| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych, regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji, zwanych dalej „pomocą na nowe inwestycje”, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008”.
§ 2.
Pomoc na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz pomoc na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji może być udzielana wyłącznie z regionalną pomocą inwestycyjną.
§ 3.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) udzielanej w sektorach: rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.), hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych oraz górnictwa węgla;

2) udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli pomoc ta jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

3) uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów przywożonych z zagranicy;

4) wspierającej:

a) produkcję podstawową produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008,

b) przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w przypadkach określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 4.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dużym projekcie inwestycyjnym – należy przez to rozumieć duży projekt inwestycyjny w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

2) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

3) podmiocie udzielającym pomocy – należy przez to rozumieć podmiot udzielający pomocy, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 5.
1. Pomoc na nowe inwestycje nie może być udzielana ani wypłacana przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

2. Pomoc na nowe inwestycje nie może być udzielana przedsiębiorcom:

1) będącym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, spełniającym warunki określone dla zagrożonego przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

2) innym niż mikroprzedsiębiorcą, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającym warunki określone dla przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.).

§ 6.
1. Pomoc na nowe inwestycje ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu przez udzielanie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom.

2. Pomoc na nowe inwestycje może być udzielana w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym.

§ 7.
1. Nowa inwestycja obejmuje:

1) inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

c) dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów, lub

d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki są nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy.

2. Nową inwestycją nie jest:

1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

2) samo nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

3. Przy udzielaniu pomocy na nowe inwestycje niedozwolone jest stosowanie ograniczeń sektorowych, z wyłączeniem nowych inwestycji z zakresu turystyki w rozumieniu art. 2 pkt 25 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

4. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczącego inwestora niezależnego od zbywcy, nie stosuje się w przypadku przekazania mikroprzedsiębiorstwa albo małego przedsiębiorstwa rodzinie pierwotnego właściciela albo pierwotnych właścicieli lub byłym pracownikom.

§ 8.
Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana przedsiębiorcom na nowe inwestycje. Kwota tej pomocy jest obliczana w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych ponoszonych na realizację nowej inwestycji albo wydatków ponoszonych na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.
§ 9.
1. Do inwestycyjnych wydatków kwalifikowalnych na realizację nowej inwestycji zalicza się niezbędne do jej realizacji wydatki ponoszone na:

1) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości;

2) nabycie, wytworzenie oraz instalację i uruchomienie środków trwałych, w tym:

a) budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego pomocą,

b) maszyn i urządzeń,

c) narzędzi, przyrządów i aparatury.

d) wyposażenia technicznego do prac biurowych,

e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności dróg wewnętrznych, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych;

3) nadzór inwestorski, w tym inwestora zastępczego, oraz nadzór autorski, pod warunkiem że stanowią integralną część wydatków ponoszonych na nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości, lub środków trwałych w ramach projektu objętego pomocą;

4) prace przygotowawcze na terenie budowy:

a) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

b) wykonanie niwelacji terenu,

c) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,

d) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

5) prace polegające na demontażu, rozbiórce lub remoncie, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu objętego pomocą;

6) prace konserwatorskie lub restauratorskie;

7) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa objętego pomocą,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie może sprawować nad sprzedawcą, a sprzedawca nad kupującym kontroli, o której mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40),

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy co najmniej przez okres 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – co najmniej przez okres 3 lat.

2. Nabycie środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić również w drodze umowy leasingu.

3. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na przedsiębiorcę po zakończeniu trwania umowy.

4. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing nieruchomości, powinien on trwać co najmniej przez okres 5 lat – a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – co najmniej przez okres 3 lat – od przewidywanego terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji.

5. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, powinny być nowe, chyba że są to środki trwałe, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

6. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, wydatki określone w ust. 1 pkt 7 uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50 % wydatków kwalifikowalnych.

7. W sektorze transportu do wydatków kwalifikowalnych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu i urządzeń transportowych.

8. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 10.
Do wydatków kwalifikowalnych na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji zalicza się dwuletnie koszty płacy nowo zatrudnionych pracowników, na które składają się:

1) wynagrodzenia brutto,

2) obowiązkowe składki, w tym składki na ubezpieczenia społeczne,

3) koszty opieki nad dziećmi i nad rodzicami

– jeżeli są spełnione warunki określone w art. 12 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 11.
1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 9 ust. 1 albo § 10, jest liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do tych wydatków i wynosi:

1) 50 % – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) 40 % – na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 30 % – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

2. Z wyłączeniem regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej w sektorze transportu oraz z wyłączeniem regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego, maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu o:

1) 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy;

2) 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.

3. Maksymalną wartość pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

4. W przypadku obliczania kwoty regionalnej pomocy inwestycyjnej w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 9 ust. 1, wkład własny przedsiębiorcy powinien wynosić co najmniej 25 % tych wydatków i pochodzić ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych.

§ 12.
1. Regionalna pomoc inwestycyjna obliczana na podstawie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 9 ust. 1, może być udzielana wraz z regionalną pomocą inwestycyjną obliczaną na podstawie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 10, pod warunkiem że łączna kwota pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 11 ust. 1 i 2, albo maksymalnej wartości pomocy ustalonej zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 3.

2. Ustalając, czy łączna kwota pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 11 ust. 1 i 2, albo maksymalnej wartości pomocy ustalonej zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 3, bierze się pod uwagę maksymalną intensywność pomocy, albo maksymalną wartość pomocy ustaloną zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 3, w odniesieniu do wyższej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 9 ust. 1 albo § 10.

§ 13.
Do wydatków kwalifikowalnych na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji zalicza się wydatki niezbędne do jej przygotowania ponoszone w szczególności na:

1) przygotowanie dokumentacji technicznej;

2) przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, w tym biznesplanu, studium wykonalności projektu i raportu oddziaływania na środowisko.

§ 14.
Do wydatków kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji zalicza się niezbędne wydatki ponoszone na zakup tych usług.
§ 15.
1. Pomoc na pokrycie wydatków kwalifikowalnych na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji może być udzielana wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

2. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych.

3. Prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji kwalifikują się do objęcia pomocą, jeżeli są świadczone przez doradców zewnętrznych i spełniają kryteria określone w art. 26 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 16.
Naliczony podatek od towarów i usług zalicza się do wydatków kwalifikowalnych, jeżeli przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.
§ 17.
1. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc na nowe inwestycje, jeżeli zostaną spełnione warunki odnoszące się do:

1) celu pomocy, o którym mowa w § 6 ust. 1, i realizacji nowej inwestycji w zakresie, o którym mowa w § 7;

2) wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 9, 10, 13 i 14;

3) maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 11 ust. 1 i 2 oraz § 15 ust. 2;

4) trwałości realizacji projektu;

5) utrzymania nowej inwestycji, zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje się za spełniony, jeżeli projekt nie zostanie poddany zasadniczej modyfikacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), co najmniej przez okres 5 lat – a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – co najmniej przez okres 3 lat – od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji.

§ 18.
1. Przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie projektu, zwany dalej „wnioskiem”, w ramach regionalnego programu operacyjnego, do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) tytuł i miejsce realizacji nowej inwestycji;

3) cel realizacji nowej inwestycji;

4) opis nowej inwestycji;

5) opis rezultatów realizacji nowej inwestycji;

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji nowej inwestycji;

7) wartość nowej inwestycji;

8) wydatki kwalifikowane;

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

10) źródła finansowania nowej inwestycji.

3. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku w oparciu o:

1) warunki, o których mowa w § 17;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

4. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 3, przedsiębiorcy może być przyznana pomoc na nowe inwestycje w formie bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczona na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 9, 10, 13 i 14, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

5. Podmiot udzielający pomocy informuje przedsiębiorcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego udzielana jest pomoc.

§ 19.
1. Prace inwestycyjne związane z realizacją nowej inwestycji mogą rozpocząć się po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.

2. W przypadku przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca oprócz warunku, o którym mowa w ust. 1, podmiot udzielający pomocy przed jej udzieleniem sprawdza dodatkowo, że złożona dokumentacja zakłada spełnienie co najmniej jednego z kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

3. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji następuje z chwilą podjęcia prac budowlanych lub złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcia umowy sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy.

4. W przypadku gdy wniosek dotyczy projektu stanowiącego jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze wieloetapowym i projekt ten jest nową inwestycją, rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji następuje z chwilą podjęcia prac budowlanych lub złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w zakresie dotyczącym tej inwestycji.

5. Przez podjęcie prac budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2)).

§ 20.
1. Prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji mogą rozpocząć się przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku, jednak nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2009 r.

2. Usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji mogą rozpocząć się po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.

3. Rozpoczęcie prac przygotowawczych i usług doradczych związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych związanych z realizacją nowej inwestycji następuje z chwilą złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania tych prac lub usług.

§ 21.
Nabycie nieruchomości nie stanowi rozpoczęcia prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji, ani prac przygotowawczych, o których mowa w § 20 ust. 3.
§ 22.
1. Pomoc na nowe inwestycje udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą oraz pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.) oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną przedsiębiorcy niezależnie od jej formy i źródła.

2. Łączna kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 11 ust. 1 i 2 oraz § 15 ust. 2, albo maksymalnej wartości pomocy ustalonej zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 3.

§ 23.
1. Regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne, udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską, w przypadku gdy łączna kwota tej pomocy przekracza równowartość:

1) 22,5 mln euro – dla inwestycji realizowanych na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego;

2) 30 mln euro – dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 37,5 mln euro – dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego.

2. W przypadku prac przygotowawczych i usług doradczych związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych związanych z realizacją nowej inwestycji pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadku określonym w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 24.
Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r.
§ 25.
1. Do wniosków o dofinansowanie składanych w ramach konkursów rozpoczętych i niezakończonych przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych złożonych i nierozpatrzonych przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 26.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2010 r.3)

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 121, poz. 809.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399 oraz z 2008 r. Nr 111, poz. 713 i Nr 224, poz. 1483), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »