| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 2010 r.

w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień międzynarodowych, w szczególności rodzaj realizowanych zadań, źródła i formę ich finansowania oraz wykorzystania wpływów uzyskanych w wyniku realizowanych zadań w przypadku przejściowego ich finansowania.
§ 2.
Zadaniami, o których mowa w § 1, są:

1) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, w szczególności tworzenie wielonarodowych jednostek lub prowadzenie wspólnych ćwiczeń;

2) realizacja wspólnych zamierzeń inwestycyjnych;

3) utrzymywanie i obsługa infrastruktury;

4) udzielanie wsparcia wojskom obcym;

5) działalność szkoleniowa;

6) współpraca przygraniczna;

7) działania podejmowane w związku z wykonywaniem funkcji krajowych władz bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych.

§ 3.
1. Zadania, o których mowa w § 1, mogą być finansowane z budżetu państwa, z części pozostających w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, wojewodów, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu.

2. Zadania, o których mowa w § 1, mogą być finansowane ze środków budżetowych w formie:

1) wniesienia tych środków:

a) do utworzonego wspólnego budżetu,

b) do wspólnych programów obronnych, w szczególności do Programu Inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa;

2) wydatków ponoszonych przez realizujących te zadania, stosownie do wykonywanej przez dany kraj swojej części zadania;

3) przejściowego finansowania zadań, pod warunkiem zapewnienia uzyskania zwrotu poniesionych wydatków.

3. W przypadku przejściowego finansowania zadań ze środków budżetowych otrzymane z tytułu zwrotu wpływy podlegają zarachowaniu na zmniejszenie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 4.
Środki budżetowe wniesione do utworzonego wspólnego budżetu niewykorzystane do końca roku w ramach zadań określonych w § 1 są wykorzystywane w latach następnych, zgodnie z planami wydatków.
§ 5.
1. Ze środków budżetowych mogą być przejściowo ponoszone na rzecz jednostek innych państw wydatki związane z dostarczeniem dóbr i świadczeniem usług.

2. W przypadku dostarczenia dóbr i świadczenia usług na potrzeby jednostek innych państw, przy równoczesnym korzystaniu z dóbr i usług świadczonych przez jednostki innych państw, rozliczenia mogą odbywać się w trybie wzajemnych potrąceń należności. Wpływy z tego tytułu podlegają zarachowaniu zgodnie z zasadą określoną w § 3 ust. 3.

§ 6.
1. Finansowanie szkoleń odbywających się w ośrodkach szkolenia i szkołach obejmuje w szczególności koszty:

1) eksploatacji i utrzymania obiektu i jego wyposażenia;

2) zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkoleń;

3) realizacji procesu dydaktycznego.

2. Wydatki związane z działalnością szkoleniową, o których mowa w ust. 1, ponosi jednostka budżetowa finansująca szkolenia.

3. Opłaty za szkolenie są wnoszone na rachunek bieżący jednostki budżetowej, o której mowa w ust. 2, i są zaliczane na zmniejszenie poniesionych wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz. U. Nr 150, poz. 1056), które traci moc z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 226, poz. 1475).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »