| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 26 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 oraz z 2008 r. Nr 110, poz. 703) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku konieczności wytworzenia zabawki z materiałów łatwopalnych albo z zastosowaniem substancji stwarzających zagrożenie w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1272/2008”, lub mieszanin niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 182, poz. 1228), zwanej dalej „ustawą o substancjach i preparatach chemicznych”, musi być ona wytworzona w taki sposób, aby nie następowało samoistne zapalenie się tych materiałów lub substancji; w szczególności dotyczy to materiałów i wyposażenia do doświadczeń chemicznych, montażu modeli, modelowania plastycznego lub ceramicznego, emaliowania, fotografowania lub podobnych czynności.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zabawki nie mogą zawierać substancji lub preparatów w rozumieniu przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, które mogą stać się łatwopalne z powodu utraty niepalnych składników lotnych, jeżeli z przyczyn niezbędnych do ich funkcjonowania zawierają one mieszaniny określone jako niebezpieczne w rozumieniu przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych lub substancje spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z niżej podanych klas lub kategorii zagrożeń:

1) klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F,

2) klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, klasa 3.8 – działanie inne niż skutek narkotyczny, klasy 3.9 i 3.10,

3) klasy zagrożenia 4.1,

4) klasy zagrożenia 5.1

– określonych w załączniku I do rozporządzenia nr 1272/2008.”;

2) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zabawki, w szczególności zabawki i gry chemiczne, nie mogą zawierać substancji i mieszanin w rozumieniu przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, które:

1) po zmieszaniu mogą wybuchnąć na skutek:

a) reakcji chemicznej lub podgrzania,

b) zmieszania z substancjami utleniającymi;

2) zawierają składniki lotne, które są palne w powietrzu, i mogą z nimi wytworzyć wybuchowe lub palne mieszaniny lotne lub opary.”;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Zabawki muszą być zaprojektowane i wytworzone w taki sposób, aby podczas normalnego ich używania nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia dziecka w przypadku ich połknięcia, dostania się w inny sposób do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka, kontaktu ze skórą, śluzówką lub oczami.

2. Zabawki nie mogą zawierać mieszanin, które są niebezpieczne w rozumieniu przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, ani substancji spełniających kryteria którejkolwiek z niżej podanych klas lub kategorii zagrożeń:

1) klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F,

2) klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, klasa 3.8 – działanie inne niż skutek narkotyczny, klasy 3.9 i 3.10,

3) klasy zagrożenia 4.1,

4) klasy zagrożenia 5.1

– określonych w załączniku I do rozporządzenia nr 1272/2008, w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia użytkowników zabawek.

3. Zabawki nie mogą zawierać substancji lub mieszanin, o których mowa w ust. 2, jeżeli podczas normalnego używania zabawki byłby do nich bezpośredni dostęp lub stanowiłyby one samodzielny składnik zabawki.

4. W celu ochrony zdrowia dziecka dawka dzienna metali ciężkich, które w związku z używaniem zabawek mogą przedostać się do organizmu dziecka, nie może przekroczyć następujących wartości:

1) antymon – 0,2 µg,

2) arsen – 0,1 µg,

3) bar – 25,0 µg,

4) kadm – 0,6 µg,

5) chrom – 0,3 µg,

6) ołów – 0,7 µg,

7) rtęć – 0,5 µg,

8) selen – 5,0 µg

– chyba że przepisy odrębne przewidują niższe wartości dawek dziennych.”;

4) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Producent zabawki, której niezbędnym składnikiem są mieszaniny niebezpieczne w rozumieniu przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych lub substancje spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z klas lub kategorii zagrożeń, określonych w § 15 ust. 4, dołącza do zabawki:

1) instrukcję jej używania zawierającą ostrzeżenia o niebezpieczeństwie;

2) informacje o stosowaniu środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia niebezpieczeństwa, określonych zgodnie z rodzajem zabawki;

3) informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku spowodowanego niewłaściwym używaniem zabawki;

4) informacje dotyczące przechowywania jej w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010 r.

Minister Gospodarki: w z. D. Bogdan

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają częściowo dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającą dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 345 z 23.12.2008, str. 68).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »