reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 7 grudnia 2010 r.

w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) regulaminy konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, zwanych dalej „konkursami”;

2) sposób wyłaniania komisji konkursowych;

3) sposób publikacji informacji o konkursach;

4) sposób dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów.

§ 2.
Konkursy są przeprowadzane w dwóch etapach i obejmują:

1) w pierwszym etapie – ocenę formalną zgłoszeń do konkursu, zwanych dalej „zgłoszeniami”, oraz ocenę kwalifikacji zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

2) w drugim etapie – ocenę kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 3.
1. Konkurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, zwanego dalej „Centrum”, przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Radę Centrum, w skład której wchodzi pięciu członków, w tym:

1) trzy osoby wskazane przez Radę Centrum spośród jej członków;

2) dwie osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „Ministrem”.

2. Rada Centrum powołuje komisję konkursową:

1) co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji Dyrektora Centrum;

2) niezwłocznie – w razie odwołania albo śmierci Dyrektora Centrum.

3. Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum, w skład której wchodzi pięciu członków, w tym:

1) jedna osoba wskazana przez Radę Centrum spośród jej członków;

2) jedna osoba wskazana przez Ministra;

3) trzy osoby wskazane przez Dyrektora Centrum.

4. Dyrektor Centrum powołuje komisję konkursową:

1) co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji zastępcy Dyrektora Centrum;

2) niezwłocznie – w razie odwołania albo śmierci zastępcy Dyrektora Centrum.

§ 4.
1. Członkowie komisji konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba przystępująca do konkursu, osoba będąca małżonkiem tej osoby lub jej krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji konkursowej.

3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 2, zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, niezwłocznie odwołuje się członka komisji konkursowej, którego okoliczności te dotyczą, i uzupełnia skład komisji konkursowej, zgodnie z § 3 ust. 1 albo ust. 3.

4. Czynności komisji konkursowej, w których brała udział osoba, o której mowa w ust. 2, są nieważne.

5. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, które zwołuje przewodniczący.

6. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji konkursowej biorący udział w posiedzeniu, w tym sekretarz komisji.

7. Protokół zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce posiedzenia komisji konkursowej;

2) listę obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej;

3) przyjęty porządek posiedzenia;

4) przebieg posiedzenia i treść podjętych uchwał.

§ 5.
1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powołania komisji konkursowej, w siedzibie Centrum w miejscu powszechnie dostępnym, na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej oraz co najmniej w jednym tygodniku i trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy;

2) informację o wymaganiach stawianych osobom przystępującym do konkursu;

3) wskazanie miejsca i sposobu udostępniania osobom przystępującym do konkursu:

a) wykazu dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia,

b) materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Centrum;

4) wskazanie miejsca i sposobu składania zgłoszeń;

5) określenie terminu składania zgłoszeń, nie krótszego niż 30 dni od dnia następującego po dniu zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum zawiera ponadto informację dotyczącą wymogu przygotowania koncepcji funkcjonowania Centrum w formie pisemnej lub w formie multimedialnej na elektronicznym nośniku danych.

4. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, są:

1) informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a) przebieg pracy zawodowej,

b) wykształcenie, w tym posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,

c) ukończenie kursów i szkoleń mających znaczenie dla oceny kwalifikacji zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji kandydata do zarządzania dużymi zespołami ludzkimi, budowy i rozwoju instytucji oraz do rozwoju kapitału ludzkiego zespołów pracowniczych;

3) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.2));

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu;

7) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5. Komisja konkursowa nie rozpatruje zgłoszeń niekompletnych i niespełniających warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz zgłoszeń, które wpłyną po terminie.

6. W przypadku spełniania warunków formalnych przez mniej niż dwa zgłoszenia konkurs zostaje unieważniony.

Rozdział 2

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum

§ 6.

1. Komisja konkursowa w terminie 7 dni od upływu terminu składania zgłoszeń, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5, dokonuje oceny kwalifikacji zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów i podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydatów do drugiego etapu konkursu.

2. Każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie oceny zgłoszeń w zakresie kryteriów, o których mowa w § 9 pkt 1. Oceny wraz z uzasadnieniami dołącza się do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej, w trakcie którego zostały dokonane.

3. Do drugiego etapu konkursu komisja konkursowa dopuszcza co najmniej dwóch i nie więcej niż pięciu kandydatów, których zgłoszenia otrzymały najwyższe oceny, stanowiące średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji w pierwszym etapie konkursu.

4. Komisja konkursowa niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1, powiadamia kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu konkursu, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

§ 7.
1. Kandydat, który nie został dopuszczony do drugiego etapu konkursu, może złożyć, za pośrednictwem komisji konkursowej, odwołanie do Rady Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 4.

2. W przypadku gdy Rada Centrum stwierdzi bezzasadność odmowy dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu, komisja konkursowa dopuszcza tego kandydata do konkursu.

3. Rozstrzygnięcie Rady Centrum w sprawie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu jest ostateczne.

§ 8.
Kandydat dopuszczony do drugiego etapu konkursu najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania Centrum.
§ 9.
Komisja konkursowa dokonuje oceny kandydatów, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów według następującej skali:

1) kwalifikacje zawodowe – od 0 do 100 pkt, w tym:

a) doświadczenie i osiągnięcia w zarządzaniu badaniami naukowymi – od 0 do 40 pkt,

b) międzynarodowe doświadczenie zawodowe – od 0 do 25 pkt,

c) zajmowane stanowiska i pełnione funkcje – od 0 do 10 pkt,

d) doświadczenie w zarządzaniu dużymi, tj. liczącymi ponad 20 osób, zespołami ludzkimi – od 0 do 25 pkt;

2) koncepcja funkcjonowania Centrum – od 0 do 50 pkt;

3) predyspozycje menedżerskie do zarządzania Centrum – od 0 do 30 pkt.

§ 10.
1. Ocena kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w zakresie kryteriów, o których mowa w § 9 pkt 2 i 3, następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie oceny kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w zakresie kryteriów, o których mowa w § 9 pkt 2 i 3. Oceny wraz z uzasadnieniami dołącza się do protokołu posiedzenia komisji konkursowej, w trakcie którego zostały dokonane.

3. Oceny predyspozycji menedżerskich do zarządzania Centrum, o których mowa w § 9 pkt 3, komisja konkursowa dokonuje z udziałem wyspecjalizowanego podmiotu lub osoby niebędącej członkiem komisji konkursowej, posiadających odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.

4. Ocena kandydata w drugim etapie konkursu stanowi średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji konkursowej za spełnienie kryteriów, o których mowa w § 9 pkt 2 i 3.

§ 11.
1. Przy ustalaniu końcowej oceny kandydata uwzględnia się ocenę zgłoszenia kandydata, o której mowa w § 6 ust. 3, oraz ocenę kandydata w drugim etapie konkursu, o której mowa w § 10 ust. 4, zgodnie z wzorem określonym w ust. 2.

2. Końcowa ocena kandydata jest obliczana według wzoru:

Oki = O2i + 20 x C1i/O1max

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Oki – końcową ocenę i-tego kandydata,

O2i – ocenę i-tego kandydata w drugim etapie konkursu,

O1i – ocenę zgłoszenia i-tego kandydata w pierwszym etapie konkursu,

O1max – najwyższą ocenę spośród przyznanych kandydatom w pierwszym etapie konkursu.

§ 12.
1. Komisja konkursowa, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawia Radzie Centrum sprawozdanie z oceny kandydatów, podpisane przez członków komisji konkursowej. Do sprawozdania dołącza się protokoły z posiedzeń komisji konkursowej.

2. Rada Centrum niezwłocznie rozpatruje sprawozdanie komisji konkursowej i na jego podstawie podejmuje uchwałę o przedstawieniu Ministrowi kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum, który uzyskał najwyższą ocenę końcową.

3. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Radę Centrum uchwały, o której mowa w ust. 2.

4. Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ich na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Centrum w miejscu powszechnie dostępnym, w terminie 3 dni od dnia podjęcia przez Radę Centrum uchwały, o której mowa w ust. 2.

§ 13.
1. W przypadku stwierdzenia przez Radę Centrum, że żaden z kandydatów nie spełnia warunków wymaganych do pełnienia funkcji Dyrektora Centrum albo że zostały naruszone zasady przeprowadzania konkursu, Rada Centrum ponownie przeprowadza konkurs.

2. Rada Centrum może powołać nową komisję konkursową.

Rozdział 3

Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum

§ 14.

1. Komisja konkursowa w terminie 7 dni od upływu terminu składania zgłoszeń, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5, dokonuje oceny kwalifikacji zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów i podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydatów do drugiego etapu konkursu.

2. Każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie oceny zgłoszeń w zakresie kryteriów, o których mowa w § 16 pkt 1. Oceny wraz z uzasadnieniami dołącza się do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej, w trakcie którego zostały dokonane.

3. Do drugiego etapu konkursu komisja konkursowa dopuszcza co najmniej dwóch kandydatów, których zgłoszenia otrzymały najwyższe oceny, stanowiące średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji w pierwszym etapie konkursu.

4. Komisja konkursowa niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1, powiadamia kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu konkursu, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

§ 15.
1. Kandydat, który nie został dopuszczony do drugiego etapu konkursu, może złożyć, za pośrednictwem komisji konkursowej, odwołanie do Dyrektora Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 14 ust. 4.

2. W przypadku gdy Dyrektor Centrum stwierdzi bezzasadność odmowy dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu, komisja konkursowa dopuszcza tego kandydata do konkursu.

3. Rozstrzygnięcie Dyrektora Centrum w sprawie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu jest ostateczne.

§ 16.
Komisja konkursowa dokonuje oceny kandydatów, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów według następującej skali:

1) kwalifikacje zawodowe – od 0 do 70 pkt, w tym:

a) doświadczenie i osiągnięcia w zarządzaniu badaniami naukowymi – od 0 do 20 pkt,

b) międzynarodowe doświadczenie zawodowe – od 0 do 20 pkt,

c) zajmowane stanowiska i pełnione funkcje – od 0 do 10 pkt,

d) doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi – od 0 do 20 pkt;

2) znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania Centrum oraz z zakresu finansów publicznych – od 0 do 30 pkt.

§ 17.
1. Ocena kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w zakresie kryterium, o którym mowa w § 16 pkt 2, następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie oceny kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w zakresie kryterium, o którym mowa w § 16 pkt 2. Oceny wraz z uzasadnieniami dołącza się do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej, w trakcie którego zostały dokonane.

3. Ocena kandydata w drugim etapie konkursu stanowi średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji konkursowej za spełnienie kryterium, o którym mowa w § 16 pkt 2.

§ 18.
Końcowa ocena kandydata stanowi sumę arytmetyczną ocen w pierwszym i drugim etapie konkursu.
§ 19.
1. Komisja konkursowa, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawia Dyrektorowi Centrum sprawozdanie z oceny kandydatów, podpisane przez członków komisji konkursowej, ze wskazaniem kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum, który uzyskał najwyższą ocenę końcową. Do sprawozdania dołącza się protokoły z posiedzeń komisji konkursowej.

2. Dyrektor Centrum niezwłocznie rozpatruje sprawozdanie komisji konkursowej i na jego podstawie podejmuje decyzję o powołaniu kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum.

3. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Dyrektora Centrum decyzji, o której mowa w ust. 2.

4. Wyniki konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ich na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Centrum w miejscu powszechnie dostępnym, w terminie 3 dni od dnia podjęcia przez Dyrektora Centrum decyzji, o której mowa w ust. 2.

§ 20.
1. W przypadku gdy Dyrektor Centrum stwierdzi, że zostały naruszone zasady przeprowadzania konkursu, ponownie przeprowadza konkurs.

2. Dyrektor Centrum może powołać nową komisję konkursową.

§ 21.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1036 i Nr 182, poz. 1228.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama