| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres i szczegółowe warunki produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, o których mowa w Wykazie 1 Załącznika do Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703), w jednostkach i komórkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych, a także w przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest on organem założycielskim.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Konwencji – należy przez to rozumieć Konwencję o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzoną w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r.;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów;

3) Wykazie 1 – należy przez to rozumieć Wykaz 1 Załącznika do Konwencji;

4) pozwoleniu – należy przez to rozumieć pozwolenie na produkcję, wytwarzanie, przetwarzanie, zużycie, nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie, przekazywanie lub używanie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1.

§ 3.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia, zwany dalej „wnioskiem”, sporządza się na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy;

2) informacje na temat rodzaju planowanej działalności, w tym jej cel i opis;

3) proponowany termin obowiązywania pozwolenia;

4) dane o związku z Wykazu 1;

5) wykaz załączników;

6) podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmową wnioskodawcy.

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców – dotyczy przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim;

2) kopię dokumentu o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

3) kopię dokumentu o nadaniu numeru identyfikacyjnego (REGON);

4) opinię dotyczącą spełnienia warunków technicznych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznymi związkami chemicznymi lub ich prekursorami, wydaną przez Ministra Obrony Narodowej;

5) oświadczenie podmiotu lub przedsiębiorcy o spełnianiu warunków organizacyjnych i kadrowych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznymi związkami chemicznymi lub ich prekursorami.

4. Wniosek sporządza się oddzielnie dla każdego toksycznego związku chemicznego lub jego prekursora.

§ 4.
1. Produkcja, przetwarzanie, wytwarzanie, zużycie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, do celów ochronnych odbywa się w jednym obiekcie, innym niż pojedynczy obiekt o małej zdolności produkcyjnej, o którym mowa w części VI Załącznika dotyczącego weryfikacji do Konwencji, w ilości określonej do tych celów w Konwencji.

2. Produkcja, przetwarzanie, wytwarzanie, zużycie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, do celów ochronnych może odbywać się wyłącznie na zapotrzebowanie jednostek i komórek organizacyjnych oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub które są przez niego nadzorowane.

§ 5.
1. Produkcja, przetwarzanie, wytwarzanie, zużycie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, do celów badawczych, medycznych lub farmaceutycznych odbywa się w jednostkach naukowo-badawczych, jednostkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach szkół wyższych oraz centrach szkolenia, w ilości określonej do tych celów przez Konwencję.

2. Produkcja, przetwarzanie, wytwarzanie, zużycie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, do celów badawczych, medycznych lub farmaceutycznych może odbywać się wyłącznie na zapotrzebowanie jednostek i komórek organizacyjnych oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub które są przez niego nadzorowane.

§ 6.
Nabywanie, zbywanie i przekazywanie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, może odbywać się wyłącznie na zapotrzebowanie jednostek i komórek organizacyjnych oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub które są przez niego nadzorowane.
§ 7.
Gromadzenie i przechowywanie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, odbywa się w obiektach jednostek wojskowych, jednostkach badawczo-rozwojowych lub placówkach naukowo-badawczych.
§ 8.
Używanie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, może odbywać się wyłącznie do celów ochronnych w ramach szkolenia wojsk.
§ 9.
1. Szkolenie wojsk z użyciem toksycznych związków chemicznych, wymienionych w Wykazie 1, odbywa się wyłącznie w wyznaczonych do tego celu rejonach poligonów lub w laboratoriach szkół wojskowych.

2. Szkolenie wojsk i wszystkie prace związane z użyciem toksycznych związków chemicznych, wymienionych w Wykazie 1, prowadzi się pod kierunkiem oficera wojsk chemicznych w obecności personelu laboratorium chemicznego lub pod kierunkiem kadry naukowo-dydaktycznej szkół wojskowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, prowadzi się w obecności personelu służby zdrowia.

4. Do szkolenia z użyciem toksycznych związków chemicznych, wymienionych w Wykazie 1, dopuszcza się jedynie te osoby, które przeszły szkolenie teoretyczne z zasad działania wykorzystywanych związków chemicznych oraz zasad postępowania w przypadku skażenia takimi związkami.

5. Związki chemiczne planowane do wykorzystania w procesie szkolenia powinny być dostarczone przed przybyciem uczestników szkolenia, w ilości zaplanowanej przez prowadzącego szkolenie.

§ 10.
Minister Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sprawuje nadzór nad prowadzeniem działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, w jednostkach i komórkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych, a także w przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest on organem założycielskim.
§ 11.
1. Jednostki i komórki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa państwowe, o których mowa w § 1, 4 i 5, są obowiązane do przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej informacji o produkcji, wytwarzaniu, przetwarzaniu, zużyciu, nabywaniu, gromadzeniu, przechowywaniu, zbywaniu, przekazywaniu lub używaniu toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, w terminach:

1) do dnia 1 września – w przypadku informacji, które dotyczą działalności planowanej w następnym roku kalendarzowym;

2) do dnia 1 lutego – w przypadku informacji, które dotyczą działalności prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, jednostki i komórki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa państwowe wymienione w § 1, 4 i 5 obowiązane są składać zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych danych, jakie powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem związków chemicznych lub ich prekursorów.

§ 12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz. U. Nr 188, poz. 1579).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »