| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 września 2010 r.

w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy

Na podstawie art. 29b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń;

3) sposób wypełniania blankietów zezwoleń;

4) wzory zezwoleń.

§ 2.
1. Określa się następujące rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy:

1) na przewóz dwustronny;

2) na przewóz tranzytowy;

3) na przewóz dwustronny lub tranzytowy;

4) na przewóz do lub z państwa trzeciego.

2. Wzór zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór zezwolenia na drogowy przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Zezwolenia, o których mowa w § 2 ust. 1, są wykorzystywane do wykonywania przewozów na następujących warunkach:

1) zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy pomiędzy terytorium państwa określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 – do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy pomiędzy terytorium państwa określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 – do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy pomiędzy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a terytorium państwa innego niż określone w zezwoleniu.

2. Zezwolenie na drogowy przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykorzystywane do wykonywania przewozu pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego między miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
1. Blankiet zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia:

1) organ wydający zezwolenie, wpisując numer zezwolenia;

2) w części A – organ wydający, wpisując oznaczenie państwa przewoźnika, liczbę przejazdów, rodzaj przewozu, ewentualne ograniczenia oraz datę ważności zezwolenia;

3) w części B – posiadacz zezwolenia, wpisując nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny pojazdu, datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwo załadunku i rozładunku – w przypadku jazdy z ładunkiem;

4) w części C – organ wydający zezwolenie, wpisując miejsce wydania, datę wydania oraz nazwę organu wydającego;

5) w części D – służba kontrolna, wpisując datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczając pieczęć i podpis osoby kontrolującej oraz odrywając przy wjeździe i wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinek kontrolny zezwolenia, oznaczony odpowiednio: D1, D2, D3, D4.

2. Blankiet zezwolenia na drogowy przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia organ wydający zezwolenie, wpisując państwo przewoźnika, trasę przewozu, datę wydania zezwolenia, ewentualne ograniczenia, nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny oraz rodzaj pojazdu, miejsce załadunku i rozładunku.

§ 5.
Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§ 6.
Do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2011 r., mogą być stosowane dotychczasowe blankiety zezwoleń.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246 i Nr 164, poz. 1107.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 17 września 2010 r. (poz. 1292)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »