REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 250 poz. 1678

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa przypadki, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji.
§ 2.
1. Ograniczeń, o których mowa w § 1, nie stosuje się w przypadku kredytów lub pożyczek nominowanych w walutach obcych, zaciąganych:

1) w międzynarodowych instytucjach finansowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którymi podpisała umowę o współpracy;

2) w bankach, ze środków pochodzących z linii kredytowych, które zostały udostępnione przez instytucje, o których mowa w pkt 1;

3) od osób prawnych, utworzonych w drodze ustawy, ze środków pochodzących z linii kredytowych, które zostały udostępnione przez instytucje, o których mowa w pkt 1;

4) od rządów lub instytucji rządowych państw obcych, na mocy porozumień zawieranych przez Radę Ministrów z właściwym rządem lub instytucją rządową.

2. Ograniczeń, o których mowa w § 1, nie stosuje się również w przypadku kredytów lub pożyczek:

1) objętych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa lub podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

2) zaciągniętych w celu współfinansowania przedsięwzięcia, którego jednym ze źródeł finansowania są środki uzyskane w wyniku zaciągnięcia zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, lub podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

3) przeznaczanych na pokrycie zobowiązań powstałych w wyniku obowiązku zwrotu środków w związku z niewypełnieniem warunków zawartych w umowie, na podstawie której zostały otrzymane od podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, oraz instytucji, których organem założycielskim jest Unia Europejska, w szczególności ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3.
Ograniczeń, o których mowa w § 1, nie stosuje się również w przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych:

1) emitowanych na zagranicznych rynkach kapitałowych w formie obligacji o terminie wykupu powyżej roku;

2) emitowanych lub wystawianych w celu ustanowienia zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa, w związku z udzielanymi przez Skarb Państwa poręczeniami lub gwarancjami.

§ 4.
Zobowiązania finansowe, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz § 3 pkt 1, mogą być zaciągane jedynie na:

1) finansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub przychodach jednostki sektora finansów publicznych lub

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w walutach obcych z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5.
Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania finansowe, o których mowa w § 3 pkt 1, jedynie w przypadku, gdy jednostki te uzyskały ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym, wydaną przez agencję ratingową uznaną na rynku kapitałowym, na którym mają być wyemitowane papiery wartościowe.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 112, poz. 757), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-29
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA