| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w zakresie monitoringu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych oraz gazu składowiskowego do:

1) składowisk odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych części na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych wyłącznie do składowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami:

a) 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest lub

b) 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

– niezawierających substancji niebezpiecznych innych niż azbest w postaci związanej wraz z włóknami związanymi czynnikiem wiążącym, w postaci nieprzekształconej;

2) składowisk odpadów obojętnych.”;

2) w § 4 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) kontroli struktury i składu masy składowiska odpadów pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę składowiska odpadów oraz instrukcją eksploatacji składowiska odpadów;

5) kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery, z wyłączeniem składowisk odpadów przyjmujących wyłącznie odpady niebezpieczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.”;

3) w § 5:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery, z wyłączeniem składowisk odpadów przyjmujących wyłącznie odpady niebezpieczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1;”,

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) sprawdzaniu sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przynajmniej raz w roku w fazie eksploatacji i w fazie poeksploatacyjnej powinien być badany przebieg osiadania składowiska odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów przyjmujących wyłącznie odpady niebezpieczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.”;

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b i pkt 5, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Załącznik 1. [ZAKRES PARAMETRÓW WSKAŹNIKOWYCH ORAZ MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH, ODCIEKOWYCH, PODZIEMNYCH ORAZ GAZU SKŁADOWISKOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz. 1588)

ZAKRES PARAMETRÓW WSKAŹNIKOWYCH ORAZ MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH, ODCIEKOWYCH, PODZIEMNYCH ORAZ GAZU SKŁADOWISKOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW

 

Częstotliwość pomiarów

Lp.

Mierzony parametr

Faza przedeksploatacyjna

Faza eksploatacji

Faza poeksploatacyjna

1

Wielkość przepływu wód powierzchniowych

jednorazowo

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

2

Skład wód powierzchniowych

jednorazowo

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

3

Objętość wód odciekowych

brak

co 1 miesiąc

co 6 miesięcy

4

Skład wód odciekowych

brak

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

5

Poziom wód podziemnych

jednorazowo

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

6

Skład wód podziemnych

jednorazowo

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

7

Emisja gazu składowiskowego

brak

co 1 miesiąc

co 6 miesięcy

8

Skład gazu składowiskowego

brak

co 1 miesiąc

co 6 miesięcy

9

Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego

brak

brak

co 12 miesięcy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »