| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 22 listopada 2010 r.

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 53 ust. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej „konkursem na stanowisko dyrektora”, skład i zadania komisji konkursowej, sposób ogłaszania konkursu, tryb postępowania komisji konkursowej i sposób wyłaniania przez nią kandydatów na stanowisko dyrektora.
§ 2.
1. Przewodniczący rady kuratorów, o której mowa wart. 28 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „ustawą”, zarządza konkurs na stanowisko dyrektora:

1) co najmniej 2 miesiące przed upływem kadencji dyrektora;

2) nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania albo śmierci dyrektora.

2. Rada kuratorów wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu naukowego, zwana dalej „radą”, powołuje komisję konkursową w liczbie 5 osób oraz wyznacza jej przewodniczącego.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) 2 osoby wskazane przez radę;

2) 2 przedstawicieli rady naukowej instytutu naukowego, w którym zarządza się konkurs na stanowisko dyrektora;

3) osoba wskazana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

4. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba przystępująca do konkursu na stanowisko dyrektora, osoba będąca małżonkiem tej osoby lub jej krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, albo pozostająca z nią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

5. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4, zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, rada niezwłocznie odwołuje członka komisji konkursowej, którego okoliczności te dotyczą, i uzupełnia skład komisji konkursowej.

6. Czynności komisji konkursowej, w których brała udział osoba, o której mowa w ust. 4, są nieważne, z wyjątkiem czynności, które nie mają wpływu na wynik konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 3.
1. Członkowie komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w jej pracach.

2. Zamiejscowym członkom komisji konkursowej przysługuje zwrot kosztów podróży na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

§ 4.
Zadaniem komisji konkursowej jest:

1) ustalenie szczegółowych kryteriów oceny przydatności kandydata oraz liczby punktów przyznawanych za spełnienie przez kandydata poszczególnych kryteriów;

2) podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie dopuszczenia kandydata do konkursu na stanowisko dyrektora na podstawie złożonych dokumentów i zawiadomienie o tym kandydata;

3) przeprowadzenie konkursu;

4) dokonanie oceny końcowej kandydatów;

5) podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora i zawiadomienie kandydata o wynikach konkursu;

7) przedstawienie Prezesowi Polskiej Akademii Nauk kandydata na stanowisko dyrektora;

8) przekazanie Prezesowi Polskiej Akademii Nauk sprawozdania i dokumentacji z przebiegu konkursu.

§ 5.
1. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący.

2. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.

3. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

4. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, który zawiera:

1) nazwę i adres instytutu naukowego;

2) datę i miejsce posiedzenia komisji konkursowej;

3) skład komisji konkursowej;

4) przebieg posiedzenia komisji konkursowej oraz treść podjętych rozstrzygnięć;

5) szczegółowe ustalenia komisji konkursowej dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora;

6) podpisy członków komisji konkursowej obecnych na posiedzeniu oraz osoby sporządzającej protokół.

§ 6.
1. Komisja konkursowa, w terminie 7 dni od dnia powołania, zamieszcza ogłoszenie o konkursie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie instytutu naukowego, na stronie internetowej tego instytutu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Polskiej Akademii Nauk i stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

2. Ogłoszenie zawiera informacje dotyczące:

1) stanowiska, którego dotyczy konkurs;

2) wymaganych kwalifikacji i dokumentów potwierdzających te kwalifikacje;

3) miejsca, terminu i sposobu składania zgłoszeń;

4) materiałów informacyjnych o instytucie naukowym, ze wskazaniem, gdzie te materiały są udostępniane kandydatom.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są:

1) informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych;

2) koncepcja funkcjonowania instytutu naukowego opracowana przez osobę przystępującą do konkursu na stanowisko dyrektora w formie prezentacji multimedialnej, złożona na nośniku elektronicznym;

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a) przebieg pracy zawodowej,

b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;

4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.2));

7) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 7.
Termin składania zgłoszeń do konkursu na stanowisko dyrektora wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
§ 8.
1. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadza się w dwóch etapach.

2. Pierwszy etap konkursu na stanowisko dyrektora obejmuje:

1) ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym;

2) ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora.

3. Drugi etap konkursu na stanowisko dyrektora obejmuje:

1) ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem naukowym;

2) rozmowę kwalifikacyjną.

§ 9.
1. Komisja konkursowa w terminie 7 dni od zakończenia pierwszego etapu konkursu na stanowisko dyrektora podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia bądź niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu i zawiadamia o tym kandydata listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

2. W przypadku odmowy dopuszczenia kandydata na stanowisko dyrektora do drugiego etapu konkursu ze względu na niespełnienie warunków formalnych, kandydat może w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, odwołać się za pośrednictwem komisji konkursowej do przewodniczącego rady. Rozstrzygnięcie przewodniczącego rady w sprawie dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie jest ostateczne.

§ 10.
1. W drugim etapie konkursu na stanowisko dyrektora komisja konkursowa może dokonać oceny wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem naukowym z udziałem podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego lub osoby niebędącej członkiem komisji, posiadających odpowiednie kwalifikacje do dokonania takich czynności.

2. Podmiot świadczący usługi doradztwa personalnego jest wybierany przez radę spośród podmiotów mających:

1) co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w zakresie doradztwa personalnego;

2) doświadczenie w rekrutacji na stanowiska kierownicze w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym.

3. Komisja konkursowa w czasie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia w szczególności:

1) wyniki oceny, o której mowa w ust. 1;

2) prezentację koncepcji funkcjonowania instytutu naukowego, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 2.

§ 11.
1. Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa dokonuje oceny końcowej kandydatów i w terminie 3 dni od dnia zakończenia drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora podejmuje uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.

2. Komisja konkursowa zawiadamia kandydatów o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora nie później niż w terminie 7 dni od jego zakończenia.

3. Po zakończeniu konkursu komisja konkursowa przekazuje Prezesowi Polskiej Akademii Nauk sprawozdanie i dokumentację z przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora oraz przedstawia kandydata na dyrektora instytutu naukowego.

4. Prezes Polskiej Akademii Nauk niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw nauki o wynikach konkursu.

§ 12.
Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej instytutu naukowego i w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie tego instytutu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Polskiej Akademii Nauk i stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki.
§ 13.
Rada podejmuje uchwałę o unieważnieniu konkursu, jeżeli:

1) w trakcie trwania konkursu zostaną naruszone przepisy rozporządzenia;

2) warunki formalne zostały spełnione przez mniej niż dwóch kandydatów lub żaden z kandydatów nie spełnił tych warunków.

§ 14.
1. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora nie zostanie wybrany kandydat lub zachodzą przesłanki określone w § 13, rada ponownie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora.

2. W przypadku ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora nie są dopuszczane zgłoszenia kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, o którym mowa w § 8 ust. 3.

§ 15.
Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem powołania przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk dyrektora instytutu naukowego.
§ 16.
Konkursy na stanowisko dyrektora instytutu naukowego rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr96, poz. 620, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1036 i Nr 182, poz. 1228.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »