REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 143 poz. 962

USTAWA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do ustawy „Wykaz środków odurzających” część 1 „Środki odurzające grupy I-N” otrzymuje brzmienie:

„1. Środki odurzające grupy I-N

Międzynarodowe nazwy
zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

ACETORFINA

 

3-O-acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7a-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina

 

Acetylo-a-metylofentanyl

N-(1-(a-metylofenetylo)-4-piperydylo)acetanilid

ACETYLOMETADOL

 

3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

ALLILOPRODYNA

 

3-allilo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

ALFAACETYLOMETADOL

 

a-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan, czyli (3R, 6R)-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

ALFAMEPRODYNA

 

a-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

ALFAMETADOL

 

a-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol czyli (3R, 6R)-6-dimety-loamino-4,4-difeny lo-3-heptanol

 

a-Metylofentanyl

N-[1-(a-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid

 

1

2

3

 

a-Metylotiofentanyl

N-[1-[1-metylo-2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid

ALFAPRODYNA

 

a-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-(+/-)-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna

ALFENTANYL

 

N-[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetrazol-1-ilo) etylo]-4-(metoksymetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylopropanamid

ANILERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-p-aminofenetylo-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

ARGYREIA NERVOSA –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

BANISTERIOPSIS CAAPI –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

BENZETYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

BENZYLOMORFINA

 

3-benzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5-a-epoksy-17-metylomorfman-6a-ol

BETACETYLOMETADOL

 

b-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

 

b-Hydroksyfentanyl

N-[1-(b-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid

 

b-Hydroksy-3-metylofentanyl

N-[1-(b-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid

BETAMEPRODYNA

 

b-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

BETAMETADOL

 

b-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli (3S, 6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

BETAPRODYNA

 

b-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna

BEZYTRAMID

 

1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(2-okso-3-propionylo-1-benzimidazolinylo)piperydyna

CALEA ZACATECHICHI –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

CATHA EDULIS –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

1

2

3

CP 47,497

 

5-(1,1-dimetyloheptylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol

CP 47,497-C6-Homolog

 

5-(1,1-dimetyloheksylo)-2-[(lRS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol

CP 47,497-C8-Homolog

 

5-(1,1-dimetylooktylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol

CP 47,497-C9-Homolog

 

5-(1,1-dimetylononylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol

DEZOMORFINA

 

dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan

DEKSTROMORAMID

Palfium

(+)-4-[3,3 -difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)-butylo]-morfolina, czyli (+)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna

DIAMPROMID

 

N-[2-N-metylo-N-fenetyloamino)-propylo] propionanilid

DIETYLOTIAMBUTEN

 

3-dietyloamino-1,1-di-(2'-tienylo)-1-buten

DIFENOKSYNA

 

kwas 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowy

DIHYDROETORFINA

 

7,8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroksy-1 -metylobutylo]-6,14-endo-etanotetrahydrooripawina

DIHYDROMORFINA

 

4,5a-epoksy-17-metylomorfinan-3,6a-diol

DIMENOKSADOL

 

ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu 1-etoksy-1,1-difenylooctowego

DIMEFEPTANOL

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

DIMETYEOTIAMBUTEN

 

3-dimetyloamino-1,1-di(2'-tienylo)-1-buten

DIFENOKSYLAT

 

ester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

DIPIPANON

 

4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon

DROTEBANOL

 

3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6b, 14-diol

ECHINOPSIS PACHANOI –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

1

2

3

EKGONINA

 

kwas [1R-(egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8-azabicyklo [3.2.1]oktano-2-karboksylowy

ETYLOMETYLOTIAMBUTEN

 

3-etylometyloamino-1,1-di-(2'-tienylo)-1-buten

ETONITAZEN

 

1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(p-etoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol

ETORFINA

 

6,7,8,14-tetrahydro-7a-(1-hydroksy-1 -metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina

ETOKSERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

FENADOKSON

 

4,4-difenylo-6-morfolino-3-heptanon

FENAMPROMID

 

N-(1-metylo-2-piperydynoetylo) propionanilid

FENAZOCYNA

 

2'-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7-benzomorfan, czyli 3-fenetylo-1, 2, 3, 4, 5, 6-heksahydro-6,1 1-dimetylo-2,6-metano-3-benzazocyn-8-ol

FENOMORFAN

 

3-hydroksy-17-fenetylomorfinan

FENOPERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3-hydroksypropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

FENTANYL

 

1-fenetylo-4-(N-propionyloanilino)piperydyna, czyli N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid

FURETYDYNA

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-tetrahydrofurfuryloksyetylo)-4-piperydynokarboksylowego

HEROINA

 

diacetylomorfina, czyli 3,6a-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5a-epoksy-17-metylomorfinan

HU-210

 

(6aR, 10aR)-9-(hydroksymetylo)-6,6-dimetylo-3-(2-metylooctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

HYDROKODON

 

dihydrokodeinon, czyli 4,5a-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on

HYDROMORFINOL

 

14-hydroksy-7,8-dihydromorfina

HYDROMORFON

 

dihydromorfinon, czyli 4,5a-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan-6-on

 

1

2

3

HYDROKSYPETYDYNA

 

ester etylowy kwasu 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego

IZOMETADON

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-5-metylo-3-heksanon

JWH-018

1-pentylo-3-(1-naftoilo)indol

naftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon

JWH-073

1-butylo-3-(1-naftoilo)indol

naftalen-1-yl-(1-butyloindol-3-yl)metanon

JWH-200

 

(1-(2-morfolino-4-yletylo)indol-3-yl)-naftalen-1-ylmetanon

JWH-250

1-pentylo-3-(2-metoksyfenyloacetylo)indol

2-(2-metoksyfenylo)-1-(1-pentyloindol-3-yl)etanon

JWH-398

1-pentylo-3-(4-chloro-1-naftoilo)indol

4-chloronaftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon

KAVA KAVA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakt

 

 

KETOBEMIDON

Cliradon

4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-propionylopiperydyna

KODOKSYM

 

O-(karboksymetylo)oksym dihydro-kodeinonu

KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste

 

 

KOKAINA

 

ester metylowy benzoiloekgoniny, czyli ester metylowy kwasu [1R-(egzo, egzo)]-3-benzoiloksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano-2-karboksylowego

KOKA LIŚCIE

 

 

KLONITAZEN

 

2-(p-chlorobenzylo)-1 -(2-dietyloaminoetylo)-5-nitro-benzimidazol

LEONOTIS LEONURUS –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

LEWOMETORFAN

 

(-)-3-metoksy-17-metylomorfinan

LEWOMORAMID

 

(-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina, czyli (-)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo) pirolidyna

 

1

2

3

LEWOTENACYLOMORFAN

 

(-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan

LEWORFANOL

 

(-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan

MAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY – produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów ze słomy makowej, jeżeli produkty te są wprowadzone do obrotu

 

 

MAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI – inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze słomy makowej przy jej ekstrakcji wodą lub jakimkolwiek innym rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób mleczka makowego

 

 

METAZOCYNA

 

2'-hydroksy-2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan

METADON

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon

METADONU PÓŁPRODUKT

 

4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan

METYLODEZORFINA

 

6-metylo-∆6-deoksymorfina

METYLODIHYDROMORFINA

 

6-metylodihydromorfina

 

3-Metylofentanyl

N-(1-renetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid (forma cis- i forma trans-)

 

3-Metylotiofentanyl

N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid

METOPON

 

5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-5,17-dimetylomorfinan-6-on

MIMOSA TENUIFLORA –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

MIMOSA HOSTILIS

 

MITRAGYNA SPECIOSA –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

MIROFINA

 

mirystylobenzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5a-epoksy-6a-mirystoiloksy-17-metylomorfinan

MORAMIDU PÓŁPRODUKT

 

kwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-morfolinomasłowy

 

1

2

3

MORFERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-morfolinoetylo)-4-piperydynokarboksylowego

MORFINA

 

7,8-didehydro-4,5a-epoksy-17-metylomorfinan-3,6a-diol

MORFINY METYLOBROMEK oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy

 

 

MORFINY N-TLENEK

 

N-tlenek 7,8-didehydro-4,5a-epoksy-17-metylomorfinan-3,6a-diolu

 

MPPP

propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu

NIKOMORFINA

 

3,6-dinikotynoilomorfina

NORACYMETADOL

 

a-(+)-3-acetoksy-4,4-difenylo-6-metyloaminoheptan

NORLEWORFANOL

 

(-)-3-hydroksymorfinan

NORMETADON

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon

NORMORFINA

 

demetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5a-epoksymorfinan-3,6a-diol

NORPIPANON

 

4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon

NYMPHAEA CAERULEA –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

OPIUM I NALEWKA Z OPIUM

 

 

OKSYKODON

Eukodal

14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5a-epoksy-14-hydroksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on

OKSYMORFON

 

14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5a-epoksy-3,14-dihydroksy-17-metylomorfinan-6-on

PEGANUM HARMALA –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

Para-fluorofentanyl

4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid

 

PEPAP

octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu

PETYDYNA

Dolargan

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego

PETYDYNY PÓŁPRODUKT A

 

4-cyjano-4-fenylo-1-metylopiperydyna

 

1

2

3

PETYDYNY PÓŁPRODUKT B

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

PETYDYNY PÓŁPRODUKT C

 

kwas 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowy

PIMINODYNA

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(3-fenyloaminopropylo)-4-piperydynokarboksylowego

PIRYTRAMID

 

amid kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(1-piperydyno)-4-piperydynokarboksylowego, czyli amid kwasu 1'-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-(1,4'-bipiperydyno)-4'-karboksylowego

PROHEPTAZYNA

 

4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksyazacykloheptan

PROPERYDYNA

 

ester izopropylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego

PSYCHOTRIA VIRIDIS –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

Chacruna

 

RACEMETORFAN

 

(+/-)-3-metoksy-17-metylomorfinan

RACEMORAMID

 

(+/-)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo) butylo]morfolina

RACEMORFAN

 

(+/-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan

REMIFENTANYL

 

ester metylowy kwasu 1-(2-metoksykarbonyloetylo)-4-(fenylopropionyloamino)-piperydyno-4-karboksylowego

RIVEA CORYMBOSA –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

SALVIA DIVIN0RUM –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

SUFENTANIL

 

N-[4-(metoksymetylo)-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo] propionanilid

TABERNANTHE IBOGA –
rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

TEBAKON

 

acetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7-didehydro-4,5a-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan

TEBAINA

 

6,7,8,14-tetradehydro-4,5a-epoksy-3,6-dimetoksy-17-metylomorfinan

 

Tiofentanyl

N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid

 

1

2

3

 

TRICHOCEREUS PERUVIANUS – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

 

TRIMEPERYDYNA

 

4-fenylo-1,2,5-trimetylo-4-propionyloksypiperydyna

 

TYLIDYNA

 

ester etylowy kwasu (+)-trans-2-(dimetyloamino)-1-fenylo-3-cyklohekseno-1-karboksylowego

 

ŻYWICA KONOPI

 

 

 

oraz:

 

– izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone.

 

– estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

 

– sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.

”;

 

2) w załączniku nr 2 do ustawy „Wykaz substancji psychotropowych” część 1 „Substancje psychotropowe grupy I-P” otrzymuje brzmienie:

„1. Substancje psychotropowe grupy I-P

Międzynarodowe nazwy
zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

1

2

3

 

2C-I

2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina

 

2C-T-2

2,5-dimetoksy-4-etylotiofenetyloamina

 

2C-T-7

2,5-dimetoksy-4-n-propylotiofenetyloamina

 

1

2

3

BROLAMFETAMINA

DOB

2,5-dimetoksy-4-bromoamfetamina

 

DET

N,N-dietylotryptamina

 

DMA

(+/-)-2,5-dimetoksy-a-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksyamfetamina

 

DOET

(+/-)-2,5-dimetoksy-4-etylo-a-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksy-4-etyloamfetamina

 

DMHP

3-(1,2-dimetyloheptylo)-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran

 

DMT

N,N-dimetylotryptamina

ETRYPTAMINA

 

3-(2-aminobutylo)indol

 

N-Etylo-MDA, MDEA

(+/-)-N-etylo-a-metylo-3,4-(metylenodioksy)-fenetyloamina

 

N-Hydroksy-MDA

(+/-)-N-[a-metylo-3,4-(metylenodioksy)
fenetylo]hydroksylamina

 

Metkatynon

2-(metyloamino)-1-fenylopropan-1-on

 

4-Metyloaminoreks

(+/-)-cis-2-amino-4-metylo-5-fenylo-2-oksazolina

 

4-MTA

a-metylo-4-metylotiofenetyloamina czyli 4-metylotioamfetamina

ETYCYKLIDYNA

PCE

N-etylo-1 -fenylocykloheksyloamina

KATYNON

 

(-)-a-aminopropiofenon

(+)-LIZERGID

LSD, LSD-25

dietyloamid kwasu 9,10-didehydro-6-metyloergolino-8ß-karboksylowego

 

MDMA

(+/-)-3,4-metylenodioksy-N, a-dimetylofenetyloamina, czyli 3,4-metylenodioksymetamfetamina

 

MMDA

(+/-)-5-metoksy-3,4-metylenodioksy-a-metylofenetyloamina, czyli 5-metoksy-3,4-metylenodioksyamfetamina

 

Meskalina

3,4,5-trimetoksyfenetyloamina

 

1

2

3

 

Paraheksyl

3-heksylo-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran

 

PMA

4-metoksy-a-metylofenetyloamina, czyli para-metoksyamfetamina

 

PMMA

4-metoksy-N, a-dimetylofenetyloamina, czyli p-metoksymetamfetamina

 

Psylocyna

3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-hydroksyindol

MEFEDRON

4-metylometkatynon

(+/-)-2-metyloamino-1-(4-metylofenylo)propan-1-on

PSYLOCYBINA

 

diwodorofosforan 3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-indolilu

ROLICYKLIDYNA

PHP, PCPY

1-(1-fenylocykloheksylo)pirolidyna

 

STP, DOM

2-amino-1-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)propan

TENAMFETAMINA

MDA

3,4-metylenodioksyamfetamina

TENOCYKLIDYNA

TCP

1-[1-(2-tienylo)cykloheksylo]piperydyna

 

TMA

(+/-)-3,4,5-trimetoksy-a-metylofenetyloamina, czyli 3,4,5-trimetoksyamfetamina

 

TMA-2

2,4,5-trimetoksyamfetamina

 

1

2

3

 

 

Tetrahydrokannabinole

następujące izomery i ich warianty stereochemiczne:

 

 

 

Þ 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

 

 

 

Þ (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

 

 

 

Þ (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

 

 

 

Þ (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

 

 

 

Þ 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

 

 

 

Þ (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

 

oraz:

 

– sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe,

 

– stereoizomery substancji zamieszczonych w tej grupie, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że stereoizomery takie są wyraźnie wyłączone.

”.

 

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: G. Schetyna

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-10
  • Data wejścia w życie: 2010-08-25
  • Data obowiązywania: 2010-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA