| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 54, poz. 329) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,

b) uchyla się ust. 2;

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przyznania pomocy technicznej do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

– o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 1 pomniejszonej o 10 %.

4. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję bezpośrednio w Centrali Agencji albo przesyłką poleconą nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, za potwierdzeniem odbioru.”;

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku o przyznanie pomocy technicznej dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania pomocy technicznej, wymienione w formularzu wniosku o przyznanie pomocy technicznej, o którym mowa w § 4 ust. 1, a także upoważnienie do występowania w imieniu wnioskodawcy;

2) wersję elektroniczną tego wniosku sporządzoną w formacie umożliwiającym edycję tekstu.”;

5) w § 6 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy technicznej, może wzywać wnioskodawcę, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów – w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

6. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę, z wyłączeniem:

1) zmian wynikających z wezwań Agencji;

2) jednej zmiany, w tym również w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy.”;

6) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej Agencja niezwłocznie przesyła wnioskodawcy zawiadomienie o wysokości przyznanej pomocy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Agencja, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, przesyła wnioskodawcy projekt umowy i wzywa go, w formie pisemnej, do zawarcia umowy, wyznaczając jednocześnie termin zawarcia tej umowy, który nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wezwania.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1a, wyznacza się również termin odesłania Agencji podpisanego projektu umowy na wypadek skorzystania przez wnioskodawcę z uprawnienia określonego w ust. 3.”,

d) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia, w którym upłynął uprzednio wyznaczony termin.”;

7) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Agencja, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, jednak nie więcej niż o 21 dni, licząc od dnia doręczenia zgody Agencji.”;

8) w § 12 w ust. 2 w pkt 1 lit. a–c otrzymują brzmienie:

„a) osiągnięcia celu operacji,

b) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania – przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej, będącej płatnością dokonywaną po zrealizowaniu całej operacji,

c) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą techniczną, w tym kopii wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność – przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej,”;

9) w § 13:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Płatność obejmuje koszty kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie.”;

10) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wniosku o płatność dołącza się w szczególności:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika beneficjenta kopie:

a) faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, opatrzone adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013”, wraz z dowodami zapłaty,

b) dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac,

c) wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na rachunku, którego dotyczy wniosek;

2) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

3) sprawozdanie z realizacji operacji lub jej etapu;

4) wersję elektroniczną tego wniosku sporządzoną w formacie umożliwiającym edycję tekstu.”;

11) w § 15 uchyla się ust. 4;

12) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja przeprowadza kontrole administracyjne i kontrole na miejscu w sposób określony odpowiednio w art. 1–5, art. 26 ust. 1, 3, 5 i 6, art. 27, art. 28 ust. 1–3 oraz art. 31 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do działań wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74, z późn. zm.).”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 5, § 8a, 9 i 11.”;

13) w § 19 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Po wykorzystaniu limitu określonego na pomoc techniczną w Programie, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informację o zamknięciu naboru wniosków.”.

§ 2.
Do postępowań w sprawie przyznania pomocy technicznej, wszczętych przed dniem 1 lipca 2011 r., przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 stosuje się w dotychczasowym brzmieniu.
§ 3.
Przepisy § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się wyłącznie do refundacji kosztów poniesionych na realizację operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że w przypadku kosztów poniesionych przez:

1) podmioty, które są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, przepisy te stosuje się od nowego roku obrotowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

2) pozostałe podmioty, przepisy te stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »