| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

Na podstawie art. 134a ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą, zwanych dalej „osobą uprawnioną”, oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania tej pomocy.
§ 2.
1. Pomoc finansową, o której mowa w § 1, przyznaje Szef Agencji Wywiadu, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby uprawnionej, a w przypadku gdy jest składany przez przedstawiciela ustawowego – również jego imię, nazwisko i adres zamieszkania;

2) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wypłaty pomocy finansowej.

§ 3.
Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, składa się do Szefa Agencji Wywiadu, za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej do spraw kadr, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków przyznania pomocy finansowej określonej w § 1, a w szczególności:

1) kopią aktu zgonu funkcjonariusza Agencji Wywiadu;

2) kopią orzeczenia komisji lekarskiej ustalającej związek śmierci funkcjonariusza Agencji Wywiadu ze służbą;

3) kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do uzyskania przez osobę uprawnioną, w dniu śmierci funkcjonariusza Agencji Wywiadu, renty rodzinnej;

4) zaświadczeniem o pobieraniu nauki lub odbywaniu studiów oraz o okresie trwania roku szkolnego lub akademickiego, wystawionym przez właściwą szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych;

5) kopią odpisu skróconego aktu urodzenia osoby uprawnionej.

§ 4.
1. Pomoc finansowa, określona w § 1, jest przyznawana jednorazowo na rok szkolny lub akademicki, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby miesięcy kalendarzowych, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym lub akademickim, oraz miesięcznej wysokości pomocy finansowej wynoszącej:

1) 190 zł dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych albo

2) 285 zł dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, albo

3) 380 zł dla studentów szkół wyższych.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku szkolnego lub akademickiego pomoc finansową określoną w § 1 przyznaje się w wysokości uwzględniającej liczbę miesięcy kalendarzowych, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, pozostałych do zakończenia tego roku szkolnego lub akademickiego, następujących po miesiącu, w którym złożono ten wniosek.

§ 5.
1. Warunkiem przyznania osobie uprawnionej pomocy finansowej, o której mowa w § 1, po raz kolejny jest dołączenie do wniosku określonego w § 2 ust. 1 dokumentu potwierdzającego:

1) uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej niż klasa, w której osoba ta odbywała naukę w roku szkolnym,

2) zaliczenie roku nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli albo w kolegium pracowników służb społecznych albo zaliczenie roku studiów odpowiednio w roku szkolnym lub akademickim

– na który została przyznana poprzednio pomoc finansowa.

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, w przypadku gdy nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej, niezaliczenie roku nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli albo w kolegium pracowników służb społecznych albo niezaliczenie roku studiów było spowodowane okolicznościami niezależnymi od osoby uprawnionej, w szczególności długotrwałą chorobą potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »