REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 218 poz. 1440

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 8 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 237 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Statystyczną kartę przekazuje się w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników może przekazać oryginał statystycznej karty sporządzony w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku po przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej formy.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części B. „Objaśnienia do wypełniania statystycznej karty wypadku”:

– po tabeli dotyczącej liczby pracujących wraz z kodami dodaje się następujące objaśnienia:

„Miejscowość (gmina), na terenie której znajduje się jednostka (pytanie X1).

W polu tym należy podać nazwę miejscowości (gminy), natomiast kod (7-cyfrowy) dla tej miejscowości zostanie uzupełniony przez urząd statystyczny (podobnie jak w pytaniu 15).

Rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (pytanie X2).

W polu tym należy podać nazwę rodzaju wykonywanej działalności przez jednostkę, która jest faktycznym miejscem pracy poszkodowanego (np. oddział, filia, sklep, magazyn), natomiast kod (5-cyfrowy) dla tej działalności zostanie uzupełniony przez urząd statystyczny.

Forma własności (FW) – klasyfikacja i oznaczenia kodowe (pytanie X3)

Forma własności

Kod

SEKTOR PUBLICZNY

 

Własność Skarbu Państwa

111

Własność państwowych osób prawnych

112

Własność samorządowa

113

Własność mieszana w sektorze publicznym

 

Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności Skarbu Państwa

121

Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych

122

Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej

123

Własność mieszana w sektorze publicznym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej

127

 

1

2

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego

 

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności Skarbu Państwa

131

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych

132

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej

133

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej

137

SEKTOR PRYWATNY

 

Własność krajowych osób fizycznych

214

Własność prywatna krajowa pozostała

215

Własność zagraniczna

216

Własność mieszana w sektorze prywatnym

 

Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych

224

Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej

225

Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej

226

Własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej

227

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego

 

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych

234

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej

235

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej

236

Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej

237

BRAK PRZEWAGI SEKTOROWEJ

 

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności Skarbu Państwa w kapitale ogółem

331

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem

332

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności samorządowej w kapitale ogółem

333

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności krajowych osób fizycznych w kapitale ogółem

334

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności pozostałych krajowych jednostek prywatnych w kapitale ogółem

335

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności osób zagranicznych w kapitale ogółem

336

Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem

338”

 

tabela „Obywatelstwo – klasyfikacja i oznaczenie kodowe (pytanie 03)” otrzymuje brzmienie:

„Obywatelstwo

Kod

Obywatelstwo nieznane

0

Obywatel kraju, w którym wypadek miał miejsce

1

Obywatel z kraju UE innego niż ten, w którym wypadek miał miejsce

2

Obywatel spoza krajów UE

3”

 

– objaśnienia „Zawód wykonywany (pytanie 05)” otrzymują brzmienie:

„Zawód wykonywany (pytanie 05)

Do końca 2010 r. zawód poszkodowanego należy podać, posługując się klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644, z późn. zm.). Od 1 stycznia 2011 r. należy posługiwać się klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Informację o zawodzie (specjalności) wykonywanym przez osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy opisujemy pełnym kodem tego zawodu (specjalności), tj. 6 cyframi oraz przypisanym do tego kodu określeniem słownym.”,

b) „Uwagi” otrzymują brzmienie:

„Statystyczną kartę wypadku przy pracy Z-KW wypełnia się na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego, sporządzonego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298), w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy lub na podstawie karty wypadku, sporządzonej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz. 1992).

Kopię statystycznej karty wypadku przy pracy pracodawca przechowuje przez 10 lat w dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, zgodnie z art. 234 § 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).”.

§ 2.

Karta wypadku przy pracy sporządzona według dotychczasowego wzoru może być stosowana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912 i Nr 182, poz. 1228.

Załącznik 1. [STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 8 listopada 2010 r. (poz. 1440)

STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-22
  • Data wejścia w życie: 2010-12-07
  • Data obowiązywania: 2010-12-21
  • Dokument traci ważność: 2023-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA