REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 256 poz. 1720

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 223zzd ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres, formę i sposób sporządzania kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji oraz terminy ich przedstawiania organowi nadzoru.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

2) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to krajowy zakład reasekuracji lub główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji, niebędące w likwidacji, o której mowa w art. 190 ustawy;

3) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).

§ 3.
Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne składa się z części A oraz części B.
§ 4.
Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, składa się z formularzy:

1) bilans zakładu reasekuracji:

a) aktywa zakładu reasekuracji,

b) pasywa zakładu reasekuracji;

2) ogólny rachunek zysków i strat;

3) techniczny rachunek ubezpieczeń na życie;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) kapitał podstawowy:

a) struktura kapitału zakładowego,

b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców),

c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów);

6) zmiany w kapitale własnym;

7) należności oraz zobowiązania:

a) należności,

b) zobowiązania;

8) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe:

a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia,

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza,

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut;

9) lokaty:

a) zestawienie lokat – grupa B aktywów,

b) zestawienie lokat według zapadalności – grupa B aktywów,

c) wykaz nieruchomości,

d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym,

e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu,

f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

g) wykaz instrumentów pochodnych,

h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu,

i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie,

j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych;

10) pozycje pozabilansowe;

11) informacja o składce i świadczeniach:

a) składka przypisana z reasekuracji ubezpieczeń działu I,

b) zawieranie umów reasekuracji czynnej;

12) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej:

a) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej, kosztów likwidacji szkód oraz kosztów działalności lokacyjnej,

b) działalność prewencyjna prowadzona przez zakład reasekuracji;

13) powiązania kapitałowe zakładu reasekuracji;

14) informacja na temat retrocesji biernej zakładu reasekuracji:

a) wykaz maksymalnych możliwych szkód,

b) wykaz retrocesjonariuszy,

c) retrocesja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych;

15) margines wypłacalności:

a) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń grupy 4 działu I,

b) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grupy 3 działu I,

c) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń grupy 5 działu I;

16) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w reasekuracji ubezpieczeń działu I;

17) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu I,

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach dla reasekuracji ubezpieczeń działu I,

c) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 1 ustawy,

d) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2–4 ustawy,

e) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu I,

f) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz aktywów stanowiących ich pokrycie;

18) statystyka międzynarodowa – działalność zagraniczna zakładu reasekuracji ogółem i w podziale na kraje;

19) podpisy;

20) podpis osoby dokonującej obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na podstawie art. 223zzc ust. 2 ustawy.

§ 5.
Część A kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, składa się z formularzy, o których mowa w § 4 pkt 1–5,8 lit. b, 9 lit. a, b i d–j, 10, 11 lit. a, 14 lit. a, 15–17, 19 i 20.
§ 6.
1. Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 7.
Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy:

1) bilans zakładu reasekuracji:

a) aktywa zakładu reasekuracji,

b) pasywa zakładu reasekuracji;

2) ogólny rachunek zysków i strat;

3) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) rachunki techniczne działu II;

6) kapitał podstawowy:

a) struktura kapitału zakładowego,

b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców),

c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów);

7) zmiany w kapitale własnym;

8) należności oraz zobowiązania:

a) należności,

b) zobowiązania;

9) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe:

a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia,

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza,

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut;

10) lokaty:

a) zestawienie lokat – grupa B aktywów,

b) zestawienie lokat według zapadalności – grupa B aktywów,

c) wykaz nieruchomości,

d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym,

e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu,

f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

g) wykaz instrumentów pochodnych.

h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu,

i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie,

j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych;

11) pozycje pozabilansowe;

12) informacja o składce, odszkodowaniach i świadczeniach:

a) odszkodowania i świadczenia z reasekuracji ubezpieczeń działu II według lat underwritingowych,

b) zawieranie umów reasekuracji czynnej;

13) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej:

a) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej, kosztów likwidacji szkód raz kosztów działalności lokacyjnej,

b) działalność prewencyjna prowadzona przez zakład reasekuracji;

14) powiązania kapitałowe zakładu reasekuracji;

15) informacja na temat retrocesji biernej zakładu reasekuracji:

a) wykaz maksymalnych możliwych szkód,

b) wykaz retrocesjonariuszy,

c) retrocesja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych;

16) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń działu II;

17) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w reasekuracji ubezpieczeń działu II;

18) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu II,

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach dla reasekuracji ubezpieczeń działu II,

c) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 1 ustawy,

d) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2–4 ustawy,

e) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu II,

f) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz aktywów stanowiących ich pokrycie;

19) statystyka międzynarodowa – działalność zagraniczna zakładu reasekuracji ogółem i w podziale na kraje;

20) podpisy;

21) opinia o prawidłowości obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalanych metodami aktuarialnymi na podstawie art. 223zzc ust. 3 ustawy.

§ 8.
Część A kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy, o których mowa w § 7 pkt 1–6, 9 lit. b, 10 lit. a, b i d–j, 11, 15 lit. a, 16–18, 20 i 21.
§ 9.
Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 10.
Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, oraz w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy:

1) bilans zakładu reasekuracji:

a) aktywa zakładu reasekuracji,

b) pasywa zakładu reasekuracji;

2) ogólny rachunek zysków i strat;

3) techniczny rachunek ubezpieczeń:

a) techniczny rachunek ubezpieczeń na życie,

b) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) rachunki techniczne działu II;

6) kapitał podstawowy:

a) struktura kapitału zakładowego,

b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców),

c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów);

7) zmiany w kapitale własnym;

8) należności oraz zobowiązania:

a) należności,

b) zobowiązania;

9) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe:

a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – ogółem,

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – reasekuracja ubezpieczeń działu I,

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – reasekuracja ubezpieczeń działu II,

d) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza – ogółem,

e) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza – reasekuracja ubezpieczeń działu I,

f) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza – reasekuracja ubezpieczeń działu II,

g) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – ogółem,

h) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – reasekuracja ubezpieczeń działu I,

i) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – reasekuracja ubezpieczeń działu II;

10) lokaty:

a) zestawienie lokat – grupa B aktywów,

b) zestawienie lokat według zapadalności – grupa B aktywów,

c) wykaz nieruchomości,

d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym,

e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu,

f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

g) wykaz instrumentów pochodnych,

h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu,

i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie,

j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych;

11) pozycje pozabilansowe;

12) informacja o składce, odszkodowaniach i świadczeniach:

a) składka przypisana z reasekuracji ubezpieczeń działu I,

b) odszkodowania i świadczenia z reasekuracji ubezpieczeń działu II według lat underwritingowych,

c) zawieranie umów reasekuracji czynnej;

13) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej:

a) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej, kosztów likwidacji szkód oraz kosztów działalności lokacyjnej,

b) działalność prewencyjna prowadzona przez zakład reasekuracji;

14) powiązania kapitałowe zakładu reasekuracji;

15) informacja na temat retrocesji biernej zakładu reasekuracji:

a) wykaz maksymalnych możliwych szkód,

b) wykaz retrocesjonariuszy,

c) retrocesja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych;

16) margines wypłacalności:

a) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń grupy 4 działu I,

b) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grupy 3 działu I,

c) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń grupy 5 działu I,

d) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń działu II;

17) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w reasekuracji ubezpieczeń działu I i II;

18) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu I,

b) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu II,

c) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach dla reasekuracji ubezpieczeń działu I,

d) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach dla reasekuracji ubezpieczeń działu II,

e) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 1 ustawy,

f) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2–4 ustawy,

g) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,

h) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz aktywów stanowiących ich pokrycie dla reasekuracji ubezpieczeń działu I,

i) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz aktywów stanowiących ich pokrycie dla reasekuracji ubezpieczeń działu II;

19) statystyka międzynarodowa – działalność zagraniczna zakładu reasekuracji ogółem i w podziale na kraje;

20) podpisy;

21) podpis osoby dokonującej obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na podstawie art. 223zzc ust. 2 ustawy;

22) opinia o prawidłowości obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalanych metodami aktuarialnymi na podstawie art. 223zzc ust. 3 ustawy.

§ 11.
Część A kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, oraz w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy, o których mowa w § 10 pkt 1–6, 9 lit. d–f, 10 lit. a, b i d–j, 11, 15 lit. a, 16–18, 20–22.
§ 12.
Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, oraz w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 13.
1. Część B kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji składa się z formularzy:

1) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji nadrzędnego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu reasekuracji:

a) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji nadrzędnego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu reasekuracji zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 223zw ust. 12 ustawy,

b) ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej,

c) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej;

2) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej, którego podmiotem dominującym niepodlegającym nadzorowi w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest dominujący podmiot ubezpieczeniowy, zagraniczny zakład reasekuracji z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, na wartość środków własnych tego zakładu reasekuracji:

a) informacja o podmiocie wiodącym krajowego zakładu reasekuracji wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.

b) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu reasekuracji zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 223zw ust. 12 ustawy,

c) ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej,

d) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej,

e) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności krajowego zakładu reasekuracji wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej;

3) podpisy.

2. Wzory formularzy części B sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 14.
Do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład reasekuracji dołącza:

1) pisemną opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

2) sprawozdanie z działalności jednostki, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości;

3) informację o łącznej składce przypisanej brutto, wyrażonej w złotych i w groszach, w okresie sprawozdawczym z działalności reasekuracyjnej, w celu wyliczenia wartości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością reasekuracyjną i brokerską;

4) informacje określone w ust. I pkt 1–5, 7 i 8 oraz 10–13 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, poz. 1825);

5) akt notarialny z walnego zgromadzenia, na którym została przyjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości;

6) dowód złożenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, we właściwym rejestrze sądowym, zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości;

7) dowód złożenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, do ogłoszenia, zgodnie z art. 70 ustawy o rachunkowości.

§ 15.
Do kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład reasekuracji dołącza informacje określone w ust. I pkt 1–5, 7 i 8 oraz 10–12 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
§ 16.
1. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład reasekuracji sporządza w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego organu nadzoru. Organ nadzoru udostępnia system teleinformatyczny zakładom reasekuracji nieodpłatnie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do informacji, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 4 i § 15.

§ 17.
Kwoty wykazywane w kwartalnym oraz dodatkowym rocznym sprawozdaniu finansowym i statystycznym podaje się z dokładnością do tysiąca złotych, a wielkości procentowe z dokładnością do setnej części procentu, z tym że przy wyliczeniu marginesu wypłacalności wielkości procentowe podaje się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
§ 18.
1. Zgodność kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego ze stanem faktycznym potwierdzają własnoręcznym podpisem kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. W przypadku powierzenia przez zakład reasekuracji prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie podpisuje osoba uprawniona do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. W przypadku zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, sprawozdanie podpisuje również aktuariusz.

3. Do kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, dołącza się opinię aktuariusza, o której mowa w art. 223zzc ust. 3 ustawy, jeżeli rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ustalane są metodami aktuarialnymi.

4. Odmowa złożenia podpisu przez którąkolwiek z osób wymienionych w ust. 1 oraz przez aktuariusza wymaga pisemnego uzasadnienia, które dołącza się do sprawozdania finansowego.

§ 19.
1. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład reasekuracji sporządza na koniec roku obrotowego, uwzględniając sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

2. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład reasekuracji przedstawia organowi nadzoru nie później niż w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez organ zatwierdzający, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości.

§ 20.
Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład reasekuracji przedstawia organowi nadzoru nie później niż w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwartału roku obrotowego, za który zostało sporządzone.
§ 21.
Przepisy rozporządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do kwartalnych oraz dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji sporządzanych odpowiednio za kwartał i rok obrotowy rozpoczynający się w 2011 r.
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Załącznik 1. [Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja ubezpieczeń na życie)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 1720)

Załącznik nr 1

Sprawozdanie
kwartalne / dodatkowe roczne

zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja ubezpieczeń na życie)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy (reasekuracja ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych)]

Załącznik nr 2

Sprawozdanie
kwartalne / dodatkowe roczne
zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy (reasekuracja ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja ubezpieczeń na życie) i reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy (reasekuracja ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych)]

Załącznik nr 3

Sprawozdanie
kwartalne / dodatkowe roczne

zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja ubezpieczeń na życie) i reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy (reasekuracja ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [USTALENIE WPŁYWU UCZESTNICTWA KRAJOWEGO ZAKŁADU REASEKURACJI W UBEZPIECZENIOWEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ NA WARTOŚĆ ŚRODKÓW WŁASNYCH TEGO ZAKŁADU REASEKURACJI]

Załącznik nr 4

USTALENIE WPŁYWU UCZESTNICTWA KRAJOWEGO ZAKŁADU REASEKURACJI W UBEZPIECZENIOWEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ NA WARTOŚĆ ŚRODKÓW WŁASNYCH TEGO ZAKŁADU REASEKURACJI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-30
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA