| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 22 października 2010 r.

o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

Art. 1. [Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków]
W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) portach lub przystaniach morskich – oznacza to porty lub przystanie morskie w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).”;

2) w art. 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) marszałka województwa – dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, po jej uprzednim uzgodnieniu, w trybie decyzji administracyjnej, z dyrektorem właściwego urzędu morskiego;”.

Art. 2. [Przejęcie spraw]
1. Sprawy wszczęte, na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a niezakończone decyzją ostateczną, przejmują marszałkowie województw.

2. Odwołania od decyzji wydanych przez wojewodów w sprawach, o których mowa w ust. 1, rozpatrują samorządowe kolegia odwoławcze.

Art. 3. [Strony umów i porozumień, zachowanie ważności decyzji]
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stroną zawartych wcześniej przez wojewodę porozumień i umów w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy staje się właściwy marszałek województwa.

2. Decyzje wydane przez wojewodę na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują ważność do upływu określonych w nich terminów ważności, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione lub utracą ważność.

Art. 4. [Strony w toczących się postępowaniach]
W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy, w których stroną jest wojewoda, stroną staje się właściwy marszałek województwa.
Art. 5. [Przekazanie akt spraw]
1. Niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wojewodowie przekażą marszałkom województw akta spraw w toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących decyzji wydanych przez wojewodów na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekaże samorządowym kolegiom odwoławczym akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących odwołań od decyzji wydanych przez wojewodów na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

3. Przekazanie akt spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) wykaz spraw przekazywanych, wszczętych i niezakończonych;

2) wykaz przekazywanych dokumentów.

Art. 6. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »