| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

Na podstawie art. 201 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 95a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3)), stanowiący załącznik do rozporządzenia;

2) tryb i sposób zawiadamiania Policji lub organu wojskowego o uchylaniu się sprawcy od leczenia;

3) warunki wystąpienia do sądu z wnioskiem o zmianę sposobu wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 95a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zakładzie ambulatoryjnym, należy przez to rozumieć również inną jednostkę organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej, w której są udzielane świadczenia z zakresu leczenia zaburzeń preferencji seksualnych w warunkach ambulatoryjnych.
§ 3.
1. W przypadku niestawiennictwa sprawcy w zakładzie ambulatoryjnym w celu podjęcia lub kontynuacji leczenia kierownik zakładu niezwłocznie zawiadamia o tym właściwą jednostkę Policji lub właściwy organ wojskowy.

2. W przypadku, innego niż określone w ust. 1, uchylania się sprawcy od leczenia kierownik zakładu ambulatoryjnego niezwłocznie zawiadamia o tym właściwą jednostkę Policji lub właściwy organ wojskowy, wskazując rodzaj zachowania sprawcy.

3. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się w sposób zapewniający odbiorcy możliwość niezwłocznego zapoznania się z nimi, w szczególności przez wykorzystanie środków technicznych służących komunikowaniu się na odległość. Odbiorca potwierdza otrzymanie przekazanej informacji.

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się informację o terminie, w jakim sprawca miał się stawić w zakładzie.

5. Informację o podjęciu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszcza się w dokumentacji medycznej sprawcy, opatrując ją datą, godziną oraz czytelnym podpisem wykonującego te czynności.

§ 4.
1. Kierownik zakładu ambulatoryjnego, w którym jest wykonywany środek zabezpieczający określony w art. 95a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, występuje do sądu z wnioskiem o zmianę sposobu wykonywania środka zabezpieczającego, jeżeli sprawca:

1) nie stosuje się do zaleceń dotyczących terapii farmakologicznej;

2) odmawia uczestnictwa w psychoterapii;

3) przejawia zachowania zagrażające życiu i zdrowiu innych osób lub niszczy mienie zakładu.

2. We wniosku o zmianę sposobu wykonywania środka zabezpieczającego należy podać powody uzasadniające konieczność zmiany i załączyć do niego:

1) orzeczenie sądu o zastosowaniu środka zabezpieczającego;

2) opinię biegłych o aktualnym stanie zdrowia psychicznego sprawcy i postępach w terapii oraz inne dostępne opinie uzasadniające zmianę sposobu wykonywania środka zabezpieczającego.

3. W przypadku wystąpienia przez sprawcę lub inną uprawnioną osobę o zmianę sposobu wykonywania środka zabezpieczającego zakład, w którym sprawca się leczy, przesyła do sądu dokumentację, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wraz z opinią kierownika tego zakładu.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228 i Nr 225, poz. 1474.

Załącznik 1. [WYKAZ ZAKŁADÓW AMBULATORYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO OKREŚLONEGO W ART. 95A USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 listopada 2010 r. (poz. 1519)

WYKAZ ZAKŁADÓW AMBULATORYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO OKREŚLONEGO W ART. 95A USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. – KODEKS KARNY

Lp.

Nazwa i adres zakładu ambulatoryjnego

1

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski

2

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza, pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

3

„PRO VITA” Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Kraków-Śródmieście Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Estery 6, 31-422 Kraków

4

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta

5

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. dr. Witolda Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »