4;

2) w § 4:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.”.

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.”,

c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 5 pomniejszonej o 10 %.

7. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych.”;

3) w § 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją dróg leśnych wyznaczonych w planach urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe lub dróg leśnych, których wykorzystywanie do celów przeciwpożarowych wynika ze sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, ustalonego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, oraz dróg leśnych wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa;”;

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściciele lasów mogą uczestniczyć w operacji realizowanej przez nadleśnictwo w zakresie kosztów wymienionych w § 5 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 4.”;

5) w § 10 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) oświadczenie o zgodności operacji z:

a) planem urządzenia lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, lub sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru, ustalonym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

b) zasadami prowadzenia gospodarki leśnej;”;

6) w § 11:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dane, które należy podać w wymaganych pozycjach wniosku o przyznanie pomocy, wynikają bezpośrednio z innych pozycji wniosku, z dokumentów dołączonych do wniosku lub są zawarte w ewidencji producentów w rozumieniu przepisowo krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem:

1) zmian wynikających z wezwań Agencji;

2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.”;

7) w § 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wniósł prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;”;

8) w § 16 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dokonanie przez wnioskodawcę zmiany, o której mowa w § 11 ust. 6 pkt 2, wydłuża o miesiąc termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy.”;

9) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 2 pkt 1:

1) lit. a, c, f i h, liczy się od dnia przyznania pomocy;

2) lit. g, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej.”;

10) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku o płatność stosuje się przepisy § 9, z tym że wniosek o płatność składa się w oddziale regionalnym Agencji określonym w umowie.”;

11) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepisy § 14–16.”;

12) w § 26 w ust. 1:

a) w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

przeniesienie przez właściciela lasu, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy beneficjentowi, własności lasu lub jego części objętych realizacją inwestycji w ramach operacji, jeżeli:”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zmiana w całości lub w części, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy beneficjentowi, sposobu użytkowania nabytych przez beneficjenta wyremontowanych lub wybudowanych budowli lub obiektów małej architektury, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, jeżeli nowy sposób ich wykorzystania nie naruszy celów i zakresu działania, o którym mowa w § 1.”;

13) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do spraw dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem § 10 ust. 1 pkt 8, § 17 ust. 3, § 26 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia, które stosuje się w dotychczasowym brzmieniu.
§ 3.
Przepisy § 4 ust. 6 i 7 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od nowego roku obrotowego, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wyłącznie do refundacji kosztów poniesionych na realizację operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 4.
Nadleśnictwo Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożyło wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, składa, na wezwanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oświadczenie określone w § 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie określonym w tym wezwaniu.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490.

Załącznik 1. [LISTA NADLEŚNICTW UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC W RAMACH SCHEMATU I]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 lipca 2010 r. (poz. 870)


LISTA NADLEŚNICTW UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC W RAMACH SCHEMATU I

Lp.

Miejsce powstania uszkodzeń

 

Nadleśnictwo*

Obręb

Leśnictwo

Powiat

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

1.

Głogów

Głogówko

Kotła, Bielawy, Głogówko, Wilków, Gola

głogowski, nowosolski, wschowski

Duża Wólka

Rzeczyca, Dalków, Dobromil, Duża Wólka, Obisz, Zabornia

polkowicki, głogowski, lubiński

2.

Oława

Oława

Kopalina, Jelcz, Janików, Oława, Kotowice, Bystrzyca

oławski

Bierutów

Karwiniec, Paczków, Łaziszki, Miłocice, Chrząstawa, Dziuplina

oleśnicki, oławski, wrocławski

3.

Kamienna Góra

Lubawka

Chełmsko, Błażejów, Podlesie, Lubawka, Krzeszów, Dobromyśl, Grzędy, Czarny Bór, Borówno

kamiennogórski, wałbrzyski

Kamienna Góra

Jarkowice, Klatka, Ogorzelec, Szarocin, Czernów, Wieściszowice, Marciszów, Sędzisław

jeleniogórski, kamiennogórski, wałbrzyski

4.

Henryków

Henryków

Bobolice, Skalice, Strachów, Witostowice, Krzywina, Gościęcice, Suchowice, Niedźwiedź, Sarby

strzeliński, ząbkowicki, dzierżoniowski

5.

Zdroje

Duszniki

Bobrowniki, Orlica, Zdrój, Kudowa, Lewin, Piekiełko, Polanica, Wołany, Chocieszów, Duszniki

kłodzki

6.

Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka

Długopole Dolne, Piaskowice, Poręba, Spalona Dolna, Spalona Górna, Szklarka, Waliszów, Wyszki, Żelazno

kłodzki

Pokrzywno

Kamienna Góra, Lasówka, Młoty, Paszków, Stara Łomnica

7.

Śnieżka

Kowary

Przełęcz, Jedlinki, Bukowa, Gruszków, Strużnica, Karpniki Janowice

jeleniogórski, kamiennogórski, złotoryjski

 

 

 

 

Madejowa

 

Śnieżka

Przesieka, Skałki, Borowice, Karpacz, Podgórzyn, Miłków, Staniszów

8.

Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie

Jary, Pęgów, Trzebnica, Osolin, Prusice, Rościsławice

trzebnicki, wołowski, wrocławski

Bagno

Radecz, Kraniec, Lipnica, Zwierzyniec, Cieplice

9.

Świetoszów

Świętoszów

Dębowiec, Rudawica, Lubiechów

bolesławiecki

Ławszowa

Przejęsław, Jeziornik, Nowoszów

10.

Złotoryja

Świerzawa

Podgórki, Wojcieszów Górny, Lubiechowa, Wojcieszów Dolny, Rzeszówek, Nowy Kościół, Proboszczów, Jerzmanice, Wilków

jaworski, jeleniogórski, złotoryjski

Chojnów

Olszanica, Okmiany, Biskupin, Modła, Rokitki, Michałów

bolesławiecki, legnicki, polkowicki, złotoryjski

11.

Chocianów

Wierzbowa

Trzebień, Borówki, Krzyżowa, Olszna, Wierzbowa, Pasternik

bolesławiecki

Chocianów

Nowa Kuźnia, Trzebnice, Trzmiel, Parchów, Chocianów

bolesławiecki, polkowicki

12.

Bolesławiec

Bolesławiec

Golnice, Tomaszów, Bolesławiec, Brzeźnik, Osieczów

bolesławiecki

Kliczków

Dobra, Bukowy Las, Głuszec, Jeziory, Daniel, Krępnica

13.

Lwówek Śląski

Wleń

Lubomierz, Płoszczyna, Wleń, Maciejowiec, Czernica, Siedlęcin, Łupki

jeleniogórski, lwówecki

Lwówek Śląski

Kotliska, Czaple, Gradówek, Sielanka, Pławna, Ubocze, Ustronie, Nowogrodziec

bolesławiecki, lwówecki, złotoryjski

14.

Legnica

Prochowice

Motyczyn, Rogów, Miłoradzice, Szczytniki, Mierzowice, Zaborów

legnicki, lubiński

Legnica

Lubiatów, Dobrzejów, Raszówka II, Jaroszówka, Zimna Woda, Karczewiska, Raszówka I, Górzyca

jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki

15.

Pieńsk

Zgorzelec

Bogatynia, Wykroty, Godzieszów, Jerzmanki, Białogórze, Bierna, Posada

bolesławiecki lubański, zgorzelecki

Pieńsk

Piaseczno, Bielawa, Dłużyna, Ostęp, Stojanów, Zielonka

zgorzelecki

16.

Miękinia

Sobótka

Chwałków, Sulistrowiczki, Tąpadło, Kamionna, Uliczno, Kiełczyn

średzki, wrocławski, dzierżoniowski, świdnicki

Miękinia

Chwalimierz, Juszczyn, Ratyń, Wilczków, Szczepanów, Kobylniki, Mrozów, Mokre

17

Wałbrzych

Głuszyca

Mieroszów, Unisław, Sokołowsko, Łomnica, Głuszyca, Jedlinka, Sowie Góry

wałbrzyski, jaworski, kłodzki, świdnicki

Wałbrzych

Glinik, Glinica, Biały Kamień, Witków, Stare Bogaczowice, Świebodzice

 

18.

Bardo Śląskie

Kamieniec Ząbkowicki

Laskówka, Mąkolno, Złoty Stok, Chwalisław, Laski, Wojciechowice, Błotnica

kłodzki, ząbkowicki

Bardo Śląskie

Grodziszcze, Tarnawa, Opolnica, Jemna, Wilcza

19.

Lądek Zdrój

Stronie Śląskie

Kletno, Kamienica, Nowa Morawa, Konradów, Trzebieszowice

kłodzki

Strachocin

Stary Gierałtów, Czernica, Bielice Górne, Młynowiec, Lądek Zdrój, Wojtówka, Orłowiec, Nowy Gierałtów

20.

Ruszów

Polana

Toporów, Okrąglica, Modrzew, Głuszec, Dzików, Dębówek

zgorzelecki

Ruszów

Ziębina, Poświętne, Jagodzin, Cisy

zgorzelecki, bolesławiecki

21.

Oleśnica Śląska

Oleśnica Śląska

Zbytowa, Szczodre, Nieciszów

oleśnicki, wrocławski

Goszcz

Drożęcin

oleśnicki, milicki

Twardogóra

Strzelce, Ligota Polska, Ostrowina, Sokołowice

Grochowo

Budczyce

trzebnicki

22.

Węgliniec

Węgliniec

Gaje, Czerwona Woda, Ołobok, Krucze Gniazdo, Stawiska, Węglowiec

bolesławiecki, zgorzelecki

Osiecznica

Osiecznica, Czerna, Lisek, Parowa, Zebrzydowa

bolesławiecki

23.

Lubin

Polkowice

Sieroszowice, Damówka, Sucha Górna, Polkowice

polkowicki

Tymowa

Tymowa, Rudna, Naroszyca, Nieszczyce, Orsk

lubiński

Lubin

Małomice, Obora, Szklary, Żelazny Most, Koźlice

lubiński, polkowicki

24.

Jugów

Kłodzko

Bożków, Wojbórz

kłodzki

Jugów

Ścinawka, Nowa Wieś, Przygórze, Zdrojowisko, Kalenica, Świerki

25.

Świeradów

Lubań

Świecie, Czocha, Olszyna, Przylesie, Platerówka, Radosław, Lubań

lubański

Świeradów

Izera, Świeradów, Niedźwiedzia Góra, Lasek, Kotlina, Rębiszów, Czerniawa, Stawy

lubański, lwówecki

26.

Żmigród

Żmigród

Przywsie, Borek, Radziądz, Wilkowo, Chodlewo, Niezgoda,

trzebnicki, milicki

Sułów

Gruszeczka, Łąki, Olsza, Koniowo, Ujeżdziec

27.

Świdnica

Bielawa

Piława, Gilów, Ligota, Jodłownik, Bielawa, Pieszyce, Piskorzów, Lutomia

dzierżoniowski, świdnicki, ząbkowicki, wrocławski

Świdnica

Zagórze, Bojanice, Złoty Las, Witoszów, Lubiechów, Grochotów, Mrowiny

średzki, świdnicki, wałbrzyski, wrocławski

 

28.

Jawor

Bolków

Kaczorów, Mysłów, Dobromierz, Pótwieś, Kłaczyna

jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, świdnicki wałbrzyski

Jawor

Chełmiec, Muchów, Siedmica, Dzierzków, Męcinka, Myślinów, Żółkiewka

jaworski, średzki, świdnicki

29.

Międzylesie

Międzygórze

Biała Woda, Szklary, Śnieżnik, Jawornica, Idzików

kłodzki

Międzylesie

Nowa Wieś, Goworów, Różanka, Lesica, Jodlów, Smreczyna

30.

Wołów

Wińsko

Smogorzów, Krzelów, Wińsko, Głębowice, Stryjno, Garwół

wołowski

Dębno

Prawików, Mojęcice, Dębno, Wrzosy, Orzeszków, Tarchalice, Rudno

31.

Przemków

Żuków

Przemków, Nowy Dwór

polkowicki

Przemków

Biernatów, Szklarki,

polkowicki, bolesławiecki, żagański

32.

Szklarska Poręba

Szklarska Poręba

Orle, Kamienno, Ruczaj, Kamieńczyk, Zagórze, Zieleniec, Jakuszyce, Szklarska Poręba

jeleniogórski, lwówecki

Piechowice

Górzyniec, Krokusy, Rozdroże, Szronowiec, Michałowice, Kopaniec, Roztoka, Kamieniecka Góra

33.

Syców

Bralin

Dobra, Turze, Bralin, Czermin, Marcinki, Bałdowice

ostrzeszowski, kępiński, oleśnicki

Syców

Wioska, Komorów, Stradomia, Ślizów, Dziadowa Kłoda, Dziadów Most, Gaszowice

Międzybórz

Międzybórz, Dziesławice, Bukowina Sycowska, Drołtowice

oleśnicki

Rychtal

Nowa Wieś Książęca, Smardze, Darnowiec, Sadogóra,

kępiński

34.

Góra Śląska

Jemielno

Jemielno, Osławice

górowski

Załęcze

Bartków, Sułów, Wodniki, Załęcze

górowski, rawicki

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

35.

Sobibór

Dubeczno

Adamki, Żdżarka, Dekowina, Podlaski, Petryłów

włodawski

Sobibór

Dubnik, Żłobek, Uhrusk

36.

Parczew

Uścimów

Brzeziczno

łęczyński

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

37.

Sława Śląska

Sława

Grochowice, Strzeszków, Dąbrówno

głogowski, wschowski

38.

Gubin

Chlebowo

Chlebowo, Drzeńsk

krośnieński (Krosno Odrzańskie)

 

 

 

Gubin

Dzikowo, Komorów, Dębowiec,

 

39.

Lubsko

Brody

Zasieki, Ciemny Las

żarski

Lubsko

Starosiedle

żarski

40.

Wymiarki

Gozdnica

Borowe

żagański

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

41.

Przedbórz

Reczków

Reczków, Józefów, Papiernia, Skórnice, Fałków

piotrkowski, radomszczański, konecki, opoczyński

42.

Piotrków

Łęczno

Łazy

piotrkowski

 

 

Lubień

Straszów, Stobnica, Felicja, Lubień

43.

Radomsko

Radomsko

Kocierzowy, Stobiecko, Folwarki

radomszczański

Kobiele Wielkie

Kruszyna, Krzętów

radomszczański

44.

Gidle

Gidle

Niesulów, Silnica, Żytno

radomszczański

Kruszyna

Kruszyna, Wikłów, Zielonka, Kłomnice, Prusicko

częstochowski, radomszczański, pajęczański,

Dąbrowa Zielona

Brzozówki, Dębowiec, Gajki, Sowin

radomszczański, częstochowski

45.

Łąck

Gąbin

Gąbin, Rzepki

płocki

46.

Grotniki

Grotniki

Bełdów, Chrośno, Lućmierz, Chocioszew, Sokolniki, Zgierz

zgierski, pabianicki, poddębicki, m. Łódź

Głowno

Wola Błędowa, Stanisławów, Polesie, Gieczno

zgierski, łowicki, łęczycki

47.

Kolumna

Kolumna

Mogilno, Grabia, Kopyść, Teodory, Sędziejowice

łódzki wschodni, pabianicki, piotrkowski, bełchatowski, łaski, zduńskowolski

Rydzyny

Żeromin, Tuszyn, Rydzyny, Szczukwin, Dąbrowa

pabianicki, laski, łódzki wschodni, piotrkowski

Zduńska Wola

Piaski, Andrzejów, Dębowiec

zduńskowolski, sieradzki

48.

Radziwiłłów

Radziwiłłów

Żyrardów, Guzów, Bolimów, Białe Błoto

żyrardowski, skierniewicki

Sochaczew

Zakrzew, Teresin

skierniewicki, sochaczewski

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

49.

Dąbrowa

Dąbrowa

Bursztynowo, Czersk Świecki, Dąbrowa, Kotówka, Kwiatki, Rulewo,

świecki

 

 

 

Laskowice

Bedlenki, Bojanowo, Grabowiec, Gródek, Mniszek, Terespol

świecki

50.

Żołędowo

Żołędowo

Bocianowo, Jagodowo, Jastrzębie, Kruszyn, Osowa Góra, Strzelce, Tryszczyn,

m. Bydgoszcz, bydgoski

51.

Toruń

Ostromecko

Raciniewo, Janowo, Kamieniec, Strzyżawa, Wałdowo: Szkółka Zespolona Janowo

chełmiński, bydgoski, toruński,

Olek

Gutowo, Łysomice, Przysiek, Wrzosy, Olek

toruński

52

Bydgoszcz

Bartodzieje

Bielice, Emilianowo, Smolno, Zielonka, Żółwin

bydgoski, m. Bydgoszcz

Bydgoszcz

Białe Błota, Lipniki, Nadkanale, Potulice, Trzciniec

bydgoski, nakielski,

53.

Runowo

Runowo

Witosław, Chłopigost, Runowo Młyn, Nowy Dwór,

nakielski, sępoleński,

Sośno

Świdwie, Dąbrowice, Wąwelno, Komierowo, Drzewianowo,

bydgoski, nakielski, sępoleński

54.

Szubin

Szubin

Wieszki

nakielski

Samostrzel

Glinki

pilski, nakielski

55.

Tuchola

Zalesie

Jeziorno, Kiełpiński Most, Plaskosz, Szczuczanek, Wrzosowisko, Wymysłowo, Wypalanki

tucholski

Świt

Rudzki Most, Skrajne, Świt, Żalno, Źółwiniec,

tucholski

56.

Woziwoda

Twarożnica

Dąbki, Lipce, Lipowa, Różanek, Ustronie, Wilcze Doły, Zielony Dół

Chojnicki, tucholski

Woziwoda

Komorza

tucholski

57.

Solec
Kujawski

Solec

Zagórzanka

bydgoski

Leszyce

Dobromierz

bydgoski

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

58.

Andrychów

Andrychów

Roczyny, Targanice, Inwałd, Rzyki, Czaniec

wadowicki, bielski

Porąbka

Roztoka, Zasolnica, Międzybrodzie

bielski, żywiecki

59.

Sucha

Sucha

Czarna Hala, Budzów, Juszczyn, Skawica, Mosorne, Wełcza, Mucharz, Tarnawa, Roztoki, Jasień

suski, wadowicki

60.

Dąbrowa
Tarnowska

Dąbrowa Tarnowska

Biadoliny, Bielcza, Bratucice, Dulcza, Wierzchosławice, Waryś

tarnowski, mielecki, bocheński

 

61.

Krzeszowice

Alwernia

Alwernia. Brodła

chrzanowski, krakowski

Krzeszowice

Czerna, Tenczynek, Kopce

62.

Myślenice

Bystra

Sidzina, Toporzysko, Łętownia

suski, myślenicki

63.

Nowy Targ

Nowy Targ

Police, Bór, Stańcowa, Jabłonka, Sieniawa, Raba Wyżna, Beskid, Gorce, Rabka, Obidowa

nowotarski

64.

Miechów

Książ Wielki

Skała, Trąby, Tunel, Sosnówka

krakowski, miechowski

65.

Olkusz

Pilica

Poręba, Sierbowice, Smoleń, Żarnowiec

olkuski, zawierciański

Olkusz

Gorenice, Podlesie, Rabsztyn, Żurada

olkuski

Rabsztyn

Cegielnia, Golczowice, Pazurek, Pomorzany

olkuski

66.

Chrzanów

Chrzanów

Kroczymiech, Chełmek, Mętków, Żarki,

chrzanowski, oświęcimski, m. Jaworzno,

Trzebinia

Myślachowice, Dulowa, Piła Kościelecka,

chrzanowski, olkuski, m. Jaworzno,

Szczakowa

Sławków, Bukowno, Ciężkowice, Szczakowa, Podłęże

chrzanowski, olkuski, m. Jaworzno, będziński, sosnowiecki

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

67.

Ostrów
Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka

Kalinowa, Dębniak, Biel

ostrowski

Grabownica

Antonowo, Turka, Orło

Brok

Nowiny

68.

Gostynin

Gostynin

Szczawin

gostyniński

69.

Parciaki

Sławki

Klin, Grądy, Suche, Bramura

makowski

70.

Marcule

Marcule

Polany, Jasieniec

radomski

Małomierzyce

Ruda, Michałów

zwoleński, lipski, radomski

71.

Myszyniec

Lipniki

Warmiak

ostrołęcki

Myszyniec

Niedźwiedź

ostrołęcki

72.

Przasnysz

Janowo

Duczymin, Grabowo, Nowa Wieś

przasnyski

73.

Grójec

Grójec

Rotoczydła, Modrzewina, Wilczoruda, Michałów, Mogielnica, Głuchów

grójecki

Nowe Miasto

Borowiec

grójecki

Skuły

Skuły, Radziejowice, Osuchów, Chojnata

Grodzisk Mazowiecki, żyrardowski, skierniewicki

 

74.

Przysucha

Przysucha

Orzewica, Rawicz, Stefanów, Zapniów, Kurzacze

opoczyński, przysuski

Rzuców

Promień, Aleksandrów

przysuski, szydłowiecki

75.

Radom

Jedlnia

Rajec, Jedlnia

radomski

Radom

Janiszew, Łaziska, Makowiec, Orońsko, Oblas, Modrzejowice

radomski, m. Radom, szydłowiecki

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

76.

Prudnik

Prudnik

Trzebinia, Dębowiec, Pokrzywna, Opawica, Mokre

prudnicki, nyski, głubczycki

Szklary

Szklary, Lipowa, Biechów, Kubice, Wilemowice

nyski

77.

Tułowice

Tułowice

Św. Hubert, Tułowice, Kuźnica Ligocka

opolski, nyski

Niemodlin

Szydłowiec, Gnojna, Grabin, Goszczowice, Dębina, Sosnówka, Głębocko, Dębina

opolski, nyski, brzeski

78.

Zawadzkie

Kielcza

Kielcza, Krupski Młyn, Zarzecze, Świerkle

gliwicki, tarnogórski, strzelecki

Zawadzkie

Rytwiny, Dębie, Wierchlesie, Mosty, Jaźwin, Łaziska, Haraszowskie

strzelecki

Kolonowskie

Kolejka, Kolonowskie, Piotrowina

oleski, strzelecki

79.

Proszków

Chrzelice

Rzymkowice, Jeleni Dwór, Chrzelice, Smolarnia

nyski, prudnicki, krapkowicki

Dobra

Rogów, Kopalina, Strzeleczki, Pietnia

krapkowicki

Prószków

Dębowiec, Ochodze, Wybłyszczów, Przysiecz

opolski

80.

Turawa

Jełowa

Jełowa, Dąbrówka, Laskowice, Morcinek

opolski, kluczborski

Kuźnice Kluczborskie

Grabice, Bukowo, Dębiniec, Zagwiździe

opolski

Turawa

Bierdzany, Kadłub Turawski, Marszałki, Rzędów

opolski, oleski

81.

Olesno

Olesno

Sternalice, Drogi Biskupskie, Karmonki, Siedem Źródeł, Grodzisko, Radłów

oleski, kluczborski

Zębowice

Leśna, Osiecko

oleski, kluczborski

82.

Opole

Dąbrowa Opolska

Narok, Dąbrowa, Lipowa

opolski

Krasiejów

Dąbrowice, Grodziec, Krasiejów

opolski, oleski

Zbicko

Zawada, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Gospodarstwo szkółkarskie Płaszczyna

opolski

Grudzice

Suchy Bór, Walidrogi, Grotowice

opolski, m. Opole

 

83.

Namysłów

Namysłów

Podmiejskie, Niwki, Świty, Ziemiełowice, Gola, Smogorzów, Świty

namysłowski

84.

 

Wołczyn

Siemysłów, Polkowskie, Komorzno, Gręboszów, Wołczyn

namysłowski, kluczborski

85.

Brzeg

Lubsza

Barucice, Lubsza, Rogalice

brzeski

Karłowice

Kuźnica Katowska, Kurznie, Roszkowice, Stobrawa, Prędocin, Rybno

opolski, brzeski

86.

Strzelce
Opolskie

Kadłub

Daniec, Kadłub, Spórok, Gąsiorowice, Podborzany

strzelecki, opolski

Zdzieszowice

Klucze, Łąki Kozielskie, Kłonica, Krępna

strzelecki, kędzierzyński, krapkowicki

Kamień Śląski

Miedziana, Górażdże, Kalinów, Otmice

krapkowicki, strzelecki

87.

Kędzierzyn

Kędzierzyn

Blachownia, Brzeźce, Czajka, Kotlarnia, Niezdrowice, Pokrzywnica, Rudziniec, Sławięcice, Stampnica, Stara Kuźnia

kędzierzyński, strzelecki

88.

Kluczbork

Gorzów Śląski

Nasale, Tęczynów, Zofiówka, Bąków

kluczborski, oleski

Lasowice Małe

Lasowice Małe, Jasienie, Bażany, Tuły

kluczborski, oleski

Zameczek

Zameczek, Żabieniec, Szum, Zawiść

namysłowski, kluczborski, opolski

89.

Kup

Kup

Kup, Murów, Brynica, Masów, Kup Nowy

opolski, namysłowski

Pokój

Dąbrówka Dolna, Kozuby, Czarna Woda, Winna Góra, Zieleniec

opolski, namysłowski

Popielów

Ładza, Kaniów, Lubienie, Chróścice

opolski, namysłowski

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

90.

Lubaczów

Horyniec

Czerwinki, Dziewięcierz, Nowiny Horynieckie, Polanka, Werchrata, Wielki Las, Żałuże

lubaczowski

Lubaczów

Budomierz, Krowica, Łukawiec, Młodów, Nowa Grobla, Opaka, Wielkie Oczy

91.

Narol

Narol

Kadłubiska, Maziarnia, Płazów, Wola Wielka, Złomy

lubaczowski

Ruda Różaniecka

Huta Różaniecka, Lubliniec, Gorajec, Chotylub

lubaczowski

92.

Biłgoraj

Huta Krzeszowska

Huta

niżański

93

Jarosław

Wiązownica

Bór, Radawa, Łapajówka

jarosławski

Radymno

Korzenica, Czerniawka, Kobylnica, Stubno

jarosławski, lubaczowski, przemyski

94.

Lutowiska

Lutowiska

Lipie, Paniszczew, Polana

bieszczadzki

 

 

 

Dwernik

Dwernik, Nasiczne, Jawornik

bieszczadzki

95.

Mielec

Mielec

Mościska, Cyranka, Malinie, Czajkowa, Ostrowy, Pateraki

mielecki, kolbuszowski

96.

Rymanów

Jaśliska

Bieszczady, Darów, Lipowiec, Szklary

krośnieński, sanocki

Rymanów

Klimkówka, Pastwiska, Rymanów Zdrój

krośnieński, sanocki

97.

Stuposiany

Stuposiany

Czereszenka, Dźwiniacz, Muczne, Procisne, Sokoliki, Tarnawa, Widełki

bieszczadzki

98.

Tuszyma

Przecław

Przecław, Goleszów, Piątkowiec

mielecki, dębicki

Tuszyma

Przyłęk, Wojsław, Ruda, Sokole, Niwiska, Kamionka

mielecki, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, dębicki

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

99.

Nowogród

Kolno

Łacha, Leman, Kozioł, Podgórne, Kruszą

kolneński

Lipniki

Złota Góra, Kuzie

ostrołęcki

100.

Łomża

Zambrów

Zabikowo, Grabówka, Wygoda, Zaręby Kościelne

zambrowski, ostrowski

101.

Rudka

Rudka

Pietkowo, Zwierzyniec, Brańsk, Józefin, Bajraki, Wdowin, Koryciny, Siemiony, Dołubowo

białostocki, bielski, siemiatycki

Szepietowo

Mazury, Trzeciny, Szepietowo, Wyliny, Ciechanowiec, Nur, Perlejewo

wysokomazowiecki, ostrowski, siemiatycki

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

102.

Kartuzy

Kartuzy

Sianowo, Kosowo, Dzierżążno, Bilowo, Dąbrowa

kartuski

Mirachowo

Mirachowo, Niepoczołowice, Bącka Huta, Wygoda

Wieżyca

Przewóz, Kolańska Huta, Uniradze

103.

Przymuszewo

Laska

Warszyn

chojnicki

104.

Starogard

Mestwinowo

Zapowiednik, Mestwinowo, Jastrzębce, Orle, Boroszewo

starogardzki, kościerski

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

105

Jeleśnia

Jeleśnia

Koszarawa Cicha, Korbielów, Koszarawa Bystra, Sopotnia Dolna, Sopotnia Górna, Sopotnia Potok, Romanka Dolna, Romanka Górna

żywiecki

Żywiec

Zakocierz, Czernichów, Kocierz Rychwałdzki, Kocierz Moszczanicki, Ślemień, Gilowice, Kiełbasów

żywiecki

106.

Ujsoły

Ujsoły

Gawłowskie, Okrągłe, Złatna, Nickulina, Glinka, Cicha, Petkówka, Danielka, Morgi

żywiecki

 

 

 

Rycerka

Kiczora, Zwardoń, Sól, Rycerki, Praszywka, Racza, Plaskurówka, Bendoszka, Rycerzowa

żywiecki

107.

Wisła

Istebna

Gańczorka, Beskidek, Olza, Bukowiec, Zapowiedź, Gospodarstwo-szkółkarskie Wyrchczadeczka

cieszyński

Wisła

Malinka, Barania, Przysłup, Czarne, Dziechcinka, Łabajów, Podmalinka

cieszyński

108.

Bielsko

Szczyrk

Lipnik, Straconka, Bystra, Biła, Skalite, Salmopol

m. bielsko-biała, bielski

Wapienica

Grodziec, Kamienica, Wielka Łąka, Jaworze, Zabrzeg

m. bielsko-biała, bielski

109.

Rudziniec

Pławniowice

Paczyna, Nogowczyce, Ciochowice, Łaskarzówka

gliwicki, strzelecki

Rachowice

Kozłów, Sierakowice, Trachy, Bojszów

gliwicki, kędzierzyński

Toszek

Świbie, Płużnica, Dąbrówka, Centawa

gliwicki, strzelecki

110.

Ustroń

Brenna

Górki, Cisowa, Hołcyna, Bukowa, Leśnica, Stawy

cieszyński

Hażlach

Pierściec, Dębowiec, Pruchna, Zebrzydowice, Kalembice

cieszyński

Ustroń

Równica, Dobka, Czantoria, Dzięgielów

cieszyński

111.

Kobiór

Tychy

Wyry, Żwaków, Promnice, świerczyniec, Jajosty

mikołowski, m. Tychy, pszczyński, bieruńsko-lędziński

Kobiór

Gostyń, Kobiór, Czarków, Radostowice, Branica, Zgoń

pszczyński

Orzesze

Mokre, Zawada

mikołowski, rybnicki

Pszczyna

Studzienice, Międzyrzecze, Pawłowice

pszczyński

112.

Węgierska
Górka

Węgierska Górka

Cięcinki, Żabnica, Boracza, Prusów, Kamesznica, Zielona, Sikorczane

żywiecki

Lipowa

Kalonka, Skrzyczne, Ostre, Łukasze, Morońka, Radziechowy

żywiecki

113.

Herby

Herby

Trzepizury, Aleksandria, Blachownia, Jezioro, Herby, Hutki

częstochowski, lubliniecki, kłobucki

Panki

Kuleje, Łebki, Połamaniec

kłobucki, lubliniecki

Kochanowice

Lisów, Lubockie, Kochanowice

lubliniecki

114.

Koszęcin

Koszęcin

Piłka, Trójca, Lipowiec, Dubiele

lubliniecki, tarnogórski

Boronów

Cieszowa, Boronów, Kalina, Dębowa Góra, Kamienica

lubliniecki

Zielona

Dyrdy, Piasek, Zielona, Kalety

lubliniecki, tarnogórski

 

115.

Lubliniec

Lubliniec

Łopian, Kokotek, Koszwice, Solarnia, Lubliniec, Łagiewniki

lubliniecki, oleski

Dobrodzień

Brzezinki, Rędziny, Sieraków, Wystrzyca

lubliniecki, oleski

Patoka

Ponoszów, Zborowskie, Ciasna, Bór

lubliniecki, oleski

116.

Kłobuck

Kłobuck

Kuźnica, Lemańsk, Kocin, Bartkówka, Rybno, Pierzchno, Wręczyca, Zwierzyniec, Gospodarstwo Nasienno- Szkółkarskie

częstochowski, kłobucki, m. Częstochowa

Parzymiechy

Popów, Osiniec, Wapiennik, Parzymiechy, Rębielice, Zagórze

kłobucki

117.

Koniecpol

Koniecpol

Gabrielów, Mełchów, Biała Wielka

częstochowski

Szczekociny

Zawada, Radków, Kossów, Perzyny, Szczekociny

zawierciański, włoszczowski

118.

Siewierz

Łysa Góra

Rudniki, Mitręga

zawierciański

119.

Świerklaniec

Brynica

Cynków, Polski Las, Kolonia Woźnica, Mieczysko, Imielów

myszkowski, lubliniecki, tarnogórski

Świerklaniec

Miasteczko, Świerklaniec, Nakło, Pniowiec, Wymysłów

tarnogórski, będziński, m. Piekary śląskie

Żyglinek

Truszczyca, Jędrysek, Lubocz, Mikołeska

lubliniecki, tarnogórski

120.

Złoty Potok

Olsztyn

Zielona Góra, Siedlec, Żarki, Kręciwilk, Dębowiec, Poraj

częstochowski, myszkowski, m. Częstochowa

Złoty Potok

Stawki, Julianka, Dziadówki, Konstantynów, Kamienna Góra, Dąbrowa, Zrębice

częstochowski

121.

Brynek

Brynek

Pniowiec, Strzybnica, Świniowice, Księży Las

tarnogórski

Tworóg

Koty, Potempa, Tworóg, Nowa Wieś

tarnogórski

Wieszowa

Siolarzowice, Górniki, Bezchlebie, Łabędy

tarnogórski, m. Bytom, m. Zabrze, gliwicki, m. Gliwice

122

Rudy
Raciborskie

Rudy Raciborskie

Kotlarnia, Borowiec, Bargłówka, Krasiejów, Stanica, Rudy

raciborski, kędzierzyński, gliwicki, rybnicki

Kuźnia Raciborska

Lubieszów, Solarnia, Kiczowa, Nędza, Szymocice, Ponięcice, Baborów

raciborski, kędzierzyński, głubczycki

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

123.

Skarżysko

Rataje

Węgłów, Parszów

szydłowiecki, skarżyski, starachowicki

Skarżysko

Skarżysko Książęce, Ciechostowice, Majdów

szydłowiecki, skarżyski

Szydłowiec

Trębowiec, Kierz Niedźwiedzi, Budki, Sadek

szydłowiecki, skarżyski

124.

Staszów

Klimontów

Zawidza, Bukowa, Żyznów

sandomierski, staszowski

Golejów

Strużki, Pliskowola, Sichów, Łubnice

staszowski

Kurozwęki

Przyjmy

staszowski

125.

Barycz

Barycz

Korytków, Kacprów, Józefów

konecki, przysuski

Piła

Gatniki

konecki

126.

Kielce

Dyminy

Dyminy, Zawada, Bilcza

kielecki, m. Kielce

Kielce

Dąbrowa, Oblęgorek, Gruchawka, Niewachlów

kielecki, m. Kielce

Snochowice

Dobrzeszów, Sojawa, Łopuszno, Czartoszowy

kielecki

127.

Łagów

Nieskurzów

Nieskurzów, Jeleniów, Paprocice, Planta, Baćkowice

ostrowiecki, kielecki, opatowski

Łagów

Orłowiny, Widełki, Bardo, Łukawa, Chańcza

kielecki

128.

Ruda
Maleniecka

Radoszyce

Kapałów, Krzyżówki, Salachowy Bór

konecki

Ruda Maleniecka

Czapla, Lipa, Radoszyce, Ruda Pilczycka, Szkucin, Zalesie

konecki

WOJEWÓDZTWO WARMlŃSKO-MAZURSKIE

129.

Bartoszyce

Sępopol

Dąbrówka, Górzyste

bartoszycki

Bartniki

Rogóż, Kamieniec

lidzbarski, bartoszycki

130.

Dwukoły

Dwukoły

Krąjewo, Białuty, Narzym, Bieżany

mławski, działdowski

Żuromin

Krzeczanowo

żuromiński

131.

Stare Jabłonki

Stare Jabłonki

Śmieszny Kąt, Perkunicha, Laski, Draby, Barduń, Gąsiory, Białe Błota

ostródzki, olsztyński

 

132.

Kudypy

Kudypy

Kudypki, Naglady, Szeląg, Wrzesina, Żelazowice, Bobry, Stary Dwór, Szkółka, Arboretum

olsztyński , ostródzki

Łyna

Kamienna Góra, Buki, Redykajny, Chmury, Różanka, Wilczkowo, Kawkowo

olsztyński, lidzbarski

133.

Strzałowo

Strzałowo

Lipowo, Piersławek, Kołoin

mrągowski

Krutyń

Krutyń, Uklanka

134.

Susz

Jeziorno

Uroczysko, Bukownica , Jeziorno, Szwalewo, Rożek

iławski

Susz

Michałowo, Lipowo, Susz, Jawty, Kisielice

iławski, kwidzyński

Stary Dzierzgoń

Mortąg, Dębina, Bornice, Kamieniec, Zieleń

iławski, sztumski,

135.

Iława

Iława

Starkowo, Gardyny, Kamionka, Rydzewo

iławski

Drwęca

Makowo, Sąpy, Drwęca, Gierłoż, Mały Gil, Zielkowo

ostródzki, iławski

Smolniki

Smolniki, Papiernia, Biała Góra, Tylice, Rodzone

iławski, nowomiejski

136.

Miłomłyn

Tabórz

Draglice, Tabórz, Sarni Dół

ostródzki, iławski

Tarda

Ruś, Perskie, Zakątek, Tarda

Miłomłyn

Zwierzewo, Kaczory, Jeziory, Bagieńsko, Borsuki, Śliwa

137.

Srokowo

Gierdawy

Jezioro, Wilcze, Łączki, Bobry, Zielone, Mały Kamień, Królikarnia

kętrzyński, bartoszycki

Kętrzyn

Dąbrowa, Tolkowiec, Suśnik, Kronowo, Gierłoż, Nakomiady, Poganowo

kętrzyński, mrągowski

138.

Mrągowo

Mrągowo

Kromnice, Borowo, Borówko, Piłaki

mrągowski

Gązwa

Sarż

mrągowski

Sadłowo

Reszel

olsztyński

139.

Olsztynek

Olsztynek

Gąsiorowo, Gibała, Marózek, Mielno, Olsztynek, Selwa, Tymawa, Waplewo,

olsztyński, ostródzki, nidzicki

Grunwald

Bednarka, Durąg, Dytewo, Klonowo, Napromek, Samin

ostródzki, działdowski, iławski

140.

Jagiełek

Jagiełek

Kieraj, Makruty, Wymój, Macierzanka, Jagiełek, Mitelki, Potok, Warlity

olsztyński, ostródzki

141.

Borki

Przerwanki

Diabla Góra, Zawady

giżycki, gołdapski

Borki

Knieja Łuczańska, Sarnianka, Lipowo, Orłowo

142.

Giżycko

Giżycko

Zielony Dwór, Kruklin, Wydminy, Malinka, Franciszkowo

giżycki, ełcki

Orzysz

Rząśniki, Pianki, Góra, Jelenia Góra, Dąbrówka

giżycki, piski, ełcki

Ryn

Kamionki

giżycki

 

143.

Pisz

Pisz

Lisie Jamy, Czarny Róg, Lipnik, Orle, Jagodzin, Leszczyna, Snopki

piski

Szeroki Bór

Zielone, Zimna, Wiartel

Wilcze Bagno

Brzeziny, Szast, Łąki, Dąbrowa, Jeleni Bór, Niedźwiedzi Dół

Dłutowo

Rybitwy, Babrosty, Dębniak, Jeże

144.

Drygały

Grądówka

Falencin, Ruda, Orzysz, Lisuny, Wierzbiny, Strzelniki, Biała Góra

piski

145.

Maskulińskie

Maskulińskie

Krzyże, Zaroślak, Turośl, Leśny Fort

piski

Mikołajki

Baranowo, Łuknajno, Mikołajki, Śniardwy, Gąsior, Ukta

mrągowski, piski

Ruciane

Wejsuny, Czapla,

piski

146.

Wielbark

Chorzele

Mącice, Opaleniec

przasnyski

Wielbark

Borki, Wałpusz, Trzcianka, Karolinka, Dąbrowa

szczycieński

Wesołowo

Sawicz, Wielbark, Kucbork

szczycieński

147.

Spychowo

Spychowo

Kolonia

szczycieński

Racibórz

Kobiel, Pawełczyn, Pieck

szczycieński, mrągowski

148.

Strzałowo

Strzałowo

Kołoin, Piersławek

mrągowski

Krutyń

Uklanka

mrągowski

149.

Szczytno

Małcianiec

Lipowiec, Lipnik, Nowiny, Wesoły Grunt, Ciemna Dąbrowa

szczycieński

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

150.

Bolewice

Lewice

Lewice, Silna, Leśny Folwark, Papiernia

nowotomyski, międzyrzecki, międzychodzki

151.

Czerniejewo

Czerniejewo

Promno, Linery, Jezierce,

gnieźnieński, poznański

Nekla

Słomówko, Dzikowy Bór, Podstolice, Podgaj, Milkarowo, Noskowo

gnieźnieński, wrzesiński, średzki, poznański

152.

Grodzisk

Grodzisk

Wioska, Porażynko, Sworzyce, Gnin,

grodziski, nowotomyski, szamotulski

Porażyn

Wytomyśl, Wąsowo, Mniszek, Róża, Porażyn, Bukowiec Stary

Rakoniewice

Aleksandrowo, Krzewina, Głodno, Rakoniewice

153.

Pniewy

Niemierzewo

Lubosz, Dąbrowa, Wituchowo, Urbanówko, Lwówek

międzychodzki, szamotulski, nowotomyski

Pniewy

Kaźmierz, Duszniki, Ostrolesie, Wielonek, Klemensowo, Mielno, Bytyń

154.

Przedborów

Ostrzeszów

Aniołki, Dąbrowa, Marydół, Omieciony, Zmyślona

ostrzeszowski, wieruszowski

Przedborów

Przytocznica, Pieczyska, Torzeniec, Wanda

 

 

 

Sokolniki

Szustry, Mieleszynek, Czastary, Koziołek, Sokolniki

wieruszowski

Węglewice

Brzeziny, Foluszczyki, Kuźnica Grabowska, Węglewice

ostrzeszowski, wieruszowski

155.

Karczma
Borowa

Karczma Borowa

Drzewce, Nadolnik

gostyński, leszczyński

Dąbcze

Długie Stare, Nowy Świat, Tarnowałąka

leszczyński

156.

Krotoszyn

Baszków

Baszków, Kuklinów, Lila, Rochy, Wielki Bór

krotoszyński, rawicki,

Jasne Pole

Jelonek, Miłowiec, Sokołówka, Starylas

krotoszyński

157.

Piaski

Rawicz

Dębno, Halin, Karzec, Kawcze, Krasnolipka

gostyński, rawicki

158.

Antonin

Moja Wola

Możdżanów

ostrowski

Antonin

Wysoki Grond, Szperek, Strugi,

ostrowski

159.

Jarocin

Czeszewo

Czeszewo, Spławik

jarociński, Środa Wlkp., wrzesiński

Klęka

Nowe Miasto, Radliniec

Środa Wlkp.

160.

Łopuchówko

Biedrusko

Gołaszyn, Maniewo, Marianowo, Morasko

obornicki, poznański

Kąty

Starczanowo, Uchorowo

obornicki, poznański

161.

Konstantyno-wo

Konstantyno-wo

Grzybno, Krajkowo

poznański, śremski

162.

Taczanów

Taczanów

Gołuchów, Grab, Koryta, Taczanów

pleszewski, ostrowski

Bagatela

Bilczew, Nowy Staw, Sobótka, Wtórek

ostrowski

Wielowieś

Biskupice, Miłaszka, Wielowieś, Wysocko

ostrowski

163.

Sieraków

Bucharzewo sierakowskie

Bucharzewo, Kukułka, Lichwin

międzychodzki

Sieraków

Tuchola, Ławica

międzychodzki

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

164.

Barlinek

Barlinek

Płonno, Niesporowice, Okno, Moczkowo, Śródborów, Karsko, Szable

myśliborski choszczeński

165.

Bierzwnik

Bierzwnik

Bierzwnik, Górzno, Chłopowo, Pluskocin

choszczeński, strzelecko-drezdenecki

Wygon

Chojnowo, Sarnopol, Radachowo, Jerychowo

166.

Miastko

Biały Bór

Kamienna

szczecinecki

* Nadleśnictwa zostały przyporządkowane poszczególnym województwom według ich siedziby.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »