| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy celne informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

Na podstawie art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa formę i tryb przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zwanemu dalej „Generalnym Inspektorem”, przez organy Straży Granicznej oraz organy celne informacji, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9), oraz informacji zawartych w zgłoszeniu określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.2)).
§ 2.
1. Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane w postaci dokumentów elektronicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych.

2. Dokumenty elektroniczne składają się z zapisów elektronicznych, sporządzanych oddzielnie dla każdego zgłoszenia wwozu lub wywozu wartości majątkowych, zwanych dalej „rekordami zgłoszeń”. Dla każdego rodzaju wwożonych lub wywożonych środków zgłoszonych w jednym zgłoszeniu sporządza się osobny rekord zgłoszenia.

3. Schemat struktury dokumentów elektronicznych w formacie XML (rozszerzalnego języka znaczników) oraz format i znaczenie poszczególnych pól rekordu zgłoszenia określa załącznik do rozporządzenia.

4. Przekazywanie dokumentów elektronicznych odbywa się z zachowaniem struktury, o której mowa w ust. 3, z wyjątkiem zmian struktury dokumentów elektronicznych dokonanych w wyniku szyfrowania i zastosowania podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)).

5. W celu umożliwienia przygotowania dokumentu elektronicznego we właściwym formacie oraz jego właściwego szyfrowania i podpisywania elektronicznego, Generalny Inspektor udostępnia Szefowi Służby Celnej i Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oprogramowanie umożliwiające zapis danych we właściwym formacie XML oraz szyfrowanie z wykorzystaniem algorytmu asymetrycznego (algorytmu z kluczem publicznym) i podpisywanie dokumentów elektronicznych.

6. W przypadku wykorzystania przez Szefa Służby Celnej lub Komendanta Głównego Straży Granicznej własnych systemów informatycznych do zbierania rekordów zgłoszeń w postaci elektronicznej, przekazanie informacji, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w drodze udzielenia Generalnemu Inspektorowi dostępu do tych systemów, spełniającego wymagania zabezpieczeń na poziomie nie mniejszym niż określone w rozporządzeniu i umożliwiającego:

1) zgłoszenie przez Generalnego Inspektora potrzeby pobrania nowych danych z systemu (nowych rekordów zgłoszeń zapisanych w systemie od ostatniego przekazania danych do Generalnego Inspektora);

2) jednorazowe pobranie dokumentu elektronicznego, przygotowanego w odpowiedzi na powyższe zgłoszenie, zawierającego dane dotyczące nowych rekordów zgłoszeń.

§ 3.
Dokumenty elektroniczne przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przekazywane są za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej Generalnego Inspektora, które zapewniają poufność, integralność i niezaprzeczalność przesyłania danych.
§ 4.
Dokumenty elektroniczne, które przekazywane są na informatycznych nośnikach danych, przekazywane są w formie zapisu na płycie CD/DVD, w standardzie ISO 9660 lub UDF (ISO 13346) lub przy użyciu innych informatycznych nośników danych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Generalnym Inspektorem rodzaju nośnika.
§ 5.
Przesłanie do Generalnego Inspektora po raz pierwszy dokumentów elektronicznych wymaga wcześniejszego przekazania przez Generalnego Inspektora środków zabezpieczenia umożliwiających uwierzytelnianie nadawcy informacji.
§ 6.
1. Generalny Inspektor może zażądać ponownego przekazania danych w przypadku, gdy stwierdzi, że:

1) dane zostały przekazane z naruszeniem przepisów rozporządzenia lub

2) otrzymana przesyłka jest uszkodzona lub zawiera błędy.

2. Organ, który otrzyma żądanie Generalnego Inspektora, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpływu żądania, przekazać żądane informacje z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.

Załącznik 1. [SCHEMAT STRUKTURY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH W FORMACIE XML (ROZSZERZALNEGO JĘZYKA ZNACZNIKÓW) ORAZ FORMAT I ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH PÓL REKORDU ZGŁOSZENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 listopada 2010 r. (poz. 1526)

SCHEMAT STRUKTURY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH W FORMACIE XML (ROZSZERZALNEGO JĘZYKA ZNACZNIKÓW) ORAZ FORMAT I ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH PÓL REKORDU ZGŁOSZENIA

A. Znaczenie poszczególnych pól dokumentów elektronicznych:

I. Dane nagłówkowe (wypełniane dla każdego dokumentu elektronicznego zawierającego rekordy zgłoszenia)

Nazwa pola

Objaśnienie

Obowiązkowe T/N

Format pola

OD

data początkowa okresu, za który są przekazywane dane

T

10 znaków (stała długość) dd/mm/rrrr

DO

data końcowa okresu, za który są przekazywane dane

T

10 znaków (stała długość) dd/mm/rrrr

IDENT

numer NIP podmiotu przesyłającego dane (jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Służby Celnej)

T

10 cyfr

 

II. Dane dotyczące każdego rekordu zgłoszenia (wypełnianego osobno dla każdego rodzaju wartości majątkowych)

Nazwa pola

Objaśnienie

Obowiązkowe T/N

Format pola

1

2

3

4

LP

unikalny identyfikator rekordu zgłoszenia

T

tekstowe 25 znaków (unikalny numer rekordu zgłoszenia w rejestrze podmiotu przesyłającego dane)

STATUS

status rekordu zgłoszenia

T

1 znak (stała długość), do wyboru z listy:

 

 

 

1 = nowy rekord zgłoszenia,

 

 

 

0 = korekta rekordu zgłoszenia (w tym przypadku w polu LP musi być wpisany identyfikator rekordu zgłoszenia uprzednio przesłanego do GIIF i wymagającego korekty)

 

 

 

uwagi dotyczące korekt:

 

 

 

– korekta rekordu zgłoszenia ma wypełnione wszystkie pola (wartościami prawidłowymi – po korekcie),

 

 

 

– nie można korygować wartości pola LP

DATA

data złożenia zgłoszenia

T

10 znaków (stała długość) dd/mm/rrrr

 

1

2

3

4

NAZWISKO

nazwisko składającego zgłoszenie

T

tekstowe 200 znaków

IMIĘ

imię składającego zgłoszenie

T

tekstowe 40 znaków

RODZAJ_DOKU­MENTU

rodzaj dokumentu tożsamości składającego zgłoszenie

T

2 znaki (stała długość), do wyboru PA (= paszport)

 

 

lub DO (= inny dok.)

NR_DOKUMENTU

seria i numer dokumentu tożsamości składającego zgłoszenie

T

tekstowe 25 znaków

OBYWATELSTWO

obywatelstwo składającego zgłoszenie

T

symbol kraju, którego obywatelem jest osoba fizyczna (ISO 3166 dwuliterowy)

DATA_UR

data urodzenia składającego zgłoszenie

T

10 znaków (stała długość) dd/mm/rrrr

NZ_WLASC

nazwisko/nazwa właściciela środków

N

tekstowe 200 znaków; wpisywane, jeśli właścicielem środków jest inny podmiot niż składający zgłoszenie

IMIE_WLASC

imię właściciela środków

N

tekstowe 40 znaków; wpisywane, jeśli właścicielem środków jest inny podmiot niż składający zgłoszenie i dane są znane składającemu zgłoszenie

RODZDOK_WLASC

rodzaj dokumentu tożsamości właściciela środków

N

2 znaki (stała długość), do wyboru PA (= paszport)
lub DO (= inny dok.);
wpisywane, jeśli właścicielem środków jest inny podmiot niż składający zgłoszenie i dane są znane składającemu zgłoszenie

NRDOK_WLASC

seria i numer dokumentu tożsamości właściciela środków

N

tekstowe 25 znaków; wpisywane, jeśli właścicielem środków jest inny podmiot niż składający zgłoszenie i dane są znane składającemu zgłoszenie

OBYW_WLASC

obywatelstwo właściciela środków

N

symbol kraju, którego osoba fizyczna jest obywatelem (ISO 3166 dwuliterowy);
wpisywane, jeśli właścicielem środków jest inny podmiot niż składający zgłoszenie i dane są znane składającemu zgłoszenie

DATAUR_WLASC

data urodzenia właściciela środków

N

10 znaków (stała długość) dd/mm/rrrr; wpisywane, jeśli właścicielem środków jest inny podmiot niż składający zgłoszenie i dane są znane składającemu zgłoszenie

RODZ_DEK

rodzaj deklaracji

T

dwuznakowe do wyboru z listy: SL (= zgłoszona dobrowolnie)

 

 

 

KP (= wynik kontroli)

SID

rodzaj środków

T

dwuznakowe do wyboru z listy:
BM (= banknoty/monety)

 

 

 

CZ (= czeki)

 

 

 

WE (= weksle)

 

 

 

AU (= złoto dewizowe)

 

 

 

PT (= platyna dewizowa)

 

 

 

IN (= inne)

 

1

2

3

4

KWOTA

deklarowana kwota (dla SID = BM jest to kwota przewożonych pieniędzy, dla SID różnego od BM jest to wartość środków wyliczona w walucie określonej w polu WALUTA)

T

liczba rzeczywista (dopuszczalne znaki to cyfry i „ ,” jako separator miejsc dziesiętnych)

WALUTA

waluta deklarowanej kwoty banknotów/monet (jeśli SID = BM) lub waluta użyta przy wyliczaniu wartości innych środków wskazanej w polu KWOTA (jeśli SID różne od BM)

T

symbol waluty zgodnie z symbolami walutowymi ISO 4217 (np. w przypadku polskich złotych: PLN); w szczególności dopuszczalne użycie symbolu XAU/XPT w przypadku przewozu złota/platyny dewizowej, jeśli w polu KWOTA określono wartość poprzez podanie liczby uncji metalu

PRZEJSCIE

nazwa właściwego organu, któremu jest składane zgłoszenie

T

tekstowe 100 znaków

CEL

zamierzony cel przeznaczenia

T

tekstowe 200 znaków

POCHODZENIE

kraj, z którego pochodzą środki i deklarowane pochodzenie środków

T

tekstowe 200 znaków

ZAM_ODB_NAZWI­SKO

deklarowane nazwisko/nazwa podmiotu, dla którego są przewożone środki

N

tekstowe 200 znaków; wpisywane, jeśli deklarowanym odbiorcą jest inny podmiot niż składający zgłoszenie

ZAM_ODB_IMIE

deklarowane imię podmiotu, dla którego są przewożone środki

N

tekstowe 40 znaków; wpisywane, jeśli deklarowanym odbiorcą jest inny podmiot niż składający zgłoszenie

ZAM_ODB_ADRES

deklarowany adres podmiotu, dla którego są przewożone środki

N

tekstowe 40 znaków; wpisywane, jeśli deklarowanym odbiorcą jest inny podmiot niż składający zgłoszenie

KRAJ_WYWOZU

kod kraju, z którego pochodzą deklarowane środki

T

symbol kraju (ISO 3166 dwuliterowy)

KRAJ_TRANZYTU

kod/kody kraju/krajów, przez który/które są przewożone deklarowane środki

N

symbol kraju lub oddzielone przecinkami symbole krajów (ISO 3166 dwuliterowe)

KRAJ_PRZYWOZU

kod kraju, do którego są przewożone deklarowane środki

T

symbol kraju (ISO 3166 dwuliterowy)

UWAGI

dodatkowe informacje do rekordu zgłoszenia

N

pole tekstowe do 1000 znaków

NUM1

pole numeryczne do przyszłego wykorzystania

N

liczba dziesiętna

NUM2

pole numeryczne do przyszłego wykorzystania

N

liczba dziesiętna

NUM3

pole numeryczne do przyszłego wykorzystania

N

liczba dziesiętna

TXT1

pole tekstowe do przyszłego wykorzystania

N

pole tekstowe do 200 znaków

TXT2

pole tekstowe do przyszłego wykorzystania

N

pole tekstowe do 200 znaków

TXT3

pole tekstowe do przyszłego wykorzystania

N

pole tekstowe do 200 znaków

 

B. Schemat struktury dokumentów elektronicznych
w formacie rozszerzalnego języka znaczników (XML)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »