REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 222 poz. 1452

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 207 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej, okresy służby, pracy i nauki powodujące nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, sposób dokumentowania tych okresów oraz termin wypłacania nagrody funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”.
§ 2.
1. Do okresu służby uprawniającego funkcjonariusza do nagrody jubileuszowej, zwanego dalej „stażem jubileuszowym”, w razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy albo równoczesnego pozostawania w stosunku pracy i kontynuowania nauki w szkole wyższej, wlicza się zakończone okresy pracy lub nauki, w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza.

2. Do stażu jubileuszowego wlicza się, w przypadku ukończenia studiów:

1) w więcej niż jednej szkole wyższej lub na kilku kierunkach studiów – tylko jeden z tych okresów,

2) przed terminem przewidzianym w programie nauczania – okres do uzyskania dyplomu ich ukończenia,

3) w wyższej szkole zawodowej i kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich – oba te okresy

– w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3.
1. Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, zwane dalej „uposażeniem”, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi w dniu wypłaty nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze – w dniu nabycia prawa do nagrody.

2. W przypadku funkcjonariusza zawieszonego w czynnościach służbowych podstawę obliczenia wysokości nagrody stanowi miesięczne uposażenie w wysokości przysługującej mu w przeddzień zawieszenia w czynnościach służbowych.

3. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej wypłacanej po ustaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego stanowi uposażenie w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym na dzień ustania lub wygaśnięcia stosunku służbowego, a jeżeli jest to korzystniejsze – uposażenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody.

§ 4.
1. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu do niej prawa.

2. Funkcjonariuszowi, który osiągnął staż jubileuszowy w okresie podlegającym zaliczeniu do stażu jubileuszowego, lecz bez prawa do uposażenia, nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po upływie tego okresu.

§ 5.
1. Nagrodę jubileuszową wypłaca się funkcjonariuszowi bezpośrednio do rąk funkcjonariusza lub w formie bezgotówkowej na wskazany przez niego pisemnie rachunek bankowy.

2. W razie śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza nagrodę jubileuszową wypłaca się osobom, o których mowa w art. 216 ustawy.

§ 6.
Dokumentami potwierdzającymi staż jubileuszowy są w szczególności:

1) akt mianowania, o którym mowa w art. 40 ust. 4 ustawy;

2) świadectwo służby;

3) świadectwo pracy;

4) wyciąg z książeczki wojskowej;

5) zaświadczenie właściwego urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych;

6) zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym;

7) zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych określające w szczególności: datę rozpoczęcia i zakończenia studiów, programowy czas trwania nauki, datę uzyskania dyplomu.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

 

 

1) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 233, poz. 1963), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz. 1228).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-25
  • Data wejścia w życie: 2010-12-10
  • Data obowiązywania: 2010-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA